•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Kraftigt höjt resultat genom verksamhetsförbättringar och starkare marknader

  För hela rapporten:
  Pressmeddelande Q3 2005
  Finansiell information Q3 2005
  • Tvåsiffrig order- och intäktsökning
  • Koncernens EBIT upp 81% till 458 miljoner dollar, EBIT-marginal 8,1%
  • Nettovinsten nästan fördubblad till 188 miljoner dollar
  • Kassaflödet från rörelsen högre trots minskad värdepapperisering
  • På god väg att nå eller överträffa koncernens övre EBIT-marginalmål 2005

  Nyckeltal för ABB tredje kvartalet 2005 (ej granskat)

  Miljoner dollar
  Juli-sept 2005
  Juli-sept 20041
  Förändring2
  OrderingångKoncernen
  5 740
  4 993
  15%
  Power Technologies
  2 724
  2 093
  30%
  Automation Technologies
  2 982
  2 728
  9%
  IntäkterKoncernen
  5 648
  5 005
  13%
  Power Technologies
  2 426
  2 108
  15%
  Automation Technologies
  2 944
  2 667
  10%
  EBIT3Koncernen
  458
  253
  81%
  Power Technologies
  219
  116
  89%
  Automation Technologies
  323
  266
  21%
  Icke-kärnverksamheter
  11
  -20
  Koncerngemensamt
  -95
  -109
  EBIT-marginalKoncernen
  8,1%
  5,1%
  Power Technologies
  9,0%
  5,5%
  Automation Technologies
  11,0%
  10,0%
  Vinst (förlust) från avvecklad verksamhet
  -50
  3
  Nettovinst
  188
  98
  Nettovinst per aktie, grundläggande
  0,09
  0,05
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter. 2 I dollar. 3 Resultat före räntenetto och skatter.

  2005-10-28 – ABB:s orderingång, intäkter och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) steg kraftigt under tredje kvartalet 2005 jämfört med samma kvartal 2004 till följd av verksamhetsförbättringar och stigande marknader. Koncernens EBIT ökade 81 procent till 458 miljoner dollar och nettovinsten nästan fördubblades till 188 miljoner dollar.

  ”ABB presterade ett mycket starkt tredje kvartal”, säger Fred Kindle, ABB:s vd och koncernchef. ”Förbättringar i verksamheten och vår ledande ställning på nyckelmarknader skapade kraftig order- och intäktstillväxt och en EBIT-marginal för koncernen på 8,1 procent”.

  ”Med tanke på de gynnsamma marknadsvillkoren och de förväntade effekterna av vårt starka fokus på genomförande är vi på god väg att nå eller överträffa det övre målet för koncernens EBIT-marginal för 2005”, säger Kindle.

  Divisionen Power Technologies rapporterade en EBIT-ökning med 89 procent, vilket ökade EBIT-marginalen till 9,0 procent från 5,5 procent samma kvartal förra året, till följd av förbättrat resultat i både produkt- och systemaffärsområdet. Divisionen Automation Technologies ökade EBIT med 21 procent till följd av ytterligare verksamhetsförbättringar.

  Nettovinsten steg kraftigt trots cirka 70 miljoner dollar i icke verksamhetsrelaterade kostnader i avvecklade verksamheter och finansiella utgifter. Kassaflödet från rörelsen uppgick till 387 miljoner dollar för kvartalet, inklusive en negativ effekt på 246 miljoner dollar från reducerad värdepapperisering.

  Nettoskulden sänktes till 866 miljoner dollar och företaget minskade sina finansiella förpliktelser ytterligare genom återbetalning av förfallna obligationer och reducering av viss värdepapperisering.

  Marknadsöversikt tredje kvartalet 2005

  De ekonomiska villkoren för ABB:s verksamheter var fortsatt positiva under tredje kvartalet 2005. Inom kraftsektorn fortsatte energiföretag i Asien att investera i ny infrastruktur. I Mellanöstern bidrog höga oljepriser till industriutveckling och därmed till investeringar i nödvändig kraftinfrastruktur. Efterfrågan var också stark i Nord- och Sydamerika samt Europa där energiföretag ersätter föråldrad utrustning och uppgraderar nätsystem.

  I de flesta av ABB:s industrikundsegment fortsatte investeringarna att öka, främst i syfte att stärka produktiviteten i befintliga anläggningar. Nyinvesteringar i industrin fortsatte främst i Asien. Höga oljepriser och flaskhalsar i raffinaderisektorn bidrog till investeringar i olje- och gasindustrin. Den marina sektorn uppvisade också stark tillväxt. Investeringsnivån inom massa och papper var fortsatt låg i de flesta regioner medan fordonsindustrins investeringar i robotteknik försvagades som förväntat. Byggsektorn var fortsatt svag i Europa men växte i Asien.

  Resultat tredje kvartalet 2005 – sammanfattning

  Den starka ekonomiska utvecklingen under tredje kvartalet, kombinerat med ABB:s ledande ställning i regioner och marknader med hög tillväxt, bidrog till att orderingången ökade med 15 procent (lokala valutor 14 procent) till 5 740 miljoner dollar, med både ökade basorder (mindre än 15 miljoner dollar) och stora order (mer än 15 miljoner dollar). Basorder ökade till 4 972 miljoner dollar, upp 11 procent (lokala valutor 10 procent) jämfört med samma period 2004. Stora order ökade med 47 procent (lokala valutor 43 procent) till 768 miljoner dollar, med störst ökning i kraftsystemverksamheten.

  Ökad efterfrågan på kraftinfrastruktur ledde till ökad orderingång under kvartalet i såväl Mellanöstern som Afrika och Nord- och Sydamerika. Orderingången i Mellanöstern och Afrika nästan fördubblades (i lokala valutor upp 90 procent) till 724 miljoner dollar, medan orderingången i Nord- och Sydamerika steg 15 procent (lokala valutor 11 procent) till 1 173 miljoner dollar, med störst ökning i Sydamerika där orderingången ökade i båda divisionerna.

  Orderingången i Europa minskade med 10 procent (lokala valutor 9 procent) och uppgick till 2 291 miljoner dollar. Orderingången i Västeuropa var oförändrad jämfört med samma period 2004, medan den var lägre i Östeuropa, till följd av minskade stora order, jämfört med samma kvartal förra året. I Asien ökade orderingången med 46 procent (lokala valutor 43 procent) till 1 552 miljoner dollar, återigen främst till följd av tillväxt i båda divisionerna i Kina och Indien.

  Orderstocken för koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter, uppgick vid slutet av tredje kvartalet 2005 till 12 915 miljoner dollar, oförändrad jämfört med slutet av andra kvartalet 2005 (i lokala valutor upp 3 procent). Den sammantagna orderstocken för båda divisionerna uppgick till 12 292 miljoner dollar vid slutet av september 2005, upp 3 procent (lokala valutor 4 procent) jämfört med slutet av juni 2005.

  Intäkterna uppgick till 5 648 miljoner dollar tredje kvartalet, en ökning med 13 procent (lokala valutor 12 procent), främst till följd av högre volymer även om vissa prishöjningar uppnåddes, särskilt på kraftprodukter med högt råmaterialinnehåll.

  EBIT uppgick till 458 miljoner dollar tredje kvartalet 2005, en ökning med 81 procent jämfört med samma kvartal 2004. Högre intäkter, fortsatta produktivitetsförbättringar, inklusive ytterligare sänkta koncerngemensamma kostnader samt kostnadsmigration till lågkostnadsländer i båda divisionerna, bidrog till förbättringen. För icke-kärnverksamheter ökade EBIT med 31 miljoner dollar till följd av högre vinster i olje-, gas- och petrokemiverksamheten samt lägre förluster i Building Systems.

  Sammantaget innebar det att EBIT-marginalen steg till 8,1 procent tredje kvartalet 2005, från 5,1 procent tredje kvartalet 2004.

  Finansnetto uppgick till minus 55 miljoner dollar tredje kvartalet, jämfört med minus 29 miljoner dollar tredje kvartalet 2004. Räntekostnader och andra finansiella utgifter under tredje kvartalet 2005 inkluderade en negativ nettoeffekt på 18 miljoner dollar från ett antal extraordinära poster, varav den största var en justering i beräkningen av marknadsvärdet av ”hedgade” obligationer utgivna 2002.

  För avvecklade verksamheter rapporterades en förlust på 50 miljoner dollar, inklusive en förlust på 26 miljoner dollar relaterad till den planerade försäljningen av en finansleasingportfölj i Finland och en kostnad på 23 miljoner dollar relaterad till marknadsvärderingen av de cirka 30 miljonerna ABB-aktier som är avsatta för att täcka delar av företagets asbestförpliktelser (för mer information, se Appendix I i det här pressmeddelandet).

  Trots den negativa effekten från avvecklade verksamheter och finansiella kostnader ökade ABB:s nettovinst tredje kvartalet till 188 miljoner dollar, från 98 miljoner dollar samma kvartal i fjol.
  1Finansnetto är skillnaden mellan ränteintäkter och utdelningar samt räntekostnader och andra finansiella kostnader.

  Balansräkning och skuld

  Nettoskulden (total skuld minus likvida medel och kortfristiga placeringar) uppgick till 866 miljoner dollar vid slutet av årets tredje kvartal, jämfört med cirka 1,2 miljarder dollar vid slutet av årets andra kvartal. Positiva kassaflöden under tredje kvartalet, trots negativa effekter av minskad värdepapperisering, var främsta bidragande orsak till att nettoskulden minskade.

  Finansiell utväxling, definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital (inklusive minoritetsintressen), minskade till 56 procent vid slutet av september 2005, jämfört med 59 procent vid slutet av föregående kvartal. Bidragande till minskningen var den positiva nettovinsten under kvartalet samt återbetalningen av cirka 200 miljoner dollar i förfallna obligationer under tredje kvartalet 2005.

  Skulder på totalt cirka 170 miljoner dollar relaterade till leasingportföljen som ABB avser avyttra omklassificerades i balansräkningen från upplåning till Skulder klassificerade till salu och i avvecklad verksamhet.

  Därutöver återköptes utestående obligationer till ett nominellt värde av 392 miljoner schweizerfranc i början av oktober 2005. Transaktionen beräknas resultera i en kostnad på 17 miljoner dollar i resultaträkningen fjärde kvartalet 2005 avseende premien som ABB betalade utöver det bokförda värdet av obligationerna.

  Kassaflöde från rörelsen

  Nettokassaflödet från rörelsen för koncernen uppgick till 387 miljoner dollar tredje kvartalet 2005, jämfört med 322 miljoner dollar samma period 2004. Minskad värdepapperisering påverkade kassaflödet med minus 246 miljoner dollar tredje kvartalet 2005 jämfört med minus 16 miljoner dollar tredje kvartalet 2004. Exklusive effekten från minskad värdepapperisering under båda kvartalen ökade kassaflödet från rörelsen med 295 miljoner dollar från samma kvartal 2004. Minskad värdepapperisering i koncernen drog ned kassaflödet från rörelsen de första nio månaderna 2005 med mer än 400 miljoner dollar.

  Asbest

  Efter en hearing den 28 september 2005 inför U.S. Bankruptcy Court i Pittsburgh, Pennsylvania, USA, inlämnade ABB och alla övriga parter till domstolen i konsensus förslag till domstolsbeslut (confirmation order) som fastställer den reviderade planen för reglerad konkurs av ABB:s amerikanska dotterföretag Combustion Engineering. Den reviderade planen bygger på en överenskommelse med flera parter i asbestmålet från mars 2005, efter vilken planen godkändes genom omröstning av mer än 95 procent av målsäganden.

  Företaget inväntar för närvarande att Bankruptcy Court formellt ska utfärda domstolsbeslutet (confirmation order).

  I en parallell asbestrelaterad process avseende en plan för reglerad konkurs av ABB:s amerikanska dotterföretag, ABB Lummus Global Inc., deltog målsägande parter i en preliminär omröstning som avslutades i september 2005, varvid 96 procent röstade för planen.

  Presentation av målen för 2005-2009 och ny koncernledning

  Den 6 september 2005 presenterade ABB nya resultatmål för perioden 2005 till 2009. Målen omfattar intäktstillväxt, EBIT-marginal, nettomarginal, fritt kassaflöde och avkastning på sysselsatt kapital. I samband med de nya målen meddelade ABB också att de två kärndivisionerna Power Technologies och Automation Technologies kommer att tas bort och att deras respektive affärsområden kommer att bli de nya divisionerna från och med 1 januari 2006. Med anledning av detta presenterades också ett antal förändringar i företagets koncernledning. Se Appendix II i det här pressmeddelandet för mer information.

  Avnotering från börserna i London och Frankfurt
  Den 4 augusti 2005 meddelade ABB sitt beslut att avnotera företagets aktier från handel vid Frankfurt Stock Exchange (FWB) och London Stock Exchange (LSE). Orsaken till beslutet var att den genomsnittliga volymen köpta och sålda ABB-aktier per dag vid dessa börser har blivit obetydlig de senaste tre åren. Avnoteringen från LSE var genomförd 2 september 2005. Avnoteringen från FWB förväntas vara genomförd 21 december 2005.

  Framtidsutsikter

  I slutet av juni 2005 justerade ABB sin förväntade EBIT-marginal för 2005 till 6,6-7,1 procent för koncernen och till 6,8-7,3 procent för divisionen Power Technologies. Företaget bekräftade EBIT-marginalmålet på 10,7 procent för divisionen Automation Technologies.

  ABB gör fortsatt goda framsteg mot tidigare kommunicerade mål för koncerngemensamma kostnader (450 miljoner dollar eller lägre för helåret 2005) och för rörelseresultat i icke-kärnverksamheter (nollresultat för helåret 2005).

  Mot bakgrund av nuvarande positiva marknadsutveckling och de förväntade resultaten av ABB:s starka fokus på genomförande bedömer ledningen att företaget är på god väg att nå eller överträffa det övre målet för koncernens EBIT-marginal för 2005, som presenterades i juni.

  Divisionsresultat för tredje kvartalet 2005
  Power Technologies
  (ej granskat)

  Miljoner dollar (där annat ej anges)
  Juli-sept 2005
  Juli-sept
  20041
  Förändring
  Orderingång
  2 724
  2 093
  30%
  Intäkter
  2 426
  2 108
  15%
  EBIT
  219
  116
  89%
  EBIT-marginal
  9,0%
  5,5%
  1 Justerad för att avspegla överföring av verksamhet till avvecklade verksamheter.

  Högre basorder i båda affärsområdena och en stark ökning av stora order i systemverksamheten resulterade i en ökad orderingång med 30 procent för Power Technologies tredje kvartalet 2005 (lokala valutor 28 procent).

  I affärsområdet Power Technology Products ökade orderingången i alla större produktområden, med störst ökning för mellanspänningsprodukter. Sett över regioner ökade orderingången mest i Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern. Investeringarna i Europa avseende ersättning av befintlig utrustning var fortsatt på relativt låga nivåer. Orderingången i regionen ökade något i dollar och lokala valutor, främst i Östeuropa. Orderingången i Asien ökade i dollar och lokala valutor, återigen med störst ökning i Kina och Indien.

  I affärsområdet Power Technology Systems ökade orderingången med mer än 40 procent i både dollar och lokala valutor tredje kvartalet, främst till följd av stora order i Mellanöstern och ökade basorder. Orderingången ökade i Asien (oförändrad i lokala valutor), med lägre order i Kina som mer än uppvägdes av högre order i Indien. I både Nord- och Sydamerika ökade orderingången i dollar och lokala valutor. Även i Europa ökade orderingången i dollar och lokala valutor till följd av att tillväxt på den stora västeuropeiska marknaden mer än uppvägde lägre orderingång i östra Europa, jämfört med tredje kvartalet 2004.

  Intäkterna i Power Technologies ökade tredje kvartalet med 15 procent, jämfört med samma kvartal i fjol (lokala valutor upp 13 procent), som ett resultat av högre basordervolymer och intäktseffekterna från order på stora system under 2004.

  EBIT tredje kvartalet ökade 89 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen sågs i båda affärsområdena och var delvis resultatet av högre intäkter i produkt-, system- och serviceverksamheterna. Dessutom bidrog fortsatta produktivitetsförbättringar och inköpsrelaterade åtgärder, inklusive ökad sourcing från lågkostnadsländer, till en markant EBIT-marginalförbättring i produktverksamheten. Systemverksamheten bidrog också till resultatförbättringen genom att uppnå högre marginaler från orderstocken. Högre råvarupriser hade ingen negativ EBIT-effekt under tredje kvartalet tack vare prishöjningar och andra åtgärder som vidtagits sedan början av året.

  Divisionens EBIT för tredje kvartalet inkluderade 14 miljoner i kostnader för den pågående konsolideringen av transformatorverksamheten, som aviserades i slutet av juni 2005. Konsolideringsprogrammet beräknas kosta cirka 240 miljoner dollar under perioden 2005-2008, varav cirka 120 miljoner dollar beräknas för 2005. Hittills i år har 80 miljoner dollar bokförts i kostnader för programmet.

  EBIT-marginalen för Power Technologies ökade under kvartalet till 9,0 procent från 5,5 procent under tredje kvartalet 2004.
  Kassaflödet från rörelsen under kvartalet uppgick till 225 miljoner dollar, jämfört med 67 miljoner dollar samma kvartal 2004. Ökningen var en följd av högre vinster och kundförskott samt förbättrade betalningsvillkor. Kassaflödet förbättrades under tredje kvartalet 2005 trots en negativ effekt på 51 miljoner dollar från minskad värdepapperisering.

  Automation Technologies
  (ej granskat)                          

  Miljoner dollar (där annat ej anges)
  Juli-sept 2005
  Juli-sept
  20041
  Förändring
  Orderingång
  2 982
  2 728
  9%
  Intäkter
  2 944
  2 667
  10%
  EBIT
  323
  266
  21%
  EBIT-marginal
  11,0%
  10,0%
  1 Justerat för att avspegla överföringen av verksamheter till avvecklade verksamheter.

  Högre orderingång i Automation Technologies under tredje kvartalet 2005 avspeglar den pågående positiva utvecklingen på de flesta av ABB:s industriella slutmarknader. Ordertillväxten i Automation Products och Process Automation – särskilt en ökning av basorder på mer än 10 procent i dollar och lokala valutor – mer än uppvägde en orderminskning i Manufacturing Automation.

  I affärsområdet Automation Products sågs en ökad orderingång över de flesta produktområden och alla regioner. Starkast tillväxt uppvisades i Asien, främst i Kina och Indien, till följd av fortsatt ekonomisk tillväxt i dessa länder. Orderingången ökade både i Sydamerika och USA till följd av högre efterfrågan i de flesta industrisektorer och i byggindustrin. Orderingången ökade också på den stora västeuropeiska marknaden, i linje med regionens ekonomiska tillväxt, och ökade med mer än 10 procent i Östeuropa både i dollar och lokala valutor.

  I Process Automation ökade orderingången i dollar och lokala valutor under tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2004. Orderökningen var störst inom segmenten marin industri, serviceindustri och turboladdare. I Asien mer än fördubblades orderingången för Process Automation jämfört med samma kvartal i fjol, till följd av fortsatt stadig tillväxt i Indien i kombination med återvändande ordertillväxt i Kina och en oljeraffinaderiorder i Thailand värd mer än 100 miljoner dollar. Orderingången i Nord- och Sydamerika sjönk, med oförändrad nivå i Nordamerika och lägre nivå i Sydamerika. Orderingången minskade i Västeuropa jämfört med ett mycket starkt tredje kvartal 2004. I Östeuropa minskade orderingången tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2004 då en stor order redovisades i Polen.

  Orderingången var lägre i Manufacturing Automation, vilket avspeglar minskningen av nya fordonsplattformar som är den främsta drivfaktorn för efterfrågan på robotprodukter och robotsystem. En försvagning av fordonsmarknaden i USA bidrog också till lägre order. Orderingången ökade i både Öst- och Västeuropa och var oförändrad i Asien.

  Intäkterna i Automation Technologies steg med 10 procent (lokala valutor 9 procent) jämfört med tredje kvartalet 2004. Intäkterna var högre i alla affärsområden, främst till följd av högre volymer. Intäktsökningen i Manufacturing Automation uppgick till mer än 20 procent, både i dollar och lokala valutor, till följd av intäkter från stora order från en fordonstillverkare i USA bokförda 2004.

  Divisionens EBIT steg 21 procent jämfört med samma kvartal 2004. Tredje kvartalet 2005 var det tolfte kvartalet i följd som EBIT och intäkterna för Automation Technologies ökade. Starkast EBIT-tillväxt stod Process Automation för, vilket avspeglar – förutom högre intäkter – högre kvalitet i affärsområdets projektportfölj, fortsatta produktivitetsvinster samt effekterna av kostnadsmigration. EBIT ökade också i Automation Products till följd av högre intäkter, bättre kapacitetsutnyttjande i fabriker, kostnadsmigration samt produktivitetsförbättringar. EBIT ökade i Manufacturing Automation som ett resultat av högre intäkter.

  Divisionens EBIT-marginal ökade till 11,0 procent från 10,0 procent tredje kvartalet förra året.

  Kassaflödet från rörelsen i divisionen uppgick till 102 miljoner dollar tredje kvartalet 2005 jämfört med 239 miljoner dollar tredje kvartalet 2004. De positiva kassaflödeseffekterna från högre vinster motvägdes delvis av en negativ effekt på 283 miljoner dollar från minskad värdepapperisering.

  Icke-kärnverksamheter
  (ej granskat)
  EBIT (miljoner dollar)
  Juli-sept 2005
  Juli-sept 20041
  Oil, Gas and Petrochemicals
  15
  -9
  Building Systems
  -5
  -12
  Equity Ventures                
  12
  9
  Övriga icke-kärnverksamheter2
  -11
  -8
  Totalt
  11
  -20
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter. 2 Omfattar i huvudsak återstoden av Structured Finance och New Ventures.

  Verksamheten inom olja, gas och petrokemi, ABB Lummus Global, visade åter vinst under tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal 2004, till följd av ytterligare förbättringar av sina marginaler i större projekt samt engångsförluster från 2004 avseende den nu avyttrade verksamheten för flytande produktionsenheter.

  Koncerngemensamt
  (ej granskat)
  EBIT (miljoner dollar)
  Juli-sept 2005
  Juli-sept 20041
  Huvudkontor/ledning
  -67
  -84
  Forskning och utveckling
  -24
  -23
  Övrigt2
  -4
  -2
  Totalt
  -95
  -109
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter. 2 Inkluderar konsolideringseffekter, fast egendom och treasury services.

  Kostnaderna för huvudkontor/ledning minskade till följd av kostnadsbesparingar både vid lokala huvudkontor och koncernens huvudkontor i Zürich, enligt tidigare presenterade besparingsprogram för koncerngemensamma kostnader.

  Appendix I
  Vinst (förlust) från avvecklad verksamhet (ej inkluderad i EBIT)
  (ej granskat)
  Miljoner dollar
  Juli-sept 2005
  Juli-sept 20041
  Asbest
  -24
  -24
  Leasingportfölj (tidigare i Structured Finance)
  -26
  20
  Kraftledningar
  -1
  -6
  Övrigt
  1
  13
  Nettoförlust
  -50
  3
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter.
  Appendix II

  Koncernmål för 2009 – sammanfattning
  Intäktsökning 2005-2009
  > 5% (CAGR1)
  EBIT-marginal
  > 10%
  Nettomarginal
  > 5%
  Avkastning på sysselsatt kapital (efter skatt) (ROCE)
  Mid-teens
  Fritt kassaflöde som andel av nettovinst
  100%
  1 Sammantagen årlig tillväxttakt under perioden 2005-2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser.

  Divisionsmål för 2009 – sammanfattning


  1 Divisionsstruktur från 1 januari 2006. 2 Sammantagen årlig tillväxttakt under perioden 2005-2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser.

  Appendix II (forts.)

  Definition mål
  Intäktsökning CAGRSammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005-2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser
  EBIT-marginalResultat före räntenetto och skatter i procent av intäkter
  NettomarginalNettoresultat i procent av intäkter
  Fritt kassaflödeFritt kassaflöde (kassaflöde från rörelsen justerat för förändringar i finansiella fordringar samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar) i procent av nettoresultat
  Avkastning på sysselsatt kapitalEBIT (minus skatt), dividerat med summan av fasta tillgångar plus rörelsekapital netto*
  EBIT (minus skatt) = EBIT x (1 – skattesats)
  Skattesats = Avsättning för skatter / Resultat från kvarvarande verksamheter före skatter och minoritetsintressen
  * Publicerade resultat- och balansräkningar för 2004 and 2003 redovisar inte information på ett sådant sätt som möjliggör beräkning av avkastning på sysselsatt kapital enligt beräkningen ovan. Från och med redovisningen för helåret 2005 kommer ytterligare information att redovisas i ABB:s koncernbalansräkning som möjliggör sådan beräkning.

  ABB:s koncernledning från 1 januari 2006

  Fred Kindle
  Vd och koncernchef
  Dinesh Paliwal
  Vd, Global Markets & Technology
  Michel Demaré
  Finanschef
  Gary Steel
  Human Resources
  Ulrich Spiesshofer1
  Koncernutveckling
  Bernhard Jucker2
  Power Products
  Samir Brikho2
  Power Systems
  Tom Sjökvist2
  Automation Products
  Veli-Matti Reinikkala2
  Process Automation
  Anders Jonsson2
  Robotics
  1 Utnämning som träder i kraft 1 november 2005. 2 Utnämningar som träder i kraft 1 januari 2006.


  Appendix III

  Nyckeltal för ABB tredje kvartalet 2005
  (ej granskat)
  I miljoner dollar
  Juli-sept 2005
  Juli-sept 20041
  Förändring %
  USD
  Lokala

  valutor

  Orderingång

  Koncernen
  5 740
  4 993
  15%
  14%

    Power Technologies
  2 724
  2 093
  30%
  28%
    Automation Technologies
  2 982
  2 728
  9%
  8%
    Icke-kärnverksamheter
  250
  344
  -27%
  -25%
    Koncerngemensamt
  -216
  -172
  IntäkterKoncernen
  5 648
  5 005
  13%
  12%
    Power Technologies
  2 426
  2 108
  15%
  13%
    Automation Technologies
  2 944
  2 667
  10%
  9%
    Icke-kärnverksamheter
  459
  389
  18%
  26%
    Koncerngemensamt
  -181
  -159
  EBIT2Koncernen
  458
  253
  81%
    Power Technologies
  219
  116
  89%
    Automation Technologies
  323
  266
  21%
    Icke-kärnverksamheter
  11
  -20
  N/a
    Koncerngemensamt
  -95
  -109
  EBIT-marginalKoncernen
  8,1%
  5,1%
    Power Technologies
  9,0%
  5,5%
    Automation Technologies
  11,0%
  10,0%
  Nettoresultat
  188
  98

  Nyckeltal för ABB nio första månaderna 2005
  (ej granskat)

  I miljoner dollar
  Jan-sept
  2005
  Jan-sept
  2004
  1
  Förändring %
  USD
  Lokala valutor
  OrderingångKoncernen
  18 124
  16 447
  10%
  6%
    Power Technologies
  8 241
  7 156
  15%
  11%
    Automation Technologies
  9 750
  8 587
  14%
  10%
    Icke-kärnverksamheter
  780
  1 250
  -38%
  -40%
    Koncerngemensamt
  -647
  -546
  IntäkterKoncernen
  16 443
  14 726
  12%
  8%
    Power Technologies
  6 973
  6 181
  13%
  9%
    Automation Technologies
  8 895
  7 839
  13%
  10%
    Icke-kärnverksamheter
  1 178
  1 251
  -6%
  -8%
    Koncerngemensamt
  -603
  -545
  EBIT2Koncernen
  1 218
  818
  49%
    Power Technologies
  520
  446
  17%
    Automation Technologies
  963
  743
  30%
    Icke-kärnverksamheter
  10
  -18
    Koncerngemensamt
  -275
  -353
  EBIT-marginalKoncernen
  7,4%
  5,6%
    Power Technologies
  7,5%
  7,2%
    Automation Technologies
  10,8%
  9,5%
  Nettoresultat
  513
  188
  1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter, och av övrig verksamhet till avvecklade verksamheter.2 Resultat före räntenetto och skatter. Se Sammanfattning av finansiell information för mer information.

  Ytterligare information
  Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för tredje kvartalet 2005 finns tillgängliga från och med 28 oktober 2005 på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

  ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 11:00. För att delta, ring +46 8 5069 2105. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 354#.

  ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 405#.

  Datum att notera 2006

  Resultat fjärde kvartalet och helåret 2005      

  16 februari 2006
  Resultat första kvartalet 2006        27 april 2006
  Bolagsstämma ABB Ltd      4 maj 2006
  Resultat andra kvartalet 2006        27 juli 2006
  Resultat tredje kvartalet 2006    26 oktober 2006

  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare runt om i världen.

  28 oktober 2005

  Fred Kindle, vd och koncernchef

  Viktigt att notera angående framåtsyftande information
  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, inklusive uttalanden om framtidsutsikter och intäkts- och marginalmål för våra verksamheter samt uttalanden om den framtida processen och kostnader för att lösa företagets asbestförpliktelser. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, beräkningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska villkor i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s affärsverksamheter. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen på uttalanden som innehåller ord som “förväntar”, “bedömer”, “räknar med”, “mål”, “planer” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många riskfaktorer och osäkerheter, av vilka många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är bland andra de villkor enligt vilka företagets asbestförpliktelser kan lösas, volymen intäkter vi förmår generera från orderstock och orderingång, råmaterialkostnader, marknadens accept för våra nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar och kostnader förknippade med efterlevnads-aktiviteter, räntesatser, fluktuationer i valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Security and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB bedömer att företagets förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. 

  Vid eventuella tolkningsfrågor uppstår gäller den engelska versionen av det här pressmeddelandet.

  För mer information:
  Media Relations:
  Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
  (Zurich, Switzerland)
  Tel: +41 43 317 6568
  media.relations@ch.abb.com
  Investor Relations:
  Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
  Sweden: Tel. +46 21 325 719
  USA: Tel. +1 203 750 7743
  investor.relations@ch.abb.com
  ABB Ltd
  Affolternstrasse 44
  CH-8050 Zurich, Switzerland

  Senast uppdaterad 2005-10-28
  seabb364 656a67fd2f6516cec12570a8001470f4