•   Avbryt
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Skriv ut
      • e-post
    •   Avbryt

    ABB rapporterar vinst 2004

    2005-02-17

    Helåret 2004
    • Tvåsiffrig ökning av orderingång och intäkter för kärndivisionerna
    • EBIT tredubblat till över en miljard dollar, starkt kassaflöde
    • 201 miljoner dollar i nettovinst 2004
    Fjärde kvartalet 2004
    • Stark intäktsökning i kärndivisionerna, måttlig ökning av orderingång
    • Högre EBIT trots engångskostnader i kärnverksamheterna och icke-kärnverksamheterna
    • Nettovinsten belastad av kostnader för planenlig verksamhetsavveckling
    Bilagor:
    Pressmeddelande (pdf)
    Appendix 2 (eng, pdf)

    ABB fjärde kvartalet och helåret 2004 - nyckeltal (ej granskat)1
    (Miljoner dollar)Okt - dec 2004Okt-dec 2003För-ändring220042003För-ändring2
    OrderingångKoncernen5 2164 72610%21 68919 70110%
    Power Technologies2 2161 97112%9 3727 68222%
    Automation Technologies2 7222 5706%11 3349 69117%
    IntäkterKoncernen5 9715 35711%20 72120 4271%
    Power Technologies2 5742 17818%8 7557 59815%
    Automation Technologies3 1682 68418%11 0309 62815%
    EBIT3Koncernen264127108%1 084357204%
    Power Technologies164174-6%6105953%
    Automation Technologies28121829%1 02773839%
    Non-core activities-31-118-46-467
    Corporate-150-147-507-509
    EBIT-marginalKoncernen4,4%2,4%5,2%1,7%
    Power Technologies6,4%8,0%7,0%7,8%
    Automation Technologies8,9%8,1%9,3%7,7%
    Förlust från avvecklad verksamhet-82-234-247-408
    Nettovinst (förlust)13-391201-779
    Vinst (förlust) per aktie, grundläggande0,01-0,290,10-0,64
    1 Justerade för att avspegla omklassificeringen av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet, och annan verksamhet till avvecklad verksamhet, 2004.
    2 Förändring i dollar.
    3 Resultat före räntenetto och skatter.


    2005-02-17 - ABB redovisade idag ett resultat före räntenetto och skatter (EBIT) på 1 084 miljoner dollar för helåret 2004 till följd av stadig ökning av kärndivisionernas orderingång och intäkter. Nettovinsten var 201 miljoner dollar, en ökning med 980 miljoner dollar jämfört med 2003.

    EBIT för fjärde kvartalet mer än fördubblades till 264 miljoner dollar, främst till följd av tvåsiffriga ökningar av intäkterna i kärndivisionerna Power Technologies och Automation Technologies. Kassaflödet från rörelsen ökade med 32 procent till 880 miljoner dollar fjärde kvartalet, och uppgick till 962 mijoner dollar för helåret 2004.

    EBIT för fjärde kvartalet belastades dock av ett antal kostnader av engångskaraktär på totalt 65 miljoner dollar för kärndivisionerna och 30 miljoner dollar för icke-kärnverksamheter. Nettovinsten för fjärde kvartalet belastades med cirka 60 miljoner dollar i bokförda kostnader avseende avveckling av verksamheter, klassificerade som avvecklad verksamhet.

    "Vi har uppnått många av målen under ett avgörande år för företagets turnaround", säger Fred Kindle, vd och koncernchef i ABB. "Vi sänkte återigen kostnaderna och ökade produktiviteten. Detta, parat med en återhämtning på de flesta marknader, gjorde att vi ökade EBIT väsentligt och rapporterade en kraftig ökning av nettovinsten med nästan 1 miljard dollar."

    "Vi mötte flera utmaningar under året inklusive en försening av lösningen på
    asbestfrågan", säger Kindle. "Vi arbetar med att finna lösningar på dessa frågor inom rimlig tid, och vi vidtog ett antal åtgärder under fjärde kvartalet för att skapa stabilitet inför 2005".

    För att avspegla omklassificeringen av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi (OGP) till kvarvarande verksamhet har ABB justerat koncernens mål för EBIT-marginal 2005 till 7,7 procent från 8 procent. Övriga mål för tillväxt och lönsamhet är oförändrade.

    Resultat för fjärde kvartalet - sammanfattning 1
    Orderingången för koncernen uppgick till 5 216 miljoner dollar fjärde kvartalet, upp fyra procent i lokala valutor (10 procent i dollar), jämfört med samma kvartal 2003.

    Orderingången för kärndivisionerna sammantaget var nästan oförändrad fjärde kvartalet 2004 (upp 9 procent i dollar) jämfört med samma kvartal 2003. Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) i kärndivisionerna steg med 10 procent (17 procent i dollar) och var högre i alla regioner och i sex av åtta affärsområden inom ABB:s kärndivisioner, i likhet med utvecklingen tidigare under året. Efterfrågan fortsatte öka i de flesta kundsegment. Starkast tillväxt under fjärde kvartalet uppvisade kemi- och läkemedelsindustrin, turbochargers samt energisektorn.

    Volymen av stora order (större än 15 miljoner dollar) minskade under fjärde kvartalet, vilket avspeglar tidpunkten för stora projektorder under året. Stora order svarade för 5 procent av kärndivisionernas totala orderingång fjärde kvartalet, jämfört med 12 procent samma kvartal 2003.

    Tillväxten i Nordamerika tidigare under året fortsatte under fjärde kvartalet med tvåsiffriga ökningar av orderingång för båda kärndivisionerna i lokala valutor jämfört med fjärde kvartalet 2003. Kärndivisionernas sammantagna orderingång i Asien minskade med 5 procent (oförändrad i dollar). I Kina motvägdes en ökning av orderingången för Automation Technologies av en ännu större minskning för Power Technologies.

    Den sammantagna orderingången i Europa för kärndivisionerna minskade i lokala valutor (3 procent upp i dollar). En ökad orderingång för Power Technologies uppvägde inte en minskad orderingång för Automation Technologies.

    Orderingången för icke-kärnverksamheter steg med nära 30 procent fjärde kvartalet, främst som ett resultat av en ökad orderingång för OGP-verksamheten, vilken omklassificerades till kvarvarande verksamhet (se Appendix 2 - Omklassificeringar: resultat- och balansräkning för de tre första kvartalen 2004, i detta pressmeddelande).

    Orderstocken i kärndivisionerna steg till 11 196 miljoner dollar vid fjärde kvartalets slut, en ökning med 7 procent i lokala valutor (14 procent i dollar) jämfört med fjärde kvartalet 2003. Inklusive icke-kärnverksamheter ökade ABB-koncernens orderstock med 3 procent (9 procent i dollar) jämfört med samma period 2003.

    Koncernens intäkter uppgick till 5 971 miljoner dollar för fjärde kvartalet, en ökning med 5 procent i lokala valutor (11 procent i dollar) jämfört med fjärde kvartalet 2003.

    Intäkterna för kärndivisionerna steg med totalt 11 procent (18 procent i dollar) fjärde kvartalet 2004, främst som ett resultat av starkt ökad basorderingång tidigt under året. Intäkterna i lokala valutor steg tvåsiffrigt för sex affärsområden och ökade, uttryckt i dollar, för samtliga affärsområden.

    Kärndivisionernas intäkter steg i alla regioner, med störst ökning, 26 procent, i Asien. I Nordamerika och Västeuropa steg intäkterna ensiffrigt under fjärde kvartalet, medan Östeuropa, som svarade för cirka 15 procent av totala intäkterna i Europa under perioden, uppvisade en ökning av intäkterna med 40 procent i lokala valutor.

    Intäkterna för icke-kärnverksamheterna minskade med cirka 40 procent både i lokala valutor och dollar, främst till följd av lägre intäkter för OGP och avvecklingen av vissa verksamheter inom Building Systems under 2003 och första kvartalet 2004.

    Koncernens EBIT mer än fördubblades till 264 miljoner dollar för fjärde kvartalet jämfört med samma period 2003, med störst ökning, 29 procent, för Automation Technologies. EBIT för Power Technologies minskade med 6 procent.

    EBIT för kärndivisionerna belastades med cirka 65 miljoner dollar i kostnader av engångskaraktär enligt följande.
    • Power Technologies: cirka 30 miljoner dollar från en nedskrivning av fordringar och cirka 15 miljoner dollar i projektrelaterade hedgingförluster.
    • Automation Technologies: 22 miljoner dollar i omstruktureringskostnader.

    EBIT i icke-kärnverksamheter förbättrades med cirka 90 miljoner dollar men var fortfarande negativt. Förlusten inkluderade 30 miljoner dollar i engångskostnader som hänför sig till ett infrastrukturprojekt i Afrika.

    Koncerngemensamma kostnader ökade fjärde kvartalet till 150 miljoner dollar, jämfört med 147 miljoner dollar fjärde kvartalet 2003, främst till följd av cirka 15 miljoner dollar i effekter av valutatransaktioner och en nedskrivning av en investering inom e-business under fjärde kvartalet 2004.

    Koncernens EBIT-marginal ökade till 4,4 procent fjärde kvartalet, från 2,4 procent samma kvartal 2003, trots EBIT-förlusten för OGP. EBIT-marginalen steg för Automation Technologies till 8,9 procent från 8,1 procent, medan den sjönk för Power Technologies till 6,4 procent från 8,0 procent samma kvartal 2003.

    Finansnetto2 var negativt, minus 66 miljoner dollar jämfört med minus 76 miljoner dollar fjärde kvartalet 2003. Intäkter från räntor och utdelningar låg på samma nivåer i förhållande till likvida medel och kortfristiga placeringar medan kostnaderna för värdepapperisering minskade, jämfört med fjärde kvartalet 2003.

    Nettoförlusten för avvecklad verksamhet uppgick till 82 miljoner dollar fjärde kvartalet 2004, jämfört med en nettoförlust på 234 miljoner dollar samma period 2003. Skillnaden är främst ett resultat av en icke återkommande förlust efter skatt på 162 miljoner dollar, bokförd fjärde kvartalet 2003, som hänför sig till avyttringen av försäkringsverksamheten.

    I resultatet för avvecklad verksamhet fjärde kvartalet 2004 ingår cirka 60 miljoner dollar i engångskostnader som avser avveckling eller nedläggning av verksamhet, bland andra:
    • Cirka 30 miljoner dollar för att täcka förluster från försäljning och nedläggning av flera enheter i kraftledningsverksamheten som omklassificerades från divisionen Power Technologies till avvecklade verksamheter.
    • 15 miljoner dollar från nedskrivning av tillgångar som hänför sig till avveckling av vindkraftverksamheter.
    • 10 miljoner dollar i kostnad från försäljningen av en mindre verksamhet inom divisionen Automation Technologies.

    Nettovinsten för koncernen uppgick till 13 miljoner dollar fjärde kvartalet 2004 jämfört med en nettoförlust på 391 miljoner dollar fjärde kvartalet 2003.

    Antalet medarbetare i ABB uppgick till ungefär 102 500 vid slutet av december 2004, en minskning med över 700 medarbetare från slutet av tredje kvartalet och cirka 14 000 medarbetare från slutet av december 2003, främst till följd av avyttringar. Minskningen under fjärde kvartalet avsåg främst divisionen Power Technologies och verksamheterna inom Building Systems samt OGP.

    1 Orderingång och intäkter för kärndivisionerna uttrycks i lokala valutor där inte annat anges. För fjärde kvartalet 2004 medförde valutaeffekter en ökning av orderingång med cirka 8 procent och av intäkter med cirka 7 procent. För helåret 2004 medförde valutaeffekter en ökning med cirka 7 procent av både orderingång och intäkter. EBIT uttrycks i dollar.

    2 Finansnetto är ränteintäkter och utdelningar minus räntekostnader och andra finansiella kostnader.

    Balansräkning och skuld
    Likvida medel och kortfrista placeringar uppgick till 4,2 miljarder dollar (exklusive avvecklad verksamhet) vid slutet av december 2004, en ökning från 3,7 miljarder dollar vid slutet av september 2004. Ökningen var ett resultat av förbättrat kassaflöde från rörelsen under fjärde kvartalet, dock delvis motvägt av ett kassautflöde avseende investeringsverksamhet, inbegripet finansiering av pensionsförpliktelser i Tyskland.

    Den 31 december 2004 uppgick den totala skulden (definierad som total kort- och långfristig upplåning) till 5,5 miljarder dollar, jämfört med 5,2 miljarder dollar 30 september 2004 och 7,9 miljarder dollar 31 december 2003. Ökningen från tredje till fjärde kvartalet är en följd av valutakurseffekter. Under 2004 minskade ABB sin totala skuld med över 2,4 miljarder dollar.

    Valutakursrörelserna påverkade också skuldsättningsgraden, definierad som total upplåning dividerad med summan av total upplåning och eget kapital (inklusive minoritetsintressen), vilken uppgick till 62 procent 31 december 2004 jämfört med 61 procent 30 september 2004 och 71 procent 31 december 2003.

    Nettoskulden (total skuld minskad med likvida medel och kortfristiga placeringar) var 1,3 miljarder dollar vid slutet av december 2004, en minskning från 1,5 miljarder dollar vid slutet av september 2004 och 2,7 miljarder dollar vid slutet av december 2003.

    Eget kapital uppgick till 3 060 miljoner dollar 31 december 2004, jämfört med 3 121 miljoner dollar 30 september 2004. Minskningen, som ägde rum trots en nettovinst för fjärde kvartalet, berodde främst på periodiska pensionsrelaterade aktuariella justeringar under fjärde kvartalet 2004.

    Kassaflöde från rörelse
    (ej granskat)
    Miljoner dollar Okt-dec 2004Okt-dec 2003Förändring
    Power Technologies45444014
    Automation Technologies5295263
    Icke-kärnverksamheter inkl OGP136-15151
    Kvarvarande utvinning inom olja och gas-591-96
    Koncerngemensamt-234-373139
    Totalt nettokassaflöde från rörelsen880669211

    Kassaflödet från rörelsen förbättrades med mer än 200 miljoner dollar fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2003.

    Kassaflödet från rörelsen i kärnverksamheterna låg på samma höga nivå som samma period föregående år. Kassaflödet från OGP ökade till följd av slutförandet av flera stora projekt.

    Kassautflödet för koncerngemensam verksamhet minskade under kvartalet, främst till följd av lägre kassautflöde avseende skatter jämfört med samma kvartal 2003 och lägre kassautflöde avseende asbest.

    Kassautflödet för investeringsverksamheter under fjärde kvartalet 2004 var 289 miljoner dollar, jämfört med ett positivt kassaflöde på 279 miljoner dollar samma kvartal 2003. Skillnaden är huvudsakligen ett resultat av transaktioner i samband med kortsiktiga placeringar gjorda under fjärde kvartalet 2004, inklusive köp relaterade till företagets beslut att finansiera pensioner i Tyskland.

    Asbest
    Den 2 december 2004 beslutade den amerikanska domstolen U.S. Third Circuit Court of Appeals att uppskjuta godkännandet av planen för reglerad konkurs, enligt Chapter 11, för ABB:s amerikanska dotterbolag Combustion Engineering (CE).

    Enligt appellationsdomstolens utlåtande måste planen, för att godkännas, kompletteras i lägre domstolar med en tydligare genomgång av att CE Settlement Trust (stiftelsen som är bildad för att finansiera och administrera utbetalningar i samband med asbestrelaterade skadeståndskrav ställda till stiftelsen före november 2002) och den struktur med två stiftelser, på vilken planen baseras, är utformad och implementerad i överensstämmelse med amerikansk konkurslagstiftning (Bankruptcy Code).

    Appellationsdomstolen ansåg också att det var inte var skäligt att inkludera vissa asbestkrav ställda mot ABB Lummus Global Inc. och Basic Incorporated i planen, då dessa inte är relaterade till CE:s verksamhet. ABB undersöker för närvarande möjligheter att hantera asbestkraven mot dessa två företag, som är av betydligt mindre omfattning. För närvarande finns runt 11 000 asbestkrav mot ABB Lummus Global Inc, för vilka avsättningar har gjorts.

    ABB fortsätter att utvärdera appellationsdomstolens utlåtande och undersöker olika möjligheter att lösa asbestförpliktelserna för CE, ABB Lummus Global Inc. och Basic Incorporated. Bland annat överväger ABB om ändringar kan göras av den befintliga CE-planen och diskussioner med olika parter har inletts. ABB är fortfarande fast beslutat att få till stånd en lösning av asbestfrågorna inom rimlig tid men kan för närvarande inte förutsäga när en sådan lösning kan komma eller vilka finansiella effekter den kan få.

    Förslag till utdelning
    Vid ABB:s styrelsemöte 16 februari 2005 föreslog styrelsen att ingen utdelning görs för 2004, i syfte att förbättra företagets balansräkning. Ingen utdelning gjordes för 2003. Förslaget är föremål för aktieägarnas godkännande vid ordinarie bolagsstämma 12 maj 2005 i Zürich.

    Utsikter
    För att avspegla omklassificeringen av OGP till kvarvarande verksamhet har ABB justerat koncernens mål för EBIT-marginal för 2005. Övriga mål för tillväxt och lönsamhet är oförändrade.

    Från 2002 fram till slutet av 2005 har ABB som mål att öka intäkterna med i genomsnitt 4 procent per år i lokala valutor. Divisionen Power Technologies förväntas nå en årlig genomsnittlig intäktsökning på 5,3 procent i lokala valutor och divisionen Automation Technologies en genomsnittlig årlig intäktsökning på 3,3 procent i lokala valutor.

    För 2005 förväntas EBIT-marginalen för koncernen vara 7,7 procent, justerat från tidigare 8,0 procent. Justeringen avspeglar omklassificeringen av OGP till kvarvarande verksamhet, från avvecklad verksamhet i vilken den inte påverkade intäkter eller EBIT. Verksamheten ingick inte i koncernens tidigare mål för EBIT-marginal, som fastställdes 2002.

    Målet för EBIT-marginal 2005 för divisionen Automation Technologies är oförändrat, 10,7 procent. Divisionen Power Technologies har genomfört väsentliga verksamhets-förbättringar de senaste månaderna men målet på 10 procent i EBIT-marginal för 2005 är fortfarande utmanande.

    Företaget bekräftar också sitt mål på cirka 50 procent i skuldsättningsgrad (definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital, inklusive minoritetsintressen) vid slutet av 2005.

    Målen för intäkter och marginaler omfattar ej större förvärv, avyttringar eller nedläggningar av verksamhet.

    Resultat för helåret 2004 - sammanfattning3
    Orderingången för koncernen uppgick till 21 689 miljoner dollar för helåret 2004, en ökning med 3 procent i lokala valutor (10 procent i dollar). Ökad orderingång för kärndivisionerna - upp 15 procent för Power Technologies (22 procent i dollar) och upp 9 procent för Automation Technologies (17 procent i dollar) - motvägdes i hög grad av en minskad orderingång för icke-kärnverksamheterna till följd av avyttringen av merparten av Building Systems 2003 och lägre orderingång för OGP.

    Orderingången i lokala valutor steg tvåsiffrigt för sex av åtta affärsområden inom ABB:s kärndivisioner för helåret, och var högre för alla åtta affärsområden jämfört med 2003. Basorder ökade för båda divisionerna och stora order ökade för Power Technologies. Kärndivisionernas orderingång ökade i alla regioner med undantag för Mellanöstern och Afrika. I lokala valutor ökade orderingången med 38 procent i Asien, med störst ökning i Kina, 86 procent. I Nordamerika ökade kärndivisionernas orderingång med cirka 20 procent i lokala valutor och i Europa med 4 procent i lokala valutor.

    Intäkterna för koncernen uppgick till 20 721 miljoner dollar, ner 5 procent i lokala valutor för helåret 2004 jämfört med 2003 (oförändrade i dollar). En ökning med 8 procent i kärndivisionerna (15 procent i dollar) motvägdes delvis av lägre intäkter för icke-kärnverksamheterna, främst OGP.

    Kärndivisionernas intäkter var något högre i Västeuropa och påtagligt högre i Östeuropa för helåret. I Asien steg kärndivisionernas intäkter med 21 procent i lokala valutor. Båda divisionerna uppvisade störst intäktsökningar i Indien, följt av Kina. Intäkter i lokala valutor sjönk något i Nordamerika för helåret 2004 jämfört med 2003.

    ABB:s EBIT för helåret 2004 mer än tredubblades till 1 084 miljoner dollar 2004, jämfört med 2003, främst till följd av en ökning med 39 procent för Automation Technologies och en minskad EBIT-förlust för icke-kärnverksamheter med 421 miljoner dollar, vilken avspeglar EBIT-förbättringen för OGP. EBIT för Power Technologies ökade något medan koncerngemensamma kostnader 2004 förblev i stort sett oförändrade från 2003, cirka 500 miljoner dollar.

    Koncernens EBIT-marginal ökade som en följd av detta till 5,2 procent 2004 jämfört med 1,7 procent 2003. EBIT-marginalen för Power Technologies sjönk till 7,0 procent 2004 från 7,8 procent 2003, medan den för Automation Technologies steg till 9,3 procent från 7,7 procent föregående år.

    Finansnetto förbättrades ytterligare till minus 223 miljoner dollar för helåret 2004, jämfört med minus 417 miljoner dollar 2003. Ränteintäkter och utdelningar ökade till följd av högre genomsnittlig behållning av likvida medel och kortsiktiga placeringar samt högre genomsnittlig räntesats, jämfört med 2003. Räntekostnader minskade tack vare lägre genomsnittlig skuldsättning under perioden. Finansnetto för helåret 2004 drog också fördel av icke återkommande förluster från försäljning och nedskrivningar av kortsiktiga placeringar under 2003.

    Nettoförlusten i avvecklad verksamhet uppgick till 247 miljoner dollar 2004, jämfört med en nettoförlust på 408 miljoner dollar 2003. Förbättringen var främst ett resultat av en icke återkommande realisationsförlust 2003 från försäljningen av återförsäkrings-verksamheten samt 114 miljoner dollar i lägre kostnader 2004 för täckning av asbestförpliktelser i flera av ABB:s dotterbolag, jämfört med 2003. De lägre kostnaderna mer än uppvägde högre förluster 2004 från kraftledningsverksamheten som omklassificerades under året från Power Technologies till avvecklad verksamhet.

    Nettovinsten för helåret 2004 blev 201 miljoner dollar, jämfört med en nettoförlust på 779 miljoner dollar för helåret 2003.

    Kassaflöde från rörelsen
    Kassaflödet från rörelsen uppgick till 962 miljoner dollar för helåret 2004, en förbättring med mer än 1 miljard dollar jämfört med 2003. Bidragande var främst att asbestrelaterade utbetalningar minskade med 340 miljoner dollar och att kassaflödet i OGP-verksamheten förbättrades med 350 miljoner dollar 2004 jämfört med 2003.

    Kassaflödet från investeringsverksamheten helåret 2004 minskade till 354 miljoner dollar från 754 miljoner dollar 2003. Högre kontanta ersättningar från försäljningen av bland andra återförsäkringsverksamheten och förädlingsverksamheten inom olja och gas 2004 motvägdes av lägre kontanta nettoersättningar från försäljningen av kortsiktiga placeringar jämfört med 2003, då försäljningen av aktier i China National Petrochemical Corporation (Sinopec) inbringade kontant ersättning på 82 miljoner dollar.

    Kassautflödet från finansieringsverksamheten 2004 var 2 805 miljoner dollar, främst till följd av återbetalning av förfallna obligationer och återköpet av utestående publika obligationer på över 700 miljoner euro som genomfördes tredje kvartalet 2004. Utöver dessa två faktorer minskade kassaflödet från finansieringsverksamheten 2004 med mer än 4 miljarder dollar jämfört med 2003, vilket främst avspeglar emissionen av nya ABB-aktier 2003, som inbringade 2,5 miljarder dollar.

    Forskning och utveckling
    Investeringen i forskning och utveckling samt orderrelaterad utveckling i kärndivisionerna var 905 miljoner dollar 2004. Uttryckt i procent av kärndivisionernas intäkter uppgick forskning och utveckling samt orderrelaterad utveckling sammantaget till 4,6 procent 2004, jämfört med 4,8 procent 2003.

    Avyttringar
    Betydande avyttringar under 2004 inkluderar försäljningen av ABB:s utvinningsverksamhet inom olja och gas för en initial köpesumma på 925 miljoner dollar (kontant netto cirka 800 miljoner dollar). 2004 såldes även återförsäkringsverksamheten mot kontant bruttoersättning på 415 miljoner dollar (netto cirka 280 miljoner dollar) och den schweiziska delen av Building Systems för cirka 40 miljoner dollar i bruttoersättning. (För mer information angående avyttringar, se Not 2 och Not 3, i Sammanfattning av finansiell information som bifogas det här pressmeddelandet.)

    Förändringar i ledningen
    Från och med 1 januari 2005 är Fred Kindle vd och koncernchef i ABB. Han efterträder Jürgen Dormann som kvarstår som styrelseordförande i ABB Ltd. Fred Kindle är 45 år och medborgare i både Schweiz och Lichtenstein. Han var tidigare koncernchef i Sulzer AG, en teknikkoncern med bas i Schweiz.

    Michel Demaré tillträdde som ABB:s ekonomi- och finanschef i januari 2005. Demaré, som är 48 år och belgisk medborgare, ingår i koncernledningen. Han har en internationell finanskarriär i Dow Chemical Company bakom sig och kommer närmast från den amerikanska hälsovårdskoncernen Baxter International.

    3 Orderingång och intäkter för kärndivisionerna uttrycks i lokala valutor där inte annat anges. För helåret 2004 var den positiva påverkan cirka 7 procent för både orderingång och intäkter. EBIT uttrycks i dollar.


    Divisionsresultat fjärde kvartalet 2004
    Power Technologies
    (ej granskat)
    Miljoner dollar om inget annat angesOkt-dec 2004Okt-dec 20031För-ändring200420031För-ändring
    Orderingång2 2161 97112%9 3727 68222%
    Intäkter2 5742 17818%8 7557 59815%
    EBIT164174-6%6105953%
    EBIT-marginal6,4%8,0%7,0%7,8%
    Omstruktureringskostnader (inkluderade i EBIT ovan)-11-14-51-61
    Kassaflöde från rörelsen454440499639
    1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklade verksamheter 2004 och omklassificeringen av verksamheten för automation av transformatorstationer till divisionen Power Technologies, gällande från 1 januari 2004.

    Orderingången ökade med 5 procent i lokala valutor (12 procent i dollar) fjärde kvartalet 2004. Basorder ökade tvåsiffrigt medan stora order minskade under kvartalet till följd av tidpunkten för stora projektorder. Orderingången ökade för affärsområdena Medium-Voltage, Transformers och Utility Automation medan de minskade för High-Voltage och Power Systems.

    Orderingången ökade med 30 procent i Nord- och Sydamerika (32 procent i dollar), med störst ökning, 50 procent, i Nordamerika. Orderingången ökade med 10 procent (20 procent i dollar) i Europa, med ökningar i både Öst- och Västeuropa under kvartalet. Totalt sett minskade orderingången i Asien, där en minskning i Kina motvägde en ökning i Indien. Orderingången minskade i Mellanöstern och Afrika under kvartalet.

    Orderstocken för Power Technologies var 6 874 miljoner dollar 31 december 2004, en ökning med 7 procent (14 procent i dollar) jämfört med 31 december 2003.

    Intäkterna ökade med 12 procent i lokala valutor (18 procent i dollar) under fjärde kvartalet 2004 och var högre för alla affärsområden med undantag för Power Systems. Intäkterna ökade tvåsiffrigt för affärsområdena High Voltage, Medium Voltage och Transformers. Intäkterna ökade tvåsiffrigt i Europa och Asien, både i lokala valutor och dollar. I Nordamerika var intäkterna oförändrade i lokala valutor och i Sydamerika var de nästan 20 procent högre.

    EBIT för fjärde kvartalet var 6 procent lägre än för samma period 2003. EBIT var högre under kvartalet för affärsområdena High Voltage och Medium Voltage och lägre för Transformers, Power Systems och Utility Automation jämfört med samma period 2003.

    Power Technologies redovisade en EBIT-marginal på 6,4 procent fjärde kvartalet, en minskning från 8,0 procent fjärde kvartalet 2003. EBIT-marginalen påverkades av en nedskrivning av fordringar med cirka 30 miljoner dollar och projektrelaterade hedgingförluster på cirka 15 miljoner dollar.

    Kassaflödet från rörelsen fjärde kvartalet förbättrades något till 454 miljoner dollar som ett resultat av bättre rörelsekapitalförvaltning, särskilt på varulagersidan.

    Power Technologies helåret 2004 - sammanfattning
    För helåret 2004 ökade orderingången med 15 procent i lokala valutor (upp 22 procent i dollar) till 9 372 miljoner dollar. Basorder såväl som stora order ökade under 2004. Orderingången ökade för samtliga affärsområden, och ökade tvåsiffrigt för samtliga affärsområden utom Utility Automation.

    Orderingången ökade med över 20 procent i Nordamerika. I Asien steg orderingången med mer än 50 procent, med störst ökning i Kina som uppvisade nära nog en fördubbling, delvis till följd av ordern värd 390 miljoner dollar på en HVDC-kraftlänk från vattenkraftverket Three Gorges till staden Shanghai. I Västeuropa var orderingången oförändrad för helåret och i Östeuropa var den 20 procent högre jämfört med föregående år.

    Intäkterna steg till 8 755 miljoner dollar helåret 2004, en ökning med 9 procent i lokala valutor (15 procent i dollar) jämfört med 2003. Intäkterna ökade för Utility Automation och ökade tvåsiffrigt för High Voltage, Medium Voltage och Transformers. Intäkterna föll något för Power Systems.

    Intäkterna i lokala valutor ökade 2004 med mer än 10 procent i Asien, Mellanöstern och Afrika. Intäkterna var oförändrade i Nord- och Sydamerika med en ökning i Sydamerika som motvägdes av en svag minskning i Nordamerika. Intäkterna i Europa ökade med 6 procent (17 procent i dollar), till följd av en viss ökning i Västeuropa i kombination med valutakurseffekter på mer än 25 procent i Östeuropa.

    EBIT för helåret 2004 steg till 610 miljoner dollar, 3 procent upp jämfört med 2003. EBIT ökade starkt för affärsområdena High-Voltage och Medium-Voltage och ökade något för Power Systems. EBIT var oförändrat för Transformers och lägre för Utility Automation.

    EBIT-marginalen för Power Technologies uppgick till 7,0 procent för 2004 jämfört med 7,8 procent för 2003. Minskningen var främst en följd av engångskostnader.

    Kassaflödet från rörelsen 2004 uppgick till 500 miljoner, en minskning från 639 miljoner 2003, vilken främst orsakades av lägre förskottsbetalningar från kunder.

    Från och med 1 januari 2005 har divisionen Power Technologies enbart två affärs-områden, organiserade runt produkter och system. Affärsområdet Power Technology Products omfattar ABB:s tillverkning av kraftteknik och erbjuder produkter såsom ställverk, brytare, transformatorer och kablar. Affärsområdet Power Technology Systems erbjuder system för kraftöverföring, distributionsnät och kraftanläggningar. ABB kommer att börja redovisa resultaten för Power Technologies enligt den nya organisationen i rapporten för första kvartalet 2005, som presenteras 28 april 2005.

    Automation Technologies
    (ej granskat)
    Miljoner dollar om inget annat angesOkt - dec
    2004
    Okt - dec 20031För-ändring200420031För-ändring
    Orderingång2 7222 5706%11 3349 69117%
    Intäkter3 1682 68418%11 0309 62815%
    EBIT28121829%1 02773839%
    EBIT-marginal8,9%8,1%9,3%7,7%
    Omstruktureringskostnader (inkluderade i EBIT ovan)-38-58-72-139
    Kassaflöde från rörelsen5295261 090814
    1 Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004 och omklassificeringen av verksamheten för automation av transformatorstationer till divisionen Power Technologies, gällande från 1 januari 2004.

    Orderingången minskade med 2 procent i lokala valutor (upp 6 procent i dollar) fjärde kvartalet 2004. Basorder ökade nästan tvåsiffrigt och lyfte orderingången för affärsområdena Automation Products och Manufacturing Automation. Förbättringen motvägdes av färre stora order under kvartalet för affärsområdet Process Automation.

    Orderingången fortsatte att öka tvåsiffrigt under kvartalet i lokala valutor i Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern och Afrika. Orderingången i lokala valutor ökade något i Asien, med en ökning i Kina som delvis motvägdes av en minskning i Indien. I Västeuropa var orderingången i lokala valutor 5 procent lägre (5 procent högre i dollar), medan orderingången i Östeuropa sjönk markant till följd av färre stora order jämfört med fjärde kvartalet 2003.

    Orderstocken för Automation Technologies uppgick vid slutet av december 2004 till 4 322 miljoner dollar, upp 6 procent i lokala valutor (13 procent i dollar) jämför med slutet av december 2003.

    Intäkterna ökade med 10 procent i lokala valutor (18 procent i dollar), vilket avspeglar den kraftiga orderingången tidigare under året, särskilt för produktverksamheten. Intäkterna minskade för affärsområdet Manufacturing Automation till följd av en låg orderstock i början av året.

    EBIT för fjärde kvartalet steg med 29 procent jämfört med fjärde kvartalet 2003. EBIT ökade för Automation Products, trots kostnader på 22 miljoner dollar av engångskaraktär i syfte att rationalisera affärsområdets rörelseverksamhet. EBIT ökade också för Manufacturing Automation men minskade för Process Automation.

    EBIT-marginalen för Automation Technologies förbättrades fjärde kvartalet till 8,9 procent från 8,1 procent samma kvartal 2003. Bidragande var en större andel försäljning av produkter och tjänster med högre marginaler samt effekter av pågående produktivitetsförbättringar.

    Rörelsen genererade ett starkt kassaflöde på 529 miljoner dollar, tack vare bättre rörelsekapitalförvaltning, samma nivå som för fjärde kvartalet 2003.


    Automation Technologies helåret 2004 - sammanfattning
    För helåret 2004 uppgick orderingången till 11 334 miljoner dollar, en ökning med 9 procent i lokala valutor (17 procent i dollar) jämfört med föregående år. Orderingången ökade för affärsområdet Process Automation och ökade tvåsiffrigt för affärsområdet Automation Products, främst till följd av större efterfrågan i de flesta kundsegmenten under året. Orderingången var också högre 2004 för affärsområdet Manufacturing Automation, främst till följd av kraftiga investeringar i fordonsindustrin i USA.

    Orderingången i lokala valutor ökade tvåsiffrigt i Nordamerika, Kina och Indien. I Europa ökade orderingången med 4 procent.

    Intäkterna steg till 11 030 miljoner dollar för helåret 2004, en ökning med 7 procent i lokala valutor (15 procent i dollar). Intäkterna steg för Automation Products, med ökningar för alla produktgrupper. Intäkterna för Process Automation ökade tack vare att högre intäkter inom olja och gas, mineraler, turbochargers samt styrsystem mer än uppvägde minskade intäkter inom massa och papper samt marin industri. Intäkterna minskade för Manufacturing Automation till följd av låg orderstock i början av 2004.
    Intäkterna i Asien steg mer än 30 procent, i lokala valutor såväl som i dollar, jämfört med 2003. Intäkterna i lokala valutor var något högre i Europa, och något lägre i Nord- och Sydamerika till följd av låg orderstock i dessa regioner i början av året.

    EBIT förbättrades kraftigt för alla affärsområden helåret 2004, vilket gav en ökning för divisionen med 39 procent, till 1 027 miljoner dollar. EBIT-marginalen helåret 2004 var 9,3 procent jämfört med 7,7 procent helåret 2003.

    Kassaflödet från rörelsen steg till över 1 miljard dollar, upp 34 procent från 2003.

    Icke-kärnverksamheter
    (ej granskat)
    Miljoner dollarIntäkterEBIT
    200420031Okt-dec
    2004
    Okt-dec 20031200420031
    Olja, gas och petrokemi1 0791 876-12-57-4-296
    Building Systems5081 829-23-43-70-104
    Equity Ventures7262286976
    Resterande Structured Finance648-5-6-14-65
    New Ventures495394-5-21
    Övriga icke-kärnverksamheter44471-22-24-22-57
    Totalt1 6934 303-31-118-46-467
    Omstruktureringskostnader (inkl. i EBIT)-20-50-32-111
    1Justerat för att avspegla omklassificering av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet och andra verksamheter till avvecklade verksamheter under 2004.
    EBIT-förlusten för icke-kärnverksamheter, verksamheter som ABB avser avyttra, minskade med 87 miljoner dollar fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2003.

    Bidragande till förbättringen var att OGP-verksamheten omklassificerades till kvarvarande verksamhet från avvecklad verksamhet i enlighet med US GAAP:s krav. Den redovisas nu under icke-kärnverksamheter.

    Intäkterna för OGP-verksamheten minskade påtagligt, främst till följd av den strategiska förskjutningen mot mindre projekt på löpande räkning med lägre risk från stora fast-prisprojekt samt nedtrappningen av flera stora projekt under fjärde kvartalet, bland annat i Holland och Saudiarabien.

    EBIT för fjärde kvartalet 2004 förbättrades för OGP med 45 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2003 men var fortfarande negativt. Huvudorsaken till förlusten var en kostnad på 26 miljoner dollar fjärde kvartalet 2004 avseende avskrivningar för de två år som verksamheten redovisades under avvecklad verksamhet. Så som US GAAP föreskriver gjordes inga avskrivningar av verksamheten under den tiden. I stället krävs att företaget tar den fulla kostnaden för avskrivningarna i den nu aktuella redovisningsperioden.

    Verksamheten Building Systems förbättrade sitt EBIT fjärde kvartalet, som dock fortfarande var negativt. Lägre omstruktureringskostnader och nollresultat i Tyskland motvägdes delvis av ytterligare kostnader i samband med avveckling och nedtrappning av verksamheten i andra länder.

    EBIT-förlusten i övriga icke-kärnverksamheter var främst en följd av en engångskostnad på 30 miljoner dollar avseende ett infrastrukturprojekt i Afrika.

    Minskningen av EBIT-förlusten för helåret 2004 är till största delen ett resultat av lägre rörelsekostnader för OGP-verksamheten och Building Systems samt den icke återkommande kostnaden för Stuctured Finance avseende förlusten 2003 från försäljningen av ABB:s ägarandel i AB Svensk Exportkredit.

    Koncerngemensamt
    (ej granskat)
    EBIT (miljoner dollar)Okt-dec 2004Okt-dec 20031200420031
    Huvudkontor-128-94-421-352
    Forskning och utveckling-24-21-91-92
    Övrigt22-325-65
    Totalt-150-147-507-509
    Omstruktureringskostn. (inkl. i EBIT)-7-25-10-29
    1 Justerat för att avspegla omklassficeringen av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet från avvecklad verksamhet, och annan verksamhet till avvecklad verksamhet under 2004. 2 Inkluderar konsolideringseffekter, fast egendom och Treasury Services

    Kostnaderna för huvudkontor ökade med 34 miljoner dollar fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2003. Förändringen orsakades främst av valutakurseffekter på cirka 14 miljoner dollar, till följd av att merparten koncerngemensamma kostnader tas i andra valutor än dollar, och en kostnad på 14 miljoner dollar fjärde kvartalet 2004 avseende nedskrivningen av en investering inom e-business.

    Förbättringen av EBIT under Övrigt beror på lägre omstruktureringskostnader 2004 och vissa icke återkommande nedskrivningar av fast egendom under fjärde kvartalet 2003.

    För helåret 2004 ökade kostnaderna för huvudkontor, främst till följd av cirka 60 miljoner dollar i icke återkommande realisationsvinst, redovisad 2003, från försäljningen av ett antal verksamheter inom Building Systems. Valutakurseffekter 2004 medförde en ökning av koncerngemensamma kostnader med cirka 35 miljoner dollar jämfört med 2003.

    Övriga poster i resultaträkning
    Övrig vinst (förlust), netto (inkluderad i EBIT)
    (ej granskat)
    Miljoner dollarOkt-dec 2004Okt-dec 20031
    Omstruktureringskostnader-76-147
    Realisationsvinster377
    Nedskrivning av tillgångar-40-19
    Vinst från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden, licenser och övrigt3735
    Totalt-42-124
    1 Justerat för att avspegla omklassificering av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet, och annan verksamhet till avvecklad verksamhet, under 2004.

    Omstruktureringskostnader fjärde kvartalet minskade med 71 miljoner dollar, jämfört med fjärde kvartalet 2003, beroende på icke återkommande kostnader i samband med ABB:s produktivitetsförbättringsprogram Step change som i allt väsentligt avslutades sommaren 2004. För helåret 2004 uppgick kostnaderna för omstrukturering till totalt 165 miljoner dollar.

    Realisationsvinster, netto, för fjärde kvartalet inkluderade 20 miljoner dollar för avyttringen av investeringar i verksamheten New Ventures och vinster från ett antal försäljningar av fast egendom.

    Nedskrivningen av tillgångar avser främst fordringar i divisionen Power Technologies och en e-businessinvestering.

    Vinsten från licenser och bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden var stabil, 37 miljoner dollar, och hänför sig främst från företagets Equity Venture-portfölj.

    Avvecklad verksamhet (ej inkluderad i EBIT)
    (ej granskat)
    Miljoner dollarOkt-dec 2004Okt-dec 20031200420031
    Försäkringar-4-162-41-97
    Asbest138-28-142
    Utvinning inom olja och gas-18-43-70-44
    Kraftledningar-474-75-10
    Vindkraft-15-22-25-42
    Övrigt-11-19-8-73
    Nettoförlust-82-234-247-408
    1Justerat för att avspegla omklassificeringen av återstoden av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet, och annan verksamhet till avvecklad verksamhet, under 2004.

    Bidragande till minskningen av förlusten för avvecklad verksamhet fjärde kvartalet 2004 var främst en icke återkommande förlust i samband med försäljningen av återförsäkringsverksamheten 2003.

    Resultatet för utvinningsverksamheten inom olja och gas inkluderar kostnader på 11 miljoner dollar fjärde kvartalet avseende justering av pensionsåtaganden som hänför sig till avyttringen 2004 av utvinningsverksamheten samt fortgående transaktionskostnader.

    OGP-verksamheten är inte längre klassificerad som avvecklad verksamhet och dess resultat redovisas som en del av icke-kärnverksamheter.

    Avvecklad verksamhet inkluderar också förluster från kraftledningsverksamheten, som omklassificerades från divisionen Power Technologies enligt besluten under fjärde kvartalet att avyttra flera enheter. Kostnader i samband med dessa avvecklingar var främsta orsaken till nettoförlusten för kraftledningar fjärde kvartalet på 47 miljoner dollar.

    Vindkraftsförlusten hänför sig främst till en nedskrivning på 15 miljoner dollar av tillgångar i samband med ett vindkraftprojekt i Grekland.

    Posten Övrigt inkluderar en förlust på cirka 10 miljoner dollar i samband med den pågående försäljningen av en mindre enhet inom affärsområdet Process Automation i divisionen Automaton Technologies.

    Ytterligare information
    Pressmeddelandet och en OH-presentation för resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2004 finns tillgängliga från och med 17 februari 2005 på ABB Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

    ABB håller en presskonferens idag via telefon med start kl 9.30 CET. Journalister finner information på ABB:s webbplats www.abb.com om hur man registrerar sig och ringer in till konferensen.

    ABB håller en telefonkonferens idag för analytiker och investerare med start kl 13.00 CET. För att delta, ring +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa tio minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut, på telefonnummer +41 91 612 4330. Inträdeskod 110#.

    Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats www.abb.com/investorrelations under cirka tre månader med start ungefär två timmar efter konferensens slut.

    ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare runt om i världen.

    Zurich den 17 februari 2005
    Fred Kindle, vd och koncernchef


    Detta presssmeddelade innehåller framåtsyftande information och uttalanden, vilka är föremål för risker och osäkerheter som kan förändra det faktiska resultatet. Dessa framåtsyftande uttalanden inkluderar uttalanden med hänsyn till framtidsutsikter, skuldminskning samt mål för intäkter och marginaler för våra verksamheter, samt uttalanden om framtida förlopp och kostnader i samband med en lösning av asbestfrågan. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, beräkningar och uppskattningar om dels globala ekonomiska villkor, dels ekonomiska villkor i de regioner och industrier som utgör ABB Ltd:s största marknader och verksamhetsområden. Dessa förväntningar, beräkningar och uppskattningar utmärks normalt av ord som "förvänta", "anse", "uppskatta", "mål", och liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan förändra det faktiska resultatet av dessa förväntningar väsentligt är, bland andra, ABB:s förmåga att avyttra vissa icke-kärnverksamheter på tillfredsställande villkor, ABB:s förmåga att ytterligare minska företagets skuldsättning enligt plan, de förutsättningar och villkor enligt vilka en lösning av asbestfrågan kan komma till stånd, ABB:s förmåga att generera intäkter från orderstock och orderingång, ekonomiska och marknadsmässiga villkor på geografiska marknader och industrier som är viktiga för ABB:s verksamhet, marknadens acceptans för ABB:s nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar, räntor, fluktuationer i valutakurser och sådana övriga faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB Ltd anser att företagets förväntningar återgivna i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rationella antaganden kan inte garantier ges för att dessa förväntningar uppfylls. Den finansiella informationen för fjärde kvartalet och för helåret 2004 är inte granskad.


    Appendix 1
    Nyckeltal för ABB fjärde kvartalet 2004 (ej granskat)
    Miljoner dollarOkt-dec 2004Okt-dec 20031% förändring
    DollarLokal valuta
    OrderingångKoncernen5 2164 72610%4%
    Power Technologies2 2161 97112%5%
    Automation Technologies2 7222 5706%-2%
    Non-core activities443364
    Corporate-165-179
    IntäkterKoncernen5 9715 35711%5%
    Power Technologies2 5742 17818%12%
    Automation Technologies3 1682 68418%10%
    Non-core activities444729
    Corporate-215-234
    EBIT*Koncernen264127108%
    Power Technologies164174-6%
    Automation Technologies281 21829%
    Non-core activities-31-118
    Corporate-150-147
    EBIT-marginalKoncernen4,4%2,4%
    Power Technologies6,4%8,0%
    Automation Technologies8,9%8,1%
    Non-core activities
    Corporate
    Netovinst (förlust)13-391


    Nyckeltal för ABB helåret 2004
    (ej granskat)
    $ in millions200420031% förändring
    DollarLokal valuta
    OrderingångKoncernen21 68919 70110%3%
    Power Technologies9 3727 68222%15%
    Automation Technologies11 3349 69117%9%
    Non-core activities1 6943 360
    Corporate-711-1 032
    IntäkterKoncernen20 72120 4271%-5%
    Power Technologies8 7557 59815%9%
    Automation Technologies11 0309 62815%7%
    Non-core activities1 6934 303
    Corporate-757-1 102
    EBIT*Koncernen1 084357204%
    Power Technologies6105953%
    Automation Technologies1 02773839%
    Non-core activities-46-467
    Corporate-507-509
    EBIT-marginalKoncernen5,2%1,7%
    Power Technologies7,0%7,8%
    Automation Technologies9,3%7,7%
    Non-core activities
    Corporate
    Nettovinst (förlust)201-779
    1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av återstoden av verksamheten inom olje, gas och petrokemi till kvarvarande verksamhet, och av annan verksamhet till avvecklad verksamhet, under 2004. * Resultat före räntenetto och skatter. För mer information, se Sammanfattning av finansiell information.


    Appendix 2 - Reclassifications
    The company has adjusted its 2004 income statement and balance sheet to reflect the reclassification of its remaining downstream oil and gas business from Discontinued operations into continuing operations, and the reclassification of other businesses, including the power lines business from the Power Technologies division, into discontinued operations. The income statements and balance sheets below reflect these reclassifications for the first three quarters of 2004.

    ABB income statement Q1-Q3 2004 (unaudited)
    $ in millions
    Q3 2004
    Q2 2004
    Q1 2004
    Revenues
    5,013
    5,209
    4,528
    Cost of sales
    (3,834)
    (3,930)
    (3,350)
    Gross profit
    1,179
    1,279
    1,178
    Selling, general and administrative expenses
    (909)
    (948)
    (918)
    Amortization expense
    (12)
    (11)
    (11)
    Other income (expense), net
    (6)
    1
    (2)
    Earnings before interest and taxes
    252
    321
    247
    Interest and dividend income
    45
    45
    31
    Interest and other finance expense
    (73)
    (95)
    (110)
    Income (loss) from continuing operations before taxes and minority interest
    224
    271
    168
    Provision for taxes
    (84)
    (96)
    (65)
    Minority interest
    (23)
    (28)
    (14)
    Income (loss) from continuing operations
    117
    147
    89
    Loss from discontinued operations, net of tax
    (19)
    (58)
    (88)
    Net income
    98
    89
    1

    Appendix 2 – Reclassifications (cont’d)
    ABB balance sheet March to September 2004 (unaudited)
    $ in millions
    Sept. 30 2004
    June 30 2004
    Mar. 31 2004
    Cash and equivalents
    2,963
    3,022
    2,720
    Marketable securities
    745
    491
    1,237
    Receivables, net
    6,310
    6,208
    5,881
    Inventories, net
    3,069
    2,946
    2,911
    Prepaid expenses and other
    1,571
    1,397
    1,447
    Assets held for sale and in discontinued operations
    180
    1,516
    4,600
    Total current assets
    14,838
    15,580
    18,796
    Financing receivables, non-current
    1,215
    1,277
    1,354
    Property, plant and equipment, net
    2,730
    2,713
    2,767
    Goodwill
    2,504
    2,500
    2,503
    Other intangible assets, net
    497
    517
    549
    Prepaid pension and other related benefits
    554
    555
    560
    Investments and other
    1,471
    1,610
    1,713
    Total non-current assets
    8,971
    9,172
    9,446
    Total assets
    23,809
    24,752
    28,242
    Accounts payable, trade
    4,034
    3,950
    3,867
    Accounts payable, other
    1,321
    1,239
    1,241
    Short-term borrowings and current maturities of long-term borrowings
    632
    955
    1,013
    Accrued liabilities and other
    5,791
    5,604
    5,646
    Liabilities held for sale and in discontinued operations
    243
    803
    3,646
    Total current liabilities
    12,021
    12,551
    15,413
    Long-term borrowings
    4,562
    5,175
    5,774
    Pension and other related benefits
    1,820
    1,774
    1,768
    Deferred taxes
    959
    1,014
    1,004
    Other liabilities
    1,084
    1,078
    1,093
    Total non-current liabilities
    8,425
    9,041
    9,639
    Total liabilities
    20,446
    21,592
    25,052
    Minority interest
    242
    237
    286
    Total stockholders' equity
    3,121
    2,923
    2,904
    Total liabilities and stockholders' equity
    23,809
    24,752
    28,242


    För mer information kontakta:

    Media Relations
    ABB Corporate Communications, Zurich
    Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
    Tel: +41 43 317 6568
    Fax: +41 43 317 7958
    media.relations@ch.abb.com
    Investor Relations
    Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
    Sverige: Tel.+46 21 325 719
    USA: Tel +1 203 750 7743
    investor.relations@ch.abb.com

    Senast uppdaterad 2011-03-21
    seabb364 59d109e994690748c1256fab001cd1ad