Fortum utvecklar elnät och elmarknad

Med Norra Djurgårdsstaden får vi en arena för att utveckla nya lösningar inom både elnät och elmarknad, säger Tomas Wall, forsknings– och utvecklingschef Fortum Sverige. – Målet är ett elnät som gör det möjligt att använda el på ett miljösmart sätt och en elmarknad med tjänster som aktiverar konsumenterna.

Fortum och ABB håller som bäst på att dra upp riktlinjer för den gemensamma forskningsanläggningen i Norra Djurgårdsstaden

– För både Fortum och ABB blir Norra Djurgårdsstaden ett pilotprojekt i utvecklingen av smarta elnät, elnät som gör det möjligt för invånare att både använda och själva producera el på ett förnuftigt sätt, säger Tomas Wall.

I projektet ska Fortum utveckla elnätet och testa dess funktioner under de nya förhållanden som krävs för att nå stadsdelens miljökrav. Nätet ska kunna ta emot el från solceller, använda energilager för att utjämna elanvändningen, försörja laddplatser för elfordon och kunna samspela med styrningen i fastigheterna och med systeminformation från elmarknaden.
– Det handlar i hög grad om att kunna styra konsumtionen över dygnet för att utjämna belastningstoppar. Att minska elanvändningen när elpriset och miljöpåverkan är hög, till exempel på morgnarna, och ”spara” den elen till perioder på dygnet med lågt pris och låg miljöpåverkan. För att få ut den största kund– och miljönyttan krävs ny teknik som exempelvis energilager och att vi involverar tillverkare av apparater och vitvaror och, framför allt, att vi kan mäta och ta betalt för elen per timme.

Aktiva konsumenter med stöd av timmätning är lite av ett lösenord för smarta elnät. Det mänskliga beteendet är avgörande för att Norra Djurgårdsstaden ska nå de uppsatta miljömålen.
– Tillsammans med ABB ska vi hitta teknik och systemlösningar som samverkar och ger behövligt stöd för konsumenten. Teknik och gränssnitt som gör det enkelt att göra rätt. Systemet ska arbeta mot en elmarknad och det skapar behov av nya lösningar.

Tomas Wall konstaterar att han för första gången får arbeta med elmarknadsfrågor i direkt samverkan med en systemleverantör som ABB, slutkunder och olika apparattillverkare.
– Tidigare har vi nog mest suttit på vår kant … men smarta elnät måste både transportera el och hantera elmarknadsprocesser ända ut till slutkundens olika apparater.
– Det måste vara ekonomiskt lönsamt för invånarna att vara smarta. Vilket innebär att vi måste ha fram nya regler och politiska beslut; vi får samarbeta med politiker och myndigheter, och engagera branschen och universiteten.

Tomas Wall framhåller att Norra Djurgårdsstaden kan bli ett världsunikt projekt just när det gäller elmarknaden.
– Vi har en så pass avancerad marknad i Norden att steget inte är så långt till att bjuda in konsumenterna för ett aktivt deltagande i både produktion och elanvändning. Nu kan vi få en reell marknad med prissignaler som fungerar i varje stund även för kunderna, en helt fri marknad.

Förstärkning
Byggnationen i Norra Djurgårdsstaden ska påbörjas hösten 2010. Området som bland annat består av stora hamnområden försörjs idag med el från en 130 kV inmatning och flera 10 kV distributionsstationer.
– Säkert behöver vi förstärka distributionen och vi kommer att behöva installera intelligent automationsteknik. För övrigt driver Fortum också fjärrvärmenätet i området, och även i detta ska ny teknik och nya användningsområden prövas för att nå högre verkningsgrad och lägre miljöpåverkan.

Det första steget i Fortums och ABB:s forskningsanläggning är inrättandet av ett Smart Grid Lab där nätet och systemen kan simuleras och testas och projektdata samlas in och registreras.
– Det blir viktigt både för kommande drift och för forskningsarbetet. Här ska Fortum, ABB och forskare från olika institutioner på KTH utvärdera och följa upp miljömålen.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ”Med Norra Djurgårdsstaden får vi möjlighet att utveckla det smarta elnätet och driva på den nödvändiga utvecklingen av elmarknaden”, säger Tomas Wall, forsknings- och utvecklingschef Fortum Sverige.
  seitp202 7bf2eee9743c8aebc12577110043f540