ABB:s beställningsingång ökade under andra kvartalet – återhämtningen fortsätter

2002-07-24 – ABB:s beställningsingång ökade 10 procent och intäkterna 8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2002. ABB tog 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader under första halvåret för att ytterligare förstärka företagets fundamentala ställning och bekräftade målet för helåret om en EBIT-marginal på 4 till 5 procent.

Fyra divisioner ökar resultatet jämfört med första kvartalet

· Andra kvartalets beställningsingång 10 procent och intäkterna 8 procent högre än under första kvartalet i lokala valutor
· EBIT första halvåret 368 MUSD efter 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader
· Nettovinst 101 MUSD, jämfört med 266 MUSD under första halvåret 2001
· Finansiell omstrukturering och kostnadsminskningsprogram går enligt plan
· Målen för helåret bekräftas: EBIT-marginal på 4 till 5 procent och oförändrade intäkter

2002-07-24 – ABB:s beställningsingång ökade 10 procent och intäkterna 8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2002. ABB tog 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader under första halvåret för att ytterligare förstärka företagets fundamentala ställning och bekräftade målet för helåret om en EBIT-marginal på 4 till 5 procent.

Beställningsingången första halvåret var 11,9 miljarder USD, ned 6 procent från 12,6 miljarder USD under första halvåret 2001. Tre divisioner ökade beställningsingången första halvåret: Power Technology Products (8 procent), Automation Technology Products (3 procent) och Oil, Gas and Petrochemicals (6 procent).

”Den återhämtning vi såg under första kvartalet av beställningar som ligger tidigt i konjunkturcykeln har fortsatt under andra kvartalet och fyra divisioner ökade sitt resultat,” säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. ”De positiva order- och intäktstrenderna och de väntade fördelarna från omstruktureringen gör oss förvissade om att vi ska nå våra intäkts- och marginalmål för 2002, samtidigt som vi fortsätter att vidta åtgärder för att förbättra företagets fundamentala ställning. Vi väntar ett starkare andra halvår.”

Beställningar från stora kunder ökade med 16 procent under första halvåret, i linje med ABB:s fokus på sina viktigaste energi- och industrikunder.

I lokala valutor ökade divisionernas EBIT under andra kvartalet med 42 procent i Industries, 41 procent i Automation Technology Products, 35 procent i Power Technology Products och 6 procent i Utilities. I Oil, Gas and Petrochemicals minskade EBIT med 33 procent på grund av nedskrivningar av projektmarginaler.

Första halvårets EBIT var 368 MUSD efter 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader. Kostnader relaterade till omstruktureringsprogrammet var 106 MUSD. Nedskrivningar av tillgångar var 9 MUSD i New Ventures och 21 MUSD i Building Systems. I Oil, Gas and Petrochemicals togs 49 MUSD i nedskrivningar av projektmarginaler. Första halvårets EBIT-marginal var 3,4 procent.

Första halvårets nettovinst var 101 MUSD (H1 2001: 266 MUSD), med en förlust på 13 MUSD under andra kvartalet på grund av engångskostnader. Netto kassaflöde från rörelsen uppgick till 20 MUSD under första halvåret 2002 (H1 2001: 79 MUSD).

Det omstruktureringsprogram som meddelades i juli förra året går enligt plan. Under första halvåret togs kostnader på 106 MUSD för programmet, vilket förde upp de totala omstruktureringskostnaderna till 337 MUSD till dags dato. Exklusive förvärv och avyttringar har antalet jobb totalt minskats med 10 900 sedan juli 2001, varav 1 600 jobb under andra kvartalet, delvis genom naturlig avgång.

Den 30 juni hade ABB 149 924 medarbetare jämfört med 156 865 vid årsslutet 2001.

Nettoskulden ökade från 4,1 miljarder USD till 5,2 miljarder USD under första halvåret, men ABB upprepade sin förpliktelse att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD under 2002. Minskningen av nettoskulden ska nås genom förbättrat kassaflödesgenererande resultat, försäljning av tillgångar och fortsatt portföljhantering. ABB sålde den svenska fastighetsportföljen under andra kvartalet för 300 MUSD. Den meddelade avyttringen av verksamheten Structured Finance väntas ske under tredje kvartalet.

Med anledning av asbestskadeståndsanspråk riktade mot Combustion Engineering, ett amerikanskt dotterbolag, sade ABB att omkring 20 300 krav gjordes upp under första halvåret 2002, mer än 40 procent utan betalning. Combustion Engineering fortsätter ansträngningarna att göra upp relevanta krav i godo och bestrida krav som verkar vara oberättigade. Vid halvåret låg 102 700 krav oavslutade, jämfört med 93 500 vid årsslutet 2001. Omkring 29 500 nya krav riktades under första halvåret 2002, jämfört med 29 300 under andra halvåret 2001. Uppgörelsekostnader innan återbetalning från försäkringsbolag var 107 MUSD (69 MUSD under andra halvåret 2001).

USD i miljoner, förutom aktiedataJan – Juni 2002Jan–Juni
2001
FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första
i LC
Beställningsingång11 86712 648-6%-6%10%
Intäkter10 93011 099-2%-1%8%
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)368626-41%-41%-48%
Resultat från kvarvarande verksamhet101329-69%
Resultat från extraordinära poster och redovisningsförändringar0-63
Nettovinst101266-62%
Vinst per aktie (USD)
Resultat från kvarvarande verksamhet, grundläggande och utspädd:
Nettovist, grundläggande och utspädd:
0,09

0,09
0,29

0,23
EBITDA6591 010-35%
Summa kassaflöde från rörelsen2079
Organisations- och ledningsförändringar

Gorm Gundersen, chef för divisionen Oil, Gas and Petrochemicals och medlem av ABB:s koncernledning, lämnar bolaget. Chefen för affärsområdet Upstream, Erik Fougner, övertar tillfälligt Gundersens förpliktelser, utöver sin roll som affärsområdeschef.

Viktiga siffror i detalj

Beställningsingången första halvåret minskade med 6 procent i både lokala valutor och nominella termer jämfört med första halvåret 2001.

Basorder (beställningar under 15 MUSD), representerade 82 procent av beställningsingången första halvåret, minskade med 11 procent i både lokala och nominella valutor jämfört med samma period förra året. Stora beställningar första halvåret ökade med 25 procent i både lokala och nominella valutor, huvudsakligen på grund av stora projekt som divisionen Oil, Gas and Petrochemicals fick under andra kvartalet.

Intäkterna för koncernen första halvåret var oförändrade i lokala och nominella valutor på 10 930 MUSD.

Orderstocken ökade med 14 procent till 15 338 MUSD, eller 6 procent i lokala valutor sedan årsskiftet, vilket avspeglar ökad beställningsingång under andra kvartalet.

EBIT-marginalen under första halvåret 2002 var 3,4 procent (5,6 procent under första halvåret 2001). Lägre marginaler rapporterades i Utilities på grund av svagare marknadsförhållanden och kostnadsöverskridningar, samt i Automation Technology Products, vilket avspeglade omstruktureringskostnader och lägre marginaler under första kvartalet 2002. Nedskrivningar av projektmarginaler och genomförande av lågmarginalprojekt ledde till en markant minskning i Oil, Gas and Petrochemicals.

Corporate/other uppgick till -367 MUSD jämfört med -202 MUSD förra året, huvudsakligen resultatet av tillgångsnedskrivningar av ägarandelar i New Ventures, nedskrivningar av tillgångar och omstruktureringskostnader i affärsområdet Building Systems samt utvecklingskostnader i Group Processes som nu tas som kostnader istället för att skrivas av som investeringar.

Övriga intäkter under första halvåret var -3 MUSD (H1 2001: 81 MUSD) omfattande:
· Omstruktureringskostnader på -106 MUSD (H1 2001: -20 MUSD)
· Reavinster på 69 MUSD (H1 2001: -4 MUSD)
· Nedskrivningar av tillgångar -40 MUSD (H1 2001: -2 MUSD)
· Intäkter från bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt på 74 MUSD (H1 2001: 107 MUSD)

Netto finansiella kostnader var 155 MUSD under första halvåret 2002 jämfört med 129 MUSD under samma period förra året, avspeglande lägre ränteintäkter och utdelningar.

Nettovinsten var 101 MUSD under första halvåret, jämfört med 266 MUSD under samma period förra året.

Kassaflöde, balansräkning och likviditet

Under första halvåret var summa kassaflöde från rörelsen 20 MUSD jämfört med 79 MUSD förra året. Kassaflöde från försäljning av kortfristiga placeringar var 462 MUSD, medan det var ett utflöde på 952 MUSD för övriga tillgångar och skulder.

Det senare är huvudsakligen ett resultat av genomförande av stora projekt, allteftersom kundförskott användes och försäljning utöver fakturering (värdeskapande arbete som utförts men ännu ej fakturerats) ökade under perioden. Ökad andel fordringar, andra än kundfordringar, bidrog också till förändringen inom övriga tillgångar och skulder.

Fortsatt disciplin vad gäller rörelsekapital, kundfordringar, lager och leverantörsskulder bidrog med 89 MUSD till kassaflödet från rörelsen.

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 4 608 MUSD den 30 juni 2002. Nettoskulden (definierad som kort-, medel- och långfristiga skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar) ökade till 5 235 MUSD från 4 077 MUSD vid slutet av 2001. Ungefär 40 procent av ökningen kom från ej realiserade valutarörelser som inte är kassaflödespåverkande, vilka uppvägdes av positioner i balansräkningen som inte innefattas av nettoskuldsättningsdefinitionen. Balansen kom från skulder som övertogs i samband med förvärv av en portfölj med långfristiga placeringar och för att finansiera investeringar i verksamheten.

Långsiktiga skulder som andel av den totala skuldsättningen uppgick till 60 procent jämfört med 51 procent vid årsslutet, i linje med ABB:s mål för 2002 att två tredjedelar av skuldsättningen ska vara långsiktig och en tredjedel kortsiktig.

I maj utfärdade ABB 968 MUSD i konvertibla obligationer och obligationer på 500 miljoner euro och 200 miljoner brittiska pund.

Utsikter 1

Utsikterna kvarstår oförändrade. För 2002 väntas intäkterna vara oförändrade jämfört med 2001. EBIT-marginalen för helåret 2002 väntas ligga i området 4-5 procent. EBIT och netto kassaflöde från rörelsen väntas vara starkare under andra halvåret 2002 än under första halvåret.

ABB:s mål är att öka intäkterna med i genomsnitt 6 procent årligen under perioden 2001-2005.
EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005.

1 Förutsätter inga större valutaeffekter och exkluderar större förvärv och avyttringar

Teknik

Industrial IT är ABB:s patenterade koncept för att länka samman produkter och tjänster med den information som behövs för att driva, serva och underhålla dem. Standardiserad programvara gör det möjligt för operatörer eller ansvariga för energisystem att effektivt få den information som behövs för att ta driftsbeslut.

Antalet ABB-produkter som certifierats till standarden Industrial IT passerade 10 000-strecket under andra kvartalet 2002. ABB:s arbete med att certifiera alla relevanta produkter och produktfamiljer – totalt 40 000 – till slutet av 2002 går enligt plan.

ABB öppnade ett forsknings- och utvecklingscentrum i Singapore som ska koncentrera sig på programvaruutveckling och Industrial IT. ABB öppnade ett liknande center i Indien tidigare i år, som en del av företagets strategi att göra sin forskning och utveckling än mer global. Ytterligare ett teknikcenter ska öppnas i Kina 2003.

Hållbarhet

ABB gav ut sin årliga hållbarhetsrapport (Sustainability Report) i juni och använde för första gången den internationellt godkända tredelade resultatredovisningen (“triple-bottom-line”) för att presentera ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat.

Till de beskrivna framstegen i rapporten hör: miljöledningssystemet ISO 14001 har införts i 98 procent av ABB:s 550 tillverknings- och serviceenheter runt om i världen. Miljövarudeklarationer, med information om ekoeffektiviteten hos ABB:s produkter och tjänster, hjälper kunderna att jämföra sin miljömässiga prestanda med konkurrenternas.

ABB ligger väl före sitt mål, satt 1999, att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter i en takt om en procent per år under fem år.

Divisionsöversikter

Divisionerna Power Technology Products och Automation Technology Products betjänar sina kunder via externa partners och ABB:s slutkundsdivisioner. Som ett led i ABB:s kundcentrerade strategi ska en del kunder i ökad utsträckning betjänas direkt av partners, som grossister, systemintegratörer och distributörer. Beställningsingång, intäkter och resultat hänförliga till dessa kunder kommer därför inte att avspeglas i slutkundsdivisionerna.

Som ett resultat, i slutkundsdivisionerna, minskar beställningsingång och intäkter från produktdivisionernas produkter i motsvarande grad. Om inget annat anges sker ingen materiell påverkan på slutkundsdivisionernas EBIT. Sammantaget sker ingen påverkan på koncernens konsoliderade resultat eftersom dessa effekter uppvägs av minskade interelimineringar (som för närvarande redovisade i posten Corporate/Other [koncerngemensamt/övrigt]) Det sker ingen inverkan på produktdivisionerna eftersom det där sker en försäljning till en kund oavsett om produkter säljs via externa partners eller interna slutkundsdivisioner.

Alla siffror avspeglar aktivitet för första halvåret och, förutom EBIT-marginaler, refererar alla kommentarer till siffror i lokala valutor.

EBIT exklusive reavinster redovisas bara om de aggregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10 procent av divisionens EBIT).

Utilities

USD i miljoner, där inte annat angesjan - juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Beställningsingång2 7293 062- 11%- 10%-15%
Intäkter2 3302 551- 9%- 8%+14%
EBIT6686- 23%- 22%+6%
EBIT-marginal2,8%3,4%
Europa och Asien var fortsatt oförändrade, förutom Kina som visade god tillväxt. Affärsklimatet i Mellanöstern och Afrika fortsatte att vara positivt. I USA ledde markant minskade investeringar i nya kraftverk till lägre efterfrågan på styrsystem för anläggningar, men investeringarna var fortsatt stark på att uppgradera existerande kraftöverföringskapacitet och sammanlänkningar av kraftnät.

Viktiga händelser under kvartalet inkluderade stora beställningar på kraftöverföringar i USA och Mexiko. Strategin att öka affärerna med vattenföretag förstärktes av en viktig beställning för anläggningen Water Reclamation, en del av ett djupt tunnelsystem för avloppsvatten i Singapore. Det är ett större infrastrukturprojekt utformat för att klara av öns behov genom detta århundrade. ABB ska leverera instrumentering samt styr- och eldistributionssystem för anläggningen.

Beställningsingången och intäkterna minskade första halvåret, huvudsakligen på grund av att Power Technology Products betjänar fler kunder via partners. Exklusive produkter som säljs som ombud för divisionen Power Technology Products, var beställningsingången 5 procent lägre men intäkterna ökade 5 procent.

EBIT var 22 procent lägre (9 procent lägre, exklusive effekten av försäljning från produktdivisionerna), avspeglande lägre intäkter, omstrukturering och kostnadsöverskridningar i gamla projekt. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 3,7 procent till 3 procent.

Under andra kvartalet rapporterade Utility Automation och Utility Partner god ökning av beställningsingången, men det uppvägdes av Power Systems. Ökningen av intäkterna ledde till en
EBIT-ökning med 6 procent under kvartalet.

Industries

USD i miljoner, där inte annat angesjan - juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Beställningsingång2 4032 771-13%-13%-2%
Intäkter2 0442 438-16%-16%+12%
EBIT85100-15%-16%+42%
EBIT-marginal4,2%4,1%
I april slog ABB samman divisionerna Process Industries och Manufacturing and Consumer Industries till divisionen Industries, som består av följande affärsområden: Automotive Industries; Manufacturing, Electronics and Consumer Industries; Marine and Turbocharging; Paper, Printing, Metals and Minerals; och Petroleum, Chemicals and Life Sciences.

Tillväxt i Asien, Mellanöstern och Afrika var stark, till stor del drivet av investeringar inom petroleum- och gruvbranschen. Det fanns få tecken på en övergripande ekonomisk uppgång i Europa och Nord- och Sydamerika. Efterfrågan på produkter var fortsatt svag världen över.

Viktiga händelser under kvartalet inkluderade undertecknandet av långsiktiga partnerskapsavtal inom Industrial IT med förpackningsföretaget Tetra Pak, marina leverantören Kongsberg Simrad och läkemedelsföretaget Aventis.

Beställningsingången för halvåret minskade 13 procent eftersom fler kunder betjänades av partners. Exklusive de ABB-produkter som nu hanteras av partners minskade beställningarna med 4 procent. Intäkterna exklusive dessa effekter minskade med 6 procent.

EBIT minskade 16 procent huvudsakligen på grund av ett intäktstapp i Paper, Printing, Metals and Minerals och Automotive Industries. EBIT-marginalen ökade något till 4,2 procent. I enlighet med omstruktureringsprogrammet minskades antalet medarbetare med 11 procent (exklusive förvärv och avyttringar), jämfört med samma period 2001.

EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 4,9 procent till 4,5 procent.

Totalt sett ökade efterfrågan under andra kvartalet i Paper, Printing, Metals and Minerals, och Petroleum, Chemical and Life Sciences. Produktivitetsförbättringar underbyggde en EBIT-ökning om 42 procent under andra kvartalet.

Oil, Gas and Petrochemicals

USD i miljoner, där inte annat angesjan – juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Beställningsingång2 1201 990+7%+6% +134%
Intäkter1 9761 548+ 28%+ 26% 0
EBIT7688- 14%- 15%-33%
EBIT-marginal3,8%5,7%
Investeringsnivåerna inom olje- och gasprojekt på land och till havs var fortsatt stabila. På marknaderna för raffinaderier och petrokemi fortsatte den låga aktiviteten in i andra kvartalet 2002.

Resultatet under första halvåret påverkades av nedskrivningar av projektmargtinaler i två gamla kontrakt med fast pris. ABB har vidtagit åtgärder och tagit fram hjälpmedel för att minska risken i projektportföljen, inklusive mer selektiva kriterier i anbudsprocessen. ABB fokuserar också på projekt med högre förädlingsvärde och en större andel kontrakt med kostnadstäckning än fast pris.

Ett exempel på detta är kontraktet på 987 MUSD, som erhölls under andra kvartalet, på projektet Sakhalin 1 med Exxon Mobil på att bygga en olje- och gasprocessanläggning i ryska Fjärran Östern.

Beställningsingången ökade 6 procent, överskridande förra årets höga beställningsingång.

Intäkterna första halvåret ökade 26 procent totalt sett, huvudsakligen ett resultat av Upstreams höga orderstock. Intäkterna för Downstream ökade också, men mera blygsamt givet dess lägre orderstock.

EBIT minskade 15 procent jämfört med första halvåret 2001 och EBIT-marginalen minskade till 3,8 procent. Den lägre EBIT-marginalen under första halvåret avspeglar huvudsakligen genomförande av lågmarginalkontrakt till fast pris och nedskrivningar av projektmarginaler på 49 MUSD. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 6,7 procent till 3,8 procent.

Power Technology Products

USD i miljoner, där inte annat angesjan - juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Beställningsingång2 2842 134+7%+8%-2%
Intäkter2 1481 814+18%+19%+13%
EBIT157132+19%+19%+35%
EBIT-marginal7,3%7,3%
Marknaderna i Asien, särskilt Kina, fortsatte att visa stark efterfrågan. Europa var fortsatt blandad medan investeringarna för Power Technology Products i Nordamerika minskade. Latinamerika, Mellanöstern och Afrika fortsatte att visa god fart.

En av kvartalets viktigaste händelser var leveransen av den första krafttransformatorn certifierad enligt Industrial IT och utrustad med en ny typ av elektroniskt styrsystem, som optimerar effektiviteten hos transformatorer och kraftnätet med hjälp av viktiga funktioner inom styrning, övervakning och diagnostik.

Beställningsingången ökade med 8 procent jämfört med samma period under 2001, huvudsakligen på grund av stark tillväxt på asiatiska marknader, särskilt i Kina. Ökningen av beställningsingången understöddes av Power Transformers, medan Medium-Voltage Technology och High-Voltage Technology visade blygsam tillväxt. Distribution Transformers var oförändrad på grund av en marknadsnedgång i USA.

Intäkterna ökade 19 procent första halvåret 2002. Den markanta ökningen nåddes trots en minskning av arbetskraften inom divisionen med 10 procent (exklusive förvärv och avyttringar) sedan juni 2001, vilket indikerar goda framsteg med produktivitetsprogram.

Trots markant högre omstruktureringskostnader ökade EBIT med 19 procent och EBIT-marginalen låg kvar på 7,3 procent. EBIT för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) ökade med 31 procent, med en förbättring av EBIT-marginalen från 7,9 procent till 8,8 procent.

Beställningsingången under andra kvartalet avspeglade den fortsatt höga aktivitetsnivån inom basprodukter. Ökningen av EBIT jämfört med första kvartalet på 35 procent orsakades av pågående produktivitetsförbättringar.

Automation Technology Products

USD i miljoner, där inte annat angesjan – juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Beställningsingång2 7712 687+3%+ 3%+5%
Intäkter2 6402 572+3%+3%+11%
EBIT198219- 10%- 9%+41%
EBIT-marginal7,5%8,5%
Europa var blandad och några marknader visade ökad aktivitet. Marknaderna i USA var fortsatt tröga, medan Asien, särskilt Kina, fortsatte att växa. Efterfrågan för de flesta automationsprodukter ökade under andra kvartalet.

Viktiga händelser under kvartalet inkluderade stora beställningar på frekvensomriktare för Drives and Power Electronics till Stadler Rail i Schweiz och till ett aluminiumsmältverk i Dubai. Ett genombrott för en innovation var lanseringen av en ny trådlös sensor och fältbusskontakt.

Beställningsingången ökade 3 procent under första halvåret, huvudsakligen avspeglande högre efterfrågan i Robotics och en liten ökning i Low-Voltage Products. Beställningsingången för Drives and Power Electronics var oförändrad medan alla övriga affärsområden visade lägre beställningsingång.

Intäkterna ökade 3 procent drivet av högre volymer i affärsområdet Robotics.

EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) under första halvåret minskade från 9,6 procent till 8,5 procent, huvudsakligen avspeglande ogynnsamma affärsförhållanden under första kvartalet.

Beställningsingången under andra kvartalet ökade med 5 procent – till stor del drivet av stark tillväxt i Drives and Power Electronics, Low-Voltage Products och Robotics. Ökningen andra kvartalet av EBIT med 41 procent är huvudsakligen resultatet av högre intäkter och produktivitetsförbättringar från kostnadsminskningsprogrammet.

Financial Services

USD i miljoner, där inte annat angesjan - juni 2002jan - juni 2001FörändringFörändring i lokala valutor (LC)Förändring andra kvartalet mot första i LC
Intäkter7641 019- 25%- 25%+24%
EBIT153203- 25%- 25% -19%

Under andra kvartalet var räntorna fortsatt låga medan dollarn försvagades gentemot viktigare valutor. Högklassiga försäkringsbolag fortsatte att gynnas av högre försäkringspremier medan placeringsresultatet påverkades av ogynnsam utveckling på kapitalmarknaderna.

Som väntat minskade intäkterna för Financial Services med 25 procent främst på grund av avvecklingen av Scandinavian Re. Treasury Centers slutade att ta positioner på marknaden i juni och ska nu främst fokusera på internbankstjänster för bolag inom ABB-koncernen.

EBIT minskade med 25 procent i linje med intäktsminskningen. Omstruktureringskostnader på 19 MUSD bokades under andra kvartalet i samband med omfokuseringen av Treasury Centers. Structured Finance rapporterade högre resultat medan övriga affärsområden visade lägre resultat.

Corporate/Other

USD i miljoner, där inte annat angesjan - juni 2002jan – juni 2001
EBIT- 367- 202
Other Activities (övriga verksamheter) - 84+ 24
Group Processes (koncernprocesser) - 51 - 2
Corporate R & D (koncerngemensam FoU) - 40 - 39
Real estate (fastigheter) +14+ 30
Elimination of AFS interest income (eliminering av ränteintäkter från Financial Services) - 85 - 59
Other Corporate (övrigt koncerngemensamt) -176 -156
Capital Gains (reavinster) + 69+13
Restructuring (omstrukturering)- 14- 13

Övriga verksamheter, som huvudsakligen omfattar New Ventures, Air Handling och Building Systems, rapporterade ökade kostnader på 84 MUSD under första halvåret 2002. Detta var ett resultat av en kombinerad nedskrivning av tillgångar på 30 MUSD i New Ventures och Building Systems, liksom inverkan av svåra marknadsförhållanden för båda verksamheterna.

Group Processes rapporterade också ökade kostnader på 51 MUSD, på grund av högre avskrivningar av utvecklingskostnader, som tidigare år behandlades som investeringar, samt löpande kostnader. Utöver detta rapporteras nu kostnader för gemensamma koncernprocesser och infrastruktur – IT, gemensamma tjänster, elektroniska affärer etc. – på koncernnivå snarare än på divisionsnivå.

Reavinsterna var 69 MUSD första halvåret, huvudsakligen avspeglande reavinsten från försäljningen av affärsområdet Air Handling (luftbehandling) under första kvartalet.

Rapporteringsdatum

Återstående rapporteringsdatum under 2002 för ABB Ltd är planerad till 24 oktober. Rapporteringsdatum under 2003 är 12 februari (helårsresultatet), 29 april (första kvartalet), 29 juli (andra kvartalet) och 28 oktober (tredje kvartalet). Bolagsstämman hålls fredag 16 maj med ett informationsmöte för aktieägare i Sverige måndag 19 maj.

Företaget håller en telefonkonferens för analytiker och investerare för att diskutera halvårsresultatet idag 16:30 Central European Time. Deltagare ska ringa +41 91 610 4111. Media har också möjlighet att lyssna på konferensen.

Pressmeddelandet och en OH-presentation finns tillgängliga på hemsidan för ABB Investor Relations www.abb.com/investorrelations.

Inspelningen av konferensen finns tillgänglig under 72 timmar med start två timmar efter konferensen, ring +41 91 612 4330. PIN-koden är 650#.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare runt om i världen.

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “anser”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås

Senast uppdaterad 2002-07-24
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 ba3b17a07c99fcfcc1256bff00748236