ABB redovisar ökat resultat för 2000
och presenterar strategi för ökad tillväxt


· Resultat före räntor och skatter (EBIT) ökade 23 procent enligt US GAAP
· Intäkterna minskade 6 procent
· Beställningsingången ökade 3 procent
· Kundcentrerad organisation, Industriell IT och nya verksamheter ska driva tillväxten

2001-02-13 -- ABB redovisade idag att resultatet ökade 23 procent under 2000 trots minskade intäkter. Företaget lade också fram en strategi för uthållig tillväxt för de kommande fem åren grundad på ABB:s nya kundcentrerade organisation, fortsatt expansion inom nyckelområden och en breddning av erbjudandet Industriell IT till hela kundbasen.

”Vår fortsatta inriktning på verksamheter med högre marginaler och fortsatta kostnadsreduktioner hjälpte till att förbättra resultatet,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. ”Men detta är inte tillräckligt. Intäktsutvecklingen är fortfarande väsentligt under vår potential. Vi söker nu mycket aktivt nya sätt att leverera ökade värden till våra kunder och vi är säkra på att det ska generera både ökade intäkter och högre vinst.”

USD i miljoner om inget annat anges

US GAAP

20001999Förändring1
Beställningsingång25 44024 633+ 3 %
Intäkter22 96724 356- 6 %
Bruttovinst5 7455 899- 3 %
Resultat före räntor och skatter (EBIT)1 3851 122+ 23 %
Resultat från bibehållen verksamhet881643+ 37 %
Nettovinst1 4431 360+ 6 %
Vinst per aktie, grundläggande (USD)4,894,59+ 7 %
Utdelning per aktie (CHF) 3,0023,00
EBITDA2 2211 917+ 16 %
Not: Nyckeltal enligt internationell redovisningsstandard (IAS) återfinns i Appendix.
1) I lokala valutor ökade beställningsingången med 12%, intäkterna ökade 2% och EBIT ökade 38%.
2) Föreslagen utdelning per aktie.

Viktiga händelser 2000
ABB redovisar för första gången enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper i USA (US Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP) och det visar en ökning jämfört med föregående år av resultatet före räntor och skatter med 23 procent till 1 385 MUSD för helåret 2000.

Svag efterfrågan på några viktiga marknader under 2000 resulterade i en 6-procentig minskning av intäkterna till 22 967 MUSD. I lokala valutor ökade intäkterna med 2 procent. Resultatet från bibehållen verksamhet ökade 37 procent. Nettovinsten var 6 procent högre, 1 443 MUSD, men ungefär 15 procent lägre än under IAS-redovisning (för mer information om den finansiella inverkan av omräkning från IAS till US GAAP, se Appendix).

Övriga viktiga händelser under 2000:
 • EBIT och rörelsemarginal ökade i alla segment utom Kraftöverföring
 • Beställningsingång i lokala valutor ökade i alla segment och regioner utom Asien
 • ABB klev in på marknaden för alternativ energi med ny teknik, t.ex. för vindkraft
 • ABB slutförde avyttringen av kärnkraftsverksamheten och andelen i ABB Alstom Power

Kassaflöde och andra viktiga data
ABB:s nettokassaflöde från rörelsen uppgick till 1 022 MUSD, en minskning med 35 procent från föregående år (1999: 1 575 MUSD). Netto kassaflöde använt för investeringsaktiviteter uppgick till 1 713 MUSD (1999: 2 036 MUSD). Skillnaden täcktes genom netto kassaflöde från upphörd verksamhet på sammanlagt 949 MUSD (1999: 723 MUSD), utgörande nettoinkomster från försäljningen av kvarstående aktieinnehav på 50 procent i ABB Alstom Power och kärnkraftsverksamheten under år 2000.

Avkastning på eget kapital var 30,6 procent under 2000 (1999: 34,1 procent).

ABB hade 160 818 medarbetare den 31 december 2000 jämfört med 161 430 vid årets slut 1999.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 3,00 CHF (1999: 3,00 CHF). Styrelsen kommer också att föreslå återköp av sex miljoner ABB Ltd-aktier, motsvarande 1 miljard CHF, för annulering.

Börsnotering i USA
ABB avser som tidigare meddelats att notera aktien på börsen i New York, NYSE, under andra kvartalet år 2001.

Utsikter
För helåret 2001 väntas intäkterna öka. EBIT (resultat före räntor och skatter), resultat från bibehållen verksamhet och kassaflöde från rörelsen väntas överträffa förra årets nivå.

ABB eftersträvar en årlig intäktsökning på minst 6 procent till och med 2005 (exklusive större förvärv och avyttringar). Målet är att öka EBIT-marginalen med i genomsnitt 15 procent per år för att år 2005 uppnå 12 procent. Företaget har också som mål att minska sina kapitalkostnader.

Tillväxtstrategi
ABB:s strategi för ökade intäkter och högre vinst bygger på
 • Den nya kundcentrerade organisationen
 • Breddandet av ABB:s erbjudande Industriell IT
 • Expansion inom nya tillväxtområden

Omvandlingen av ABB i enlighet med kundgrupper syftar till att öka tillväxten genom att hjälpa kunderna bli mer framgångsrika i en affärsmiljö präglad av tilltagande globalisering, avreglering, konsolidering och teknikframsteg.

”ABB utgår från ledande positioner över hela produkt- och tjänsteerbjudandet till tillverknings- och konsumentvaruindustrier, processindustrier och energisektorn i mer än 100 länder och ingående kännedom om vad som driver kundernas verksamhet, framgång och processer,” säger Centerman.

”Vår främsta tillväxtmöjlighet finns i vår befintliga kundbas,” säger Centerman. ”Idag kommer ungefär 30 procent av ABB:s årliga försäljning från våra 200 största kunder. Hittills har de mestadels endast erbjudits en delmängd av våra produkter. Med vår nya struktur får de enkel tillgång till hela vårt utbud. Även små ökningar i försäljningen till dessa kunder skulle innebära en markant ökning av volymer, marginaler och kassaflöde.”

Enligt ABB är organisationsomvandlingen till en kundcentrerad struktur självfinansierad på divisionsnivå och innebär inga omstruktureringskostnader. Den nya organisationen genomförs på de flesta marknader i mitten av 2001.

ABB har skapat nio koncerndivisioner – sju kunddivisioner och två divisioner för att driva verksamhetsförbättringar. Divisionen Koncernomvandling ska förenkla organisationsstrukturer som ska drivas av gemensamma mål, globalt såväl som på varje lokal marknad. Divisionen Koncernprocesser ska skapa och genomföra gemensamma processer och är också ansvarig för optimal användning av infrastrukturen.

Fyra kunddivisioner – Energi, Processindustri, Tillverknings och konsumentvaruindustri, samt Olja, gas och petrokemi – ska ge slutkunderna snabbare och enklare tillgång till alla ABB:s produkter, tjänster och lösningar. Två kunddivisioner – Kraftprodukter och Automationsprodukter – ansvarar för ABB:s alla standardprodukter och betjänar externa marknadskanaler och samarbetspartner, som grossister, distributörer, slutprodukttillverkare (OEM:s) och systemintegratörer. Divisionen Finansiella tjänster betjänar både interna och externa kunder med ett heltäckande utbud av finansieringslösningar.

Istället för att flera produktenheter inom ABB betjänar samma kund – ofta med olika villkor och regler – ska kunderna betjänas av utvalda enheter som representerar ABB:s samlade erbjudande av produkter, system, tjänster och lösningar.

”Kulturförändringen för att bli en organisation som är helt kundcentrerad är betydande,” säger Centerman. ”I den nya divisionen Koncernomvandling har vi höga chefer med bred global erfarenhet, kunskap om lokala marknader, om kundernas behov och förståelse för utmaningen i organisationsförändringen. De ser till att vi bibehåller marknadsfokus under omvandlingsfasen.”

Industriell IT
ABB har inlett ett koncernövergripande program för att ytterligare utnyttja informationsteknik och Internet. Företaget skapar en enda arkitektur för hela företagets utbud av teknik och tjänster, kallad Industriell IT.

ABB förbereder alla produkter för Industriell IT för att tillse att hela företagets utbud enkelt kan kombineras för att motsvara kundens krav.

Med förvärvet förra året av det amerikanska mjukvaruföretaget SKYVA International har ABB tekniken för att skapa särskilda uppkopplade samhörigheter som länkar samman affärsprocesserna hos tillverkare, leverantörer och kunder. “Detta är så kallad samarbetshandel. Det förändrar radikalt hur företag verkar och skapar därigenom möjligheter att förbättra produktivitet och effektivitet på sätt vi knappt kan föreställa oss idag,” säger Centerman.

Sammanfattningsvis möjliggör Internet riktad massanpassningen av information, produkter och tjänster, samt det samarbete i realtid som krävs för den enskilde kundens behov.

Nya tillväxtområden
Ett nytt affärsområde, New Ventures Ltd (Nya verksamheter), har skapats för att identifiera och investera i lovande ny teknik, affärsinnovationer och i nya samarbeten. Nya verksamheter ökar kommersialiseringstakten i ABB:s utveckling av produkter och verksamheter genom en riskkapitalfond för Industriell IT, ett ”växthus” för nya verksamheter samt en kanal för riskverksamheter (ABB Industrial IT Venture Capital Fund, ABB Incubation och ABB Operational Ventures).

Inom alternativa energilösningar har ABB ett brett utbud av produkter, inklusive vindkraft, mikroturbiner och mikronät för distribuerad ren elektricitetsgenerering.

ABB riktar in sig på ytterligare tillväxt inom tillverknings- och konsumentvaruindustri, telekom, logistikautomation och den avreglerade kraftmarknaden.

Värdestyrning
Genom att fastställa den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden för enskilda affärsverksamheter inom varje nyckelmarknad har ABB skapat en ekonomisk måttstock för att mäta det potentiella värdet i en affärsstrategi, fördela resurser och bedöma utfallet.

Nästa steg innebär att ABB integrererar fria kassaflödesberäkningar i all affärsplanering, från koncernens mål för värdeskapande till enskilda verksamheter. Övergripande mål för värdeskapande översätts till värdedrivna faktorer, vilka prioriteras och bryts ner till konkreta åtgärder för att skapa ökat värde.

ABB har också ställt om sitt rapporteringssystem för att betona dynamiska och framsynta mått på verksamheten. Cheferna får stöd att prioritera sitt dagliga agerande genom att ständigt utvärdera verksamheten i relation till ledande indikatorer för värdeskapande.

Belöna prestation
Eftersom medarbetare som bidrar till ökat värde för aktieägarna bör få del av detta värde har ABB ett chefsincitamentprogram som belönar prestationer med aktieoptioner. Ett viktigt mätetal är kassaflödesgenerering på global verksamhetsnivå. Under 2001 ska ABB utvidga principen att belöna utomordentliga prestationer till en bred skara medarbetare med det planerade aktieägarprogrammet för medarbetare (Employee Share Ownership Program).

Stöd till hållbar utveckling
ABB nådde en rad viktiga mål för miljö och hållbar utveckling under 2000. Företaget gav också ut en heltäckande social anvisning, som formellt erkänner vikten av sociala prestanda i koncernens strategi.

Segmentsöversikt
ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken fortsatte att stärkas mot de flesta av ABB:s lokala valutor. Inverkan från den stärkta dollarn, erfaren under tidigare kvartal, fortsatte att belasta resultatet under hela 2000.

Automation
lokalnominell20001999
Beställningsingång+4%-4%7 8218 119
Intäkter-2%-9%7 4658 236
EBIT+31%+19%486408
EBIT-marginal6,5%5,0%

Kunderna fokuserade på ökad produktivitet och lönsamhet genom förbättringar av affärsprocesserna. Framsteg inom informationsteknik och mjukvaruutveckling var fortsatt drivande för efterfrågan.

Regionalt var efterfrågan starkast i Asien, Latinamerika och Mellanöstern, och något svagare i USA. Beställningsingången i Europa var oförändrad. Beställningsingången för affärsområdena Motorer och drivutrustning samt för Marina system och turboladdare ökade avsevärt.

Intäkterna blev något lägre på grund av flera mindre avyttringar och en orderbok inom systemförsäljning med låga ingångsvärden.
Ökningen av resultatet före räntor och skatter (EBIT) avspeglar kostnadssänkningar och effektivitetshöjningar under de senaste 12 till 18 månaderna.

Kraftöverföring
lokalnominell20001999
Beställningsingång+ 9%+ 1%3 9583 918
Intäkter- 4%- 11%3 3153 712
EBIT- 10%- 15%262309
EBIT-marginal7,9%8,3%

Privatisering och avreglering av kraftmarknaden i Amerika stimulerade efterfrågan på projekt för att sammanbinda kraftnät och liknande tjänster för att modernisera befintliga överföringssystem. Efterfrågan på kompletta system och programpaket har också fortsatt att stiga. Under fjärde kvartalet märktes en stark återhämtning i beställningsingången, anförd av ökad efterfrågan på nya nät i utvecklingsländer, särskilt i Mellanöstern.

En lägre beställningsingång i Latinamerika under 1999 resulterade i minskade intäkter, särskilt inom kraftsystem, högspänningsprodukter och ställverk. Denna minskning uppvägdes endast delvis genom ökad försäljning av underhållstjänster och krafttransformatorer.

Minskade intäkter och kostnader förknippade med kapacitetsneddragningar sänkte EBIT och EBIT-marginalen.

Kraftdistribution
lokalnominell20001999
Beställningsingång+ 20%+ 12%3 1162 778
Intäkter+ 5%- 2%2 8302 875
EBIT+ 5%0%182181
EBIT-marginal6,4%6,3%

Ökad kundefterfrågan på effektiva kraftdistributionssystem på privatiserade och avreglerade kraftmarknader har tillsammans med elektrifieringsprojekt i utvecklingsländerna fortsatt att driva på beställningsingången. Efterfrågan ökade väsentligt i Amerika men endast marginellt i Europa där avreglering och privatisering i vissa länder inte nått så långt.

Intäkter och resultat före räntor och skatter var oförändrade då högre volymer uppvägde prispressen. Ökad effektivitet i produktionen, minskad överlappning mellan produkter och ökad standardisering möjliggjorde för verksamheten inom mellanspänningsutrustning att öka försäljningen utan kostnadsökningar. Dessa fördelas uppvägdes något av ökade utvecklingskostnader för ny teknik.

Olja, gas och petrokemi
lokalnominell20001999
Beställningsingång+ 40%+ 29%3 9233 030
Intäkter- 2%- 9%2 7963 086
EBIT+ 8%+ 2%169165
EBIT-marginal6,0%5,3%

Efterfrågan inom både uppströms- och nedströmsmarknaden ökade under 2000. Oljepriserna återhämtade sig och kunder återupptog investeringarna i både resursutvinning och inom petrokemi- och raffineringsmarknaderna. Beställningsökningen drevs av stora beställningar som karaktäriseras av övervältring av kostnader på leverantörer och därmed lägre marginaler.

Även om intäkterna sjönk under året återhämtade de sig faktiskt under fjärde kvartalet när tidigare orderbokningar aktiverades som försäljning.

Både EBIT och EBIT-marginalen ökade, vilket avspeglar en smärre reavinst.

Byggnadsteknologi
lokalnominell20001999
Beställningsingång+ 4%- 6%6 2016 630
Intäkter+ 4%- 7%5 8896 324
EBIT+ 28%+ 16%456394
EBIT-marginal7,7%6,2%

Med 80 procent av verksamheten i Europa var valutaomräkningseffekten störst för detta segment. Efterfrågan i Europa var modest i de flesta sektorer, men särskilt stark inom telekommunikation och Internet. Den nordamerikanska ekonomin var fortsatt stabil, vilket resulterade i hög efterfrågan på lågspänningsprodukter och industrifläktar. Generellt förbättrade ekonomiska förhållanden i Asien, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika drev efterfrågan på vårt produkterbjudande.

Intäkterna avspeglar att den generella entreprenadverksamheten upphört samt avyttringen av serviceverkstäder utanför kärnverksamheten. Lågspänningsprodukter och system visade god tillväxt, huvudsakligen som ett resultat av förbättrade marknadsförhållanden i Europa.

Betydande ökningar inom produktverksamheten, ett resultat av större volymer och förbättrad effektivitet, förde upp segmentets resultat före räntor och skatter (EBIT) och EBIT-marginalen avsevärt högre.

Finansella tjänster
lokalnominell20001999
Intäkter+ 23%+ 17%1 9661 687
EBIT+ 12%+ 4%349337

Koncernens särskilda center för finansiellt kunnande, Finansiella tjänster, styr aktivt företagets riskexponering för ränte- och valutakursförändringar. Under året fortsatte de korta räntorna att stiga medan den långa obligationsräntan sjönk. De flesta valutor sjönk starkt gentemot USA-dollarn och denna trend vände endast mot slutet av året.

Under 2000 ökade intäkterna för Finansiella tjänster för nästan alla affärsområden. Resultatet steg som ett resultat av högre nettoränteintäkter från den växande hyresköp- och låneportföljen, ABB:s förvärv av en 35-procentig andel i Svensk Exportkredit (SEK) och högre resultat från investeringar i speciella infrastrukturprojektbolag. Försäkringsintäkterna minskade som en konsekvens av minskade investeringsvinster och försäkringstekniskt resultat. Resultatet för internbanksverksamheten (Treasury Centers) var högre tack vare framgångsrik handel.

ABB-koncernens årsredovisning
Årsredovisningen distribueras till aktieägarna och finns tillgänglig vid huvudkontoret i Oerlikon, Zürich från 27 februari 2001.

Bolagsstämma och andra viktiga datum
ABB Ltds bolagsstämma hålls tisdag 20 mars i Zürich med direktsändning till Västerås. Kvartalsrapporter under 2001 är planlagda till 24 april, 24 juli och 24 oktober.

ABB:s årliga presskonferens hålls idag kl 10:30 CET och direktsänds över Internet (www.abb.com). Journalister är välkomna att ställa frågor per e-post.

Företaget håller sitt årliga möte för investerare och analytiker idag klockan 15:00 CET. Deltagare i telefonkonferensen ska ringa + 41 91 610 4111.

För tekniska frågor kring redovisningen hålls ett telefonmöte från 07:00 till 07:30 CET och med samma telefonnummer som ovan.

----------------------------------

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c9a74d51d9eadaa7c12569f20018c49b