ABB-koncernen 2002: Starkt resultat för kärnverksamheterna

Kärnverksamheterna: EBIT ökade 38 procent Q4 2002; EBIT ökade 4,3 procent helåret 2002; EBIT väntas öka mer än 20 procent 2003

Avvecklad verksamhet och asbestavsättningar ger nettoförlust

 • Nettoskulden minskade med 1,5 miljarder USD – målet nått
 • ABB-koncernens EBIT-marginal 1,8 procent – över målet 1,5 procent
 • Helårsförlust (787 MUSD) och svagare kassaflöde (126 MUSD) till följd av asbestavsättningar och förluster i avvecklad verksamhet

  Årsrapport ABB-koncernen 2002 (pdf)

2003-02-27 – ABB:s kärndivisioner, Power Technologies och Automation Technologies, visade ett starkt resultat 2002. Trots det redovisade ABB-koncernen en nettoförlust för helåret till följd av asbestkostnader och förluster i avvecklad verksamhet.

Kärndivisionerna, som bildades förra året för att öka ABB-koncernens fokus på kärnverksamheterna, gjorde ett starkt fjärde kvartal med en sammanlagd ökning av vinsten före räntenetto och skatter (EBIT) på 38 procent.

ABB-koncernen noterade ett EBIT på 336 MUSD för 2002, en ökning från 179 MUSD året före. Som andel av intäkterna uppgick EBIT-marginalen till 1,8 procent, vilket är högre än målet på 1,5 procent för helåret. På jämförbar basis minskade företaget sin nettoskuld med 1,5 miljarder USD under 2002.

”Det har varit ett svårt år, men vi har lagt det värsta bakom oss”, säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. ”Under 2002 säkrade vi en ny bankkredit som ger oss finansiell flexibilitet till slutet av 2004. Vi lägger asbestproblemet till handlingarna och avyttrar icke-kärnverksamheter. Våra kärnverksamheter går bra. Jag är övertygad om att vi kan uppfylla våra tillväxtmål och åter bli lönsamma under 2003.”

För helåret 2002 minskade beställningsingången för de båda kärndivisionerna med 2 procent, medan intäkterna ökade med 1 procent. Divisionerna redovisade intäkter på 15,6 miljarder USD och EBIT på 946 MUSD för helåret. Divisionen Power Technologies ökade intäkterna med 3 procent och EBIT med 9 procent. Automation Technologies visade oförändrade intäkter och en liten ökning av EBIT (upp 1 procent).

Beställningsingången för ABB-koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter och koncerngemensamt, minskade under helåret med 8 procent i nominella termer till 18,1 miljarder USD. Intäkterna minskade med 6 procent till 18,3 miljarder USD. Förlusterna inom icke-kärnverksamheter och avvecklad verksamhet uppvägde kärndivisionernas förbättrade resultat, vilket resulterade i en nettoförlust för koncernen på 787 MUSD.

Räntekostnaderna för 2002 minskades av en vinst på 215 MUSD som uppstod från redovisningsbehandlingen av de konvertibla obligationer som ABB gav ut i maj 2002.

Nettoförlusten beror huvudsakligen på asbestavsättningar, avyttringsförlusten vid försäljning av Structured Finance under 2002 samt rörelseförluster i verksamheter som ska säljas under 2003, inklusive divisionen Oil, Gas and Petrochemicals (som alla inkluderas i avvecklad verksamhet). Verksamheten Building Systems (redovisad i icke-kärnverksamheter) gick också med förlust.

Nettoskuld
ABB minskade nettoskulden på justerad basis med 1,5 miljarder USD. Före justering för överflyttningen av Oil, Gas and Petrochemicals till avvecklad verksamhet och bokföringen av asbestuppgörelsen minskade nettoskulden till ungefär 2,6 miljarder USD, från 4,1 miljarder USD i slutet av 2001. Efter dessa justeringar var nettoskulden 3,3 miljarder USD den 31 december 2002, jämfört med 4,3 miljarder USD ett år tidigare.

Avyttringar
Under 2002 sålde ABB merparten av verksamheten Structured Finance till GE Commercial Finance, och realiserade likvida intäkter på ungefär 2,3 miljarder USD. Företaget sålde också sin mätverksamhet och flera andra mindre verksamheter. Dormann säger att ABB för samtal med flera potentiella köpare om att sälja divisionen Oil, Gas and Petrochemicals och står fast vid målet att sälja merparten av verksamheten Building Systems under 2003. Företaget har också meddelat att man avser att sälja ägarskap i Equity Ventures och återstående delar av verksamheten Structured Finance. Ded verksamheter som ska avyttras har ungefär 30 000 medarbetare.

Kostnadssänkning
Fler än 1 300 projekt för att sänka kostnader har identifierats i företagets program ”Step Change” för att minska kostnadsbasen med ett belopp som motsvarar 4 procent av intäkterna – ungefär 800 MUSD – vid halvårsskiftet 2004.

Kostnadsbesparingsprojekten, inklusive personalminskningar på 10 000-12 000, pågår i alla länder. Som ett resultat av dessa personalminskningar och de 30 000 medarbetare som lämnar ABB i samband med avyttringar väntas ABB ha färre än 100 000 medarbetare vid halvårsskiftet 2004 – en minskning från dagens 139 000.

Kassaflöde och eget kapital
Kassaflödet från rörelsen var 126 MUSD under helåret 2002, då ett starkare kassaflöde i kärnverksamheterna uppvägdes av asbestbetalningar och ett svagare kassaflöde från enheter i avvecklad verksamhet.

Det egna kapitalet minskade till 1 052 MUSD, huvudsakligen till följd av asbestavsättningar och andra förluster från avvecklad verksamhet under fjärde kvartalet.

Företaget förväntar en liten minskning av underfonderade pensionsskulder 2002.

Koncernens utsikter
ABB förväntar en årlig intäktsökning på ungefär 4 procent från 2002 till och med 2005.

ABB:s mål för 2003 är att nå en EBIT-marginal på 4 procent. Den 31 december 2003 väntas den totala skulden ha minskat till ungefär 6,5 miljarder USD. Utväxlingseffekten (totala skulden dividerat med totala skulden plus eget kapital) väntas bli ungefär 70 procent.

Koncernens mål för 2005 är en EBIT-marginal på 8 procent. Totala skulden väntas minska till ungefär 4 miljarder USD och utväxlingen väntas bli ungefär 50 procent.

Alla mål exkluderar större förvärv och avyttringar liksom valutakursförändringar.

Senast uppdaterad 2003-03-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 78e5dfd900a2b417c1256cda001f449c