ABB redovisar högre resultat och intäkter första kvartalet


2001-04-24 ABB redovisade idag ökade intäkter och ökat resultat under första kvartalet 2001, trots blandade marknadsförhållanden och ytterligare förstärkning av USA-dollarn. ABB uppnådde viktiga milstolpar för tillväxtstrategin, grundlade företagets kundcentrerade organisation och förstärkte resurserna inom Industriell IT.

· Intäkterna ökade 2 procent (8 procent i lokala valutor) trots blandade affärsförhållanden
· Resultatet ökade 6 procent (13 procent i lokala valutor), EBIT-marginalen steg
· Koncernomvandling går enligt plan


USD i miljoner om inget annat anges2001
1:a kvartalet
2000
1:a kvartalet
Förändring1
Beställningsingång6 7867 141- 5 %
Intäkter5 3805 2592 %
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)3343156 %
Resultat från kvarvarande verksamhet201206- 2 %
Nettovinst13855151 %
Vinst per aktie, grundläggande (USD)
- Resultat från kvarvarande vksamhet
- Nettovinst
0,68
0,47
0,70
0,19
EBITDA524514
1) I lokala valutor var beställningsingången oförändrad, intäkterna ökade 8 %, EBIT ökade 13 % och resultatet från kvarvarande verksamhet steg 5 %.

Beställningsingången minskade 5 procent till 6 786 MUSD och var oförändrad uttryckt i lokala valutor eftersom segmenten Kraftdistribution och Olja, gas och petrokemi inte kunde upprepa den mycket starka beställningsingången från första kvartalet 2000. Jämfört med fjärde kvartalet 2000 ökade beställningsingången för hela koncernen med 14 procent i USA-dollar.

Intäkterna ökade med 2 procent till 5 380 MUSD. Uttryckt i lokala valutor ökade intäkterna med 8 procent. Högre intäkter för Olja, gas och petrokemi kompenserade mer än väl minskningar inom Kraftdistribution och Kraftöverföring.

Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) ökade med 6 procent till 334 MUSD jämfört med första kvartalet 2000 och med 13 procent uttryckt i lokala valutor. Detta inkluderar övriga vinster från intressebolag och licenser, en reavinst på 2 MUSD och en omstruktureringskostnad på 6 MUSD. EBIT-marginalen ökade från 6 till 6,2 procent under perioden, till stor del drivet av fortsatta synergivinster från integrationen av Elsag Bailey.

”Jag uppmuntras av att vi fortsätter att förbättra vårt resultat, särskilt när efterfrågan har varit blandad och vi genomför en stor omvandling av företaget,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman.

Resultatet från kvarvarande verksamhet sjönk 2 procent -- ökade 5 procent i lokala valutor – eftersom räntekostnaderna ökade på grund av något högre skuldnivåer under förra året.

Nettovinsten mer än fördubblades till 138 MUSD. Huvuddelen av denna förbättring beror dock på minskad inverkan från avvecklad verksamhet.

ABB:s nettokassaflöde från rörelsen vände från plus 23 MUSD förra året (första gången någonsin kassaflödet från rörelsen var positivt under första kvartalet) till minus 217 MUSD. Detta berodde i huvudsak på ökat sysselsatt kapital, drivet av genomförande av fler stora projekt jämfört med förra året, samt mer aktiv handel inom Finansiella tjänster, med en nettoökning av kortfristiga placeringar.

ABB hade 161 374 medarbetare den 31 mars 2001 jämfört med 160 818 vid årsskiftet 2000.

Utsikter1
Utsikten för helåret 2001 kvarstår oförändrad. Intäkterna väntas öka jämfört med 2000, medan EBIT (resultat före räntenetto och skatter), resultat från kvarvarande verksamhet och kassaflöde från rörelsen väntas överträffa förra årets nivå, förutsatt att de nuvarande blandade marknadsförhållandena kvarstår.

För första halvåret 2001 väntas EBIT-ökningen understiga intäktsökningen på grund av den höga andelen engångsposter under första halvåret 2000. Under andra halvåret väntas högre jämförbar ökning av resultatet.

De medelfristiga målen kvarstår oförändrade.

1 Förutsatt att inga större valutakurseffekter inträffar

Viktiga händelser första kvartalet 2001
 • ABB lade ett bud på franska Entrelec, en ledande leverantör av industriautomations- och styrutrustning, och köpte Eutech Engineering Solutions Ltd., en brittisk ingenjörskonsult specialiserad på kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustri.
 • ABB fick beställningar totalt värda väl över 400 MUSD på djuphavssystem för oljeproduktion och beställningar värda nära 100 MUSD på att förbättra kraftnätet i London, England.
 • En ny generator, Powerformer Light, lanserades för användning i gas- och ångturbinanläggningar. Den kan anslutas direkt till högspänningsnätet och eliminerar därmed behovet av en mellanliggande transformator. Produkten har utvecklats parallellt med världens första högspänningsmotor, Motorformer, som också kan kopplas direkt till kraftnätet.
 • ABB:s lösningar inom Industriell IT erhöll nyligen Editor’s Choice Award från tidskriften Control Engineering, som utsåg Industriell IT till en av de mest innovativa produkterna under 2000. Produkter certifierade enligt Industriell IT syftar till att markant förbättra kundernas produktivitet genom att integrera information från företagets alla processer till ett enda informationshanteringssystem i realtid.
 • Den 6 april noterade ABB depåbevis på börsen i New York. Målet är att bredda företagets aktieägarbas i USA.
 • I slutet av mars lanserade ABB ett program för att köpa tillbaka sex miljoner aktier för annulering, motsvarande ungefär två procent av företagets totala aktiekapital. Återköpsprogrammet är utformat för att skapa mer värde för aktieägarna.
 • Aktieägarna på ABB:s bolagsstämma i Zürich och Västerås i mars godkände en delning av aktien i fyra med målet att förbättra likviditeten i aktien. Delningen planeras till 7 maj 2001.

Redovisningsförändring: FAS 133
Nyligen förändrade Financial Accounting Standards Board (FASB)2 redovisningsreglerna för alla företag som redovisar enligt US GAAP beträffande derivatinstrument och riskgarderingsverksamheter (FAS 133), vilka ABB antog från och med 1 januari 2001. ABB måste, som tidigare meddelats, redovisa en engångskostnad (ej kontant). Resultaträkningen påverkades negativt med 63 MUSD, redovisat nedan som resultat från kvarvarande verksamhet, och eget kapital minskades med 41 MUSD under rubriken ”other comprehensive income”.

2 FASB är den centrala organisation som styr standarder och redovisning för US GAAP.

Information om koncernomvandlingen
Omvandlingen av ABB till en kundcentrerad verksamhet, som började i mitten av januari 2001 går enligt plan och organisationsstrukturen väntas vara klar på de flesta marknader vid halvårsskiftet 2001. Omstruktureringen började i 19 länder där ABB:s närvaro är starkast, representerande ungefär 80 procent av de globala intäkterna.

ABB ska börja rapportera de finansiella resultaten enligt den nya organisationsstrukturen för det tredje kvartalet i år. Företaget planerar också att varje kvartal rapportera om utvecklingen för omvandlingen. Viktiga parametrar som merförsäljning till befintliga kunder, antal nya nyckelkundsteam i ABB och certifiering av produkter enligt Industriell IT ska följas upp.

Omvandlingen baseras på skapandet av sex nya kundbaserade divisioner som betjänar sektorerna energi, processindustri, tillverknings- och konsumentvaruindustri, olja, gas och petrokemi samt externa kanalpartners inom kraft- och automationsprodukter. Det tidigare segmentet Finansiella tjänster kvarstår i stort sett oförändrat. En division, Koncernprocesser, tillhandahåller och stödjer implementeringen av effektiva affärsverktyg och processer i alla divisioner, medan Koncernomvandling driver förändringsarbetet, vilket gör det möjligt för linjechefer att fokusera på att betjäna sina kunder i stället för att hantera omvandlingen.

Expansionen av Industriell IT fortsätter
Företaget fick ett antal beställningar på system baserade på Industriell IT under första kvartalet. Till exempel beställde Visy Industries i Australien system enligt Industriell IT – inklusive tillverkningssystem och inköpslösningar – för sina fem pappers- och massabruk i Australien och två bruk i USA.

ABB ökade också företagets produkterbjudande och geografiska närvaro för att utöka erbjudandena inom Industriell IT. Förvärvet av Eutech ger ABB betydande expertkunnande inom kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Det planerade förvärvet av Entrelec skulle tillföra betydande branschkunnande, avancerad teknik och förbättrad närvaro på viktiga marknader i Europa och Amerika. Tillsammans möjliggör de för ABB att leverera ett bredare utbud inom Industriell IT till fler kunder.

Regional marknadsöversikt
Efterfrågan på ABB:s produkter och tjänster under första kvartalet varierade stort mellan länder och verksamheter jämfört med förra året. För Europa som helhet ökade beställningarna med 3 procent i nominella termer (+10 procent i lokala valutor) och intäkterna steg med 1 procent (+8 procent). I Amerika var efterfrågan blandad, beställningsingången sjönk 8 procent nominellt (-4 procent) medan intäkterna ökade 5 procent (+7 procent). I Asien ökade beställningsingången med 6 procent (+14 procent), avspeglande starkare ekonomier i vissa länder, medan intäkterna sjönk 7 procent (oförändrat). Beställningarna från Mellanöstern och Afrika var 38 procent lägre (-32 procent) jämfört med den osedvanligt höga andelen stora beställningar inom segmentet Olja, gas och petrokemi förra året. När dessa påverkade intäkterna detta år innebar det att ABB erfor en ökning på 14 procent av intäkterna i denna region första kvartalet.

Segmentsöversikt
ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken fortsatte att stärkas mot de flesta av ABB:s lokala valutor. Inverkan från den stärkta dollarn, erfaren under tidigare kvartal, fortsatte att belasta resultatet under första kvartalet. Alla siffror avspeglar aktivitet under första kvartalet.

Automation
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång2 1482 134+ 1%+ 7%
Intäkter1 7651 742+ 1%+ 7%
EBIT11395+ 19%+ 25%
EBIT-marginal6,4%5,5%
Efterfrågan inom processautomation var oförändrad, uppvägd av tillväxt inom automation för transformatorstationer. Inom fordonsindustrin var förhållandena fortsatt svåra. Mot den bakgrunden ökade de totala beställningarna bara något i nominella termer, även om några affärsområden visade tvåsiffrig tillväxt som kompenserade nedgång i andra områden.

De totala intäkterna var på liknande sätt oförändrade, även här på blandade marknader. Stark intäktsökning rapporterades inom drivutrustning och flexibel automation, medan andra verksamheter var oförändrade eller påverkades negativt.

Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) förbättrades med 19 procent. Produktivitetsförbättringar från den framgångsrika integrationen av Elsag Bailey bidrog till betydande intäktsökningar inom instrumentering och styrsystem samt inom papper, massa, metall, mineral och energi. Resultattillväxten stöddes också av drivutrustning och elektriska maskiner.

Kraftöverföring
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång1 1321 013+ 12%+ 18%
Intäkter699751- 7%- 1%
EBIT6055+ 9%+ 13%
EBIT-marginal8,6%7,3%
Drivet av farhågor om tillräcklighet i energiförsörjningen fortsatte efterfrågan att öka i Nordamerika, med ökad aktivitet även i Europa och Stillahavsasien. Beställningsingången ökade därför starkt med 12 procent.

Intäkterna sjönk från föregående år, vilket avspeglar både en lägre beställningsingång under andra halvan av 2000 liksom att jämförelsen sker med de höga intäkterna under första kvartalet förra året. Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) förbättrades, vilket ledde till en marginal på 8,6 procent för kvartalet.

Kraftdistribution
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång703922- 24%- 20%
Intäkter605650- 7%- 2%
EBIT3035- 14%- 16%
EBIT-marginal5,0%5,4%
Den regionala efterfrågan gav en blandad bild under första kvartalet, med ökade investeringar i Latinamerika, fortsatt aktivitet i Europa och en inbromsning i Nordamerika. Beställningarna inom alla affärsområden gick ned 24 procent jämfört med första kvartalet 2000.

Intäkterna för första kvartalet gick också ned eftersom ökningar inom distributionstransformatorer och mellanspänningsutrustning inte kompenserade tappet inom kraftdistributionslösningar. På liknande sätt blev resultatet lägre än förra året på grund av högre råvarupriser och lägre volymer.

Byggnadsteknologi
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång1 7341 824- 5%+ 3%
Intäkter1 4131 390+ 2%+ 9%
EBIT9095- 5%+ 1%
EBIT-marginal6,4%6,8%
Efterfrågan visade tecken på att avta på grund av farhågor om en konjunkturavmattning. Beställningsingången minskade i nominella termer, även om detta segments i huvudsak europeiska verksamhet alltid påverkas särskilt av en stark USA-dollar. Alla affärsområden rapporterade modesta beställningsökningar, förutom Byggnadssystem som bokade en särskilt stor beställning första kvartalet 2000.

Intäkterna ökade något i nominella termer och alla affärsområden, förutom service (som avyttrade verkstäderna i USA under 2000), bidrog till tillväxten. Resultatet sjönk i nominella termer, men förbättrades uttryckt i lokala valutor. Alla affärsområden ökade resultatet, förutom service och luftbehandlingsutrustning.

Olja, gas och petrokemi
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång9611 117- 14%- 12%
Intäkter754529+ 43%+ 49%
EBIT4130+ 37%+ 43%
EBIT-marginal5,4%5,7%
Oljepriserna var fortsatt fasta under första kvartalet, även om genomsnittspriset var längre än genomsnittet för 2000. Aktivieteten inom utvinning var hög, med ett stort antal djuphavsprospekteringar under utveckling och med särskilt stark efterfrågan i Västafrika, Mexikanska gulfen och Brasilien. Förädlingsmarknaderna uppvisade också aktivitet, men mer försiktig sådan på grund av osäkerheten om globala ekonomiska trender och deras potentiella inverkan på utvinningsindustrins finansiella prestanda.

Beställningarna minskade jämfört med den höga beställningsingången under första kvartalet 2000. Beställningarna inom utvinning ökade på stark efterfrågan, men det uppvägdes av förädlingsverksamheten. Däremot ökade intäkterna betydligt inom både utvinning och förädling, avspeglande en större orderstock i slutet av förra året.

Resultatet ökade också markant med stark intäktsökning, medan EBIT-marginalen sjönk något. Detta berodde i huvudsak på lägre marginaler på stora konstruktions-, inköps- och entreprenörsprojekt på förädlingssidan, som vanligtvis innehåller icke ABB-produkter.

Finansiella tjänster
USD i miljoner, om inte annat anges20012000nominelllokal
Intäkter479453+ 6%+ 10%
EBIT84840%+ 7%

Räntor och valutamarkander var volatila och kreditspridningen ökade under första kvartalet, avspeglande vidsträckt oro för låntagarnas kreditvärdighet. Dessa marknadstrender innebar möjligheter för ABB:s Finansiella tjänster, vilket avspeglades i ökade intäkter och ökat resultat. I synnerhet rapporterade strukturerad finansiering (Structured Finance) och ägarandelar i projekt (Equity Ventures) stark resultatökning inom deras långivnings-, hyresköps- (leasing) och investeringsverksamhet.

Rapportdatum
Återstående kvartalsrapporter för ABB Ltd under 2001 är planlagda till 24 juli och 24 oktober.

Företaget håller en telefonkonferens för analytiker och investerare för att diskutera resultatet för första kvartalet idag klockan 16:00 CET. Deltagare i telefonkonferensen ska ringa + 41 91 610 4111. Denna konferens är också tillgänglig att lyssna på för media.


Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser och andra sådana faktorer som emellanåt kan behandlas i ABB:s registrering hos USA:s finansinspektion (U.S. Securities and Exchange Commission). Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.


Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 d9cb73425a37b935c1256a380018b8aa