ABB redovisar högre beställningsingång, EBIT och kassaflöde under tredje kvartalet och presenterar program för att stärka kapitalet

Kärndivisionerna redovisar tvåsiffrig ökning av beställningsingång och EBIT - även intäkter och kassaflöde ökar.
Ny bred finansieringsplan ger ökat eget kapital, ny bankkredit och ny obligation.
Avsiktsförklaring undertecknad om försäljning av verksamheten för utvinning och produktion (Upstream) av olja och gas

03-10-28 ABB:s kärndivisioner Power Technologies och Automation Technologies redovisade i dag ytterligare ett kvartal med förbättrat resultat, en tvåsiffrig ökning av beställningsingången och EBIT (resultat före räntenetto och skatter) samt högre intäkter och kassaflöde från rörelsen.

Återigen sänkte ABB kostnaderna och ökade marginalerna. Verksamhetsförbättringar och avyttringsvinster lyfte koncernens EBIT för kvartalet till 262 MUSD, en ökning med 348 MUSD jämfört med samma period 2002. Ett antal icke-kassaflödespåverkande förluster inom avvecklad verksamhet medförde en nettoförlust på 279 MUSD.

ABB meddelade i dag att företaget har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja verksamheten Upstream inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals till ett konsortium av investerare.

ABB presenterade också ett omfattande program för att förstärka sin kapital- och finansstruktur. Programmet omfattar ett förslag om att emittera nya aktier värda motsvarande cirka 2,5 miljarder USD, en nyligen beviljad bankkredit på 1 miljard USD samt utfärdandet av en ny obligation.


”Våra kärndivisioners goda resultat och avsiktsförklaringen att sälja vår Upstreamverksamhet är viktiga delmål på vägen mot långsiktig framgång”, säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. ”Tiden är inne för att ta ännu ett avgörande steg. Därför presenterar vi ett finansiellt omstruktureringsprogram som ska hjälpa oss att ytterligare stärka vår balansräkning.”


Dormann säger att företaget bekräftar sina mål för 2005 avseende intäktsökning, EBIT-marginal och skuldsättning, men att man reviderar målen för 2003 avseende intäktsökningar i lokala valutor för kärndivisionerna.


”Vi fortsätter att förbättra lönsamheten i verksamheten, och tack vare att vi har lyckats sänka våra kostnader är vi väl förberedda för att dra nytta av den globala ekonomiska tillväxten när den återkommer”, säger Dormann. ”Vi har tagit lönsamma marknadsandelar inom många områden, och koncernens förlust under tredje kvartalet beror främst på icke-kassaflödespåverkande förluster i verksamheter som är under avyttring.”


Läs hela rapporten
(PDF-dokument)

ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2003
Finansiell information tredje kvartalet 2003
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, ”anser”, ”räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.


Senast uppdaterad 2003-10-30
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 603cb933bc4cc086c1256dcc00541be1