Viktiga händelser inom ABB i Sverige 2002

2003-02-27 – ABB i Sverige redovisar för 2002 en beställningsingång på 23 616 MSEK. Det är 2 252 MSEK lägre än 2001, vilket har sin förklaring i den stora HVDC-beställningen Three Gorges det året. Den löpande beställningsingången (bortsett från Three Gorges) ökade 6,9 procent 2001-2002. Beställningsingången från utlandet uppgick till 15 570 MSEK (2001: 18 197 MSEK).

Kommentar till den svenska verksamheten (uppgifter enligt dagens verksamhet)

Intäkterna minskade med 1,0 procent till 24 281 MSEK (2001: 24 529 MSEK) samtidigt som antalet medarbetare sjönk från 15 859 (2001-12-31) till 14 088 (2002-12-31). Det betyder att intäkten per medarbetare ökade med 11,4 procent.

Under 2002 fortsatte strukturförändringarna inom ABB-koncernen och det påverkade även verksamheten i Sverige. Industriverksamheten slogs samman från fyra divisioner till två: Automation Technologies (automationsteknik) och Power Technologies (kraftteknik). För att minska de administrativa kostnaderna har vi i Sverige fortsatt arbetet med att samla gemensamma tjänster inom ekonomi, personal etc inom det vi kallar för Group Services Center. Detta har tillsammans med "outsourcing" av verksamheten för IT-infrastruktur till IBM lett till en större flexibilitet för industriverksamheten där kostnaderna för detta gått från fasta till rörliga.

Siffrorna för division Power Technologies var:
Beställningsingång: 10 498 MSEK
Intäkter: 11 800 MSEK

Siffrorna för division Automation Technologies var:
Beställningsingång: 13 401 MSEK
Intäkter: 13 244 MSEK

Större projekt och händelser under 2002


Power Technologies

 • Året var ett av de mest framgångsrika genom tiderna inom kraftöverföring med högspänd likström (HVDC). ABB vann sex av de sju HVDC-projekt som var ute på världsmarknaden för upphandling. Beställningarna inkluderar världens första kraftmatning av en oljeplattform med el från fastlandet. Det sammanlagda ordervärdet för de sex projekten ligger på drygt 4 miljarder kronor.
 • Under 2002 har flera viktiga projekt slutförts hos kund, till exempel kraftöverföringar med högspänd likström i Australien och USA, båda med den nya tekniken HVDC Light. Dessutom togs den första kraftlänken mellan centrala och östra Kina i drift, inom ramen för vattenkraftprojektet Three Gorges.
 • Enheterna för transformatorkomponenter (Components) och högspänningsapparater (Switchgear) redovisade sina bästa resultat någonsin. Inom några verksamheter har det funnits beläggnings- och lönsamhetsproblem, till exempel inom enheterna Utility Automation och Substations som för två veckor sedan aviserade neddragningar.
 • Enheten Power Systems/FACTS fortsatte att stödja kunden Pacific Gas & Electric i att säkra energiförsörjningen i Kalifornien. Under ett pågående ramavtal, värt cirka 600 MSEK under en treårsperiod, installerades fyra seriekompenseringsanläggningar och en statisk effektkompensator under 2002. Anläggningarna medför ökad nätstabilitet och energiöverföring från norra USA till San Fransisco och Silicon Valley-området utan behov av nya, dyra, tidskrävande och miljöpåverkande linjer eller kraftstationer.
 • Sedan tre år har ABB:s Focus Factory-koncept tillämpats målmedvetet på brytarenheten (High Voltage Products). Produktportföljen har renodlats och tillverkningen i Europa har koncentrerats till Ludvika. Verksamheten har utvecklats i alla delar så att det är möjligt att leverera högspänningsbrytare på mindre än 15 dagar. Förlusten 2000 har vänts till god lönsamhet och stadig volymtillväxt. Utvecklingen mot en verklig World Class Breaker Factory rullar på framgångsrikt.

Automation Technologies
 • Utvecklingen av ABB:s koncept Industrial IT – som integrerar information från utrustning, system och processer – gjorde flera nya produktlanseringar och rekordmånga certifieringar av ABB:s standardprodukter så att de ska passa Industrial IT. För Europas största tidningspappersbruk, Hylte Bruk inom Stora Enso-koncernen, invigdes ett Industrial IT-styrt avloppsreningsverk.
 • Verksamheten inom hamnkranar var särskilt framgångsrik med bland annat en kranorder till Le Havre i Frankrike, värd 68 miljoner kronor.
 • Inom enheten Metals and Mining slogs försäljningsrekord på drygt 800 MSEK, mycket tack vare flertalet stora beställningar på valsverkssidan.
 • För standardapparater inom lågspänningsområdet har det varit en fortsatt positiv utveckling, både beträffande resultat och orderingång. Allmänt har efterfrågan från industrin varit svag till följd av låga industriinvesteringar inom OECD-länderna.
 • ABB sålde som första robotleverantör den 100 000:e industriroboten. ABB:s robotverksamhet startade 1974. Två nya industrirobotar lanserades under året, en för punktsvetsning och en för gjuteritillämpningar. Två stora robotbeställningar från fransk bilindustri var på sammanlagt 850 robotar.


Övrigt
Större förändringar av verksamheten under 2002 inkluderar flera avyttringar: Structured Finance, med cirka 500 medarbetare globalt, varav hälften i Sverige; verksamheten inom luftbehandling (Fläkt), med
1 400 medarbetare i Sverige; samt att IBM tog över verksamheten för IT-infrastruktur, med cirka 400 medarbetare. Därtill såldes ABB:s fastigheter i Sverige till London & Regional Properties Ltd för cirka
3 miljarder kronor.

Under 2002 omstrukturerades ABB:s centrala forskningsverksamhet för att bättre anpassas till koncernens två kärnverksamheter. En tydligare samordning av de globala resurserna har skett till färre forskningsenheter. Svenska ABB har en viktig roll inom koncernens FoU. På vår enhet i Västerås bedrivs viktig framtidsforskning inom både automation och kraft. Ny chef för det svenska forskningcentrat är Charlotte Brogren - tillika globalt ansvarig för koncernens FoU på automationsområdet.

Insatser för att öka lönsamheten 2002
I juli 2001 inleddes ett globalt program för att minska kostnaderna med 500 MUSD per år (i programmet låg en minskning med 12 000 medarbetare). Detta arbete med att minska kostnaderna, öka produktiviteten och lönsamheten har varit framgångsrikt i Sverige. Åtgärderna innebar engångskostnader under 2002 för avveckling av verksamheter och personal, men kommer under 2003 att leda till väsentliga lönsamhetsförbättringar samt att produktiviteten ökar väsentligt.

Som ett resultat av detta program har antalet medarbetare minskat med 2 000 personer från programmets början – det är minskningar utöver de personalöverföringar som blev konsekvensen av avyttringarna. Två tredjedelar av övertaligheten har kunnat lösas utan uppsägningar, till exempel genom interna överflyttningar. Det goda samarbetet med de fackliga organisationerna har underlättat processen.

Utveckling av verksamheten under 2003


ABB presenterade under hösten 2002 ett globalt program, kallat Step Change, som syftar till att stärka ABB:s konkurrenskraft genom att minska kostnaderna med motsvarande 4 procent av intäkterna under 18 månader. Det ska ske genom att fullt utnyttja den enklare organisationsstrukturen och införa effektivare arbetssätt. I Sverige är målet att sänka kostnaderna med ungefär en miljard kronor för att nå våra lönsamhetsmål med befintliga volymer.

Förutom kostnadssänkningen ska Step Change leda till en bestående kulturförändring inom ABB. Den nya lagandan som skapas baseras på enkelhet, öppenhet och tydligt ansvar.

I Sverige fokuserar vi arbetet på följande fem områden:

 • Struktur och ledning – färre divisioner och affärsområden, färre chefsled, förenklad administration, ny ledning för ABB i Sverige, minskade lokalytor
 • Centrala funktioner - Group Functions (gemensamma tjänster) anpassas till ABB:s minskade kostym
 • Svensk försäljning - ökad närvaro och bearbetning av marknaden till en lägre kostnad, främst förenklat och samordnat säljstöd
 • Produktivitet - produktivitetsförbättringar i alla verksamheter
 • Inköpsprocesser - sänkta kostnader för inköp

En konsekvens av programmet blir att verksamheten även måste anpassas personalmässigt. Den övergripande bilden vi har idag är att knappt 1 000 medarbetare i Sverige, räknat från och med november 2002, berörs av besparingsprogrammet. Omkring 300 personer har redan lämnat företaget och ytterligare cirka 200 är kommunicerade. Vi fokuserar på att minska kostnaderna framför allt inom administrativa områden och neddragningarna kommer att ske på olika sätt beroende på verksamhet. En del av övertaligheten kommer att lösas genom bibehållet anställningsstopp och naturlig avgång. Där det går kommer vi att flytta medarbetare från administrativa uppgifter till arbete direkt i kundprojekt. Vår ambition är, som tidigare, att hjälpa dem som blir övertaliga till roller utanför ABB, men uppsägningar kommer också att bli nödvändiga.

Fakta om ABB i Sverige
I Sverige har ABB 14 000 medarbetare och finns på cirka 100 orter. Stora verksamhetsorter är Västerås med omkring 6 000 medarbetare och Ludvika med cirka 2 400 medarbetare.

Verksamheten består i huvudsak av de två divisionerna Power Technologies och Automation Technologies. Därutöver finns koncerngemensam verksamhet, verksamhet inom finansiella tjänster samt affärsområdet Building Systems (byggnadssystem), med 3 000 medarbetare, som ska säljas under 2003.

Ledningsgruppen i Sverige består av Sten Jakobsson, vd för ABB i Sverige och chef för division AT, Per Haugland, chef för division PT, Carina Malmgren Heander, personaldirektör och chef för division Group Services Center, Harriet Piscator, finansdirektör (t f Jörgen Gustafsson, under Harriets föräldraledighet), Ingalill Östman, informationsdirektör och Peter Carlsson, chef för Financial Services.

Power Technologies (kraftteknik)
Divisionen betjänar kunder med industriella och kommersiella applikationer samt kraftanläggningar med ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och kraftdistribution. Det inkluderar transformatorer, ställverk, brytare, kondensatorer, kablar samt andra produkter och tekniker för hög- och mellanspänningsapplikationer. Divisionen har cirka 4 300 medarbetare i Sverige.

Automation Technologies (automationsteknik)
Divisionen betjänar kunder inom industrier och branscher som fordon, kemi, konsumentvaror, elektronik, läkemedel, tillverkning, marin, metall, mineral, papper, petroleum, turboladdare och energi. Viktiga tekniker inkluderar Industrial IT-baserad mätning, styrning, instrumentering, processanalys, drivsystem och motorer, kraftelektronik, robotar, mjukvara, lågspänningsprodukter, service samt tillgångsstyrning. Divisionen har cirka 5 800 medarbetare i Sverige.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 139 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2003-03-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e385f9b2686c666fc1256cde0047de28