•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  126 miljoner dollar i nettovinst andra kvartalet

  För hela rapporten:

  Pressmeddelande Q2 2005
  Finansiell information Första halvåret 2005

  • Starkt rörelseresultat ökade EBIT med 16 procent till 371 miljoner dollar trots ett antal särskilda kostnader
  • Orderingången för koncernen upp 8 procent, intäkterna upp 10 procent
  • Kassaflödet från rörelsen 168 miljoner dollar, upp 280 miljoner dollar

  Nyckeltal för ABB andra kvartalet 2005 (ej granskat)
  Miljoner dollar
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 2004 1
  Förändring 3
  OrderingångKoncernen
  6 142
  5 695
  8%
  Power Technologies
  2 819
  2 714
  4%
  Automation Technologies
  3 264
  2 881
  13%
  IntäkterKoncernen
  5 724
  5 209
  10%
  Power Technologies
  2 399
  2 242
  7%
  Automation Technologies
  3 151
  2 689
  17%
  EBIT2Koncernen
  371
  321
  16%
  Power Technologies
  138
  184
  -25%
  Automation Technologies
  336
  263
  28%
  Icke-kärnverksamheter
  -10
  2
  Koncerngemensamt
  -93
  -128
  EBIT-marginalKoncernen
  6,5%
  6,2%
  Power Technologies
  5,8%
  8,2%
  Automation Technologies
  10,7%
  9,8%
  Förlust från Avvecklade verksamheter
  -22
  -58
  Nettovinst
  126
  89
  Vinst per aktie, grundläggande
  0,06
  0,04
  1 Justerade för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och andra verksamheter till Avvecklade verksamheter under 2004. 2 Resultat före räntenetto och skatter. 3 I dollar.

  2005-07-28 – ABB rapporterade högre orderingång, intäkter, resultat före räntenetto och skatter (EBIT) och nettovinst för andra kvartalet 2005 jämfört med samma kvartal 2004, främst som ett resultat av fortsatt tillväxt i de flesta marknader och fortsatta effektivitetshöjande verksamhetsförbättringar.

  EBIT steg med 16 procent till 371 miljoner dollar, främst till följd av starkt resultat i divisionen Automation Technologies som rapporterade tvåsiffrig order-, intäkts- och EBIT-tillväxt. Orderingången och intäkterna var också högre i divisionen Power Technologies men en kostnad på 66 miljoner dollar i samband med konsolideringen av transformatorverksamheten, aviserad i juni, sänkte EBIT jämfört med samma kvartal 2004.

  Ytterligare kostnader på cirka 65 miljoner dollar avseende tidigare meddelade rätts- och processkostnader, ej relaterade till asbest – varav merparten redovisades som räntekostnader – drog ned vinsten för kvartalet ytterligare.

  Trots dessa betydande kostnader steg nettovinsten med 42 procent till 126 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004 men sjönk från 199 miljoner dollar första kvartalet 2005.

  Kassaflödet från rörelsen ökade med 280 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004, främst från icke-kärnverksamheter och koncerngemensam verksamhet.

  “Vi har haft ännu ett kvartal med starkt rörelseresultat som fortsättning på den positiva utvecklingen vi såg i början av året“, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. “Trots att vi har avsatt betydande belopp under kvartalet för att långsiktigt förbättra lönsamheten i transformatorverksamheten samt täcka process- och rättskostnader lyckades vi förbättra vår lönsamhet ännu en gång. Vår fokus är fortsatt att snabbt förbättra verksamheten och höja effektiviteten i rörelsen ytterligare”.

  Trots dessa betydande kostnader steg nettovinsten med 42 procent till 126 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004 men sjönk från 199 miljoner dollar första kvartalet 2005.

  Kassaflödet från rörelsen ökade med 280 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004, främst från icke-kärnverksamheter och koncerngemensam verksamhet.

  “Vi har haft ännu ett kvartal med starkt rörelseresultat som fortsättning på den positiva utvecklingen vi såg i början av året“, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. “Trots att vi har avsatt betydande belopp under kvartalet för att långsiktigt förbättra lönsamheten i transformatorverksamheten samt täcka process- och rättskostnader lyckades vi förbättra vår lönsamhet ännu en gång. Vår fokus är fortsatt att snabbt förbättra verksamheten och höja effektiviteten i rörelsen ytterligare”.

  Marknadsöversikt andra kvartalet

  Efterfrågan på ABB:s produkter och lösningar steg i de flesta affärsområden under andra kvartalet 2005. Den fortsatt starka tillväxten av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) i nästan alla affärsområden visar att underliggande ekonomiska villkor fortfarande var gynnsamma, och bidrog till att behålla ABB:s orderstock på höga nivåer.

  Kraftindustrin i Nordamerika och Europa fortsatte att investera i ersättning och uppgradering av utrustning för överföring och distribution. I Asien, Mellanöstern och Sydamerika investerade energisektorn i ny kraftinfrastruktur. Antalet stora order inom kraftöverföring var färre under kvartalet jämfört med samma period i fjol, vilket medförde lägre orderingång i Asien, men tillväxttakten för sådana projekt väntas fortsatt vara god på längre sikt i alla regioner.

  I takt med konjunkturcyklerna i de flesta industrisegment som ABB betjänar, investerade kunderna främst i effektivitetsförbättringar i befintliga anläggningar och utrustningar, och efterfrågan fortsatte öka i sektorerna olja och gas, mineraler och metaller, marin, kemi och fordonsindustrin. Efterfrågan var fortsatt svag inom massa och papper samt i byggsektorn. Liksom i energisektorn satsade industrikunderna främst på uppgraderingar av befintliga tillgångar snarare än på nyinvesteringar. Orderingången från industrin ökade i alla regioner.

  Resultat andra kvartalet – sammanfattning

  Orderingången andra kvartalet 2005 ökade med 8 procent (4 procent i lokala valutor) till 6 142 miljoner dollar. Basorder ökade i nästan alla affärsområden och alla regioner till följd av fortsatt ökad efterfrågan i de flesta kundsegment. Denna ökning mer än uppvägde en minskning med runt 50 procent av stora order (över 15 miljoner dollar).

  Basorder uppgick till 5 691 miljoner dollar för koncernen, motsvarande 93 procent av den totala orderingången, jämfört med 84 procent av den totala orderingången andra kvartalet 2004. Den högre nivån stora order andra kvartalet 2004 var främst en följd av en kraftöverföringsorder i Power Technologies till Kina, värd 390 miljoner dollar och en stor robotorder i Automation Technologies till USA.

  Sett över regioner11 Regionalt redovisar ABB fyra regioner: Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika samt Nord- och Sydamerika. var ordertillväxten starkast i Nord- och Sydamerika, upp 32 procent (26 procent i lokala valutor) till 1 212 miljoner dollar. Energisektorn i Nordamerika fortsatte investera i uppgradering av utrustning samtidigt som de flesta industrisegment visade fortsatt ökad tillväxt.

  I Europa steg orderingången med 13 procent till 2 970 miljoner dollar (9 procent i lokala valutor). För Power Technologies steg orderingången både i dollar och lokala valutor. Bidragande var främst högre produktorder i Västeuropa och en stor order avseende kraftöverföringssystem i Östeuropa. Orderingången ökade även för Automation Technologies, både i Öst- och Västeuropa.

  Orderingången i Asien minskade 9 procent till 1 449 miljoner dollar (ned 13 procent i lokala valutor) under andra kvartalet 2005, främst till följd av en stor kraftöverföringsorder i Kina under motsvarande kvartal 2004. Basorder för Power Technologies i Kina fortsatte dock att öka. För Automation Technologies ökade den totala orderingången i Asien då högre order i Indien och flera andra länder mer än uppvägde en något lägre orderingång i Kina.

  I Mellanöstern och Afrika var orderingången 6 procent lägre under andra kvartalet och uppgick till 511 miljoner dollar (8 procent lägre i lokala valutor), främst till följd av minskade stora order i olje- och gasverksamheten i icke-kärnverksamheter samt i affärsområdet Power Technology Systems.
  1 Regionalt redovisar ABB fyra regioner: Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika samt Nord- och Sydamerika.

  Orderstocken för koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter, var 12 832 miljoner dollar vid slutet av andra kvartalet 2005, ned 1 procent jämfört med slutet av första kvartalet 2005 (upp 3 procent i lokala valutor). Den sammanlagda orderstocken för de två divisionerna uppgick till 11 958 miljoner dollar vid slutet av juni 2005, oförändrad jämfört med slutet av mars 2005 (upp 4 procent i lokala valutor).

  Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 5 724 miljoner dollar, en ökning med 10 procent (6 procent i lokala valutor), vilket avspeglar den starka orderstocken. Intäkterna var högre i de flesta affärsområden och i alla regioner utom Mellanöstern och Afrika. Störst var ökningen i Nord- och Sydamerika, upp 17 procent (12 procent i lokala valutor) till 1 020 miljoner dollar. Intäkterna i Asien ökade med 15 procent (lokala valutor 11 procent) till 1 238 miljoner dollar, då en intäktsökning i Automation Technologies mer än uppvägde en minskning i Power Technologies. Intäkterna i Europa ökade med 8 procent (4 procent i lokala valutor) till 2 972 miljoner dollar. I Mellanöstern och Afrika minskade intäkterna med 4 procent till 494 miljoner dollar (ned 6 procent i lokala valutor).

  Intäktsökningen var främst ett resultat av högre volymer, även om prishöjningar uppnåddes i vissa produktlinjer.

  EBIT var 371 miljoner dollar för andra kvartalet 2005, upp 16 procent jämfört med samma period 2004. Den största förbättringen skedde i Automation Technologies, främst till följd av högre fabriksbeläggning, pågående produktivitetsförbättringar samt åtgärder för att sänka inköpskostnader. EBIT i Power Technologies minskade då bättre produktivitet och kapacitetsutnyttjande i en del verksamheter, tillsammans med en nettovinst på cirka 10 miljoner dollar från försäljning av fast egendom, inte kompenserade för kostnader på 66 miljoner dollar relaterade till programmet för konsolidering av transformatorverksamheten som presenterades i juni 2005 samt en avsättning för eventuella rättskostnader i verksamheten Power Technology Systems.

  Koncerngemensamma kostnader minskade med 35 miljoner dollar då kostnaderna för huvudkontor i flera länder och i Zürich var lägre jämfört med samma period 2004. EBIT i icke-kärnverksamheterna minskade till en förlust på 10 miljoner dollar, jämfört med en vinst på 2 miljoner dollar andra kvartalet 2004, till följd av att en nedskrivning av tillgångar och kostnader i samband med en potentiell process mer än motvägde verksamhetsförbättringar i verksamheten Building Systems i Tyskland.

  EBIT-marginalen under andra kvartalet steg till 6,5 procent från 6,2 procent samma kvartal 2004. EBIT-marginalen i Automation Technologies ökade till 10,7 procent från 9,8 procent. EBIT-marginalen i Power Technologies minskade till 5,8 procent från 8,2 procent samma period 2004.

  Finansnetto Finansnetto definieras som ränteintäkter och utdelningar minus räntekostnader och andra finansiella kostnader. för andra kvartalet var en nettokostnad på 95 miljoner dollar jämfört med 50 miljoner dollar andra kvartalet 2004. I finansnetto för andra kvartalet 2005 ingår en engångsräntekostnad på cirka 40 miljoner dollar, varav merparten är relaterat till en process som härrör från en bot påförd ABB 1998 efter överträdelser av EU:s konkurrensregler inom fjärrvärmeverksamheten (avyttrad 1999).
  2 Finansnetto definieras som ränteintäkter och utdelningar minus räntekostnader och andra finansiella kostnader.

  Skattekostnader uppgick till 101 miljoner dollar (effektiv skattesats cirka 37 procent) under andra kvartalet 2005 jämfört med 96 miljoner dollar (effektiv skattesats cirka 35 procent) under andra kvartalet 2004. Den högre skattesatsen är främst en följd av särskilda kostnader redovisade under kvartalet.

  Nettoförlusten i Avvecklade verksamheter uppgick till 22 miljoner dollar, inklusive en förlust på 6 miljoner dollar i samband med försäljningen av kraftledningsverksamheten i Tyskland och en kostnad på 10 miljoner dollar för marknadsvärderingen av de cirka 30 miljoner ABB-aktier som reserverats för täckning av delar av företagets asbestförpliktelser (för mer information, se Appendix I på sidan 10 i det här pressmeddelandet).

  ABB:s nettovinst för andra kvartalet var 126 miljoner dollar, jämfört med 89 miljoner dollar för samma period 2004, trots avsättningar under kvartalet för att täcka konsolidering av transformatorverksamheten, rättskostnader och eventuell process, allt på sammanlagt mer än 130 miljoner dollar.

  Balansräkning och skuld

  Likvida medel och kortsiktiga placeringar vid slutet av juni 2005 uppgick till 3,6 miljarder dollar (exklusive Avvecklade verksamheter), en minskning från 3,7 miljarder dollar vid slutet av mars 2005.

  Vid slutet av juni 2005 uppgick den totala skulden (definierad som total kort- och långsiktig upplåning) till 4,9 miljarder dollar, jämfört med 5,2 miljarder dollar den 31 mars 2005. Minskningen återspeglar att dollarn stärktes under kvartalet, vilket innebar att företagets bokförda skuld minskade när skulder i euro och schweizerfrancs räknades om till dollar. I ABB:s totala skuld ingår cirka 200 miljoner dollar i obligationer som förfaller till betalning under tredje kvartalet 2005.

  Detta resulterade i att nettoskulden (totala skulden minus likvida medel och kortsiktiga placeringar) uppgick till 1,3 miljarder dollar vid slutet av andra kvartalet 2005, jämfört med 1,5 miljarder dollar vid slutet av första kvartalet 2005.

  Utväxlingseffekten, definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital (inklusive minoritetsintressen), var 60 procent vid slutet av juni 2005, jämfört med 61 procent vid slutet av föregående kvartal.

  Aktiekapitalet (inklusive minoritetsintressen) den 30 juni 2005 uppgick till 3 333 miljoner dollar jämfört med 3 299 miljoner dollar den sista mars 2005.

  Kassaflöde från rörelsen *
  (ej granskat)

  Miljoner dollar
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 2004
  Förändring
  Power Technologies
  101
  35
  66
  Automation Technologies
  190
  225
  -35
  Icke-kärnverksamheter
  -36
  -161
  125
  Koncerngemensamt
  -87
  -211
  124
  Nettokassaflöde (utflöde) från rörelsen
  168
  -112
  280
  * Inkluderar kassaflöde från enheter klassficerade som Avvecklade verksamheter.

  Nettokassaflödet från rörelsen i koncernen ökade under andra kvartalet 2005 med 280 miljoner dollar jämfört med andra kvartalet 2004. Störst förbättringar rapporterades i icke-kärnverksamheter och koncerngemensam verksamhet.

  Det förbättrade kassaflödet i icke-kärnverksamheter återspeglar det stora kassautflödet under andra kvartalet 2004 från minskningen av värdepappersverksamhet med cirka 100 miljoner dollar i samband med förberedelser för försäljning av utvinningsverksamheten inom olja och gas i juli 2004.

  Det ökade kassaflödet i koncerngemensam verksamhet återspeglar sänkta kostnader, skillnader i tidpunkter för värdepappersutgivning jämfört med samma kvartal 2004 och minskat kassautflöde avseende asbestutbetalningar (12 miljoner dollar andra kvartalet 2005 jämfört med 28 miljoner dollar andra kvartalet 2004).

  De två divisionerna redovisade ett kassaflöde under kvartalet på 291 miljoner dollar, upp 31 miljoner dollar, jämfört med samma kvartal 2004. Kassaflödet i Power Technologies ökade till följd av att rörelsekapitalet, procentuellt av intäkterna, minskade ytterligare. Kassaflödet i Automation Technologies minskade till följd av ökat rörelsekapitalbehov i samband med den starka intäktstillväxten.

  Koncernens minskade värdepappersutgivning bidrog till att kassaflödet sjönk under första halvåret 2005 med ungefär 150 miljoner dollar.

  Asbest

  Den 21 mars 2005 meddelade ABB att en överenskommelse nåtts på vissa punkter för uppgörelse, som skulle utgöra grunden för en reviderad plan för reglerad konkurs av företagets amerikanska dotterföretag Combustion Engineering (CE) och ABB Lummus Global Inc. i syfte att lösa de asbestrelaterade skadeståndskraven mot de två företagen enligt beslutet i US Third Circuit Court of Appeals den 2 december 2004.

  En reviderad CE-plan för reglerad konkurs inlämnades till US Bankruptcy Court i Pittsburgh, Pennsylvania, den 24 juni 2005. En förhandling om planens Disclosure Statement inför domstolen ska äga rum den 19 augusti 2005. Därefter kommer planen att läggas fram till de skadeståndssökande (claimants) för godkännandeomröstning. ABB fortsätter att arbeta med de olika parterna som berörs av uppgörelsen i en ansträngning att lösa alla frågor inom rimlig tid.

  Framtidsutsikter

  Den 30 juni 2005 aviserade ABB ett fyraårigt konsolideringsprogram för dess globala transformatorverksamhet. Programmet beräknas medföra kostnader på totalt cirka 240 miljoner dollar under perioden 2005 till 2008. Av dessa kommer cirka 120 miljoner dollar att belasta 2005. Till följd av dessa tillkommande kostnader samt ökade råmaterialkostnader, har ABB reviderat EBIT-marginalmålet för 2005 för Power Technologies, och således för ABB-koncernen.

  Det nya EBIT-marginalmålet för Power Technologies 2005 är 6,8-7,3 procent. ABB:s EBIT-marginalmål för koncernen 2005 är sänkt till 6,6-7,1 procent från 7,7 procent.

  Konsolideringsprogrammet påverkar inte EBIT-marginalmålet för Automation Technologies 2005, vilket kvarstår oförändrat på 10,7 procent. Arbetet framskrider väl mot de tidigare kommunicerade målsättningarna för koncerngemensamma kostnader (högst 450 miljoner dollar för helåret 2005) och för icke-kärnverksamheternas rörelseresultat (nollresultat för helåret 2005).

  ABB:s intäktsmål är också oförändrade. Från 2002 fram till slutet av 2005 väntas ABB öka de genomsnittliga intäkterna med 4 procent årligen i lokala valutor. Power Technologies väntas öka intäkterna med i genomsnitt 5,3 procent årligen i lokala valutor och Automation Technologies väntas öka intäkterna med i genomsnitt 3,3 procent årligen i lokala valutor.

  Företaget fortsätter att minska sina finansiella förpliktelser. Fokus kommer att vara att skapa mest värde för företaget genom att minska övergripande finansiella kostnader och justera riskprofilen i den totala skulden.

  Intäkts- och marginalmål exkluderar större förvärv, avyttringar och nedläggningar.

  Presentation av nya mål

  Den 6 september 2005 avser ABB presentera nya finansiella mål för perioden 2006 till 2009.

  Divisionsresultat andra kvartalet 2005

  Power Technologies
  (ej granskat)

  Miljoner dollar (där annat ej anges)
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 20041
  Förändring
  Orderingång
  2 819
  2 714
  4%
  Intäkter
  2 399
  2 242
  7%
  EBIT
  138
  184
  -25%
  EBIT-marginal
  5,8%
  8,2%
  1 Justerat för att avspegla överföring av verksamhet till Avvecklade verksamheter under 2004.

  En kraftig ökning av basorder med 17 procent i Power Technologies under andra kvartalet 2005 (upp 14 procent i lokala valutor) uppvägde en minskning av stora order till följd av en stor kraftöverföringsorder till Kina under andra kvartalet 2004.

  I affärsområdet Power Technology Products ökade intäkterna i alla affärsenheter, både i dollar och lokala valutor, med störst ökning för transformatorer och mellanspänningsprodukter. Regionalt ökade Nord- och Sydamerika mest, till följd av fortsatta investeringar i energisektorn för att ersätta och uppgradera befintlig utrustning. Orderingången ökade för alla affärsenheter i Sydamerika under andra kvartalet, vilket visar att återhämtningen som nyligen noterades i regionen fortsätter.

  Investeringar bland energiföretag i Europa för att ersätta befintlig utrustning resulterade i högre order i regionen. Ökningen var särskilt stor för mellanspänningsprodukter och transformatorer, som uppvisade tvåsiffrig tillväxt både i dollar och lokala valutor. Orderingången ökade i östra Europa i alla affärsenheter.

  I Asien ökade orderingången i alla affärsenheter till följd av fortsatt efterfrågan från både energiföretag och industrikunder. Ordertillväxten fortsatte i Kina men långsammare jämfört med den snabba takten under 2004. Orderingången ökade i Mellanöstern och Afrika, främst till följd av högre efterfrågan på mellanspänningsutrustning.

  I affärsområdet Power Technology Systems minskade orderingången mer än 10 procent, både i dollar och lokala valutor under andra kvartalet. Orderingången minskade i Asien jämfört med andra kvartalet 2004, under vilket en stor order på en överföringslänk i Kina redovisades. Stora order minskade också i Mellanöstern och Afrika.

  En kraftöverföringsorder under andra kvartalet avseende en högspänningslänk för kraftöverföring mellan Finland och Estland (Estlink), värd över 100 miljoner dollar, bidrog till ökad orderingång i Europa. I Nord- och Sydamerika bidrog investeringar för upprustning av kraftinfrastrukturen i Sydamerika, särskilt i Brasilien, till att kompensera för fortsatt låg nivå på stora projektorder i Nordamerika.

  Orderstocken för divisionen vid slutet av andra kvartalet 2005 uppgick till 7 171 miljoner dollar, upp 1 procent jämfört med slutet av föregående kvartal (i lokala valutor upp 5 procent).

  Intäkterna under kvartalet uppgick till 2 399 miljoner dollar, 7 procent högre än för samma kvartal i fjol (i lokala valutor upp 4 procent). Bidragande var främst högre volymer i basverksamheten. Intäkterna var högre både i dollar och lokala valutor i alla affärsenheter i Power Technology Products, med starkast tillväxt i Asien och Nord- och Sydamerika. Intäkterna i Power Technology Systems ökade i dollar och var oförändrade i lokala valutor, med en ökning i Västeuropa och Mellanöstern som motvägdes av en minskning i Asien.

  EBIT för andra kvartalet minskade med 25 procent, till 138 miljoner dollar, jämfört med samma period 2004, och minskade i båda affärsområdena. EBIT-förbättringar i både hög- och mellanspänningsverksamheterna, bland annat till följd av en reavinst på 10 miljoner dollar från försäljning av fast egendom, kunde inte kompensera för en kostnad på 66 miljoner dollar avseende programmet för konsolidering av transformatorverksamheten, som presenterades i slutet av juni 2005. Programmet som löper över fyra år väntas kosta totalt cirka 240 miljoner dollar, varav cirka 120 miljoner dollar väntas belasta 2005. EBIT i affärsområdet Power Technology Products sjönk även med cirka 10 miljoner dollar till följd av högre råvarukostnader som inte kunde täckas fullt ut av prishöjningar, inköpsåtgärder och andra åtgärder.

  I affärsområdet Power Technology Systems minskade EBIT, främst på grund av en avsättning för att täcka potentiella rättskostnader.

  EBIT-marginalen för Power Technologies sjönk under andra kvartalet till 5,8 procent, från 8,2 procent under andra kvartalet 2004.

  Kassaflödet från rörelsen under andra kvartalet uppgick till 101 miljoner dollar, jämfört med 35 miljoner dollar samma kvartal 2004, som ett resultat av ytterligare förbättringar i rörelsekapital.

  Automation Technologies
  (ej granskat)

  Miljoner dollar (där annat ej anges)
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 2001
  Förändring
  Orderingång
  3 264
  2 881
  13%
  Intäkter
  3 151
  2 689
  17%
  EBIT
  336
  263
  28%
  EBIT-marginal
  10,7%
  9,8%
  1 Justerat för att avspegla överföring av verksamhet till Avvecklade verksamheter under 2004.

  Orderingången ökade under andra kvartalet i alla affärsområden och över alla regioner, både i dollar och lokala valutor. Detta återspeglar fortsatt tillväxt på de flesta av ABB:s industriella marknader runt om i världen. I synnerhet ökade basorder i alla affärsområden, vilket mer än uppvägde en minskning av stora order och vilket indikerar fortsatt gynnsamma ekonomiska villkor.

  Den ökade orderingången i affärsområdet Automation Products var främst en följd av större efterfrågan på låg- och mellanspänningsdrivsystem, lågspänningsbrytare och -omkopplare samt kraftelektronik. Orderingången steg i alla regioner. I Asien var ökningen störst i Kina och Indien. Både Nord- och Sydamerika ökade och i Europa var ökningen störst i de nordiska länderna och stora delar av östra Europa, medan tillväxten var blandad i centrala Europa, bland annat till följd av den relativt svaga byggkonjunkturen i Tyskland.

  Process Automation ökade sin orderingång med mer än 10 procent i dollar och lokala valutor under andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2004. Orderingången ökade i alla affärsenheter, utom för segmentet massa och papper som visar fortsatt svag efterfrågan. Orderingången steg i alla regioner. I Asien kunde ökade order i Indien och flera andra länder uppväga lägre order i Kina. Orderingången ökade i Nord- och Sydamerika, med störst ökning – mer än 10 procent i lokala valutor – i Nordamerika, där den nya satsningen att se hela regionen som en marknad, bidrog till att ABB vann flera nya order. I Europa var det efterfrågan i den västeuropeiska industrin som främst bidrog till den ökade orderingången. I östra Europa var orderingången oförändrad.

  Orderingången steg också i Manufacturing Automation. En stark ökning av basorder mer än uppvägde lägre stora projektorder under kvartalet. Orderingången i Asien visade störst ökning, särskilt Kina. Även i Europa var orderingången högre, med en ökning i Östeuropa som mer än uppvägde en minskning i Västeuropa. I övriga regioner var orderingången oförändrad eller lägre.

  Orderstocken vid slutet av andra kvartalet 2005 var fortsatt hög och uppgick till 4 787 miljoner dollar, en minskning med 3 procent (upp 2 procent i lokala valutor) jämfört med slutet av föregående kvartal.

  Intäkterna steg med 17 procent (13 procent i lokala valutor) till 3 151 miljoner dollar jämfört med andra kvartalet 2004. Intäkterna var högre i alla affärsområden, både i dollar och lokala valutor, främst till följd av högre volymer men också högre priser i vissa produktaffärsenheter som kompensation för ökade råmaterialkostnader.

  Regionalt rapporterades störst intäktsökning i Nord- och Sydamerika, Asien samt Europa. I både Kina och Indien ökade intäkterna under kvartalet medan de i USA ökade med över 30 procent som ett resultat av den starka orderstocken där. I Europa ökade intäkterna med mer än 50 procent i Östeuropa och med nära 10 procent i lokala valutor i Västeuropa.

  EBIT steg med 28 procent till 336 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004. Andra kvartalet 2005 var det elfte kvartalet i följd som Automation Technologies rapporterade högre intäkter och högre EBIT. Process Automation uppvisade störst EBIT-ökning till följd av produktivitetsvinster och kostnadssänkande åtgärder, i tillägg till ökade intäkter. Även Automation Products förbättrade sitt EBIT till följd av högre intäkter, högre fabriksbeläggning, kostnadsnedskärningar och produktivitetsförbättringar. EBIT var oförändrat i Manufacturing Automation till följd av en vinst av engångskaraktär under samma kvartal 2004 från försäljningen av en mindre enhet i Sverige.

  Divisionens EBIT-marginal ökade till 10,7 procent under andra kvartalet från 9,8 procent under andra kvartalet 2004.

  Kassaflödet från rörelsen i divisionen uppgick till 190 miljoner dollar, ned från 225 miljoner dollar för andra kvartalet 2004, främst till följd av ökat rörelsekapitalbehov i samband med stark intäktsökning.

  Icke-kärnverksamheter
  (ej granskat)

  EBIT (miljoner dollar)
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 20041
  Oil, gas and petrochemicals
  13
  13
  Building Systems
  -8
  -18
  Equity Ventures
  1
  16
  Övriga icke-kärnverksamheter2
  -16
  -9
  Totalt
  -10
  2
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och andra verksamheter till Avvecklade verksamheter under 2004. 2 Omfattar huvudsakligen återstoden av verksamheterna Structured Finance och New Ventures.

  Förlusten i Building Systems under andra kvartalet 2005 är en följd av kostnader i samband med nedläggning av ett antal projekt i flera länder. Verksamheten nådde ett nollresultat i rörelsen i Tyskland under andra kvartalet. I Equity Ventures medförde en nedskrivning av värdet av en investering på 10 miljoner dollar samt lägre vinst under kvartalet från andra investeringar att EBIT sjönk till nollresultat. EBIT för andra kvartalet påverkades också av en kostnad relaterad till en potentiell process under Övriga icke-kärnverksamheter.

  Koncerngemensamt
  (ej granskat)

  EBIT (miljoner dollar)
  Apr-jun 2005
  Apr-jun 20041
  Huvudkontor/ledning
  -69
  -110
  Forskning och utveckling
  -24
  -22
  Övrigt2
  0
  4
  Totalt
  -93
  -128
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter och andra verksamheter till Avvecklade verksamheter under 2004. 2 Inkluderar konsolideringseffekter, fast egendom och treasury services.

  Lägre koncerngemensamma kostnader under andra kvartalet 2005 återspeglar främst pågående ansträngningar att minska kostnaderna relaterade till huvudkontor, både på lokal nivå och vid koncernens huvudkontor i Zürich. Koncerngemensamma kostnader för motsvarande kvartal 2004 inkluderade en kapitalvinst på cirka 15 miljoner dollar från försäljning av fastigheter, redovisade under posten Övrigt.

  För Appendix I och II se bifogat pressmeddelande längst upp på denna sida

  Ytterligare information
  Pressmeddelandet och en OH-presentation på engelska av resultatet för andra kvartalet 2005 finns tillgängliga från och med 28 juli 2005 på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

  ABB håller presskonferens för journalister idag med start kl 10:00 CET. För att delta, ring 08 5069 2105. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 354#.

  ABB håller telefonkonferens idag för analytiker och investerare med start kl 15:00 CET. För att delta, ring 41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa tio minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod 327#.  Kommande rapportdatum

    Rapportdatum för resultatet för tredje kvartalet 2005 är 28 oktober (ändrat
    från 27 oktober som tidigare aviserats).
  ABB avser publicera nya finansiella mål för perioden från 2006 till 2009
  den 6 september 2005.

  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare runt om i världen.


  Zurich den 28 juli 2005
  Fred Kindle, vd och koncernchef


  Viktigt att notera angående framåtsyftande information
  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden avseende framtidsutsikter, intäkts- och marginalmål för våra verksamheter samt uttalanden om den framtida processen och kostnaden för att lösa asbestförpliktelser. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på vårt framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska villkor i de regioner och industrier, vilka utgör viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s affärsverksamheter. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser utmärks normalt av ord som ”förväntar”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger riskfaktorer och osäkerheter, av vilka många är utanför vår kontroll, som kan medföra att det faktiska resultatet avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är bland andra ABB:s förmåga att avyttra vissa icke-kärnverksamheter på tillfredsställande villkor, villkoren enligt vilka asbestrelaterade skadeståndsanspråk kan lösas, summan av intäkter vi förmår inbringa från orderstock och orderingång, prisutvecklingen på råvaror, ekonomiska och marknadsmässiga villkor på geografiska marknader och i industrier viktiga för ABB:s verksamhet, marknadens accept för ABB:s nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar och kostnader förknippade med efterlevnadsaktiviteter, räntesatser, fluktuationer i valutakurser och sådana övriga faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar återgivna i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rationella antaganden kan inte garantier ges för att dessa förväntningar kommer att uppfyllas.
  Om tolkningsfrågor uppstår gäller den engelska versionen av det här pressmeddelandet.

  För mer information:
  Media Relations:
  Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
  (Zurich, Switzerland)
  Tel: +41 43 317 6568
  Fax: +41 43 317 7958
  media.relations@ch.abb.com
  Investor Relations:
  Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
  Sweden: Tel. +46 21 325 719
  USA: Tel. +1 203 750 7743
  investor.relations@ch.abb.com
  ABB Ltd
  Affolternstrasse 44
  CH-8050 Zurich, Switzerland

  Senast uppdaterad 2005-07-28
  seabb364 66238bc811c87ebec125704c00112732