•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  ABB agerar för att minska kostnadsbasen efter ett svagt tredje kvartal

  2002-10-24 – ABB offentliggjorde idag åtgärder för att minska företagets kostnadsbas efter en minskning av beställningsingång och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) under tredje kvartalet 2002. Minskningen berodde på ett försvagat ekonomiskt klimat, högre genomförandekostnader för projekt, nedskrivningar av investeringar i New Ventures och senare än förväntade fördelar från det omstruktureringsprogram som initierades i juli 2001.
  Rapport Q3 (pdf-format)

  juli-sep
  2002

  juli-sep
  2001
  Förändring
  Förändring i
  lokala valutor
  USD i miljoner
  jan-sep
  2002
  jan-sep
  2001
  Förändring
  Förändring i
  lokala valutor
  4 635
  5 050
  -8%
  -13%
  Beställningsingång
  16 162
  17 362
  -7%
  -8%
  5 457
  5 609
  -3%
  -7%
  Intäkter
  16 042
  16 363
  -2%
  -3%
  47
  132
  -64%
  -72%
  Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)
  405
  727
  -44%
  -46%
  -183
  23
  Nettovinst
  -82
  289

  ”Givet det svagare ekonomiska klimatet presterade många av våra verksamheter bra, där tre av fem divisioner ökade EBIT-marginalerna,” säger ordförande och koncernchef Jürgen Dormann.

  ”Men det är tydligt att vår totala kostnadsbas fortfarande är alldeles för stor och att fördelarna från vårt omstruktureringsprogram har kommit långsammare än förväntat.”

  Dormann offentliggjorde en serie åtgärder för att öka rörelsens prestanda och kassaflöde och sade att ABB kommer att rationalisera sin divisionsstruktur för att stärka sina ledande positioner inom kärnverksamheterna kraft- och automationsteknik, säkra ökat externt fokus och bygga en uthålligt lägre kostnadsbas. Koncernledningen kommer att minska från åtta till sex medlemmar.
  Kärnverksamheterna ska kombineras i två divisioner, Power Technologies (kraftteknik) och Automation Technologies (automationsteknik). Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals hålls som en separat enhet och kommer att ta en aktiv del i branschens konsolidering. Divisionen Group Processes kommer att upplösas.

  Utöver det pågående programmet att minska kostnaderna med 500 MUSD – som kommer att få full effekt från mitten av 2003 – har styrelsen beslutat att initiera åtgärder för att ytterligare minska kostnadsbasen med omkring 4 procent av intäkterna, eller 800 MUSD under de kommande 18 månaderna.

  ”Våra organisationsåtgärder gör det möjligt för oss att utveckla våra ledande positioner inom kraft- och automationsteknik och säkra konkurrenskraftiga kostnads- och lönsamhetsnivåer även på en svag marknad,” tillade Dormann. ”Att nå en markant lägre kostnadsbas är en viktig prioritering.”

  Dormann sade att ABB:s finansiella ställning har förbättrats avsevärt sedan mars och bekräftade att företaget var på rätt väg att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD vid årsslutet från 4,1 miljarder USD vid årsslutet 2001.

  Sammanfattning av resultatet
  (tredje kvartalet 2002 jämfört med tredje kvartalet 2001)

  · Beställningsingången minskade med 13 procent i lokala valutor på grund av svagare marknader och färre stora beställningar (ned 508 MUSD)
  · Intäkterna minskade 7 procent i lokala valutor
  · EBIT minskade 72 procent på grund av svagare marknader, omstruktureringskostnader på 54 MUSD, högre genomförandekostnader för projekt, samt nedskrivningar av investeringar på 17 MUSD
  · Nettovinsten uppgick till -183 MUSD jämfört med 23 MUSD under tredje kvartalet 2001 efter -125 MUSD i avvecklad verksamhet, som uppstod i försäljningen av Structured Finance
  · Kassaflödet från rörelsen var -138 MUSD jämfört med 202 MUSD under samma period förra året, efter kontanta asbestbetalningar på 54 MUSD (inkluderas för första gången i summa kassaflöde från rörelsen för att förenkla presentationen av kassaflödet)
  · Nettoskulden var 5,5 miljarder USD i slutet av september jämfört med 5,2 miljarder i slutet av juni, huvudsakligen på grund av ökade investeringar i rörelsen
  · Dotterbolaget i USA Combustion Engineering rapporterade en ökning med 5 procent av nya asbestkrav jämfört med andra kvartalet 2002. Uppgörelsekostnader (exklusive West Virginia) steg med 9 procent under samma period. Ouppklarade krav uppgick till 111 000, en ökning från 102 700 i slutet av andra kvartalet. Kontanta betalningar minskade något till 54 MUSD (andra kvartalet 2002: 55 MUSD)

  Organisations- och ledningsförändringar

  ABB omorganiserar sin struktur från fem till tre divisioner för att ytterligare öka fokus på kraft- och automationsteknik för energi- och industrikunder, förenkla organisationen, förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

  De två nya centrala divisionerna är Power Technologies, som kombinerar divisionerna Power Technology Products och Utilities, och Automation Technologies, som kombinerar divisionerna Automation Technology Products och Industries.

  Den nya divisionen Power Technologies, som betjänar energikunder, kommer att ledas av Peter Smits. Den kommer att ha ungefär 43 000 medarbetare och omkring 8,5 miljarder USD i årliga intäkter.

  Divisionen Automation Technologies, som fokuserar på industrikunder, kommer att ledas av Dinesh Paliwal. Den kommer att ha ungefär 63 000 medarbetare och omkring 9,25 miljarder USD i intäkter.

  Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals kommer att upprätthållas som en separat enhet. ABB säger att företaget ska utforska möjligheterna i den pågående konsolideringsprocessen bland leverantörerna till de stora olje-, gas- och petrokemiföretagen.

  ABB har kontaktats av flera företag som efterfrågar divisionens deltagande i konsolideringsprocessen. För närvarande är det för tidigt att förutse utgången av och tidpunkten för ytterligare åtgärder, enligt företaget.

  Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals har omkring 12 000 medarbetare och hade intäkter på 3,5 miljarder USD under 2001.

  Som ytterligare ett steg i förenklingen av den världsomspännande organisationen upplöser ABB divisionen Group Processes, som har lett standardiseringen av processerna. De processområden som inte redan har införlivats i verksamheterna kommer att integreras i divisionerna.

  Jan Secher, som ledde Group Processes, har beslutat att lämna ABB. Dormann tackade Secher för hans bidrag till företaget i en rad ledande befattningar.

  ”Den nya strukturen gör det möjligt för oss att bättre betjäna våra kunder, öka externfokus och närmare integrera våra högre chefer på lokala marknader i våra globala ledningsgrupper,” säger Dormann. ”Vi kommer att föra ut ökat ansvar till våra verksamheter så att de linjechefer som leder verksamheterna runt om i världen får ansvar för kostnadsstyrning liksom för intäktsökning.”

  ABB sade att utnämningarna till koncernledningen har omedelbar effekt och att den nya organisationsstrukturen kommer att införas under det fjärde kvartalet. Företaget kommer att rapportera sitt finansiella resultat enligt den nuvarande organisationsstrukturen under 2002 och enligt den nya strukturen från det första kvartalet 2003.
  Dessa åtgärder följer ett omstruktureringsprogram som meddelades i juli 2001. I slutet av september 2002, exklusive förvärv och avyttringar, har antalet jobb minskats med ungefär 13 100.

  ABB:s nya koncernledning kommer att utgöras av:
  Jürgen Dormann, ordförande och koncernchef
  Peter Voser, ekonomi- och finanschef (Chief Financial Officer)
  Peter Smits, Power Technologies
  Dinesh Paliwal, Automation Technologies
  Erik Fougner, Oil, Gas and Petrochemicals (tillförordnad)
  Gary Steel, personalchef (Human Resources, från 1 januari 2003)

  Styrelsen

  Vid sitt möte den 23 oktober utnämnde styrelsen en ny ordförande för nominerings- och ersättningskommittén (Nomination and Compensation Committee), som ersätter Jürgen Dormann efter hans utnämning till koncernchef. Den nya kommittéordföranden är Hans-Ulrich Maerki. Styrelsen utnämnde också Jacob Wallenberg och Michel de Rosen som nya medlemmar av kommittén.

  Resultatet för tredje kvartalet – viktiga siffror i detalj

   i MUSD
   (utom aktiedata)
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  Föränd-
  ring
  Förändring i
  lokala valutor
   Koncernens beställningsingång
   4 635
  5 050-8%-13%
   Utilities
   924
  1 754-47%-48%
  Industries1 0451 0232%-2%
  Oil, Gas & Petrochemicals 351612-43%-46%
  Power Technology Products1 0391 138-9%-11%
  Automation Technology Products1 2181 1635%-1%
  Financial Services40934818%12%
   Corporate/Other 1)
   -351
  -988
   Koncernens intäkter
   5 457
  5 609-3%-7%
   Utilities
   1 213
  1 423-15%-15%
  Industries1 0491 194-12%-16%
  Oil, Gas & Petrochemicals 9119021%-4%
  Power Technology Products1 0721 0631%-1%
  Automation Technology Products1 2501 2421%-4%
   Financial Services
   409
  34818%12%
   Corporate/Other 1)
   -447
  -563
   Koncernens resultat före räntenetto
   och skatter (EBIT)
   47
  132-64%-72%
   Utilities
   8
  36-78%-77%
  Industries433234%34%
  Oil, Gas & Petrochemicals 33316%4%
  Power Technology Products765929%25%
  Automation Technology Products86110-22%-25%
   Financial Services
   40
  2282%61%
   Corporate/Other 1)
   -239
  -158
   Koncernens EBIT-marginal
   0,9%
  2,4%
   Utilities
   0,7%
  2,5%
  Industries4,1%2,7%
  Oil, Gas & Petrochemicals 3,6%3,4%
  Power Technology Products7,1%5,6%
  Automation Technology Products6,9%8,9%
   Financial Services
   n.a.
  n.a.
   Corporate/Other 1)
   n.a.
  n.a.
   Nettovinst
   -183
  23
   Vinst per aktie (i USD grundläggande
   och vid full konvertering)
   -Resultat från kvarvarande verksamhet
   -0,05
  0,02
   -Nettovinst
   -0,16
  0,02
   Summa kassaflöde från rörelsen
   -138
  202
  1) Inkluderar justeringar för att eliminera transaktioner mellan divisionerna

  Tredje kvartalet 2002

  Resultaträkning
  Beställningsingången för tredje kvartalet minskade med 13 procent i lokala valutor och med 8 procent i nominella termer jämfört med tredje kvartalet förra året. Alla divisioner förutom Financial Services rapporterade lägre beställningsingång för tredje kvartalet uttryckt i lokala valutor.

  Basorder (beställningar under 15 MUSD), vilka representerade 95 procent av beställningsingången under tredje kvartalet, minskade med 2 procent i lokala valutor, medan stora beställningar (över 15 MUSD) minskade med 72 procent jämfört med förra året. Minskningen av stora beställningar kom huvudsakligen i Oil, Gas and Petrochemicals och Utilities.

  Intäkterna för tredje kvartalet minskade med 7 procent i lokala valutor och med 3 procent i nominella termer. Alla divisioner förutom Financial Services rapporterade lägre intäkter jämfört med tredje kvartalet 2001 uttryckt i lokala valutor. Orderstocken var 14 295 MUSD i slutet av september, 6 procent lägre i lokala valutor sedan slutet av juni, avspeglande svag orderingång under tredje kvartalet.

  EBIT-marginalen var 0,9 procent, jämfört med 2,4 procent för tredje kvartalet förra året. Lägre marginaler rapporterades i Utilities som ett resultat av ökade kostnader för genomförande av några gamla projekt och i Automation Technology Products, huvudsakligen på grund av svagare marknader för processautomation. Industries och Power Technology Products rapporterade markant högre marginaler för tredje kvartalet 2002, medan marginalen för Oil, Gas and Petrochemicals var något högre.

  EBIT minskade med 72 procent i lokala valutor och 64 procent i nominella termer, efter 54 MUSD i omstruktureringskostnader (tredje kvartalet 2001: 13 MUSD). EBIT från rörelsen under tredje kvartalet (före kostnader för Corporate/Other) minskade med bara 4 MUSD till 286 MUSD jämfört med samma period 2001, så tappet i EBIT beror huvudsakligen på högre koncerngemensamma kostnader på 239 MUSD (tredje kvartalet 2001: 158 MUSD). Corporate/Other inkluderade 17 MUSD i nedskrivning av investeringar i New Ventures, som ett resultat av svaga aktiemarknader.

  EBIT inkluderade övriga kostnader på -43 MUSD (tredje kvartalet 2001: 26 MUSD). De omfattar:
  · Omstruktureringskostnader på -54 MUSD (tredje kvartalet 2001: -13 MUSD)
  · Reavinster på 9 MUSD (tredje kvartalet 2001: 11 MUSD)
  · Nedskrivningar av tillgångar 24 MUSD (tredje kvartalet 2001: 2 MUSD), huvudsakligen investeringar i New Ventures
  · Resultat från bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt på 26 MUSD (tredje kvartalet 2001: 30 MUSD).

  Netto finansiella kostnader var 63 MUSD jämfört med 56 MUSD under tredje kvartalet 2001.

  Resultat från avvecklad verksamhet var -125 MUSD jämfört med noll under tredje kvartalet förra året. Detta belopp omfattar huvudsakligen den förväntade reaförlusten och avgifter relaterade till de verksamheter i Structured Finance som ska säljas till GE Commercial Finance och rörelseresultat från mätverksamheten som ska säljas til Ruhrgas Industries GmbH.

  Nettovinsten var -183 MUSD, jämfört med 23 MUSD under samma period förra året.

  Kassaflöde och balansräkning
  Under tredje kvartalet var summa kassaflöde från rörelsen -138 MUSD, efter kontanta asbestbetalningar på 54 MUSD vilka för första gången redovisades under denna post för att förenkla presentationen av kassaflöde. Förändringen i ”övriga tillgångar och skulder, netto” (-108 MUSD) berodde huvudsakligen på genomförandet av stora projekt, allteftersom kundförskott användes och försäljning utöver fakturering ökade (värdeskapande arbete som utförts men ännu ej fakturerats). Kundfordringar (161 MUSD) och varulager (67 MUSD) bidrog båda till kassaflödet medan förändringen i leverantörsskulder hade negativ påverkan (-131 MUSD).

  Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 855 MUSD den 30 september 2002 (4 557 MUSD den 30 juni 2002). Nettoskulden (definierad som kort-, medel- och långfristiga skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar) uppgick till 5 499 MUSD jämfört med 5 239 MUSD för tre månader sedan. Ökningen återfinns huvudsakligen i rörelsen (summa kassaflöde från rörelsen, exklusive kortfristiga placeringar, på -173 MUSD och nettoförvärv av materiella anläggningstillgångar på -100 MUSD) och uppvägdes bara delvis av valutarörelser som inte är kassaflödespåverkande.

  Långfristiga skulder den 30 september 2002 som andel av den totala skuldsättningen var 61 procent jämfört med 60 procent i slutet av juni. Detta är i linje med ABB:s mål för 2002 att förlänga återbetalningstiden för skulderna till att två tredjedelar av skuldsättningen ska vara långfristig och en tredjedel kortfristig. ABB är på rätt väg för att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD till årsslutet 2002, från 4,1 miljarder USD vid årsslutet 2001.

  Resultatet för första nio månaderna – viktiga siffror i detalj

   i MUSD
   (utom aktiedata)
  jan-sept 2002jan-sept 2001Föränd-
  ring
  Förändring i
  lokala valutor
   Koncernens beställningsingång
   16 162
  17 362-7%-8%
   Utilities
   3 653
  4 816-24%-24%
  Industries3 4483 794-9%-10%
  Oil, Gas & Petrochemicals 2 4712 602-5%-6%
  Power Technology Products3 3233 2722%1%
  Automation Technology Products3 7683 6334%2%
  Financial Services1 0341 251-17%-19%
   Corporate/Other 1)
   -1 535
  -2 006
   Koncernens intäkter
   16 042
  16 363-2%-3%
   Utilities
   3 543
  3 974-11%-11%
  Industries3 0933 632-15%-16%
  Oil, Gas & Petrochemicals 2 8872 45018%15%
  Power Technology Products3 2202 87612%12%
  Automation Technology Products3 6723 5902%1%
   Financial Services
   1 034
  1 251-17%-19%
   Corporate/Other 1)
   -1 407
  -1 410
   Koncernens resultat före räntenetto och skatter (EBIT)
   405
  727-44%-46%
   Utilities
   74
  122-39%-38%
  Industries128132-3%-4%
  Oil, Gas & Petrochemicals 109119-8%-11%
  Power Technology Products24119226%25%
  Automation Technology Products274315-13%-14%
   Financial Services
   177
  204-13%-18%
   Corporate/Other 1)
   -598
  -357
   Koncernens EBIT-marginal
   2,5%
  4,4%
   Utilities
   2,1%
  3,1%
  Industries4,1%3,6%
  Oil, Gas & Petrochemicals 3,8%4,9%
  Power Technology Products7,5%6,7%
  Automation Technology Products7,5%8,8%
   Financial Services
   n.a
  n.a
   Corporate/Other 1)
   n.a
  n.a
   Nettovinst
   -82
  289
   Vinst per aktie (i USD grundläggande
   och vid full konvertering)
   -Resultat från kvarvarande verksamhet
   0,04
  0,30
   -Nettovinst
   -0,07
  0,25
   Summa kassaflöde från rörelsen
   -234
  187
  1) Inkluderar justeringar för att eliminera transaktioner mellan divisionerna

  Första nio månaderna 2002

  Resultaträkning
  Beställningsingången under de första nio månaderna minskade med 7 procent i USA-dollar, eller med 8 procent i lokala valutor. Ökning av beställningarna från produkter som ligger tidigt i konjunkturcykeln under de två första kvartalen 2002 har inte fortsatt under tredje kvartalet, även om Power Technology Products och Automation Technology Products fortfarande redovisade något högre beställningsingång under de första nio månaderna 2002 jämfört med samma period förra året. Alla andra divisioner visade lägre beställningsingång för de första nio månaderna. Beställningarna i Asien minskade på grund av lägre andel stora beställningar jämfört med första nio månaderna förra året. Ökad beställningsingång i Europa uppvägdes av lägre efterfrågan i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

  Som ett resultat av den svaga orderutvecklingen på några viktiga marknader minskade intäkterna under de första nio månaderna totalt med 2 procent i USA-dollar eller 3 procent i lokala valutor. Men Power Technology Products och Oil, Gas and Petrochemicals redovisade tvåsiffrig intäktsökning och Automation Technology Products ökade något. Alla övriga divisioner rapporterade minskade intäkter.

  EBIT-marginalen under de första nio månaderna var 2,5 procent jämfört med 4,4 procent under de första nio månaderna 2001. Industries och Power Technology Products rapporterade högre marginaler som ett resultat av produktivitetsförbättringar, medan marginalerna för Utilities och Oil, Gas and Petrochemicals minskade, huvudsakligen på grund av genomförande av lågmarginalprojekt och högre projektkostnader. Marginalerna för Automation Technology Products påverkades negativt av den svaga marknaden för processautomation.

  EBIT minskade 46 procent i lokala valutor och 44 procent i nominella termer efter 148 MUSD i omstruktureringskostnader (första nio månaderna 2001: 33 MUSD). EBIT från rörelsen under tredje kvartalet (före Corporate/Other) var ungefär 7 procent lägre på 1 003 MUSD, så minskningen berodde huvudsakligen på ökade koncerngemensamma kostnader (Corporate/Other) på 598 MUSD (första nio månaderna 2001: US$ 357 million). EBIT inkluderar övriga kostnader på 33 MUSD, omfattande:

  · Omstruktureringskostnader på 148 MUSD (första nio månaderna 2001: 33 MUSD)
  · Reavinster på 79 MUSD (första nio månaderna 2001: 7 MUSD)
  · Nedskrivningar av tillgångar på 63 MUSD (första nio månaderna 2001: 4 MUSD)
  · Resultat från bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt på 99 MUSD (första nio månaderna 2001: 137 MUSD)

  Netto finansiella kostnader var 212 MUSD jämfört med 176 MUSD för de första nio månaderna 2001.

  ABB redovisade en nettoförlust på 82 MUSD jämfört med en nettovinst på 289 MUSD för samma period förra året, efter en förlust från avvecklad verksamhet på 126 MUSD (första nio månaderna 2001: resultat på 14 MUSD).

  Kassaflöde och balansräkning

  Summa kassaflöde från rörelsen uppgick till -234 MUSD (första nio månaderna 2001: -187 MUSD av netto kassaflöde) efter kontanta asbestbetalningar på 161 MUSD, vilka för första gången redovisas under denna post för att förenkla presentationen av kassaflöde. En negativ effekt kom från ”övriga tillgångar och skulder, netto” (ökning på 852 MUSD, huvudsakligen på grund av nettoanvändning av kundförskott i genomförandet av stora projekt, ökad försäljning utöver fakturering och minskade leverantörsskulder, andra än handel).

  Nettoskulden ökade från 4,1 miljarder USD i slutet av 2001 till 5,5 miljarder USD i slutet av september 2002. De viktigaste komponenterna i ökningen var kassaflöde som användes i rörelsen, valutakursrörelser som inte påverkade kassaflödet (ungefär 40 procent av den totala ökningen) samt skuld som förvärvades med Xerox-portföljen under det andra kvartalet (ska avyttras som del av Structured Finance, föremål för sedvanligt godkännande från konkurrensövervakande myndigheter).

  Asbest
  Som meddelades 21 oktober 2002 säger ABB-koncernen att det är troligt att de förväntade asbestrelaterade kostnaderna hos företagets dotterbolag i USA, Combustion Engineering, Inc. (CE) nu överstiger värdet av CE:s tillgångar, om CE:s tidigare policy för att göra upp fallen fortsätter i framtiden. Det bokförda värdet av CE:s tillgångar uppgick den 30 september 2002 till 812 MUSD.

  CE och ABB-koncernen överväger olika handlingsalternativ för att klara upp asbestskulden, inklusive möjligheten att rekonstruera CE enligt förfarandet ”Chapter 11” i enlighet med U.S. Bankruptcy code (amerikanska konkurslagstiftningen).

  Angående asbestkrav som riktas mot CE säger ABB att 27 900 krav gjordes upp under de första nio månaderna 2002, 30 procent fler än under samma period förra året. Mer än 35 procent gjordes upp utan betalning. Ungefär 45 400 nya krav registrerades under de första nio månaderna 2002, jämfört med 39 700 under första nio månaderna 2001. Uppgörelsekostnader innan återbetalning från försäkringsbolag var 161 MUSD (103 MUSD under första nio månaderna 2001).

  Asbestutvecklingen under tredje kvartalet ligger i linje med tidigare kvartal. Nya krav (15 900) ökade med 5 procent jämfört med andra kvartalet 2002, medan avslutade krav (7 600) ökade med 9 procent. I slutet av september 2002 var antalet oavslutade krav 111 000 (102 700 i slutet av juni 2002).

  Koncernens utsikter
  Utsikterna har förändrats.1
  Som meddelades måndag 21 oktober 2002 skrev ABB ned utsikterna för resultatet, som ett resultat av kvardröjande svaga marknader och att effekterna av företagets kostnadsminskningsprogram har kommit långsammare än förväntat. Givet osäkerheten som omger styrkan och tidpunkten i en ekonomisk återhämtning har bolaget inte gett en uppdaterad utsikt för resultatet. Företagets mål på medellång sikt ses över.
  ABB har bekräftat sitt mål att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD vid årsslutet 2002, jämfört med nivån på 4,1 miljarder USD i slutet av 2001.

  1 Bolagets tidigare utsikter var som följer: För 2002 väntas intäkterna vara oförändrade jämfört med 2001. EBIT-marginalen för helåret 2002 väntas ligga i området 4-5 procent. EBIT och netto kassaflöde från rörelsen väntas vara starkare under andra halvåret 2002 än under första halvåret.

  ABB:s mål är att öka intäkterna med i genomsnitt 6 procent årligen under perioden 2001-2005.
  EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005.
  Utsikterna förutsätter inga större valutaeffekter och exkluderar större förvärv och avyttringar.

  Divisionsresultat för tredje kvartalet

  Divisionerna Power Technology Products och Automation Technology Products betjänar sina kunder via externa partners och ABB:s slutkundsdivisioner. Som ett led i ABB:s kundcentrerade strategi ska en del kunder i ökad utsträckning betjänas direkt av partners som grossister, systemintegratörer och distributörer. Beställningsingång, intäkter och resultat hänförbara till dessa kunder kommer därför inte längre att avspeglas i slutkundsdivisionerna.
  Som ett resultat minskar beställningsingång och intäkter för dessa produkter i motsvarande grad i slutkundsdivisionerna. Om inget annat anges sker ingen materiell påverkan på EBIT för slutkundsdivisionerna. Som helhet sker ingen påverkan på koncernens konsoliderade resultat eftersom dessa effekter uppvägs av minskade internelimineringar (presenteras för närvarande under posten Corporate/Other). Det sker ingen påverkan på produktdivisionerna eftersom försäljningen för dem kvarstår som en försäljning till samma kund oavsett om produkter säljs via partner eller interna slutkundsdivisioner.
  För alla siffror, förutom EBIT-marginaler, refererar alla kommentarer till resultatet för tredje kvartalet uttryckt i lokala valutor. EBIT exklusive reavinster redovisas bara om de aggregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10 procent av divisionens EBIT).

  Utilities

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Beställningsingång
   924
  1 754-47%- 48%
   Intäkter
   1 213
  1 423- 15%- 15%
  EBIT836- 78%- 77%
  EBIT-marginal0,7%2,5%
   Kostnader för omstrukturering
   -7
  -1
  Beställningsingången minskade med 48 procent. Beställningarna exklusive produkter som säljs via partner minskade med 50 procent under det tredje kvartalet. Det var brist på stora beställningar, i motsats till tredje kvartalet 2001 då en order värd 350 MUSD vanns i Kina. En svagare USA-marknad och senarelagda investeringar i Sydamerika bidrog till bristen. Dessutom vidtogs ett selektivt anbudsförfarande för att säkra resultaten.

  Intäkterna var 15 procent lägre. Exklusive den effekt som kommer av försäljning från produktdivisionerna minskade intäkterna med 4 procent.

  EBIT var 77 procent lägre. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, effekten av försäljning från produktdivisioner, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 4,4 procent till 1,8 procent, huvudsakligen på grund av 15 MUSD i kostnader relaterat till genomförande av gamla lågmarginalprojekt (före 2001) inom Utility Power Systems.

  Industries

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Beställningsingång
   1 045
  1 023+ 2%- 2%
   Intäkter
   1 049
  1 194- 12%- 16%
  EBIT4332+ 34%+ 34%
  EBIT-marginal4,1%2,7%
   Kostnader för omstrukturering
   -6
  -2
  Beställningarna minskade något eftersom fler kunder betjänades via partner. Exklusive produktförsäljning som nu hanteras av partner ökade beställningsingången med 21 procent. Med Asien i täten visade alla marknader tecken på återhämtning, inklusive fordonsindustrin i USA och metallindustrin i Europa.

  Intäkterna var 16 procent lägre (2 procent lägre, exklusive den effekt som kommer av försäljning från produktdivisionerna).

  EBIT ökade starkt på grund av produktivitetsökningar tillsammans med en minskning av personalstyrkan med 11 procent (exklusive förvärv och avyttringar). En fokuserad servicestrategi drev på ökningar av volymer och marginaler, särskilt inom petroleum, kemi, papper, marina system och turboladdare. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive effekten av försäljning från produktdivisioner, omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) ökade från 3,3 procent till 5 procent.

  Oil, Gas & Petrochemicals

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Beställningsingång
   351
  612- 43%- 46 %
   Intäkter
   911
  902+ 1%- 4%
  EBIT3331+ 6%+ 4%
  EBIT-marginal3,6%3,4%
   Kostnader för omstrukturering
   0
  -6
  Beställningsingången minskade med 46 procent. Under detta kvartal erhöll Upstream (utvinning) och Downstream (förädling) mestadels basorder i motsats till tredje kvartalet förra året då flera stora beställningar bokades. De flesta marknader i Downstream var oförändrade under tredje kvartalet medan efterfrågan i Upstream försvagades. I synnerhet har Upstream-projekt i västra Afrika senarelagts.

  Intäkterna minskade med 4 procent. Intäkterna kvarstod på en hög nivå, avspeglande den starka orderstocken.

  EBIT ökade med 4 procent och EBIT-marginalen förbättrades från 3,4 till 3,6 procent. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 4,9 procent till 3,6 procent. Minskningen berodde huvudsakligen på det fortsatta genomförande av lågmarginalkontrakt till fast pris och högre kostnader för projektgenomförande (14 MUSD under tredje kvartalet).

  Power Technology Products

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Beställningsingång
   1 039
  1 138- 9%- 11%
   Intäkter
   1 072
  1 063+ 1%- 1%
  EBIT7659+ 29%+ 25%
  EBIT-marginal7,1%5,6%
   Kostnader för omstrukturering
   -8
  -1
  Beställningsingången minskade med 11 procent jämfört med samma period förra året, då beställningsingången var särskilt hög, inklusive en beställning från Kina värd 120 MUSD för Power Transformers. Låg efterfrågan i Nordamerika, särskilt för Distribution Transformers, uppvägdes av stark efterfrågan i High-Voltage Technology och Medium-Voltage Technology, avspeglande fortsatt stark efterfrågan i Asien, Mellanöstern och Afrika. Läget i Europa var fortsatt blandat.

  Intäkterna var oförändrade, eftersom tidsdifferenser i leveranser dolde underliggande stark tillväxt i kraftöverföringsverksamheten.

  EBIT ökade starkt med 25 procent, avspeglande produktivitetsökningar och ytterligare förbättringar i verksamheten tillsammans med en personalminskning på 9 procent (exklusive förvärv och avyttringar). EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) ökade från 5,7 procent till 7,8 procent.

  Automation Technology Products

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Beställningsingång
   1 218
  1 163+ 5%- 1%
   Intäkter
   1 250
  1 242+ 1%- 4%
  EBIT86110- 22%- 30%
  EBIT-marginal6,9%9,4%
   Kostnader för omstrukturering
   -5
  -4
  Beställningsingången minskade med 1 procent. Nästan alla affärsområden visade oförändrad eller en något positiv utveckling förutom Electrical Machines som minskade på grund av den svaga marknaden i Europa. Robotics rapporterade en tvåsiffrig ökning av beställningsingången, huvudsakligen drivet av ökad efterfrågan i Nordamerika medan efterfrågan för processautomation generellt var fortsatt låg. Low-Voltage Products och Drives and Power Electronics gynnades av högre efterfrågan i Europa och Asien.

  Intäkterna minskade med 4 procent. Den positiva utvecklingen i Robotics och Drives and Power Electronics uppvägdes av intäktsminskningar i Electrical Machines, Instrumentation och Control and Force Measurement, som ett resultat av låg beställningsingång.

  EBIT minskade med 25 procent huvudsakligen på grund av den svaga marknaden för processautomation som ledde till lägre lönsamhet i Instrumentation och Control and Force Measurement, liksom Electrical Machines. EBIT-marginalen för den underliggande rörelsen (exklusive omstrukturering, reavinster och icke återkommande avskrivningar) minskade från 10,4 till 7,3 procent.

  Den 18 september meddelade ABB att företaget sålt mätverksamheten till Ruhrgas i Tyskland. Resultatet exkluderar mätverksamheten som redovisas som avvecklad verksamhet.

  Financial Services

   USD i miljoner,
   där inget annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
  FörändringFörändring i
  lokala valutor
   Intäkter
   409
  348+ 18%+12%
   EBIT
   40
  22+82%+61%

  Intäkterna ökade med 12 procent på grund av förbättrat resultat för Insurance.

  EBIT ökade med 61 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Men förra årets EBIT inkluderade en avskrivning på 50 MUSD för potentiella återförsäkringskrav (netto) efter 11 september 2001. Exklusive denna avskrivning minskade EBIT detta år på grund av lägre resultat i Treasury Centers som följd av att man slutat ta positioner på marknaden och Equity Ventures.

  Den 4 september meddelade ABB försäljningen av merparten av verksamheten Structured Finance till GE Commercial Finance (föremål för sedvanligt godkännande från konkurrensövervakande myndigheter). Divisinens resultat exkluderar resultatet som är relaterat till försäljningen. ABB har stoppat utvecklingen av och nya investeringar i projekt i Equity Ventures och kommer bara att hantera den existerande portföljen.

  Corporate/Other

   USD i miljoner, där inte annat anges
  juli-sept
  2002
  juli-sept
  2001
   EBIT
   -239
  -158
   Other Activities (övriga verksamheter)
   -71
  -62
  Group Processes (koncernprocesser)-15 -16
  Corporate R & D (koncerngemensam FoU)-19 -25
  Real estate (fastigheter)-313
   Elimination of AFS interest income
   (eliminering av ränteintäkter från AFS)
   -40
  -36
   Other Corporate (övrigt koncerngemensamt)
   - 76
  -38
  Capital Gains (reavinster)106
   Restructuring (omstrukturering)
   - 25
  1

  Other Activities, som huvudsakligen omfattar New Ventures och Building Systems, rapporterade ökade kostnader på 9 MUSD jämfört med det tredje kvartalet förra året. Svaga aktiemarknader gjorde att New Ventures måste skriva ned investeringar med 17 MUSD.

  Som ett resultat av rationalisering av sina verksamheter minskade kostnaderna för koncerngemensam forskning och utveckling till 19 MUSD även om högre omstruktureringskostnader bidrog till att öka de totala koncerngemensamma omstruktureringskostnaderna för kvartalet. Återstående omstruktureringskostnader togs för Building Systems.

  Fastigheter minskade på grund av lägre hyresinkomster under det tredje kvartalet 2002.

  Ytterligare information
  Företaget håller en telefonkonferens för analytiker och investerare för att diskutera kvartalsresultatet idag 16:00 Central European Time. Deltagare ska ringa +41 91 610 4111. Media har också möjlighet att lyssna på konferensen.
  Pressmeddelandet och en OH-presentation finns tillgängliga på hemsidan för ABB Investor Relations www.abb.com/investorrelations.
  Inspelningen av konferensen finns tillgänglig under 72 timmar med start två timmar efter konferensen,
  ring +41 91 612 4330. PIN-koden är 687#.
  Rapporteringsdatum under 2003 är 12 februari (helårsresultatet), 29 april (första kvartalet), 29 juli (andra kvartalet) och 28 oktober (tredje kvartalet). Bolagsstämman hålls fredag 16 maj med ett informationsmöte för aktieägare i Sverige måndag 19 maj.


  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen.

  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “anser”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

  Rapporten för tredje kvartalet är ej granskad.


  Senast uppdaterad 2002-10-24
  seabb364 8073d6ebd411c756c1256c5c001ed088