ABB redovisar förlust på 691 MUSD för 2001 efter betydande engångskostnader, minskar nettoskulden med 2,2 miljarder USD under fjärde kvartalet efter rekordstort kassaflöde

· Beställningsingången minskade 2 procent, intäkterna ökade 8 procent i lokala valutor
· EBIT 279 MUSD, efter engångskostnader på 952 MUSD
· Efter asbestavskrivningar blev nettoförlusten 691 MUSD
· Nettoskuldsättningen minskades med 2 194 MUSD under fjärde kvartalet efter rekordstort kassaflöde
· Omstruktureringsprogrammet ligger före tidsschemat

2002-02-13 -- ABB redovisade en nettoförlust på 691 MUSD för 2001 efter en ökning av avsättningar för asbestskadestånd och en förändring i beräkningsmetoden för några återförsäkringsreserver, nedskrivning av tillgångar samt kostnader och avsättningar för projektförluster.

I lokala valutor var beställningsingången fortsatt stabil och intäkterna ökade. EBIT sjönk till 279 MUSD från 1 385 MUSD under 2000.

Rekordstort kassaflöde under fjärde kvartalet bidrog till att minska nettoskuldsättningen med 2 194 MUSD, mer än dubbelt så mycket som företagets mål. Omstruktureringsprogrammet, meddelat i juli 2001, ligger väl före tidsschemat.

”Efter en noggrann genomgång av våra verksamheter vidtog vi omfattande åtgärder i våra verksamheter för att vända blad och ge ABB en bättre ställning,” säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. ”Intäktsökningen, mitt under djupgående organisatoriska förändringar och en ekonomisk nedgång, visar på våra medarbetares engagemang. Vi ska fortsätta att fokusera på våra kärnerbjudanden, minska kostnader och ytterligare minska nettoskuldsättningen. Jag räknar med att vi ska leverera en sund vinst 2002.”

USD i miljoner, förutom aktiedata20012000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång2377925440 - 7%- 2%
Intäkter23 72622967+ 3 %+ 8%
EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)2791 385- 80%- 78%
Resultat från kvarvarande verksamhet(130)881
Resultat från avvecklad verksamhet, extraordinära poster och redovisningsförändringar (561)562
Nettovinst(691) 1 443
Vinst per aktie (USD)
Resultat från kvarvarande verksamhet:
Grundläggande och utspädd
Nettovinst:
Grundläggande och utspädd
(0,11)

(0,61)
0,74

1,22
EBITDA1 0662 221- 52 %- 50%
Summa kassaflöde från rörelsen2 1931 022+ 115%+ 115 %


Viktiga siffror i detalj

Beställningsingången minskade 2 procent uttryckt i lokala valutor, eller 7 procent i nominella termer till 23 779 MUSD. Basorder (beställningar under 15 MUSD) representerade 87 procent av totala beställningar. Avspeglande svårare ekonomiska förhållanden mot slutet av året minskade basorder 2 procent i nominella termer, men ökade 2 procent i lokala valutor jämfört med 2000. Stora beställningar (över 15 MUSD) minskade 28 procent i nominella termer, eller 23 procent i lokala valutor under samma period.

Intäkterna ökade 3 procent till 23 726 MUSD, eller 8 procent i lokala valutor. Orderstocken minskade 9 procent till 13 471 MUSD, eller 4 procent i lokala valutor, jämfört med årsslutet 2000.

EBIT var 279 MUSD under 2001, eller ner 80 procent från 2000, efter 952 MUSD i engångskostnader omfattande:

 • 138 MUSD i försäkringsförluster i affärsområdet Insurance (försäkring), inklusive 48 MUSD i avsättningar för förväntade krav från attackerna 11 september i USA
 • 295 MUSD i en avsättning (påverkar ej kassaflödet) på grund av förändrad beräkningsmetod för några försäkringsreserver
 • 288 MUSD i verksamhetsåtgärder, inklusive nedskrivning av i huvudsak immateriella tillgångar (93 MUSD under 2001, 17 MUSD under 2000), kostnader och avsättningar för projekt inom alternativ energi (55 MUSD) och projektöverdrag inom Olja, gas och petrokemi (140 MUSD).
 • 231 MUSD i omstruktureringskostnader och relaterade nedskrivningar av tillgångar (2000: 195 MUSD)

  Omstruktureringskostnaderna och nedskrivningar av i huvudsak immateriella tillgångar nämnda ovan är inkluderade i övriga kostnader på 106 MUSD under 2001 (2000: övriga intäkter 276 MUSD). Också inkluderade i övriga kostnader är licensintäkter och intäkter från företag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden på 161 MUSD (2000: 41 MUSD) och realisationsvinst på 57 MUSD
  (2000: 447 MUSD).

  Efter räntekostnader och skatter, visade resultat från bibehållen verksamhet en förlust på 130 MUSD under 2001.

  ABB redovisade en nettoförlust för 2001 på 691 MUSD, efter att ha tagit en kostnad efter skatt på 510 MUSD under avvecklad verksamhet, inklusive 470 MUSD för ökade asbestavsättningar. ABB redovisade också en extraordinär vinst från återköp av egna obligationer på 12 MUSD och en engångskostnad på 63 MUSD efter skatt, som togs i första kvartalet och krävdes för införandet av den nya redovisningsstandarden FAS 133 under US GAAP, vilken redovisades under första kvartalet.

  Summa kassaflöde från rörelsen var 2 193 MUSD för 2001, mer än dubbelt än de 1 022 som rapporterades under 2000. Enbart i det fjärde kvartalet var summa kassaflöde från rörelsen 1 848 MUSD, upp från 769 MUSD för samma period under 2000.

  Balansräkning och likviditet

  Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 5 713 MUSD den 31 december 2001. Nettoskulden (definierad som kort-, medel- och långfristiga skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar) var 4 077 MUSD vid årsslutet, jämfört med 1 757 MUSD den 31 december 2000. Nettoskulden ökade under året för att finansiera utdelningar, förvärv (Eutech och Entrelec), betydande investeringar i Financial Services-tillgångar och köpet av egna aktier. Nettoskulden var 6 271 MUSD den 30 september 2001, men minskades med 2 194 MUSD under fjärde kvartalet. Nettoskuldminskningen uppnåddes huvudsakligen genom ett omfattande kassaflödesinitiativ i alla rörelsedrivande enheter, som rullades ut under tredje kvartalet 2001.

  En ytterligare minskning av nettoskulden genom intern generering av kassaflöde, portföljförvaltning och försäljning av tillgångar kvarstår som ett viktigt mål för företaget. ABB har som mål att minska nettoskulden under 2002 med mer än 1,5 miljard USD.

  Eget kapital var 2 014 MUSD den 31 december 2001. Sedan slutet av 2000 har eget kapital minskat som ett resultat av nettoförlusten 2001, betalda utdelningar, introduktionen av FAS 133, betydande ej realiserade ogynnsamma valutarörelser och köp av egna aktier. Företaget har inga planer på att återköpa fler aktier. På bolagsstämman 2001 godkände aktieägarna ett återköp av 24 miljoner aktier. På grund av förändrade marknadsförhållanden har ABB:s styrelse beslutat att inte genomföra en nedsättning av aktiekapitalet och aktieägarna kommer att uppmanas att fastställa detta beslut på bolagsstämman 12 mars 2002.

  Utsikter 1

  För 2002 väntas intäkterna vara oförändrade jämfört med 2001. EBIT-marginalen för helåret 2002 väntas ligga i området 4 till 5 procent. EBIT och netto kassaflöde från rörelsen väntas vara starkare under andra halvåret 2002 än under första halvan.

  Målet att öka intäkterna i genomsnitt med 6 procent årligen under perioden 2001-2005 kvarstår oförändrat. EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005.

  1. Förutsätter inga större valutaeffekter och exkluderar större förvärv och avyttringar.

  Medarbetare

  Den 31 december 2001 hade ABB 156 865 medarbetare jämfört med 160 818 vid årsslutet 2000. Sedan 30 juni 2001, exklusive förvärv och avyttringar, har antalet medarbetare minskat med mer än 7 200 allteftersom kostnadsbesparingsprogrammet genomfördes.

  Asbest

  Som meddelades 30 januari 2001 slutförde ABB nyligen en omfattande genomgång av asbestrelaterade skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering, ett dotterbolag i USA. ABB beslöt att ta en kostnad på 470 MUSD mot avvecklad verksamhet för att öka avsättningarna för asbestkrav.

  De totala avsättningarna i balansräkningen ökade till 940 MUSD den 31 december 2001, från 590 MUSD vid utgången av 2000. Det belopp som beräknas återbetalas via försäkringar var cirka 150 MUSD vid utgången av 2001, en minskning från omkring 160 MUSD den 31 december 2000.

  Antalet nya skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering ökade från 39 000 under 2000 till 55 000 under 2001 och den genomsnittliga ersättningen som betalades ut ökade från 4 833 USD under 2000 till 6 079 under 2001. Vid utgången av 2001 fanns omkring 94 000 skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering jämfört med cirka
  66 000 vid utgången av 2000.

  Som en följd av de ökade ersättningsanspråken har Combustion Engineering ökat sina ansträngningar att identifiera vilka skadeståndsanspråk som är relevanta och vilka som inte verkar vara det. De relevanta skadeståndsanspråken görs upp i godo. De anspråk som inte är relevanta, vilka verkar öka markant, bestrids.

  Ungefär 136 MUSD betalades ut i uppgörelser under 2001 jämfört med 125 MUSD under 2000. ABB förväntar att ungefär 43 MUSD ersätts från försäkringsgivare för de under 2001 utbetalade ersättningarna, ned från 48 MUSD för utbetalda ersättningar under 2000.

  Förändring i beräkningsmetod för återförsäkringsreserver

  Reserver för obetalda fordringar och kostnader i ABB:s försäkringsverksamhet (affärsområde Insurance) baseras på ledningens och externa experters uppskattningar. Från 1988 till 2001 uppskattade företaget en del av reserverna genom att beräkna nuvärdet av de fonder som krävdes för att betala framtida förluster. I USA, där ABB försäkrar många fordringar, har tidsaspekten och summan på framtida utbetalningar av fordringar blivit mera osäker. Därför kan det diskonterade värdet inte längre tillförlitligt uppskattas. I stället ska ABB nu redovisa de förväntade framtida fordringar till det fulla nominella värdet, vilket påverkar resultatet negativt med 295 MUSD för 2001. Detta är en avsättning (påverkar ej kassaflödet), vilken väntas återvinnas gradvis under försäkringskontraktens livslängd.

  Nya redovisningsprinciper

  ABB:s redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i noterna till den finansiella redovisningen i årsredovisningen.

  Från 1 januari 2001 antog ABB Financial Accounting Standards (FAS) No. 133, on Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities. Till följd av detta redovisade ABB en engångskostnad efter skatt på 63 MUSD som tas på nettovinsten för 2001.

  Från 1 januari 2002 antog ABB nya FAS Standards no. 141 and 142, on Business Combinations and Goodwill and Other Intangible Assets. Som ett resultat måste all goodwill prövas för nedskrivning (impairment) och en övergångsjustering göras, om nödvändigt. ABB förväntar sig inte att redovisa en materiell övergångsjustering till följd av prövning av nedskrivning under 2002. Goodwill kommer inte längre att skrivas av och all goodwill kommer att vara föremål för fortgående nedskrivningsprövningar. Skillnader mellan skäligt värde och redovisat värde kommer att upptas i resultaträkningen. Under 2001 var ABB:s kostnad för avskrivning av goodwill 191 MUSD (2000: 174 MUSD).

  Utvecklingen inom Industrial IT

  Fler än 1 000 ABB-produkter hade certifierats enligt standarden Industrial IT vid slutet av 2001. Vid slutet av januari 2002 hade antalet certifierade produkter ökat till fler än 3 000.

  Industrial IT, en gemensam arkitektur för systemintegration, harmoniserar alla ABB:s erbjudanden och kan inkludera tredjepartsprodukter.

  Vid slutet av 2001 hade 140 kunder valt lösningar enligt Industrial IT.

  Hållbar utveckling

  ABB rankades som nummer ett inom sin marknadssektor – Industriella varor och tjänster – inom hållbar utveckling av Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Det är tredje året i rad som ABB är främst i gruppen elektronikkomponenter och -utrustning.

  Med Industrial IT hjälper ABB kunder att använda resurser effektivare och minska miljöpåverkan från deras verksamheter. ABB:s program för att möjliggöra alla sina produkter enligt Industrial IT inkluderar livscykelanalyser över den miljömässiga inverkan under hela deras livscykel.

  ABB tar fram miljövarudeklarationer för alla kärnprodukter. 43 deklarationer har hittills tagits fram för viktigare produktlinjer och ytterligare 20 är under utarbetande. ABB har implementerat ISO 14001 standarder på ungefär 98 procent av företagets cirka 500 fabriker och serviceanläggningar och utökar nu implementeringen till platser som inte har tillverkning.

  ABB:s rapport Hållbar utveckling kommer att publiceras i juni.

  Teknisk innovation

  Under 2001 investerade ABB ungefär 7 procent av intäkterna eller 1,6 miljarder USD i tekniska innovationer. ABB använde 654 MUSD, 2,8 procent av intäkterna, för forskning och utveckling och 916 MUSD, 3,9 procent av intäkterna, användes för orderrelaterad utveckling. ABB har 6 000 medarbetare som arbetar inom forskning och utveckling, de flesta inom affärsverksamheterna.

  ABB:s Teknikrapport kommer att publiceras i november.

  Rekommendation till utdelning

  För att stärka balansräkningen föreslår styrelsen att ingen utdelning betalas ut för 2001.

  Nominering till styrelsen

  Mandatperioden för alla styrelsemedlemmar går ut på ABB:s bolagsstämma den 12 mars 2002.

  Den 21 november 2001 avgick Percy Barnevik från styrelsen och som ordförande. Gerhard Cromme, Robert Jeker och Edwin Somm har beslutat att inte ställa upp för återval. Återstående styrelsemedlemmar kandiderar för återval på ett år.

  Styrelsen föreslår att följande personer väljs till styrelsen för en ettårsperiod:

  Roger Agnelli, vd och koncernchef för Companhia Vale do Rio Doce
  Hans Ulrich Maerki, ordförande IBM Europe/Middle East/Africa
  Michel de Rosen, vd och koncernchef för ViroPharma, Inc.
  Bernd W. Voss, tidigare medlem av koncernledningen för Dresdner Bank AG

  Efter bolagsstämman har styrelsen för avsikt att återvälja Jürgen Dormann till ordförande.

  Divisionsöversikt

  ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken stärktes mot de flesta av ABB:s lokala valutor förra året. Den stärkta dollarn fortsatte att negativt påverka det rapporterade resultatet under helåret 2001. Alla siffror avspeglar aktivitet för helåret och, förutom EBIT-marginaler, refererar alla kommentarer till siffror i lokala valutor.

  EBIT exklusive reavinster redovisas nedan bara om de aggregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10 procent av divisionens EBIT).

  Utilities (energi)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring i lokala valutor
  Beställningsingång6,4366,235+ 3%+ 7%
  Intäkter5,6495,473+ 3%+ 7%
  EBIT*148250- 41%- 41%
  EBIT-marginal2.6%4.6%
  Medarbetare 15,74515,826
  * EBIT exklusive engångsvinster var för helåret 2000 196 MUSD och EBIT-marginalen var 3,6 procent.

  Efterfrågan i Amerika var fortsatt stark under 2001. Marknaderna i Europa var stabila, medan politisk osäkerhet i Mellanöstern och Afrika har minskat investeringstakten. Efterfrågan i Asien fortsatte att öka. Beställningsingången ökade 7 procent under året och stärktes i fjärde kvartalet av en beställning på 360 MUSD till Kina för en högspänd likströmslänk (kraftöverföringssystemet HVDC). Alla affärsområden redovisade ordertillväxt för året.

  Intäkterna ökade 7 procent. Till följd av en stark beställningsingång under 2000 rapporterade alla affärsområden dubbelsiffrig tillväxt under 2001 förutom Utility Services (tjänster för kraftföretag), som minskade jämfört med högre intäkter förra året för det stora ComEd-projektet i Chicago.

  Exklusive engångsvinster under 2000 föll EBIT 24 procent. Särskilt Power Systems (Kraftsystem) rapporterade ökad prispress och lägre marginaler som ett resultat av försenade beställningar och genomförande av stora kraftsystemsprojekt. EBIT-marginalen minskade till 2,6 procent.

  Process Industries (Processindustri)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Beställningsingång3,3763,497- 3%+/- 0%
  Intäkter3,3773,339+ 1%+ 5%
  EBIT11688+32%+35%
  EBIT-marginal3.4%2.6%
  Medarbetare 15,93715,997

  Under hela året konsoliderades många av de branscher som betjänas av divisionen, särskilt stål och papper där investeringarna sjönk kraftigt. Tillsammans med ekonomisk nedgång, vilken förvärrades efter 11 september, hade detta negativ inverkan på efterfrågan inom kryssningsfartyg samt metall-, pappers-, massa- och gruvindustrin. Å andra sidan var efterfrågan på olje- och gasfartyg fortsatt hög på grund av fortsatt utforskning och det finns nyliga tecken på förbättringar inom medicin och bioteknik.

  Trots sjunkande efterfrågan var beställningsingången oförändrad för 2001. Beställningsingången ökade markant inom affärsområdena Petroleum, Chemical (kemi) och Life Sciences (medicin och bioteknik), vilka uppvägde moderata nedgångar i alla övriga affärsområden. Beställningsingången för Marine and Turbocharging (marina system och turboladdare) minskade jämfört med den höga beställningsingången förra året, men var fortfarande på goda nivåer.

  Intäkterna ökade 5 procent och alla affärsområden rapporterade förbättringar. Marine and Turbocharging visade dubbelsiffrig tillväxt på genomförande av orderstocken från förra året.

  EBIT ökade 35 procent som ett resultat av kostnadsbesparingar och produktivitetsförbättringar i projekt, särskilt inom affärsområdena Petroleum, Chemical och Life Sciences. EBIT-marginalen ökade från 2,6 till 3,4 procent.

  Manufacturing and Consumer Industries (Tillverknings- och konsumentvaruindustri)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Beställningsingång4,3885,485- 20%- 16%
  Intäkter4,7805,225- 9%- 4%
  EBIT*87205- 58%- 56%
  EBIT-marginal1.8%3.9%
  Medarbetare 29,45533,449
  * EBIT exklusive engångsvinster var för helåret 2000 164 MUSD och EBIT-marginalen var 3,1 procent.

  Av alla divisioner har Tillverknings- och konsumentvaruindustrin påverkats mest negativt av den ekonomiska nedgången på större marknader. Efterfrågan har varit volatil och investeringar har skjutits på framtiden, särskilt inom fordonsindustrin. Byggmarknaden i Europa har fortlöpande försvagats och inom telekom ligger utbyggnaden av UMTS-nät i vänteläge.

  Svag efterfrågan resulterade i 16 procents nedgång i beställningsingången. Mest påverkades beställningarna för Automotive Industries (fordonsindustri) och Building Systems (byggnadssystem), särskilt i USA, Tyskland och Sverige.

  Intäkterna minskade 4 procent, medan tillväxt i Building Systems delvis uppvägde nedgången i Automotive Industries. Divisionen minskade antalet medarbetare i linje med sjunkande volymer.

  Exklusive engångsvinster under 2000 sjönk EBIT 45 procent på grund av låga volymer i Automotive Industries och Logistics Systems (logistiksystem) tillsammans med särskilda projektförluster och omstrukturering i vissa länder. EBIT-marginalen minskade till 1,8 procent.

  Oil, Gas and Petrochemicals (Olja, gas och petrokemi)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Beställningsingång3,4033,923- 13%- 12%
  Intäkter3,4892,796+25%+28%
  EBIT79157-50%-49%
  EBIT-marginal2.3%5.6%
  Medarbetare 13,47111,549

  Oljepriserna sjönk under fjärde kvartalet till under OPECs band på 22 USD till 28 USD per fat, med ett genomsnittspris för 2001 under förra årets. I affärsområdet Upstream (utvinning) hade vi hög aktivitetsnivå för huvuddelen av året, med någon dämpning av efterfrågan under fjärde kvartalet på grund av ekonomisk nedgång. I affärsområdet Downstream (förädling) försämrades efterfrågan under 2001. Fastän efterfrågan på raffinaderier och gasprocesseringsanläggningar var fortsatt stabil minskade både petrokemi- och processtekniksektorerna.

  Beställningsingången minskade 12 procent jämfört med en särskilt hög beställningsingång under 2000. Fortsatt hög offereringsaktivitet inom Upstream stödde ordertillväxt, med flera stora projekt som bokades under första halvåret som delvis uppvägde nedgången i Downstream.

  Intäkterna ökade 28 procent, drivet av Upstreams beställningsingång under 2001 och helårseffekten av Umoe, tjänsteföretaget inom olja och gas som förvärvades under 2000. Intäkterna för Downstream var oförändrade.

  EBIT minskade 49 procent på grund av avsättningar för kostnadsöverdrag och projektförseningar, huvudsakligen i två projekt. Som ett resultat minskade EBIT-marginalen till 2,3 procent.

  Power Technology Products (Kraftprodukter)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Beställningsingång4,2214,071+ 4%+9%
  Intäkter4,0423,662+10%+15%
  EBIT234244- 4%- 1%
  EBIT-marginal5.8%6.7%
  Medarbetare 27,55527,785

  Efterfrågan var fortsatt stark i Amerika – särskilt för kraftöverförings-
  produkter – och i delar av Asien. Kina var en särskilt stark marknad mot slutet av året. Europeiska marknader var blandade, medan Mellanöstern och Afrika utvecklades positivt under andra halvan av 2001.

  Beställningsingången ökade 9 procent, drivet av dubbelsiffrig tillväxt inom Power Transformers (krafttransformatorer) och High-Voltage Products (högspänningsprodukter). Distribution Transformers (distributionstransformatorer) och Medium-Voltage Products (mellanspänningsprodukter) rapporterade mer modesta ökningar, till följd av den ekonomiska nedgången i Nordamerika som försvagade bygg- och infrastrukturmarknaderna.

  Intäkterna ökade 15 procent, drivet av dubbelsiffrig tillväxt inom High-Voltage Products, medan alla andra affärsområden rapporterade god tillväxt.

  Efter högre omstruktureringskostnader, huvudsakligen tagna i fjärde kvartalet 2001 för att förbättra framtida produktivitet, var EBIT oförändrad. EBIT-marginalen minskade till 5,8 procent.

  Automation Technology Products (Automationsprodukter)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Beställningsingång5,1705,421- 5%+/-0%
  Intäkter5,2465,175+ 1%+ 6%
  EBIT380464- 18%- 14%
  EBIT-marginal7.2%9.0%
  Medarbetare 39,83441,332

  Försvagad efterfrågan på nordamerikanska marknader under första halvåret följdes av en nedgång i Europa, medan Asien (särskilt Kina) förblev stabil. Efterfrågan inom konstruktion, marin, papper och massa sjönk på grund av konsolidering i industrin och minskad konsumtion efter 11 september. Fordonssektorn drabbades särskilt hårt under hela året.

  I juni 2001 förvärvade ABB Entrelec med 2 000 medarbetare. Under andra halvåret minskade divisionen antalet anställda med fler än 3 000.

  Beställningsingången var stabil trots allmänt svåra affärsförhållanden, när moderat tillväxt inom Drives (drivutrustning), Power Electronics (kraftelektronik) och Low-Voltage Products (lågspänningsprodukter) vägde upp oförändrad eller lägre beställningsingång inom andra affärsområden. Till följd av nedgången inom fordonssektorn rapporterade Robotics (robotteknik) en dubbelsiffrig minskning i beställningsingång.

  Intäkterna ökade 6 procent. Drives och Power Electronics rapporterade särskilt stark tillväxt under 2001, medan ökningar inom Electrical Machines (elektriska maskiner) och Low-Voltage Products understöddes av starka orderstockar. Instrumentation and Metering (instrumentering och mätutrustning) hade oförändrade intäkter för året, medan Control and Force Measurement (styr- och kraftmätutrustning), liksom Robotics, rapporterade minskningar.

  EBIT minskade 14 procent. Detta berodde på stark nedgång i Robotics tillsammans med engångskostnader under fjärde kvartalet för påskyndade omstruktureringsåtgärder under 2002. Exklusive periodiseringsskillnader och omstruktureringskostnader (vilka var på samma nivå för båda helåren) var EBIT oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 200. Totalt sett sjönk EBIT-marginalen till 7,2 procent.

  Financial Services (Finansiella tjänster)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000FörändringFörändring
  i lokala valutor
  Intäkter2,1331,966+ 8%+13%
  EBIT-32349
  Medarbetare 1,2201,125

  Fallande aktiemarknader, generellt längre räntor och ökad kreditoro karaktäriserade 2001. Händelserna 11 september hade negativ inverkan på de flesta finansmarknader, men hade en blandad inverkan på den globala försäkringsmarknaden. Efter massiva förlustavsättningar rapporterade i september upplever nu den världsomfattande försäkringsindustrin ökad efterfrågan på försäkringstäckning samtidigt som kapaciteten minskar och mer restriktiva villkor och förutsättningar införs. Försäkringspremierna stiger kraftigt som ett resultat av detta.

  Intäkterna ökade 13 procent på ökade försäkringspremier liksom en nylig utökning av leasingportfölj av Structured Finance (strukturerad finansiering). Huvuddelen av resultatet från Equity Ventures (ägarskap av projekt) kommer från investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och visar sig därför inte under intäkter, utan i stället som övriga intäkter i EBIT.

  EBIT innebar en förlust på 32 MUSD, eftersom dubbelsiffrig tillväxt i alla andra affärsområden uppvägdes av en förlust inom affärsområdet Insurance (försäkring). Förlusten följde på försäkringsförluster på totalt 90 MUSD i ett dotterbolag. Utöver detta gjordes en avsättning på 48 MUSD för väntade skadeståndsanspråk med anledning av attacken 11 september i USA. Dessutom resulterade en förändring i beräkningsmetoden för några återförsäkringsreserver i en apportkostnad (tas ej mot likvida medel) på 295 MUSD.

  Mot slutet av 2001 sålde Structured Finance framgångsrikt ett antal leasingtransaktioner medan Equity Ventures minskade sin andel i vissa projekt. Detta låg i linje med ABB:s ansträngning att minska nettoskulden till slutet av 2001.

  Corporate/Other (Koncerngemensamt/övrigt)

  USD i miljoner, där inte annat angesHelår 2001Helår 2000
  EBIT- 733- 372
   New Ventures (Nya verksamheter)
  - 119- 12
   Corporate R & D (FoU)
  - 103- 96
   Group Processes (Koncernprocesser)
  - 55- 57
   Eliminering av ränteintäkter från Financial Services
  - 171- 151
   Övrigt koncerngemensamt
  - 315- 365
   Reavinster
  30309
  Medarbetare 13 64813 755

  Koncerngemensamt/övrigt inkluderar New Ventures (nya verksamheter), Corporate R & D (koncerngemensam forskning och utveckling, FoU), Group Processes (Koncernprocesser), Other Corporate (övrigt koncerngemensamt, till exempel holdingbolag och ledningskostnader, inklusive fastighetsförvaltning) samt interneliminering av ränteintäkter från Financial Services (Finansiella tjänster). Dessutom kan reavinster uppstå vid försäljning av tilllgångar, i synnerhet av fastigheter.

  Under 2001 ökade den totala rörelsekostnaden från Koncerngemensamt/övrigt till 733 MUSD, huvudsakligen som ett resultat av lägre reavinster från fastighetsförsäljningar. New Ventures rapporterade mycket större kostnader på 119 MUSD under 2001, huvudsakligen på grund av nedskrivningar. Other Corporate, å andra sidan, minskade kostnaderna huvudsakligen som ett resultat av den nya och mera slimmade organisatoriska strukturen. Kostnaderna för Corporate R & D och Group Processes kvarstod på samma nivå som under 2000 medan eliminering av ränteintäkter från Financial Services ökade på grund av högre koncerninterna lånenivåer under hela året.

  ABB-koncernens årsredovisning

  Årsredovisningen distribueras på begäran till aktieägarna och finns tillgänglig vid huvudkontoret i Oerlikon, Zürich från 20 februari 2002.

  Bolagsstämma och andra viktiga datum

  ABB Ltds bolagsstämma hålls tisdag 12 mars i Zürich. Kvartalsrapporter under 2002 är planlagda till 24 april, 24 juli och 24 oktober.

  Dagens presskonferens och analytikermöte

  ABB:s årliga presskonferens hålls idag kl 10:30 CET och direktsänds över Internet (www.abb.com). Journalister är välkomna att ställa frågor per e-post.

  Företaget håller sitt årliga årsresultatsmöte för investerare och analytiker idag klockan 15:00 CET. Det blir en direktsändning över Internet (www.abb.com/investorrelations). Deltagare i telefonkonferensen ska ringa + 41 848 22 4111. Presentationsmaterial finns tillgängligt på ABB:s webbplats (www.abb.com/investorrelations).

  ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har ungefär 155 000 medarbetare i mer än 100 länder.


  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

 • Senast uppdaterad 2002-02-18
   •   Avbryt
    • Twitter
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Weibo
    • Skriv ut
    • e-post
   •   Avbryt
   seabb364 fb7d8fb6ec63c942c1256b5f0031bca1