•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  ABB rapporterar starkare resultat första kvartalet

  2004-04-29 - Kärndivisionerna förbättrar resultatet för sjätte kvartalet i följd

  • Fortsatt tvåsiffrig ökning i beställningsingång för kärndivisionerna
  • Koncernens EBIT mer än fördubblades till 233 miljoner US-dollar
  • Kassaflödet från rörelsen ökade med 787 miljoner US-dollar jämfört med 1 kv 2003
  Kvartalsrapport första kvartalet 2004 (pdf)
  Sammanfattning av finansiell information första kvartalet 2004 (pdf)


  ABB:s kärndivisioner Power Technologies och Automation Technologies rapporterade idag ännu ett kvartal med förbättrade resultat, fortsatt ökad beställningsingång, högre EBIT (resultat före räntenetto och skatter) och betydligt högre kassaflöde från rörelsen.

  Kärndivisionernas starka resultat, i kombination med lägre förluster i icke-kärnverksamheter och lägre koncerngemensamma kostnader, bidrog till ett nollresultat för första kvartalet 2004.

  Högre förlust för avvecklad verksamhet berodde främst på asbestrelaterade kostnader, valutakursförluster avseende kapitalvärdet på återförsäkringsverksamheten och kostnader i samband med avyttringar. Förädlingsverksamheten inom Oil, Gas and Petrochemicals vände uppåt och redovisade ett nollresultat under kvartalet.

  "Vi fortsätter att leva upp till våra löften" säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Det här är sjätte kvartalet i rad som våra kärnverksamheter förbättrar sina resultat. Beställningsingången fortsatte öka och följde samma utveckling som vi såg under slutet av 2003. Kassaflödet i kärndivisionerna ökade med mer än 200 miljoner US-dollar jämfört med samma kvartal förra året."

  Åter igen bidrog Asien mest till den ökade beställningsingången första kvartalet medan Västeuropa och Nordamerika uppvisade mer blygsamma ökningar i linje med utvecklingen som sågs under slutet av 2003. Automation Technologies ökade sina intäkter kraftigt första kvartalet tack vare god beställningsingång andra halvåret 2003. En lägre beställningsingång under slutet av 2002 och första halvåret 2003 bidrog till en mer blygsam intäktsökning för Power Technologies.

  Första kvartalet 2004 - sammanfattning
  Kärndivisionerna redovisade en ökad sammanlagd beställningsingång under första kvartalet med 20 procent till 5 394 miljoner US-dollar (upp 10 procent i lokala valutor: 8 procent för Power Technologies och 11 procent för Automation Technologies). Bidragande var främst Asien som ökade med över 50 procent samt en tvåsiffrig ökning av basorder (mindre än 15 miljoner US-dollar) i lokala valutor. Nordamerika och Västeuropa ökade mer blygsamt, enligt samma ökningstakt som under andra halvåret 2003.

  Basorder ökade sammantaget med 21 procent i kärndivisionerna jämfört med samma kvartal 2003, 10 procent upp i lokala valutor. Power Technologies redovisade tvåsiffrig ökning av basorder i lokala valutor. Stora beställningar (mer än 15 miljoner US-dollar) uppgick till 346 miljoner US-dollar, 7 procent upp i lokala valutor jämfört med första kvartalet 2003. Stora beställningar ökade i Automation Technologies från en mycket låg nivå samma kvartal i fjol, och minskade i Power Technologies. Stora beställningar uppgick till 6,4 procent av totala beställningar i kärndivisionerna första kvartalet 2004 jämfört med 6,7 procent samma kvartal 2003.

  För koncernen ökade beställningsingången med 9 procent till 5 379 miljoner US-dollar, ned 2 procent i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2003, till följd av avyttringen av merparten av verksamheten Building Systems sedan första kvartalet 2003.

  Den sammanlagda orderstocken för kärndivisonerna ökade med 8 procent till 10 655 miljoner US-dollar vid slutet av mars 2004 jämfört med 9 856 miljoner US-dollar vid slutet av december 2003 (upp 10 procent i lokala valutor). Orderstocken i Power Technologies ökade med 7 procent (8 procent i lokala valutor) och i Automation Technologies med 11 procent (13 procent i lokala valutor). Koncernens orderstock vid slutet av första kvartalet var 10 663 miljoner US-dollar, upp 6 procent från fjärde kvartalet 2003 (8 procent i lokala valutor).

  Intäkterna första kvartalet steg med 5 procent i Power Technologies (ned 4 procent i lokala valutor) och med 15 procent i Automation Technologies (upp 3 procent i lokala valutor). Nedgången i lokala valutor i Power Technologies avspeglar en lägre volym stora projektbeställningar första halvåret 2003, alltså flera kvartal tidigare. Intäktsökningen i Automation Technologies första kvartalet 2004 är resultatet av en ökad beställningsingång under andra halvåret 2003.

  Sett över regioner var kärndivisionernas intäkter betydligt högre i Asien (särskilt i Kina och Indien) och Östeuropa, något högre i Mellanöstern, Afrika och Västeuropa samt lägre i Nord- och Sydamerika jämfört med samma period 2003.

  Koncernens intäkter första kvartalet uppgick till 4 356 miljoner US-dollar, vilket är oförändrat mot första kvartalet 2003 (ned 9 procent i lokala valutor), främst till följd av avyttringen av flera delar av verksamheten Building Systems sedan första kvartalet 2003. De avyttrade delarna redovisade intäkter på cirka 360 miljoner US-dollar första kvartalet 2003.

  EBIT i kärndivisionerna uppgick till 352 miljoner US-dollar första kvartalet, upp 21 procent från 291 miljoner US-dollar första kvartalet förra året. EBIT-förluster i icke-kärnverksamheter minskade till 2 miljoner US-dollar från 55 miljoner US-dollar samma period 2003, vilket avspeglar lägre förluster från Building Systems i Tyskland och från kvarvarande Structured Finance. Koncerngemensamma kostnader var också lägre, 117 miljoner US-dollar, jämfört med 141 miljoner US-dollar samma period förra året.

  Sammantaget uppgick koncernens EBIT till 233 miljoner US-dollar första kvartalet jämfört med 95 miljoner US-dollar första kvartalet 2003.

  I koncernens EBIT för första kvartalet redovisas nettokostnader på 4 miljoner US-dollar under Övriga intäkter (utgifter) omfattande omstruktureringskostnader, kapitalvinster (förluster) och intäkter från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Omstruktureringskostnader på 32 miljoner US-dollar (33 miljoner US-dollar första kvartalet 2003) inbegriper 18 miljoner US-dollar från produktivitetsförbättringsprogrammet Step change, kostnader för förberedelser av verksamheter i icke-kärnverksamheter för avyttring och kostnader för sammanslagningar av fabriker i Power Technologies. Dessa kostnader uppvägdes till största delen av nettokapitalvinster på 6 miljoner US-dollar bokförda första kvartalet 2004, jämfört med en kapitalförlust på 9 miljoner US-dollar samma kvartal 2003. Siffran för 2004 inkluderar en kapitalvinst på 12 miljoner US-dollar från den slutliga försäljningen av Building Systems i Schweiz. Intäkter från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 22 miljoner US-dollar (18 miljoner US-dollar första kvartalet 2003). Inga väsentliga nedskrivningar av tillgångar gjordes under kvartalet.

  ABB:s produktivitetsförbättringsprogram Step change gav besparingar på 240 miljoner US-dollar första kvartalet 2004 utifrån omstruktureringskostnader på 18 miljoner US-dollar. Programmets mål är att öka konkurrenskraften i ABB:s kärnverksamhet genom att minska allmänna omkostnader och rationalisera verksamheten med motsvarande 900 miljoner US-dollar på årsbasis 2005.

  Den 31 mars 2004 hade ABB 113 000 medarbetare, jämfört med 116 500 vid slutet av 2003. Step change resulterade i en minskning med cirka 1 100 medarbetare. Under kvartalet avyttrade ABB verksamhet med sammanlagt cirka 2 000 medarbetare, varav de flesta var anställda i Building Systems.

  Koncernens EBIT-marginal för kvartalet var 5,3 procent jämfört med 2,2 procent samma kvartal 2003.

  Finansnetto1) uppgick till minus 76 miljoner US-dollar jämfört med minus 125 miljoner US-dollar första kvartalet 2003. Skillnaden beror främst på minskade finansieringskostnader samt en engångskostnad första kvartalet 2003 avseende en nedskrivning av kortsiktiga placeringar på 30 miljoner US-dollar.

  Under posten Räntor och andra finansiella kostnader redovisas ackumulerade kostnader på 35 miljoner US-dollar (23 miljoner US-dollar första kvartalet 2003) motsvarande effekten av marknadsvärderingen av konverteringsrättigheterna i obligationerna från 2002 samt fortsatt avskrivning av rabatten som uppstod vid utgivandet av dessa obligationer. Den planerade villkorsändringen för dessa obligationer, som aviserades 21 april 2004, enligt vilken obligatinsinnehavarna vid konverteringen får American Depository Shares (ADS) noterade i US-dollar istället för vanliga aktier noterade i schweizerfranc, kommer att, om den godkänns av obligationsinnehavarna, eliminera volatiliteten, som uppstår vid marknadsvärderingen av den inbyggda aktiekonverteringsrätten, från det finansiella resultatet (uppgående till 23 av totalt redovisade 35 miljoner US-dollar första kvartalet 2004.)

  Nettoförlusten i avvecklad verksamhet uppgick till 76 miljoner US-dollar, jämfört med en nettoförlust på 15 miljoner US-dollar första kvartalet 2003. Resultatet inkluderar en förlust efter skatt på 30 miljoner US-dollar avseende ytterligare valutakurseffekter i samband med försäljningen av återförsäkringsverksamheten. I resultatet för avvecklad verksamhet ingår också en förlust på 17 miljoner US-dollar i Oil, Gas and Petrochemicals samt kostnader på 27 miljoner US-dollar avseende ABB:s asbestskuld. (För mer information om avvecklad verksamhet, se sidan 7 i det här pressmeddelandet.)

  ABB:s nettovinst första kvartalet uppgick till 4 miljoner US-dollar jämfört med en nettoförlust på 45 miljoner US-dollar samma period 2003.


  Balansräkning och skuld
  Likvida medel och kortsiktiga placeringar uppgick 31 mars 2004 till 3,8 miljarder US-dollar (exklusive avvecklad verksamhet), en minskning från 5,1 miljarder US-dollar 31 december 2003.

  Skuldminskningen avspeglar främst gjorda återbetalningar av förfallna obligationer och återköp av obligationer. Vid slutet av mars 2004 uppgick den totala skulden (definierad som total kort- och långsiktig upplåning) till 6,7 miljarder US-dollar jämfört med 7,9 miljarder US-dollar per 31 december 2003. I totala skulden ingår obligationer till ett värde av cirka 600 miljoner US-dollar som förfaller under återstoden av 2004.

  Aktiekapitalet 31 mars 2004 uppgick till 3 013 miljoner US-dollar jämfört med 3 026 miljoner US-dollar 31 december 2003.
  ___________________
  1) Finansnetto definieras som ränteintäkter och utdelningar minus räntekostnader och andra finansiella kostnader.

  Kassaflöde från rörelsen
  Miljoner US-dollar
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003
  Förändring
  Power Technologies
  -71
  -119
  48
  Automation Technologies
  97
  -74
  171
  Icke-kärnverksamheter
  64
  -176
  240
  Koncerngemensamt
  -174
  -306
  132
  Oil, Gas and Petrochemicals
  -57
  -253
  196
  Totalt nettokassaflöde i rörelsen
  -141
  -928
  787

  Koncernens kassaflöde från rörelsen uppgick till minus 141 miljoner US-dollar första kvartalet 2004, en förbättring med 787 miljoner US-dollar jämfört med första kvartalet 2003.

  De två kärndivisionerna genererade ett sammanlagt kassaflöde från rörelsen på 26 miljoner US-dollar under första kvartalet jämfört med minus 193 miljoner US-dollar samma period 2003. Förbättringen avspeglar ökade intäkter såväl som förbättrat rörelsekapital och därmed bland annat mindre säsongsbetonade fluktuationer.

  Icke-kärnverksamheter genererade ett kassaflöde från rörelsen på 64 miljoner US-dollar första kvartalet, en förbättring med 240 miljoner US-dollar jämfört med första kvartalet 2003, främst tack vare utdelningar från verksamheten Equity Ventures och förbättrat rörelseresultat inom Building Systems.

  Koncernens kassaflöde uppgick till minus 174 miljoner US-dollar för kvartalet och innefattade kontanta utbetalningar till stiftelsen för ABB:s amerikanska dotterföretag Combustion Engineering på 19 miljoner US-dollar. Totalt kassaflöde relaterat till asbestfrågan, inklusive avgifter och försäkringar, uppgick till minus 21 miljoner US-dollar under kvartalet, jämfört med minus 226 miljoner US-dollar samma period förra året.

  Avyttringar
  Företaget sålde den schweiziska verksamheten inom Building Systems under första kvartalet 2004 och redovisade en vinst från försäljningen på 12 miljoner US-dollar under Övriga intäkter (kostnader), netto. Försäljningen av kabelverksamheten i Tyskland slutfördes i januari 2004. Resultatet från denna försäljning redovisades fjärde kvartalet 2003.

  Försäljningen, som aviserades i slutet av förra året, av ABB:s återförsäkringsverksamhet mot kontant ersättning på cirka 425 miljoner US-dollar slutfördes 16 april 2004 mot kontant ersättning på cirka 433 miljoner US-dollar, vilken kommer att redovisas andra kvartalet 2004.

  Asbest
  Den 31 juli 2003 godkände en distriktsdomstol i USA en ansökan om reglerad konkurs enligt Chapter 11 för ABB:s amerikanska dotterbolag Combustion Engineering, som inlämnats tidigare under året. Efter domstolens godkännande följde en överklagandeperiod inför U.S. 3rd Circuit Court of Appeals. Domstolen erhöll all dokumentation i oktober 2003. Datum för förhandling (hearing) är fastställt till 3 juni 2004 och ABB är fortsatt förvissat om att planen kommer att godkännas.

  Koncernens utsikter
  Företaget står fast vid sina mål för 2005 avseende intäkter, EBIT, total skuld och utväxlingseffekt (definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital inklusive minoritetsintressen).

  ABB:s mål är att, från 2002 till 2005, öka de årliga sammanlagda intäkterna med 4 procent i lokala valutor, inklusive 5,3 procent för Power Technologies och 3,3 procent för Automation Technologies, i lokala valutor.

  Företagets mål avseende EBIT-marginal för 2005 står fast på 8 procent i US-dollar, inklusive 10 procent för Power Technologies och 10, 7 procent för Automation Technologies.

  Företaget har som mål att minska totala skulden till cirka 4 miljarder US-dollar och utväxlingseffekten till cirka 50 procent år 2005.

  Målen för intäkter och marginaler exkluderar större förvärv, avyttringar och nedläggningar.

  Divisionsresultat första kvartalet 2004

  Power Technologies
  Miljoner US-dollar (där ej annat anges)
  Jan-mars 2004
  Jan-mars 2003 1)
  Förändring
  Beställningsingång
  2 388
  2 046
  17%
  Intäkter
  1 852
  1 767
  5%
  EBIT
  139
  136
  2%
  EBIT-marginal
  7,5%
  7,7%
  Omstruktureringskostnader (inkluderade i EBIT ovan)
  -17
  -11
  1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet under 2003 samt överföring av verksamheten för automation av transformatorstationer från Automation Technologies gällande från 1 januari 2004.

  Beställningsingången i Power Technologies steg med 17 procent (8 procent i lokala valutor) under första kvartalet till 2 388 miljoner US-dollar, främst tack vare fortsatt stark tillväxt i Asien och Östeuropa som båda ökade med över 50 procent. Beställningsingången ökade något i Västeuropa och Nordamerika. Politisk och finansiell osäkerhet bidrog till fortsatt låg ekonomisk aktivitet i Latinamerika.

  Beställningarna steg tvåsiffrigt för de tre affärsområdena High-Voltage Products, Medium-Voltage Products och Transformers. Beställningarna ökade också inom affärsområdet Utility Automation tack vare en stor beställning från Ryssland och ökade basorder. I affärsområdet Power Systems förbättrades basorderverksamheten medan stora beställningar minskade jämfört med första kvartalet 2003, vilket sammantaget gav en något ökad beställningsingång.

  Intäkterna första kvartalet ökade med 5 procent till 1 852 miljoner US-dollar (ned 4 procent i lokala valutor). I lokala valutor steg intäkterna i High-Voltage Products, Medium-Voltage Products och Transformers. I Utility Automation och Power Systems sjönk intäkterna i lokala valutor på grund av lägre beställningsingång i slutet av 2002 och under 2003 till följd av låg efterfrågan globalt på stora kraftprojekt.

  EBIT för första kvartalet ökade med 2 procent till 139 miljoner US-dollar jämfört med samma kvartal 2003, trots högre omstruktureringskostnader till följd av fortsatt genomförande av divisionens program för rationalisering av fabriker och konstruktion. Divisionen drog samtidigt nytta av ytterligare produktivitetsförbättringar, bland annat från Step change. Till följd av dessa högre omstruktureringskostnader sjönk EBIT-marginalen till 7,5 procent första kvartalet 2004 från 7,7 procent första kvartalet 2003. EBIT-marginalen före omstrukturering ökade från 8,3 procent första kvartalet förra året till 8,4 procent första kvartalet i år.

  Divisionens kassaflöde från rörelsen förbättrades från minus 119 miljoner US-dollar till minus 71 miljoner US-dollar tack vare förbättrat rörelsekapital, särskilt genom minskade lager.  Automation Technologies
  Miljoner US-dollar (där ej annat anges)
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003 1
  Förändring
  Beställningsingång
  3 006
  2 432
  24%
  Intäkter
  2 507
  2 180
  15%
  EBIT
  213
  155
  37%
  EBIT-marginal
  8,5%
  7,1%
  Omstruktureringskostnader(inkluderade i EBIT ovan)
  -9
  -16
  1 Justerat för att avspegla överföring av verksamheten för automation av transformatorstationer till Power Technologies gällande från 1 januari 2004.

  Beställningsingången i Automation Technologies ökade med 24 procent under första kvartalet 2004 (upp 11 procent i lokala valutor) till 3 006 miljoner US-dollar jämfört med första kvartalet 2003.

  Både basorder och stora projektbeställningar ökade under kvartalet och bidrog till tvåsiffrig beställningsökning i affärsområdena Automation Products och Process Automation. Basorder ökade främst som ett resultat av lanseringen av flera nya produkter, bland annat det Industrial IT-baserade styrsystemet 800xA och en ny serie energisnåla lågvolts drivsystem. Beställningsingången var oförändrad för Manufacturing Automation till följd av fortsatt svag efterfrågan på robotsystem i bilindustrin.

  Beställningarna fortsatte att öka kraftigt i Asien, främst i Kina och Indien som båda ökade mer än 50 procent.
  Efterfrågan var också högre i både Öst- och Västeuropa. I Nordamerika fortsatte den positiva orderutvecklingen från fjärde kvartalet 2003. Exklusive bilindustrins oförändrade beställningsvolym, ökade beställningsingången i USA med jämfört med föregående kvartal. Totalt sett var beställningsingången oförändrad i USA jämfört med första kvartalet 2003.

  Intäkterna steg med 15 procent (3 procent i lokala valutor) till 2 507 miljoner US-dollar jämfört med första kvartalet 2003. Intäkterna steg främst i Automation Products som redovisade högre intäkter både i US-dollar och lokala valutor. Intäkterna var oförändrade i lokala valutor i Process Automation och lägre
  i Manufacturing Automation. För sjätte kvartalet i följd steg divisionens intäkter i förhållande till respektive kvartal föregående år.

  EBIT ökade också för sjätte kvartalet i följd, till 213 miljoner US-dollar, upp 37 procent jämfört med första kvartalet 2003. Förbättringen resulterade i högre EBIT-marginal, 8,5 procent jämfört med 7,1 procent. Bidragande till förbättringen var främst att pågående produktivitetsförbättringar har uppnåtts till lägre omstruktureringskostnader. EBIT-marginalen före omstruktureringar ökade till 8,9 procent första kvartalet från 7,8 procent första kvartalet 2003.

  Divisionens kassaflöde från rörelsen steg till 97 miljoner US-dollar, en förbättring med 171 miljoner US-dollar jämfört med minus 74 miljoner US-dollar första kvartalet 2003. Förutom starkare resultat är den främsta bidragande orsaken förbättrat rörelsekapital i samtliga affärsområden.


  Icke-kärnverksamheter
  Miljoner US-dollar
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003 1
  Equity Ventures
  2
  22
  Återstoden av Structured Finance
  -9
  -37
  Building Systems
  -1
  -33
  New Ventures
  0
  -2
  Övriga icke-kärnverksamheter
  2
  -5
  Totalt
  -2
  -55
  Omstruktureringskostnader (includerade i EBIT ovan)
  -3
  -2

  1) Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet under 2003.


  Intäkterna från icke-kärnverksamheter sjönk med 75 procent jämfört med samma kvartal 2003, främst till följd av avyttringar av flera verksamheter inom Building Systems sedan första kvartalet 2003. De avyttrade verksamheterna redovisade intäkter på cirka 360 miljoner US-dollar första kvartalet 2003.

  Icke-kärnverksamheter redovisade en EBIT-förlust på 2 miljoner US-dollar första kvartalet 2004 jämfört med en förlust på 55 miljoner US-dollar samma kvartal 2003. Verksamhetsförbättringar inom Building Systems i Tyskland bidrog till att minska EBIT-förlusten i Building Systems till 17 miljoner US-dollar första kvartalet jämfört med 33 miljoner US-dollar i förlust samma kvartal 2003.


  Koncerngemensamt
  EBIT, miljoner US-dollar
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003 1
  Huvudkontor
  -99
  -114
  Forskning och utveckling
  -21
  -21
  Övrigt 2
  3
  -6
  Totalt
  -117
  -141
  Omstruktureringskostnader (inkluderade i EBIT ovan)
  -3
  -4

  1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet under 2003.
  2 Inkluderar konsolideringseffekter, fast egendom och Treasury Services.

  Lägre koncerngemensamma kostnader första kvartalet jämfört med samma period 2003 avspeglar främst minskade personalkostnader vid det amerikanska huvudkontoret samt upphörande med handel för egen räkning och därmed förknippade kostnader inom Treasury Services.


  Avvecklad verksamhet (ej inkluderad i EBIT)

  Nettovinst (förlust) miljoner US-dollar
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003 1
  Återförsäkringsverksamheten
  -30
  -8
  Asbest
  -27
  4
  Oil, Gas and Petrochemicals
  -17
  -12
  Övrigt
  -2
  1
  Total nettoförlust
  -76
  -15
  1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklad verksamhet under 2003.

  Återförsäkringsverksamheten, som omklassificerades till avvecklad verksamhet efter aviseringen om dess försäljning i december 2003, redovisade oförändrade intäkter på 143 miljoner US-dollar första kvartalet till följd av stabila premieintäkter. Ytterligare en nettoförlust efter skatt på 30 miljoner US-dollar bokfördes under kvartalet i samband med avveckling av verksamheten, främst relaterad till valutakursförluster på verksamhetens bokförda värde under första kvartalet 2004.

  Den redovisade förlusten för asbest beror främst på en kostnad på 24 miljoner US-dollar avseende marknadsvärdejusteringen av 30 miljoner ABB-aktier som reserverats för att täcka merparten av företagets asbestförpliktelser, jämfört med en vinst på 15 miljoner US-dollar första kvartalet 2003.


  Oil, Gas and Petrochemicals
  Miljoner US-dollar
  Jan-mar 2004
  Jan-mar 2003*
  Förändring
  Beställningsingång
  764
  502
  52%
  Intäkter
  599
  779
  -23%
  Nettoförlust
  -17
  -12
  Beställningsingången ökade med 52 procent i Oil, Gas and Petrochemicals (43 procent i lokala valutor) första kvartalet 2004 jämfört med samma period 2003, främst till följd av ökade investeringar bland kunderna i förädlingsindustrin, särskilt i Europa. Bland annat fick ABB en beställning värd 68 miljoner US-dollar på ett etylenprojekt i Polen.

  Intäkterna sjönk med 23 procent (26 procent i lokala valutor) till följd av avveckling och slutförande av ett antal förädlingsprojekt samt färre stora beställningar inom förädling under slutet av 2002 och 2003 till följd av svagare marknad och mer selektivt anbudsförfarande. Inom utvinning ökade verksamheten inom ombyggnader och underhåll, vilket resulterade i högre intäkter.

  Utvinningsverksamheten genererade ett litet plusresultat från rörelsen under kvartalet. För förädlingsverksamheten ledde den strategiska förskjutningen från fast pris för konstruktion, anskaffning och installation till mindre omfattande avtal med lägre risk, i kombination med hårdare projektstyrning, till ett nollresultat från rörelsen under kvartalet.

  Verksamhetens nettoresultat första kvartalet 2004 sjönk till 17 miljoner US-dollar från en nettoförlust på 12 miljoner US-dollar första kvartalet 2003, främst beroende på kostnader i samband med den planerade avyttringen av utvinningsverksamheten, inklusive kostnader för granskningen av den juridiska efterlevnaden som pågår i samarbete med det amerikanska justitiedepartementet.

  Appendix  Ytterligare information
  Pressmeddelandet och en OH-presentation på engelska av resultatet för första kvartalet 2004 finns tillgängliga från och med 29 april 2004 på ABB:s News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

  ABB håller en presskonferens idag via telefon med start kl 10.00 CET. För att delta, ring 08-5069 2105. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41-91 612 4330 (Europa) (för England +44-207 866 4300) eller +1-412 858 1440 (USA). Inträdeskod: 339#.

  ABB håller en telefonkonferens idag för analytiker och investorer med start kl 15.00 CET. För att delta, slå +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa tio minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 730#.

  Kommande redovisningsdatum under 2004 är 29 juli och 28 oktober.

  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare runt om i världen.

  Zürich den 29 april 2004
  Jürgen Dormann, styrelseordförande och koncernchef

  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden vilka är föremål för risker och osäkerheter som kan förändra det faktiska resultatet. Uttalandena baseras på nuvarande förväntningar, beräkningar och uppskattningar om dels globala ekonomiska villkor, dels ekonomiska villkor i de regioner och industrier som utgör ABB Ltd:s största marknader och verksamhetsområden. Dessa förväntningar, beräkningar och uppskattningar utmärks normalt av ord som ”förvänta”, ”anse”, ”uppskatta” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan förändra det faktiska resultatet av dessa förväntningar väsentligt är bland andra ABB:s förmåga att avyttra vissa icke-kärnverksamheter på tillfredsställande villkor, ABB:s förmåga att ytterligare reducera företagets skuldsättning enligt plan, utgången av asbestrelaterade skadeståndsanspråk på för ABB tillfredsställande villkor, ekonomiska och marknadsmässiga villkor på geografiska marknader och i industrier som är viktiga för ABB:s verksamhet, marknadens accept för ABB:s nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar, räntor, fluktuationer i valutakurser och sådana övriga faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB Ltd anser att företagets förväntningar återgivna i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rationella antaganden kan inte garantier ges för att dessa förväntningar uppfylls.

  Senast uppdaterad 2004-04-29
  seabb364 77118c6937a6fe57c1256e85001d791b