ABB uppger svåra marknadsförhållanden – reviderar utsikter, initierar program för kostnadsreduktion


Zürich, Schweiz, 24 juli 2001 – ABB redovisade idag oförändrade intäkter för första halvåret 2001, men i lokala valutor ökade intäkterna med 7 procent. Resultatet före räntenetto och skatter minskade med 21 procent, men ökade med 4 procent exklusive engångsvinster, avspeglande underliggande prestandaförbättringar i verksamheten. Företaget ska minska antalet jobb med 12 000 – åtta procent av arbetsstyrkan – under de närmaste 18 månaderna för att parerar svåra marknadsförhållanden.

· Intäkterna oförändrade, ökade 7 procent i lokala valutor
· EBIT minskade 21 procent, ökade 4 procent exklusive engångsvinster
· Omvandlingen går enligt plan
· Genomgripande program för att reducera kostnader

USD i miljoner, förutom aktiedata1H 20011H 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång12 64813 647- 7 %- 1 %
Intäkter11 09911 068+/- 0 %+ 7 %
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)626791- 21 %- 15 %
Resultat från kvarvarande verksamhet329544- 40 %
Resultat från avvecklad verksamhet

och redovisningsförändringar

(63)548
Nettovinst2661 092- 76 %
Grundläggande och utspädd vinst per aktie

- Resultat från kvarvarande verksamhet (USD)

- Nettovinst (USD)

0,29

0,23

0,46

0,93

EBITDA1 0101 168- 14 %- 7 %

ABB:s omvandling till en mer kundcentrerad organisation går enligt plan med den grundläggande strukturen på plats på de flesta marknader.

”Våra resultat avspeglar osäkerhet i investeringsklimatet när nedgången i USA sprider sig till Europa och Asien, trots detta förbättras det underliggande resultatet i våra verksamheter undantaget engångsvinster,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. ”Vårt mål att öka tillväxten kvarstår oförändrat. Vi vidtar nu åtgärder för att förbättra vår konkurrenskraft, eftersom vi väntar utmanande förhållanden under kommande 12 månader.”

Centerman säger att ABB:s plan för kostnadsreduktion kräver en minskning med 12 000 jobb under de kommande 18 månaderna. Ungefär en tredjedel av minskningen förväntas ske genom naturlig avgång. Programmet väntas kosta 500 MUSD under 18-månadersperioden och den årliga konstnadsbesparingen – när planen är helt genomförd – väntas ligga på ungefär samma nivå.

Finansiellt resultat första halvåret 2001

Beställningsingången minskade 7 procent till 12 648 MUSD eller 1 procent uttryckt i lokala valutor. Basorder, definierat som beställningar på mindre än 15 MUSD, var oförändrade i nominella tal men ökade 6 procent i lokala valutor jämfört med första halvåret förra året. Stora beställningar (över 15 MUSD) minskade 36 procent i nominella tal eller 31 procent i lokala valutor under samma period.

Orderstocken ökade från årsskiftet med 4 procent i nominella tal och 10 procent i lokala valutor till 15 373 MUSD.

Intäkterna var oförändrade på 11 099 MUSD och ökade 7 procent i lokala valutor. Olja, gas och petrokemi rapporterade en tillväxt på 26 procent i nominella tal.

Resultat före räntenetto och skatter minskade 21 procent till 626 MUSD jämfört med första halvåret 2000 och med 15 procent uttryckt i lokala valutor. Detta inkluderar övriga intäkter från intressebolag och licenser på 107 MUSD, omstruktureringskostnader på 20 MUSD och en mindre reaförlust. EBIT ökade 4 procent i nominella tal och 11 procent i lokala valutor, exklusive engångsvinster. Reavinsterna var 184 MUSD under första halvåret förra året jämfört med en reaförlust på 6 MUSD i år.

Resultat från kvarvarande verksamhet minskade 40 procent till 329 MUSD, huvudsakligen beroende på betydande lägre reavinster, men också på grund av högre ränteutgifter i samband med återköp av aktier samt en avskrivning på 39 MUSD av uppskjutna kostnader som kan hänföras till företagets beslut i slutet av andra kvartalet att ställa in planerna på att bjuda ut aktier i USA.

Nettovinsten var 76 procent lägre. Det huvudsakliga skälet var en engångsvinst på 548 MUSD förra året från försäljningen av det tidigare segmentet Kraftgenerering. Dessutom bokades en kostnad på 63 MUSD under första kvartalet efter införandet av den nya redovisningsstandarden FAS 133.

ABB:s kassaflöde från rörelsen var 79 MUSD första halvåret, upp från 60 MUSD under samma period förra året. Enbart under andra kvartalet var kassaflödet från rörelsen 296 MUSD mot 37 MUSD förra året.

Det egna kapitalet minskade till 3 213 MUSD den 30 juni 2001, huvudsakligen beroende på återköp av aktier.

Den 30 juni 2001 hade ABB 163 838 medarbetare jämfört med 160 818 vid årsskiftet. Exklusive förvärvade och avyttrade företag ökade antalet medarbetare med 0,3 procent. Det huvudsakliga skälet till ökningen var det stora antal medarbetare som behövdes för genomförande av projekt inom Olja, gas och petrokemi. Denna ökning kompenserades delvis av minskningar i andra segment.

Utsikter1

Utsikterna har förändrats2.

För 2001 väntas intäkterna öka jämfört med 2000. EBIT (resultat före räntenetto och skatter) väntas ligga väl över förra årets nivå, exklusive reavinster för båda åren. Resultat från kvarvarande verksamhet väntas bli lägre än förra året på grund av en hög andel engångsvinster under 2000. Kassaflöde från rörelsen väntas öka.

Målet att öka intäkterna i genomsnitt med 6 procent årligen till och med 2005 (exklusive större förvärv och avyttringar) kvarstår oförändrat. Målet för EBIT-marginalen har ändrats till att nå 9-10 procent 2005.

1 Förutsatt inga större valutakurseffekter
2 ABB:s utsikter som meddelades i rapporten för första kvartalet den 24 april, också under förutsättning av inga större valutakurseffekter var:
”Utsikten för helåret 2001 kvarstår oförändrad. Intäkterna väntas öka jämfört med 2000, medan EBIT (resultat före räntenetto och skatter), resultat från kvarvarande verksamhet och kassaflöde från rörelsen väntas överträffa förra årets nivå, förutsatt att de nuvarande blandade marknadsförhållandena kvarstår.
För första halvåret 2001 väntas EBIT-ökningen understiga intäktsökningen på grund av den höga andelen engångsposter under första halvåret 2000. Under andra halvåret väntas högre jämförbar ökning av resultatet. De medelfristiga målen kvarstår oförändrade.”

Viktiga händelser andra kvartalet 2001:

· ABB förvärvade 99,1 procent av Entrelec för ungefär 360 MUSD, inklusive övertagna skulder. Det franska företaget är en ledande leverantör av industriella automations- och styrprodukter med verksamhet i 17 länder och ungefär 2 000 medarbetare.
· ABB fick beställningar värda ungefär 300 MUSD på att konstruera och bygga två högspända kraftöverföringssystem med en sammanlagd längd på nära 130 mil för att hjälpa tillgodose den stadigt ökande efterfrågan på energi i Brasilien.
· ABB fick en beställning värd 70 MUSD på att uppgradera en viktig oljeledning i Algeriet.
· ABB och The Dow Chemical Company ingick en 10-årig global, strategisk överenskommelse att utrusta Dows anläggningar med en ny generation av ABB:s teknik Industriell IT för att länka samman verksamheterna och öka produktiviteten.
· Energikoncernen Norsk Hydro lade en tvåårig beställning värd 110 MUSD och förlängde ett ramavtal med fem år för att fortsätta underhålla och modifiera olje- och gasinstallationer på Nordsjön.

Industriell IT etablerat hos ABB:s kunder

ABB fick flera viktiga beställningar inom Industriell IT, som länkar samman produkter, tjänster, lösningar och tillgångsstyrning i realtid samt affärsinformation i en gemensam arkitektur för snabb och enkel igångkörning och hjälper kunder att öka konkurrenskraften. Enligt ABB innebär leveranserna av komponenter, system och mjukvara viktiga steg mot att uppnå den fulla potentialen i ABB:s koncept Industriell IT. ABB fick också en beställning värd 17 MUSD på att automatisera världens största pappersmaskin med lösningar enligt Industriell IT för Papierfabrik Palm i Tyskland. Överenskommelsen följer på liknande kontrakt med Visy Industries i Australien.

Omvandling går enligt plan

Omvandlingen av ABB till en mer kundcentrerad koncern går enligt plan. Den nya organisationsstrukturen är nu på plats i de flesta marknader.

Den omvandling som presenterades i januari baseras på skapandet av sex nya kunddivisioner – fyra betjänande energikunder, processindustri, tillverknings- och konsumentvaruindustri samt olja, gas och petrokemisektorn – och två divisioner som betjänar både ABB och externa kanalpartners med kraft- och automationsprodukter. ABB:s division Finansiella tjänster kvarstår oförändrad. Den nya strukturen stöds av gemensamma koncernprocesser och infrastruktur i ABB inom viktiga områden som kvalitetsstyrning, inköp samt utveckling av elektroniska affärer och informationssystem.

För att stödja kundcentreringen har ABB utnämnt ett stort antal nyckelpersoner till kundansvariga och ökat deras förmåga att svara för hela ABB:s erbjudande mot kund. Dessa ansträngningar ska fortsätta och utökas ytterligare när den nya strukturen och det nya arbetssättet genomsyrar koncernen.

ABB ska, som tidigare meddelats, rapportera enligt den nya strukturen för tredje kvartalet detta år. I mitten av september ska ABB publicera historiska siffror enligt de nya affärsdivisionerna och hålla analytikermöten för att diskutera dessa siffror och divisionernas strategier.

Segmentsöversikt

ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken fortsatte att stärkas mot de flesta av ABB:s lokala valutor. Inverkan från den stärkta dollarn fortsatte att negativt påverka det rapporterade resultatet under andra kvartalet. Alla siffror avspeglar aktivitet under första halvåret och alla kommentarer, förutom till EBIT-marginaler, refererar till siffror i lokala valutor.

Automation
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång3 9214 334- 10%- 4%
Intäkter3 5643 609- 1%+ 5%
EBIT233253- 8%- 2%
EBIT-marginal6,5%7,0%
Efterfrågan fortsatte att vara blandad inom automationssegmentets marknader och verksamheter med generellt svaga marknader i USA och Asien under andra kvartalet 2001. Sammanlagt minskade beställningsingången 4 procent när tvåsiffrig tillväxt inom affärsområdena Petroleum och kemi liksom Drivutrustning och Kraftelektronik uppvägdes av kraftig nedgång inom Flexibel automation (på grund av svag efterfrågan inom fordonsindustrin) liksom för Papper, massa och metall.

Intäkterna ökade 5 procent, avspeglande blandade marknadsförhållanden när vissa fortsatt starka sektorer – Petroleum och kemi, Marina system och turboladdare samt Drivutrustning och Kraftelektronik – uppvägdes av kraftig nedgång inom Papper, massa och metall. Övriga affärsområden rapporterade oförändrade eller något ökade intäkter.

EBIT minskade något och EBIT-marginalen sjönk till 6,5 procent från 7 procent förra året. Exklusive engångsvinster ökade EBIT 17 procent.

Kraftöverföring
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång1 9862 088- 5%+ 2%
Intäkter1 5501 591- 3%+ 4%
EBIT109143- 24%- 20%
EBIT-marginal7,0%9,0%
Efterfrågan i Asien och Amerika var fortsatt hög under första halvan av året – trots nedgången i USA:s ekonomi – medan Europa, Mellanöstern och Afrika var relativt oförändrade. Stora beställningar i Brasilien drev tvåsiffrig tillväxt för Högspänningsprodukter och transformatorstationer och beställningsingången för Krafttransformatorer låg kvar på förra årets höga nivå. Beställningsingången som helhet ökade med 2 procent eftersom kunder sköt upp stora beställningar inom Kraftsystem.

De totala intäkterna ökade 4 procent. Högspänningsprodukter och transformatorstationer noterade en ökning medan minskningar rapporterades i övriga affärsområden. För Krafttransformatorer och Kraftsystem skedde minskningarna på grund av leveransförseningar, ett resultat av förseningar av tillstånd från myndigheter.

EBIT minskade 20 procent på grund av överkapacitet och projektförseningar inom Kraftsystem och Krafttransformatorer, vilka bara delvis uppvägdes av tvåsiffriga förbättringar inom Högspänningsprodukter och transformatorstationer. EBIT-marginalen minskade följaktligen till 7 procent från förra årets 9 procent.

Kraftdistribution
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång1 4101 717- 18%- 13%
Intäkter1 2571 402- 10%- 6%
EBIT6796- 30%- 31%
EBIT-marginal5,3%6,8%
Distributionssegmentet erfor minskad efterfrågan under första halvåret med god utveckling i Sydamerika, Kina och Indien, oförändrade marknader i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt betydande nedgång i Nordamerika. Beställningsingången minskade 13 procent jämfört med förra årets höga ingångsnivåer i de flesta affärsområden och Distributionstransformatorer påverkades särskilt av nedgången i USA.

Intäkterna minskade 6 procent på grund av svårigheter inom Distributionslösningar, särskilt inom flygplatsverksamheten. Övriga affärsområden rapporterade oförändrad försäljning.

EBIT sjönk 31 procent som ett resultat av resultatproblem inom Distributionslösningar och Distributionstransformatorer, vilka berodde på ökade råvarukostnader. Resultatet för Mellanspänningsutrustning förbättrades. Sammantaget minskade EBIT-marginalen från 6,8 procent till 5,3 procent under perioden.

Byggnadsteknologi
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominelllokal
Beställningsingång3 1263 350- 7%+ 1%
Intäkter2 8882 868+1%+ 9%
EBIT180202- 11%- 5%
EBIT-marginal6,2%7,0%
Marknaderna fortsatte att försvagas under andra kvartalet när nedgången i USA spreds till Europa, även om efterfrågan i vissa länder – särskilt Kina och delar av Mellanöstern och Afrika – var fortsatt stark. Beställningsingången ökade med 1 procent.

Intäkterna ökade 9 procent i lokala valutor. Alla affärsområden bidrog till ökningen.

EBIT sjönk 5 procent och EBIT-marginalen minskade till 6,2 procent från 7 procent. Exklusive engångsvinster ökade EBIT med 15 procent. Bättre resultat från Lågspänningsprodukter och
-system uppvägdes av försämringar inom Byggnadssystem, som drabbades av försämrade affärsförhållanden på några marknader, medan resultaten för andra affärsområden var fortsatt stabila på jämförbar basis.


Olja, gas och petrokemi
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominellLokal
Beställningsingång1 9851 991+/- 0%+ 2%
Intäkter1 5271 212+ 26%+ 32%
EBIT8865+ 35%+ 41%
EBIT-marginal5,8%5,4%
Oljepriserna var fortsatt höga under andra kvartalet, dock med en lägre genomsnittlig prisnivå än under första halvan av förra året. Utvinningsverksamheten erfor fortsatt god efterfrågan, medan förädlingsverksamheten börjar visa tecken på ekonomisk nedgång.

Beställningsingången ökade något trots den mycket höga beställningsingången under första halvan av förra året. Utvinningssidan noterade tvåsiffrig beställningsökning som uppvägde lägre beställningsingång inom förädling. Offertförfrågningsaktiviteten är hög vilket väntas generera god beställningsingång under andra halvåret.

Intäkterna ökade 32 procent på genomförande av beställningar som bokades förra året. Huvuddelen av tillväxten genererades inom utvinningsmarknaden.

EBIT-ökningen på 41 procent översteg intäktsökningen, vilket bidrog till en förbättring av EBIT-marginalen till 5,8 procent. Trots tecken på nedgång inom förädlingsverksamheten var marginalerna fortsatt stabila.

Finansiella tjänster
USD i miljoner, där inte annat anges20012000nominellLokal
Intäkter1 019984+ 4%+ 9%
EBIT203188+ 8%+ 17%

Valuta- och kapitalmarknader fortsatte att vara volatila och visade ingen klar trend under andra kvartalet, med aktiemarknaderna generellt svagare än förra året. Ökad osäkerhet kring BNP-tillväxten och räntenivåer har lett till generellt ökade utlåningsräntor, även för högt rankade företagslåntagare. Finansiella tjänster har inte påverkats negativt av denna utveckling.

Intäkterna ökade 9 procent medan EBIT-ökningen nådde 17 procent under perioden. Alla affärsområden förutom Försäkring rapporterade ökat resultat, avspeglande lönsam portföljtillväxt och framgångsrik handel. Försäkring nådde inte förra årets vinstnivå på grund av lägre resultat från investeringsportföljen som följde på nedgången inom kapitalmarknaderna.

Rapportdatum

Företaget håller en telefonkonferens idag klockan 16:00 Central European Time (CET) för att diskutera resultatet för första kvartalet. Deltagare i telefonkonferensen ska ringa
+41 91 610 4111 i Europa och +1 412 858 4600 i USA.
Återstående kvartalsrapport för ABB Ltd under 2001 är planlagd till 24 oktober.

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser och andra sådana faktorer som emellanåt kan behandlas i ABB:s registrering hos USA:s finansinspektion (U.S. Securities and Exchange Commission). Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 70775a788ba9b6fac1256a9300168c5a