Kärndivisionerna visar fortsatt starkt resultat under första kvartalet 2003

 • Kärndivisionernas EBIT ökade till 290 MUSD, upp 33 procent jämfört med första kvartalet 2002
 • Koncernens EBIT minskade till 92 MUSD på grund av icke-kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter
 • Kassaflödet från rörelsen påverkades negativt av extraordinära poster
 • Kostnadsbesparingsprogrammet går enligt plan
 • ABB är fortsatt förvissat om att nå målen för 2003
ABB-koncernens rapport för första kvartalet 2003 (pdf)

2003-04-29 – ABB:s kärndivisioner, Power Technologies och Automation Technologies, ökade både intäkter och resultat under första kvartalet 2003. Därmed fortsatte den positiva utveckling som inleddes under 2002.

Koncernens totala resultat minskade på grund av icke-kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter. Kassaflödet från rörelsen minskade till följd av asbestutbetalningar och avvecklad verksamhet.

”Kärndivisionerna går som planerat. Vi tar lönsamma marknadsandelar samtidigt som vi ökar vår kostnadseffektivitet”, säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. ”Vi är på rätt väg att nå våra mål för helåret 2003, trots oförändrade marknadsvillkor. Våra prioriteringar på kort sikt förblir att sänka kostnadsbasen och stärka finanserna genom fortsatta avyttringar.”

Kärndivisionerna
ABB:s kärndivisioner redovisade en ökning av beställningsingången med 11 procent (oförändrad i lokala valutor).

Intäkterna ökade med 18 procent till 4 014 MUSD (en ökning med 5 procent i lokala valutor) tack vare en större orderstock. Kärndivisionernas sammanlagda EBIT ökade med 33 procent till 290 MUSD, huvudsakligen till följd av produktivitetsförbättringar. Orderstocken för kärndivisionerna var 9,9 miljarder USD i slutet av mars 2003.

Koncernens resultat
För de tre första månaderna 2003 redovisade koncernen – divisionerna Power Technologies och Automation Technologies, icke-kärnverksamheter och koncerngemensamma aktiviteter – en beställningsingång på 5 081 MUSD, en ökning med 8 procent (-4 procent i lokala valutor) jämfört med 4 695 MUSD under samma period förra året. Basorder (beställningar under 15 MUSD) uppgick till 4 766 MUSD, eller ungefär 94 procent av den totala beställningsingången, vilket är samma som året före. Orderstocken var 10 684 MUSD, en ökning med 7 procent jämfört med 31 december 2002.

De totala intäkterna ökade med 14 procent (oförändrade i lokala valutor) till 4 495 MUSD, vilket avspeglar en god orderstock för kärndivisionerna.

Koncernens EBIT var 92 MUSD jämfört med 272 MUSD under första kvartalet 2002, en minskning med 180 MUSD, men bättre än planen för kvartalet. Vinsten under 2002 inkluderade positiva engångsposter, inklusive en kapitalvinst från avyttringen av verksamheten Air Handling på 54 MUSD som redovisas i Koncerngemensamt. Under första kvartalet 2003 påverkades EBIT negativt av en bokföringsmässig förlust på ungefär 30 MUSD till följd av avyttringen av flygleasingportföljen samt nedskrivningar och lägre resultat för icke-kärnverksamheter (huvudsakligen Building Systems, återstående delar av Structured Finance och Insurance).

Finansnettot var negativt på 130 MUSD jämfört med negativt på 58 MUSD under första kvartalet 2002, vilket avspeglar högre finansieringskostnader, en orealiserad förlust och relaterad avskrivning på 23 MUSD från en option på aktiekonvertering av den konvertibla obligationen (bifurkation) samt en nedskrivning på ungefär 30 MUSD i posten kortfristiga placeringar.

Avvecklad verksamhet redovisade en nettoförlust på 10 MUSD jämfört med en vinst på 22 MUSD under första kvartalet 2002. Förlusten avspeglar negativa resultat för divisionen Oil, Gas and Petrochemicals. Divisionen redovisade EBIT på 35 MUSD jämfört med 53 MUSD under första kvartalet förra året.

Nettoförlusten för koncernen under första kvartalet uppgick till 45 MUSD, jämfört med en nettovinst på 155 MUSD under samma period 2002.

Avyttringar
Företaget fortsatte sitt program för att avyttra icke-kärnverksamheter. Företaget sålde sin flygleasingportfölj för kontanta intäkter på 90 MUSD och noterade en bokföringsmässig förlust på ungefär 30 MUSD. ABB avyttrade också billeasingtillgångarna inom enheten ABB Export Bank under första kvartalet och realiserade en liten kapitalvinst i samband med transaktionen. Enligt ABB fortsatte förhandlingarna med potentiella köpare av divisionen Oil, Gas and Petrochemicals. ABB kvarstår vid målet att sälja divisionen och merparten av verksamheten Building Systems under 2003. Företaget bekräftade också planerna att sälja sina engagemang i Equity Ventures samt återstående delar av verksamheten Structured Finance.

Kostnadsminskning
ABB har realiserat nettobesparingar på ungefär 70 MUSD under första kvartalet 2003, till följd av kostnadsbesparingsprogrammet Step change. Ungefär 1 700 medarbetare lämnade företaget till följd av Step change (totalt minskade personalstyrkan med 4 000 under kvartalet). Målet med 18-månadersprogrammet, som introducerades sent under 2002, är att sänka ABB:s kostnadsbas med ungefär 800 MUSD.

Den 31 mars 2003 hade ABB 135 067 medarbetare, jämfört med 139 051 vid slutet av 2002.

Kassaflöde
Kassaflödet från rörelsen var minus 928 MUSD under första kvartalet. Denna siffra påverkades av en utbetalning på 226 MUSD från Combustion Engineering till asbeststiftelsen, 254 MUSD för avvecklad verksamhet i Oil, Gas and Petrochemicals, 162 MUSD för icke-kärnverksamheter och 57 MUSD för omstruktureringskostnader.

Det sammanlagda kassaflödet från verksamheterna i de båda kärndivisionerna var negativt på 192 MUSD under kvartalet, vilket är i linje med den säsongsbetonade ökningen av sysselsatt kapital under årets första månader.

Balansräkning
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 814 MUSD den 31 mars 2003 (4 613 MUSD i slutet av föregående kvartal, 31 december 2002). Långfristiga skulder som andel av den totala skulden var 60 procent den 31 mars 2003, jämfört med 68 procent i slutet av december 2002. Bruttoskulden uppgick till 8 156 MUSD, jämfört med 7 952 MUSD tre månader tidigare. Bruttoskulden inkluderar ett uttag på 747 MUSD från den rullande bankkredit på 1,5 miljarder USD som etablerades i december 2002.

Eget kapital ökade något till 1 078 MUSD den 31 mars 2003, jämfört med 1 013 MUSD tre månader tidigare, huvudsakligen till följd av försäljningen av 80 miljoner egna aktier i februari och mars.

Asbest
ABB meddelade i februari i år att ett dotterbolag i USA, Combustion Engineering (CE), ansökt om förlikningskonkurs enligt ”Chapter 11” i USA:s konkursdomstolar. Omröstningen om förlikningskonkursen avslutades 19 februari. CE har bekräftat att man erhållit över 75 procent av rösterna till förmån för den föreslagna planen, vilket motsvarar mer än två tredjedelar av det totala värdet på de krav som erfordras för godkännande av röstberättiga kravställare. Domstolsförhandlingar för att pröva och godkänna planen inleddes den 24 april och fortsätter 1 och 2 maj. ABB är fortsatt förvissat om att planen kommer att godkännas.

Koncernens utsikter*
Koncernens utsikter är oförändrade. Mellan 2002 och 2005 förväntar ABB en årlig intäktsökning på ungefär 4 procent.

ABB:s mål för 2003 är att nå en EBIT-marginal på 4 procent. Koncernens mål för 2005 är att nå en EBIT-marginal på 8 procent.

Den 31 december 2003 väntas den totala skulden ha minskat till ungefär 6,5 miljarder USD. Utväxlingseffekten (totala skulden dividerat med totala skulden plus eget kapital) väntas bli ungefär 70 procent. 2005 väntas totala skulden ha minskat till ungefär 4 miljarder USD, med en utväxlingseffekt på ungefär 50 procent.

*Alla mål exkluderar större förvärv och avyttringar, och är baserade på lokala valutor.

Senast uppdaterad 2003-04-29
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 89c984fc9d746c18c1256d17001bbf11