ABB:s verksamhetsmässiga och finansiella omstrukturering är på rätt väg

Fyra divisioner rapporterar ökad beställningsingång jämfört med fjärde kvartalet 2001 · Nettovinst 114 MUSD första kvartalet 2002 · EBIT-marginal i linje med utsikter på 4-5 procent · Kassaflödet från rörelsen säsongsmässigt negativt, men starkare än under första kvartalet 2001 · Totala beställningsingången sjönk 5 procent i lokala valutor från fjärde kvartalet, men fyra divisioner rapporterar ökningar · ABB kombinerar de flesta industriverksamheter i en division · Finansiell strategi går enligt plan

2002-04-24 – ABB:s nettovinst för det första kvartalet 2002 blev 114 MUSD, jämfört med 138 MUSD under samma period förra året. EBIT-marginalen för första kvartalet (4,5 procent) låg i linje med målet för 2002. Kassaflödet från rörelsen, -138 MUSD, var starkare än under första kvartalet 2001 (-217 MUSD).

Fyra divisioner ökade beställningsingången i lokala valutor under det första kvartalet i jämförelse med det fjärde kvartalet 2001. Automation Technology Products (automationsprodukter) ökade 11 procent, Power Technology Products (kraftprodukter) ökade 21 procent, Process Industries (processindustri) ökade 12 procent och Manufacturing and Consumer Industries (tillverknings- och konsumentvaruindustri) ökade 3 procent i lokala valutor. Den totala beställningsingången för koncernen minskade med 5 procent i jämförelse med föregående kvartal. Orderstocken har ökat till mer än 13,7 miljarder USD, en ökning med 4 procent i lokala valutor sedan slutet på 2001.

I jämförelse med det starka första kvartalet förra året minskade beställningsingången med 15 procent i lokala valutor. Beställningar från strategiska kunder minskade mindre, med bara 5 procent.

”Vi ser några positiva tidiga tecken i orderutvecklingen, särskilt i divisionerna kraft- och automationsprodukter,” säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. ”Det är för tidigt att säga om vi har en bredare uppgång framför oss, men vi är säkra på att ABB kommer att nå sina intäkts- och marginalmål för året. Verksamhetsmässigt och finansiellt är vi på rätt väg.”

Antalet medarbetare har minskat med ytterligare 2 200 under första kvartalet, delvis genom naturlig avgång. Omstruktureringsavsättningarna var 55 MUSD.

I linje med strategin att fokusera på kraft- och automationsteknik för kraft- och industrikunder meddelade ABB att företaget ämnar avyttra affärsområdet Building Systems (byggnadssystem), för närvarande del av divisionen Manufacturing and Consumer Industries (tillverknings- och konsumentvaruindustri). De tre andra affärsområdena inom Manufacturing and Consumer Industries ska kombineras med divisionen Process Industries (processindustri) till den nyskapade divisionen Industries (industri).

ABB rapporterade god framgång i genomförandet av sin finansiella strategi. Företaget kommer att slutföra justeringen av sin bankkredit på 3 miljarder USD i morgon och bekräftade att nästan alla dess ursprungliga 24 relationsbanker har gått med på att delta. ABB bekräftade också att företaget är på rätt väg när det gäller att minska nettoskulden med minst 1,5 miljarder USD under 2002, delvis genom utförsäljningen av verksamheten Structured Finance (strukturerad finansiering) och andra utförsäljningar av tillgångar.

Med anledning av asbestskadeståndsanspråk riktade mot Combustion Engineering, ett amerikanskt dotterbolag, sade ABB att omkring 13 400 krav gjordes upp under det första kvartalet, mer än 50 procent utan betalning. Som ett resultat av intensifierade ansträngningar att identifiera och göra upp relevanta krav i godo och bestrida krav som verkar vara oberättigade, ligger antalet oavslutade krav på omkring 94 000 efter första kvartalet. Uppgörelsekostnader innan återbetalning från försäkringsbolag var 51 MUSD, en ökning från 37 MUSD i det första kvartalet förra året.

USD Ii miljoner, förutom aktiedatajan – mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång5,5236,786- 19%- 15%
Intäkter5,1495,380 - 4%- 1%
EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)235334- 30%- 25%
Resultat från kvarvarande verksamhet108201 - 46%
Resultat från extraordinära poster och redovisningsförändringar6 (63)
Nettovinst114138- 17%
Vinst per aktie (USD)
Resultat från kvarvarande verksamhet: Grundläggande och utspädd:
Nettovinst, Grundläggande och utspädd:
0.10
0.10
0.17
0.12
EBITDA387524 - 26%- 22%
Summa kassaflöde från rörelsen(138)(217)
Organisations- och ledningsförändringar

Dinesh Paliwal, chef för den tidigare divisionen Process Industries (processindustri) blir chef för den nyskapade divisionen Industries (industri).

Jan Secher, tidigare chef för divisionen Manufacturing and Consumer Industries (tillverknings- och konsumentvaruindustri) kommer att ta över efter Eric Drewery som chef för Group Processes (koncernprocesser), divisionen som driver implementeringen av gemensamma processer och verksamheter inom ABB. Secher ska även ansvara för affärsområdet Building Systems (byggnadssystem) och leda dess avyttring.

Eric Drewery går i pension på grund av hälsoskäl efter en lång och framgångsrik karriär inom ABB. Drewery, tidigare chef för ABB:s organisation i Storbritannien, ledde enheten Group Transformation (koncernomvandling) förra året och blev chef för Group Processes (koncernprocesser) i början på detta året.

ABB:s styrelse utsåg Bernhard Jucker, 47, till ny chef för divisionen Automation Technology Products (automationsprodukter). Jucker, schweizisk medborgare, har varit chef för affärsområdet Drives and Power Electronics (drivutrustning och kraftelektronik) i divisionen Automation Technology Products (automationsprodukter) sedan november 2000. Jucker efterträder Jouko Karvinen, som har accepterat ett erbjudande från Philips att leda dess verksamhet inom medicinsystem.

Viktiga siffror i detalj

Beställningsingången under första kvartalet minskade 15 procent uttryckt i lokala valutor jämfört med samma period 2001, eller med 19 procent i nominella termer, till 5 523 MUSD. På årsbasis rapporterade alla divisioner förutom Power Technology Products (kraftprodukter) lägre beställningsingång jämfört med första kvartalet 2001.

Basorder (beställningar under 15 MUSD) representerade 88 procent av den totala beställningsingången under första kvartalet. Basorder minskade med ungefär 14 procent i lokala valutor jämfört med första kvartalet 2001, eller ungefär 17 procent i nominella termer. Stora beställningar sjönk med 28 procent i både lokala och nominella valutatermer.

Intäkterna för första kvartalet var oförändrade i lokala valutor och minskade med 4 procent i nominella termer till 5 149 MUSD. Oil, Gas and Petrochemicals (olja, gas och petrokemi) och Power Technology Products (kraftprodukter) rapporterade tvåsiffrig tillväxt på stark orderstock, respektive fortsatt efterfrågan på kraftöverföringsutrustning.

Orderstocken har ökat med 2 procent till 13 754 MUSD, eller 4 procent i lokala valutor, sedan årsslutet 2001.

EBIT (resultat efter räntenetto och skatter) för första kvartalet 2002 var 235 MUSD, ungefär 30 procent lägre än samma period förra året. EBIT inkluderade övriga intäkter på 18 MUSD, inklusive omstruktureringskostnader på 55 MUSD (första kvartalet 2001: 6 MUSD), reavinst på 58 MUSD (första kvartalet 2001: 3 MUSD), 7 MUSD i nedskrivning av tillgångar (första kvartalet 2001: 1 MUSD) samt intäkter från bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt på 22 MUSD (första kvartalet 2001: 52 MUSD).

Efter räntenetto och skatter var intäkterna från kvarvarande verksamhet 108 MUSD, 46 procent mindre än under första kvartalet 2001.

Nettovinsten minskade med 17 procent till 114 MUSD under första kvartalet jämfört med samma period förra året.

Netto kassaflöde från rörelsen förbättrades på årsbasis, men var minus 138 MUSD. I linje med ABB:s sedvanliga kvartalsmönster ökade rörelsekapitalet något från historiskt sett låga nivåer vid slutet av 2001 och vissa engångskostnader utan påverkan på kassaflödet blev kassaflödespåverkande, inklusive omstruktureringskostnader.

Balansräkning och likviditet

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 6 583 MUSD den 31 mars 2002. Nettoskulden (definierad som kort-, medel- och långfristiga skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar) ökade till 4 487 MUSD från 4 077 MUSD vid årsslutet 2001.

I december 2001 etablerade företaget en bankkredit på 3 miljarder USD. ABB använde ungefär 2 845 MUSD av denna kredit i mars och säkrade mer än tillräckligt med likvida medel för att möta företagscertifikatens förfallodatum under återstoden av 2002. Användningen av bankkrediten ökade inte ABB:s nettoskuldsättning, utan ersatte andra typer av lån och adderades till likvida medel.

ABB:s likviditet stärktes ytterligare den 2 april när företagets banker åtog sig att fullt ut teckna den justerade bankkrediten på 3 miljarder USD.

Som ett led att nå företagets mål att utsträcka skuldernas förfallodatum meddelade ABB att företaget kommer att ge ut en kombination av obligationer och konvertibla obligationer under andra kvartalet 2002. ABB kommer att inleda en rundresa (road show) till obligationsinvesterare den 30 april och planerar att prissätta och lansera sin obligationsemission i mitten av maj.

Utsikter 1

Utsikterna kvarstår oförändrade. För 2002 väntas intäkterna vara oförändrade jämfört med 2001. EBIT-marginalen för helåret 2002 väntas ligga i området 4-5 procent. EBIT och netto kassaflöde från rörelsen väntas vara starkare under andra halvåret 2002 än under första halvåret.

ABB:s mål är att öka intäkterna med i genomsnitt 6 procent årligen under perioden 2001-2005.
EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005.

1 Förutsätter inga större valutaeffekter och exkluderar större förvärv och avyttringar

Medarbetare

Den 31 mars 2002 hade ABB 151 829 medarbetare jämfört med 156 865 vid årsslutet 2001. Sedan 30 juni 2001 har antalet jobb (exklusive förvärv och avyttringar) minskat med fler än 9 300.

Asbest

Antalet nya krav som registrerades under första kvartalet 2002 i samband med asbestskadeståndsanspråk riktade mot Combustion Engineering, ett dotterbolag i USA, var ungefär 14 300, en minskning med fem procent jämfört med fjärde kvartalet 2001.

Av de cirka 13 400 krav som gjordes upp under perioden, gjordes mer än 50 procent upp utan betalning.

Uppgörelsekostnader innan återbetalning från försäkringsbolag var 51 MUSD, en ökning från 37 MUSD under det första kvartalet förra året.

Som ett resultat av intensifierade ansträngningar att identifiera och göra upp relevanta krav i godo och bestrida krav som förefaller vara oberättigade, ligger antalet oavslutade krav kvar på omkring 94 000 efter första kvartalet.

Combustion Engineering anser att trenderna för helåret 2002 vad gäller registrering av nya krav, krav som gjorts upp och kontanta ersättningar inte tillförlitligt kan uppskattas på grundval av utvecklingen under första kvartalet och anser det inte nödvändigt att förändra avsättningarna.

Teknik

Industrial IT, en gemensam arkitektur för systemintegration, harmoniserar alla ABB:s erbjudanden och möjliggör inkoppling av tredjepartsprodukter i ABB:s installationer för kraft- och industrikunder.

Processen för att certifiera ABB:s produkter enligt standarden Industrial IT låg väl före tidsschemat vid slutet av första kvartalet 2002. Ungefär 9 000 ABB-produkter och produktlinjer har nu certifierats. Nära 8 000 certifierades under första kvartalet och ABB har som mål att ratificera alla relevanta produkter och produktlinjer vid årsskiftet – totalt ungefär 40 000.

ABB öppnade ett forsknings- och utvecklingscentrum i den indiska staden Bangalore som ska koncentrera sig på mjukvaruutveckling och Industrial IT. Ungefär 50 mjukvaruingenjörer och programmerare arbetar på centrat.

Styrelsen

ABB:s styrelse upprättade vid sitt första möte 2002 två styrelsekommittéer utformade för att stärka ABB:s ägarstyrning (corporate covernance). Nomination and Compensation Committee (kommittén för nominering och ersättning) ska ledas av styrelseordförande Jürgen Dormann, med Martin Ebner och Hans Ulrich Maerki som övriga medlemmar. Bernard Voss ska leda Finance and Audit committee (kommittén för finans och revision), vars övriga medlemmar är Jacob Wallenberg och Roger Agnelli.

Divisionsöversikt

Power Technology Products (kraftprodukter) och Automation Technology Products (automationsprodukter) betjänar sina kunder via externa partners och ABB:s slutkundsdivisioner. Som ett led i ABB:s kundcentrerade strategi ska en del kunder i ökad utsträckning betjänas direkt av partners, som grossister, systemintegratörer och distributörer. Som ett resultat kommer beställningsingång, intäkter och resultat hänförliga till dessa kunder inte att avspeglas i slutkundsdivisionerna. Samtidigt kommer interelimineringarna (för närvarande redovisade i posten Corporate/Other [koncerngemensamt/övrigt]) också att minskas. Det sker ingen påverkan på koncernens konsoliderade resultat.

ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken stärktes mot de flesta av ABB:s lokala valutor sedan förra året. Den stärkta dollarn fortsatte att påverka resultatet negativt under det första kvartalet. Alla siffror avspeglar aktivitet för de första tre månaderna och, förutom EBIT- marginaler, refererar alla kommentarer till siffror i lokala valutor.

EBIT exklusive reavinster redovisas bara om de aggregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10 procent av divisionens EBIT).

Utilities (energi)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång1,4551,700- 14%- 11%
Intäkter1,0751,196- 10%- 7%
EBIT3240- 20%- 17%
EBIT-marginal3.0%3.3%
I region Amerika minskade efterfrågan från oberoende kraftproducenter på anläggnings- och styrsystem. På flera viktiga marknader skiftade investeringarna från kraftkällor till överföring och distribution.

Viktiga händelser under kvartalet inkluderade en beställning värd 50 MUSD på att installera ett nytt kraftöverföringssystem med högspänd likström (HVDC) mellan de östra och västra kraftnäten i USA, vilken planeras tas i kommersiell drift i oktober 2003. Divisionen förenklade också verksamhetsstrukturen och minskade antalet affärsområden till tre. Detta ökade fokus på att öka konsult- och fältserviceverksamheten, samt minskade de allmänna omkostnaderna.

Beställningsingången första kvartalet minskade 11 procent på grund av lägre basorder, huvudsakligen eftersom Power Technology Products (kraftprodukter) betjänade allt fler kunder via partners. Basorder minskade också som ett resultat av avmattningen inom kraftgenerator- och transformatorstationsverksamheterna. Minskningen i basorder uppvägdes delvis av ett större antal stora beställningar.

Intäkterna minskade 7 procent i linje med den minskade volymen av basorder. Minskningen uppvägdes delvis av ökad försäljning inom affärsområdena Utility Automation (automation för kraftföretag) och Utility Partner (tjänster för kraftföretag).

EBIT sjönk 17 procent huvudsakligen på grund av minskad produktförsäljning, även om det underliggande verksamhetsresultatet faktiskt förbättrades på jämförbar basis. EBIT-marginalen var
3,0 procent.

Process Industries (processindustri)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång8081,055- 23%- 19%
Intäkter633775- 18%- 15%
EBIT3035- 14%- 12%
EBIT-marginal4.7%4.5%
Avmattningen i världsekonomin fortsatte att ha negativ inverkan på efterfrågan i processindustrin eftersom många kunder minskade eller sköt upp investeringar. Trots detta etablerade divisionen flera nya allianser och ramavtal, och sjösatte sin nya serviceorganisation.

Viktiga händelser första kvartalet inkluderar nya produktlanseringar, inklusive ProduceIT ME och Industrial IT för Basic Quality Control, inriktade på de snabbväxande marknaderna för läkemedel och pappersmaskiner i Kina.

Beställningsingången minskade 19 procent jämfört med första kvartalet 2001. Huvuddelen av minskningen berodde på att utvalda kunder betjänades mera direkt av partners som säljer ABB:s kraft och automationsprodukter. Jämfört med de tredje och fjärde kvartalen 2001 visade första kvartalets beställningsingång tvåsiffrig ökning – till stor del drivet av stark tillväxt inom Paper, Printing, Metals and Minerals (papper, tryckeriindustri, metall och mineral).

Avspeglande ordernedgången under andra halvåret 2001 minskade intäkterna första kvartalet med 15 procent. Exklusive ABB:s produktförsäljning som nu sker via partners ökade intäkterna inom Marine and Turbocharging (marina system och turboladdare) och Petroleum, Chemical and Life Sciences (petroleum, kemi, läkemedel och bioteknik).

EBIT för första kvartalet minskade 12 procent, huvudsakligen på grund av en minskning i de årligt jämförbara volymerna för Paper, Printing, Metals and Minerals. EBIT rapporterat från alla övriga affärsområden var oförändrat eller förbättrat. EBIT-marginalen ökade något till 4,7 procent som ett resultat av besparingar för att förbättra produktiviteten, inklusive en minskning med 2 procent av antalet jobb under första kvartalet.

Manufacturing and Consumer Industries (tillverknings- och konsumentvaruindustri)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång9591,337- 28%- 25%
Intäkter8411,163- 28%- 24%
EBIT- 637NA NA
EBIT-marginalNA3.2%
Trots fortsatt låga investeringsnivåer i de flesta tillverknings- och konsumentvaruindustrier – elektronik-, dator-, telekom- och fordonsindustri – fanns det försiktiga tecken på återhämtning i specifika marknadssegment. Byggmarknaden fortsatte att försvagas, särskilt i Europa.

Beställningsingången första kvartalet minskade 25 procent jämfört med samma period förra året, med den skarpaste nedgången i Building Systems (byggnadssystem). Beställningsingången ökade 3 procent jämfört med fjärde kvartalet, vilket avspeglade högre beställningsingång i alla affärsområden förutom Logistics Systems (logistiksystem).

På årsbasis minskade intäkterna första kvartalet med 24 procent. De största minskningarna skedde inom Automotive Industries (fordonsindustri) och Building Systems (byggnadssystem), vilket avspeglade både lägre orderstock och minskad produktförsäljning. Den lägre produktförsäljningen orsakades av överflyttningen av mindre kunder till att betjänas mer direkt av ABB:s produktdivisioner.

EBIT visade en förlust på 6 MUSD för det första kvartalet, huvudsakligen på grund av låga volymer och omstruktureringskostnader.

Oil, Gas and Petrochemicals (olja, gas och petrokemi)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång627961- 35%- 34%
Intäkter972769+ 26%+ 29%
EBIT4541+ 10%+ 10%
EBIT-marginal4.6%5.3%
På marknaderna för Upstream (utvinning) har oljepriserna nyligen återhämtat sig och ligger återigen inom OPEC-spannet på 22-28 USD per fat, huvudsakligen ett resultat av farhågor över konflikten i Mellanöstern. Högre priser har emellertid inte resulterat i markant ökade investeringar eftersom utsikterna på längre sikt är fortsatt osäkra. Inom Downstream (förädling) har den låga aktivitetsnivån fortsatt in i första kvartalet 2002.

Viktiga händelser under kvartalet inkluderade en beställning värd 165 MUSD på att bygga ut en etylenanläggning i Polen, liksom ett viktigt etylenbenzenteknikprojekt tillsammans med Dow Chemical, en strategisk allians med China Petroleum & Chemical Corporation, samt ett underhålls- och modifikationsramavtal med norska Statoil för flera av dess installationer.

Beställningsingången minskade 34 procent jämfört med första kvartalet 2001, vilken hade en särskilt hög beställningsingång. Flera stora utvinningsprojekt (Upstream) togs under första kvartalet liksom viktiga tekniklicensieringsprojekt inom förädling (Downstream).

Intäkterna för första kvartalet ökade 29 procent totalt, drivet av den höga orderstocken inom Upstream (utvinning). Intäkterna för Downstream (förädling) ökade också, men mera modest på grund av den lägre orderstocken.

EBIT ökade 10 procent jämfört med första kvartalet 2001, även om EBIT-marginalen minskade till 4,6 procent.

Power Technology Products (kraftprodukter)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång1,1331,105+ 3%+ 7%
Intäkter992855+ 16%+ 21%
EBIT6664+ 3%+ 6%
EBIT-marginal6.7%7.5%
Efterfrågan fortsatte att vara god i Asien – särskilt i Kina – medan marknaderna i Europa och Amerika var blandade. Mellanöstern och Afrika visade ökad investeringsaktivitet.

Beställningsingången ökade 7 procent första kvartalet jämfört med samma period 2001, efter tvåsiffrig förbättring av basordervolymen. Beställningsingången drevs på av Power Transformers (krafttransformatorer), medan Distribution Transformers (distributionstransformatorer) visade modest tillväxt och High-Voltage Technology (högspänningsteknik) påverkades negativt av tidpunkten för stora beställningar. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 ökade beställningsingången med mer än 21 procent på ökad efterfrågan och högre produktförsäljning i alla affärsområden.

Intäkterna ökade 21 procent första kvartalet 2002, huvudsakligen drivet av tvåsiffrig tillväxt inom High-Voltage Technology (högspänningsteknik) och Power Transformers (krafttransformatorer). Intäkterna ökade betydligt trots en 8-procentig minskning av divisionens arbetsstyrka sedan juni 2001, vilket indikerar god framgång i produktivitetsprogrammet.

EBIT ökade 6 procent trots betydligt ökade omstruktureringskostnader. EBIT-marginalen minskade till 6,7 procent. Exklusive omstruktureringskostnader ökade EBIT med ungefär 40 procent.


Automation Technology Products (automationsprodukter)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång1,3201,419- 7%- 3%
Intäkter1,2211,276- 4%+/- 0%
EBIT81112- 28%- 25%
EBIT-marginal6.6%8.8%
Efterfrågan på automationsprodukter var svag totalt sett under första kvartalet, även om några sektorer – till exempel robotar och drivutrustning – visade de första tecknen på återhämtning från mycket låga nivåer under andra halvåret 2001. I synnerhet var USA-marknaderna fortsatt svaga, medan Asien – särskilt Kina – fortsatte att växa.

Beställningsingången första kvartalet minskade 3 procent jämfört med samma period 2001 och alla affärsområden rapporterade lägre volymer. Jämfört med det fjärde kvartalet visade beställningsingången en 11-procentig ökning på stark efterfrågan inom Drives (drivutrustning), Power Electronics (kraftelektronik) och Motors and Machines (motorer och maskiner), med en mera modest ökning inom Low-Voltage Products (lågspänningsprodukter). Beställningsingången inom Control and Instrumentation (styrning och instrumentering) liksom Robotics (robotteknik) minskade något från det fjärde kvartalet 2001.

Intäkterna var oförändrade jämfört med samma kvartal förra året, men minskade 7 procent från fjärde kvartalet 2001.

EBIT minskade med 25 procent jämfört med första kvartalet 2001, huvudsakligen som ett resultat av periodisering av omstruktureringskostnader. I enlighet med detta minskade EBIT-marginalen till 6,6 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet ökade EBIT kraftigt på grund av lägre omstruktureringskostnader och de första effekterna av en minskning av arbetsstyrkan på 8 procent under andra halvan av 2001.

Financial Services (finansiella tjänster)

USD i miljoner, där inte annat angesjan - mars 2002jan - mars 2001FörändringFörändring i lokala valutor
Intäkter336479- 30%- 27%
EBIT8284- 2%+ 3%

Trenden för de generella räntenivåerna var uppåtgående, vilket minskade volatiliteten på valutamarknaderna. Försäkringspremierna var högre än förra året, eftersom försäkringsbolagen tog igen förlusterna från 11 september.

Intäkterna minskade 27 procent jämfört med det första kvartalet 2001, huvudsakligen på grund av avtappningen av Scandinavia Re:s (återförsäkring) portfölj och med detta hänförliga lägre premier och avkastning. Treasury Centers (internbank) rapporterade också lägre intäkter som ett resultat av nedtryckta marknader för handel (trading).

EBIT för första kvartalet ökade 3 procent, där ett gott försäkringstekniskt resultat inom Insurance (försäkring) något uppvägdes av lägre investeringsresultat. Structured Finance (strukturerad finansiering) rapporterade starkt resultat från Svensk Exportkredit (SEK). Equity Ventures (ägarskap av projekt) och Treasury Centers rapporterade moderat lägre resultat jämfört med samma period förra året.

Corporate/Other (koncerngemensamt/övrigt)

USD i miljoner, där inte annat angesjan – mars
2002
jan – mars
2001
EBIT- 95- 79
New Ventures (nya verksamheter)-21- 20
Corporate R & D (FoU)-18- 21
Group Processes (koncernprocesser)-30- 12
Real estate (fastigheter)1218
Elimination of AFS interest income (eliminering av ränteintekter från Financial Services)-36- 30
Other Corporate (övrigt koncerngemensamt)-62- 15
Capital Gains (reavinster)601

För första kvartalet ökade de totala rörelsekostnaderna från Corporate/Other till 95 MUSD. Kostnaderna för Corporate R&D (forskning och utveckling) minskade, huvudsakligen på grund av minskat överlapp i projekt. Som ett resultat av konsolideringsprocessen i koncernens bolag har kostnaderna för Group Processes (koncernprocesser) ökat.

Other Corporate (övrigt koncerngemensamt) inkluderar huvudsakligen kostnader för koncernfunktioner som utförs av holdingbolag. Under det första kvartalet 2001 inkluderar det också återbetalning (av engångskaraktör) av kostnader tidigare period på 38 MUSD (netto efter förväntade skatter), som uppvägdes av icke återkommande kostnader på 45 MUSD, huvudsakligen relaterade till lager och marktillgångar.

Den största delen av reavinsten som redovisades under första kvartalet 2002 relaterar till avyttringen av verksamheten Air Handling (luftbehandling).

Rapporteringsdatum

Återstående rapporteringsdatum under 2002 för ABB Ltd är planerade till 24 juli och 24 oktober.

Företaget håller en telefonkonferens för analytiker och investerare för att diskutera första kvartalets resultat idag 15:00 Central European Time. Deltagare ska ringa +41 91 610 4111. Media har också möjlighet att lyssna på konferensen.

Pressmeddelandet och en OH-presentation finns tillgängliga på hemsidan för ABB Investor Relations www.abb.com/investorrelations.

Inspelningen av konferensen finns tillgänglig under 72 timmar, ring +41 91 610 2500. PIN-koden är 605#.ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har ungefär 155 000 medarbetare i mer än 100 länder.Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås

Senast uppdaterad 2002-04-24
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 72f629e40191e13bc1256ba500210466