ABB organiseras kring kunderna


Snabb anpassning till nya marknadskrav för att öka tillväxten

2001-01-11
 • Första industriföretaget som helt organiseras kring kunderna istället för produkterna
 • Ny ledningsgrupp tillsatt
 • Särskild division skapas för Nya verksamheter

ABB tillkännager idag att koncernen förändrar hela sin globala organisation runt kundsegment i syfte att öka tillväxten genom att hjälpa kunderna att bli mer framgångsrika i en affärsmiljö som präglas av ökad globalisering, avreglering, konsolidering och elektronisk affärsverksamhet.

ABB ersätter de nuvarande affärssegmenten med fyra kundsegment, som ska betjäna slutkunder, och nära samverka med två produktsegment, vilka också betjänar samtliga externa säljkanaler, samt ett segment för finansiella tjänster. Denna förvandling, som inte föranleder några omstruktureringskostnader, kommer att vara genomförd på de flesta marknader vid mitten av året. ABB är det första industriföretag som helt organiseras runt kunderna istället för runt tekniken.

De fyra kundsegmenten Energi, Processindustrier, Tillverknings- och konsumentvaruindustri samt Olja, gas och petrokemi – ska ge slutkunderna snabbare och enklare tillgång till ABB:s hela utbud av produkter, tjänster och lösningar.

De två produktsegmenten – Kraftprodukter och Automationsprodukter – ska täcka hela ABB koncernens behov av standardprodukter. Samtliga produkter ska utvecklas för att passa in i en gemensam arkitektur för Industriell IT. Produktsegmenten betjänar också direkt externa säljkanaler såsom distributörer, återförsäljare, systemintegratörer och OEM (tillverkare av slutprodukter).

Finansiella tjänster fortsätter att tillhandahålla tjänster och projektstöd åt ABB och externa kunder.

Omorganisationen meddelas idag av Jörgen Centerman, som 1 januari tog över som vd och koncernchef. Han tillkännager också en ny koncernledning, verksam från 15 januari, sammansatt för att leda nästa steg i ABB:s utveckling. Sex av de elva medlemmarna i koncernledningen är nya.

En ny affärsdivision, New Ventures Ltd. (Nya verksamheter), skapas för att fungera som drivhus för nya affärsverksamheter. “Ny teknik fortsätter att vara en viktig tillväxtfaktor för oss. Vår organisation för forskning och utveckling fortsätter därför att vara konkurrensavgörande. Dessutom bildar vi New Ventures Ltd. för att identifiera, investera i och påskynda utvecklingen av nya affärsmöjligheter,” säger Centerman.

“Den nya strukturen leder till ökad tillväxt genom att förenkla affärsförbindelserna och öka värdet för kunderna,” säger Centerman. “Vi har en unik kombination av tre styrkor. För det första vår överlägsna marknadskännedom – alltså vårt vidsträckta kunnande om kundernas marknader, deras affärsprocesser och framgångsfaktorer. För det andra, våra produkter och tjänster i världsklass. För det tredje, lösningar för samarbetshandel som länkar samman värdekedjan hela vägen från leverantörer och tillverkare till slutanvändare. Denna kombination gör det möjligt för oss att skapa heltäckande industriella IT-lösningar där alla produkter och tjänster är anpassade till en gemensam arkitektur.”

På den årliga presskonferensen 13 februari presenterar ABB, som tidigare meddelats, det finansiella resultatet för 2000 enligt amerikanska redovisningsprinciper (US Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP). Resultatet redovisas enligt den segmentsstruktur som gällde före dagens offentliggörande. Vid presskonferensen ges ytterligare information om ABB:s strategi och hur den nya strukturen, tillsammans med US GAAP, sörjer för större genomlysbarhet. Arbetet med att notera ABB-aktien på börsen i USA fortsätter enligt plan.

Centerman säger: “Vi reagerar på en tyst revolution på marknaden som i grunden förändrar affärslandskapet. När våra kunder möter ökad komplexitet och snabbhet – mycket drivet av Internet – kräver de klarhet och enkelhet. Vår nya struktur underlättar för dem att göra affärer med oss och återspeglar fullt ut vår nya vision att skapa värde och öka tillväxt genom att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga.”

Han anser att Internet skapat nya möjligheter för företag att samarbeta med och leverera värde till sina kunder. “Istället för gårdagens massmarknadsföring gör Internet det möjligt för oss att interagera med varje kund för sig och leverera kundanpassad information, produkter och tjänster i stor skala,” säger han.

Ytterst flexibel kundanpassning i stor skala kräver gemensamma affärs- och ledningsprocesser över hela världen. Detta kommer att drivas och stödjas av ett nytt segment för Koncernprocesser som också representeras i koncernledningen.

En ny funktion kallad Koncernomvandling inrättas i koncernledningen för att tillförsäkra att den nya strukturen införs snabbt i hela världen.

“Gemensamma affärs- och ledningsprocesser är väsentliga i en verkligt kunddrivet företag. Dessa ger med tiden ett enhetligt gränssnitt mellan oss och kunden och gör det möjligt för vårt folk till att fokusera på att skapa större värden för våra kunder,” säger Centerman. “Detta är vad våra kunder efterfrågar idag för att kunna dra nytta av teknikframsteg och snabbt föränderliga marknader för att bli mer konkurrenskraftiga. Detta driver i sin tur på ABB:s tillväxt. Samtidigt skapar det värde för våra aktieägare och för de samhällen och länder där vi är verksamma.”

Den nya koncernledningen
Förutom Jörgen Centerman, 49, vd och koncernchef, och Renato Fassbind, 45, ekonomi- och finanschef, har ABB:s nya koncernledning följande medlemmar:

BeskrivningNamn (* indikerar ny medlem)
Processindustri (Process Industries): betjänar kunder i branscher som papper och massa, tryckerier, gruvor och metaller, cement, kemi, petrokemi, läkemedel, samt marin Dinesh Paliwal,* 43, indier, nu chef för ABB:s verksamhet inom papper och massa, metaller och mineraler
Tillverknings- och konsumentvaruindustri (Manufacturing and Consumer Industries): betjänar hela skalan av produkttillverkare, liksom infrastrukturkunder i branscherna telekommunikation, flygplatser, post och distribution, samt byggnadssektornJan Secher,* 43, svensk, nu chef för ABB:s verksamhet flexibel automation
Energi (Utilities): betjänar el-, gas- och vattenföretagRichard Siudek,* 54, amerikan/britt, nu chef för ABB:s verksamhet inom kraftöverföring och
-distribution i USA
Olja, gas och petrokemi (Oil, Gas and Petrochemicals): betjänar kolvätebranschen, från resursutvinning till förädlingGorm Gundersen, 56, norrman, nu chef för segmentet Olja, gas och petrokemi
Automationsprodukter (Automation Technology Products): heltäckande erbjudande av hård- och mjukvaruprodukter för automation och styrning, robotteknik, sensorer, mätning, drivsystem, motorer, brytare och tillbehör samt andra lågspänningsprodukter och teknikerJouko Karvinen, 43, finne, nu chef för ABB:s automationssegment
Kraftprodukter (Power Technology Products): ett heltäckande sortiment av transformatorer, ställverk, apparater, kablar, liksom andra produkter och tekniker för hög- och mellanspänningsapplikationerPeter Smits,* 49, tysk, nu chef för ABB:s verksamhet distributionstransformatorer
Finansiella tjänster (Financial Services): Försäkring, strukturerad finansiering, utveckling och ägande av privata infrastrukturprojekt samt internbank år ABB:s bolagJan Roxendal, 47, svensk, nu chef för finanssegmentet
Koncernprocesser (Corporate Processes): Genomförande av gemensamma processer och koncernövergripande infrastruktur inom områden som kvalitetsstyrning, inköpssamordning, utveckling av elektroniska affärer och informationssystemAndrew Eriksson,* 54, schweizare/sydafrikan, nu chef för ABB:s verksamhet mellanspänningsutrustning
Koncernomvandling (Corporate Transformation):
ge stöd åt verkställande ledningar att genomföra den nya kundbaserade organisationen runt om i världen
Eric Drewery,* 61,
britt, nu chef för ABB i Storbritannien

Divisionen Nya verksamheter (New Ventures) ska ledas av Juho Lipsanen, 39, nu affärscontroller för automationssegmentet.

Sune Karlsson, 54, chef för de tidigare segmenten Kraftöverföring och kraftdistribution, ska fokusera på stora projekt liksom utvecklingen av verksamheterna på viktiga framväxande marknader och rapporterar som stabschef direkt till koncernchefen.

Markus Bayegan, 56, fortsätter som teknikchef och leder koncernens teknik-, forskning- och utvecklingsarbete. Bayegan fortsätter att rapportera direkt till koncernchefen som stabschef. Han inträder i ytterligare en ny roll i styrelsen för divisionen Nya investeringar.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin, energi, olja och gassektorn samt infrastrukturmarknaden med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e06cbcf2453d912ac12569d5003cb09e