Snart smart elnät på Gotland

Förstudien av forskningsprojektet Smart Grid Gotland är klar – nu drar projektet igång. På sikt kan det bli en internationell modell för smarta elnät.

För att Sverige ska kunna uppfylla EU:s klimatmål om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent 2020 måste andelen förnybar elproduktion öka, framför allt från vindkraft. Detta kräver ett flexiblare och hållbarare energisystem och mer intelligenta och effektiva elnät än de vi har i dag, där storskalig och småskalig elproduktion kan dra nytta av varandra.

Även nya marknadsmodeller behöver utvecklas, liksom mer sofistikerade system för elproduktion och eldistribution som kan stödja fler aktörer och producenter av förnybar energi.

Det är bakgrunden till den förstudie av forskningsprojektet Smart Grid Gotland som ABB, Vattenfall, Gotlands Energi AB (GEAB) samt KTH genomfört under 2011.

Pilotprojektet ska utveckla strategier för att bygga och driva ett storskaligt smart elnät med en stor andel oregelbunden vindkraftsproduktion i distributionsnätet. Projektet kommer att integrera ny avancerad utrustning med nya metoder och göra det möjligt att testa komponenter och tekniker tillsammans på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Det blåser mycket på Gotland. Det vittnar väderkvarnarna om, men nu är det modern vindkraft och smarta elnät som gäller. Anders Öberg GEAB, Håkan Gustafsson, Vattenfall och Hans Gleimar, ABB ska se till att det blir verklighet.Det blåser mycket på Gotland. Det vittnar väderkvarnarna om, men nu är det modern vindkraft och smarta elnät som gäller. Anders Öberg GEAB (till vänster), Håkan Gustafsson, Vattenfall och Hans Gleimar, ABB ska se till att det blir verklighet.


Flaskhalsar i elnätet
På Gotland finns mycket vindkraft, men distributionsnätet har flaskhalsar som kan komma att begränsa överföringen mellan vindkraftverken och konsumenterna. En av projektets stora utmaningar är att skapa möjligheter för nätet att kunna ta emot ännu mer vindkraft, där producenterna även kan vara hushåll som sätter upp egna vindsnurror på tomten, så kallade prosumers.

En annan utmaning är att få konsumenterna delaktiga genom att ändra sin förbrukning efter tillgång och efterfrågan på el.
– Tidigare har vi varit bortskämda med att kraften flödat i en riktning från stora produktionskällor, som till exempel kärnkraft. Utmaningen nu är att vi kan få mycket produktion lite här och var i det lokala nätet som flödar lite olika beroende på om det blåser eller inte. Det kommer att kräva mer övervakning och styrning, säger Håkan Gustafsson, projektledare från Vattenfall i Smart Grid Gotland.

Byggandet av det smarta nätet kommer att ske i ett område öster om Visby där det finns ett vindkraftverk och ett distributionsnät som GEAB ställt till förfogande. Man hoppas få med ett trettiotal industrier och lantbruk i projektet, liksom 2 000 frivilliga hushåll. Dessa stora och små konsumenter kommer att få signaler om pris på el och kan då anpassa sin förbrukning därefter.

I projektet kommer man att studera hur de agerar och hur pass intresserade de är av att styra sin elkonsumtion.
– Vi bygger också två miljöanpassade transformatorstationer, ett energilager med ett batteri som ska kunna leverera 6 megawatt el under 15 minuter samt skydds- och styrutrustning. Projektet omfattar också ett Smart Grid Lab. Det är en forskningsplattform baserad på ett datasystem som ska ta in en mängd data från det uppgraderade befintliga nätet och som sedan lagras och analyseras, säger Hans Gleimar, ABB:s projektledare i Smart Grid Gotland.

En källa till forskning
Baserat på detta ska projektdeltagarna utarbeta kontrollmetoder och kontrollstrategier för hur nätet ska agera vid olika situationer. Datainformationen i laboratoriet ska också vara en källa för forskning vid KTH.
– Vi ska pröva hur våra idéer fungerar och utarbeta strategier och algoritmer för hur man kan få en automatisk styrning av näten i framtiden. Om metoden blir framgångsrik kommer den att användas av andra kraftbolag och producenter även internationellt, framhåller Hans Gleimar.

Smart Grid Gotland planerar även att bygga ett tjugotal laddstolpar för el- och laddhybridbilar i Visby. Detta för att skapa en infrastruktur som underlättar användningen av elbilar. Projektet vill samtidigt studera i vilken utsträckning Visbyborna passar på att ladda bilarna när det blåser mycket och elen är billigare.

Anders Öberg, nätchef på GEAB, ser fram emot projektstarten.
– År 2012 beräknas 40 procent av den energi gotlänningarna använder komma från vindkraft. Det innebär en komplexare elnätsverksamhet. Kan nya tekniska lösningar bidra till en fortsatt hög tillgänglighet i elnätet är det till gagn för både GEAB och våra kunder på Gotland, säger han.


Fakta

Smart Grid Gotland är ett forsknings- och demonstrationsprojekt. Avsikten är att utveckla strategier för att bygga och driva ett fullt utvecklat storskaligt smart elnätmed en stor andel oregelbunden vindkraftproduktion i distributionsnätet. Projektet kommer att integrera ny avancerad utrustning och nya metoder för att det ska bli möjligt att utnyttja en större andel förnybara energikällor i elnätet på Gotland. Konsumenter, både industrier och hushåll, inbjuds att delta i projektet. Med hjälp av ny mätarteknik, utrustning för energistyrning och användning av avancerade tariffer ges de möjlighet att styra sin elkonsumtion utifrån tillgång och pris.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  På Gotland finns mycket vindkraft, men det ger problem med en ojämn elproduktion. I projektet planeras därför energilager från ABB där vindenergi mellanlagras i litiumjonbatterier.
  seitp202 18bcdba82c812576c125799d002b2367