•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  ABB rapporterar 199 miljoner dollar
  i nettovinst första kvartalet 2005

  2005-04-28

  För hela rapporten:

  Pressmeddelande Q1 2005
  Finansiell information Q1 2005

  • Kärndivisionernas orderingång upp 16 procent, intäkter upp 15 procent
  • Koncernens EBIT upp 58 procent till 391 miljoner dollar, EBIT-marginal 7,7 procent
  • EBIT-marginal upp till 10,9 procent för Automation Technologies, EBIT-marginal för Power Technologies ned till 7,6 procent
  • Fokus på koncerngemensamma kostnader ger resultat

  Nyckeltal för första kvartalet 2005 (ej granskat)
  (US$ in millions)Jan-mar 05Jan-mar 041Förändring3
  OrderingångKoncernen6 2615 7778%
  Power Technologies2 6982 34915%
  Automation Technologies3 5242 99518%
  IntäkterKoncernen5 0884 52812%
  Power Technologies2 1481 83117%
  Automation Technologies2 8172 49813%
  EBIT2Koncernen39124758%
  Power Technologies16314612%
  Automation Technologies30721642%
  Non-core activities90na
  Corporate-88-115
  EBIT-marginalKoncernen7,7%5,5%
  Power Technologies7,6%8,0%
  Automation Technologies10,9%8,6%
  Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter-16-88
  Nettovinst1991
  Vinst per aktie0,100,00
  1Justerat för att avspegla omklassificering av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter och annan verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004. 2 Resultat före räntenetto och skatter. 3 I dollar

  ABB rapporterade i dag högre orderingång och intäkter för första kvartalet 2005. EBIT (resultat före räntenetto och skatter) för koncernen ökade med 58 procent jämfört med samma kvartal 2004.

  Koncernens EBIT-marginal steg till 7,7 procent från 5,5 procent för samma period 2004. Som ett resultat av högre EBIT och lägre förluster i avvecklade verksamheter ökade nettovinsten till 199 miljoner dollar, från ett nollresultat första kvartalet 2004.

  "Vi har presterat starkt inledningsvis 2005", säger Fred Kindle, vd och koncernchef i ABB. "Gynnsam marknadsutveckling tillsammans med fortsatta ansträngningar att förbättra produktiviteten i verksamheten samt minska våra koncerngemensamma kostnader har lyft vår totala lönsamhet."

  "Vi är fortsatt fast beslutade att nå vårt mål på en EBIT-marginal för koncernen på 7,7 procent i år, trots sjunkande marginal inom Power Technologies och de ökade kostnader vi räknar med senare i år för produktivitetsförbättringar och vår anpassning till Sarbanes-Oxley Act".

  Bidragande till EBIT-ökningen var främst ett starkt resultat i divisionen Automation Technologies men också minskningen av koncerngemensamma kostnader och verksamhetsförbättringar inom olja-, gas- och petrokemiverksamheten inom icke-kärnverksamheter. Divisionen Power Technologies rapporterade också högre EBIT, samtidigt som fortsatt ökade råmaterialkostnader samt rörelserelaterade kostnader försvagade divisionens EBIT-marginal jämfört med första kvartalet 2004. Mot bakgrund av de nuvarande fluktuationerna i verksamheten kan inte divisionens mål på 10 procent i EBIT-marginal 2005 bekräftas.

  Kassaflödet från rörelsen minskade första kvartalet, delvis som en följd av normala säsongsvariationer med större rörelsekapitalbehov i de två divisionerna tidigt under året liksom kassautflöde från icke-kärnverksamheterna. Som en följd härav ökade nettoskulden under första kvartalet med cirka 180 miljoner dollar, trots att totala skulden minskade och skuldsättningsgraden förbättrades jämfört med slutet av föregående kvartal.

  Första kvartalet 2005 - sammanfattning
  Koncernens orderingång första kvartalet 2005 steg 8 procent till 6 261 miljoner dollar (upp 3 procent i lokala valutor). Sammantaget för de två divisionerna ökade orderingången med 16 procent (11 procent i lokala valutor) till 6 222 miljoner dollar.

  Orderingången ökade i de flesta kundsegment, bland andra energisektorn, olje- och gasindustri, mineral- och gruvindustri samt kemisk industri. Sett över regioner1 var tillväxten störst i Nord- och Sydamerika med en ökning i orderingång med 35 procent till 1 159 miljoner dollar och i Mellanöstern och Afrika, med en ökning på 65 procent till 584 miljoner dollar. En tvåsiffrig orderökning i Nordamerika första kvartalet avspeglar den alltjämt stigande efterfrågan på utrustning för kraftöverföring, såväl som fortsatt tillväxt i de flesta industrisegment som ABB betjänar. I Sydamerika ökade orderingången från låga nivåer. I Mellanöstern bidrog en större efterfrågan på kraftinfrastruktur, liksom industrins goda utveckling generellt, till ökad orderingång under kvartalet.

  Orderingången i Asien steg med 12 procent (upp 8 procent i lokala valutor) under kvartalet till 1 411 miljoner dollar. En fördubbling av orderingången i Indien till cirka 300 miljoner dollar mer än uppvägde en minskad orderingång i Kina till cirka 500 miljoner dollar, ned cirka 20 procent. I Indien ökade orderingången i de flesta kundsegment. Framför allt vann divisionen Power Technologies två stora order på transformatorer under kvartalet. Orderingången i Kina var lägre än för första kvartalet 2004 då den ökade med mer än 50 procent. En ökning av basorder i Kina första kvartalet uppvägde inte färre stora order.

  I Europa sjönk orderingången med 6 procent till 3 107 miljoner dollar (ned 12 procent i lokala valutor) under första kvartalet jämfört med samma kvartal 2004, som en följd av att orderingången för Power Technologies minskade mer än orderingången för Automation Technologies ökade.

  Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) för koncernen ökade med 11 procent (5 procent i lokala valutor) under första kvartalet och stod för 88 procent av totala orderingången, jämfört med 87 procent första kvartalet 2004. Stora order (mer än 15 miljoner dollar) ökade för divisionerna jämfört med samma kvartal 2004 men minskade med 6 procent (11 procent ned i lokala valutor) för koncernen, till följd av lägre orderingång för olja-, gas- och petrokemiverksamheten som är en del av icke-kärnverksamheter.

  Orderstocken för koncernen, inklusive icke-kärnverksamheter, uppgick vid slutet av första kvartalet 2005 till 13 006 miljoner dollar, upp 6 procent jämfört med slutet av fjärde kvartalet 2004 (upp 10 procent i lokala valutor). Den sammantagna orderstocken för de två divisionerna uppgick till 11 990 miljoner dollar vid slutet av mars 2005, en ökning med 7 procent (upp 11 procent i lokala valutor) jämfört med orderstocken vid slutet av december 2004.

  Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 5 088 miljoner dollar, en ökning med 12 procent (6 procent i lokala valutor). De två divisionernas sammantagna intäkter ökade med 15 procent (9 procent i lokala valutor).

  Intäkterna ökade i samtliga regioner första kvartalet, med störst ökningar i Asien - upp 21 procent till 1 080 miljoner dollar - och i Mellanöstern och Afrika - upp 22 procent till 527 miljoner dollar. I Asien ökade intäkterna tvåsiffrigt i både Kina och Indien, både i dollar och lokala valutor. Intäkterna ökade i Europa med 9 procent (upp 2 procent i lokala valutor) till 2 593 miljoner dollar, med störst ökningar i östra Eeuropa. Intäkterna ökade i både Nord- och Sydamerika med sammanlagt 6 procent (upp 3 procent i lokala valutor) till 888 miljoner dollar.

  Koncernens EBIT uppgick till 391 miljoner dollar första kvartalet 2005, upp 58 procent jämfört med samma period 2004. Bidragande till förbättringen var främst EBIT-ökningen med 91 miljoner dollar för Automation Technologies.

  I koncernens EBIT ingår Övriga intäkter (kostnader), netto, med 52 miljoner dollar, att jämföras med en förlust på 2 miljoner dollar för samma kvartal förra året. Av dessa 52 miljoner dollar under årets första kvartal var 20 miljoner dollar kapitalvinster, varav cirka 17 miljoner dollar härrör från försäljning av fast egendom. Vinst från bolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden, licensintäkter och övrigt uppgick till sammanlagt 39 miljoner dollar jämfört med 21 miljoner dollar samma period förra året. Den resterande skillnaden i Övriga intäkter (kostnader), netto, härrör främst från högre omstruktureringskostnader under första kvartalet 2004 i samband med produktivitetsprogrammet Step change, som i allt väsentligt var avslutat vid andra kvartalets slut 2004.

  Koncernens EBIT-marginal för kvartalet steg till 7,7 procent jämfört med 5,5 procent för samma kvartal 2004. EBIT-marginalen i Automation Technologies ökade till 10,9 procent från 8,6 procent, medan EBIT-marginalen i Power Technologies minskade till 7,6 procent från 8,0 procent samma kvartal 2004.

  Finansnetto 2 uppgick till minus 41 miljoner dollar första kvartalet jämfört med minus 79 miljoner dollar första kvartalet 2004. Finansnettot påverkades positivt av en icke återkommande kostnad avseende redovisningsmässig volatilitet (bifurkation) relaterad till konvertibla obligationer utgivna i dollar, till följd av villkorsändring av obligationen under 2004, som eliminerade ytterligare bifurkation. Bifurkationseffekten för första kvartalet 2004 medförde en kostnad på 35 miljoner dollar, varav 23 miljoner dollar avsåg effekten av marknadsvärderingen av konverteringsrättigheterna och 12 miljoner dollar avskrivning av rabatten i obligationen. Första kvartalet 2005 uppstod ingen kostnad avseende bifurkation men en avskrivning av rabatten på 7 miljoner dollar.

  Skattekostnader uppgick till 115 miljoner dollar (effektiv skattesats cirka 33 procent) för första kvartalet 2005 jämfört med 65 miljoner dollar (effektiv skattesats cirka 39 procent) för första kvartalet 2004. Den minskade skattesatsen beror huvudsakligen på högre vinster i länder med lägre skattesats eller gjorda förlustavdrag för ackumulerade underskott.

  Nettoförlusten i avvecklade verksamheter uppgick till 16 miljoner dollar, jämfört med en nettoförlust på 88 miljoner dollar första kvartalet 2004. I förlusten första kvartalet 2005 ingår en kostnad på 18 miljoner dollar avseende marknadsvärderingen av de runt 30 miljoner ABB-aktier som reserverats för att delvis täcka företagets asbestförpliktelser. Förlusten första kvartalet 2004 inkluderade 30 miljoner dollar från försäljningen av återförsäkringsverksamheten. (För mer information om avvecklade verksamheter, se sidan 8 i det här pressmeddelandet.)

  ABB:s nettovinst första kvartalet uppgick till 199 miljoner dollar jämfört med en nettovinst på 1 miljon dollar samma kvartal 2004.

  Balansräkning och skuld
  Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid slutet av mars 2005 till 3,7 miljarder dollar (exklusive avvecklade verksamheter), en minskning från 4,2 miljarder dollar vid slutet av december 2004.

  Minskningen avspeglar främst rörelserelaterat kassautflöde under första kvartalet (235 miljoner dollar), köp av anläggningstillgångar (79 miljoner dollar) och återbetalning av förfallna skulder (179 miljoner dollar).

  Vid slutet av mars 2005 uppgick den totala skulden (definierad som total kort- och långfristig upplåning) till 5,2 miljarder dollar jämfört med 5,5 miljarder dollar vid slutet av december 2004. I ABB:s totala skuld ingår cirka 200 miljoner dollar i obligationer som förfaller till betalning under tredje kvartalet 2005.

  Skuldsättningsgraden, definierad som total skuld dividerad med total skuld plus eget kapital (inklusive minoritetsintressen), var 61 procent vid slutet av mars 2005, jämfört med 64 procent vid slutet av föregående kvartal.

  Nettoskulden (likvida medel plus kortfristiga placeringar minus total skuld) uppgick till 1,5 miljarder dollar, upp från 1,3 miljarder dollar vid slutet av fjärde kvartalet 2004. Ökningen av nettoskulden första kvartalet 2005 är en följd av ökat kassautflöde i rörelsen.

  Eget kapital uppgick till 2 994 miljoner dollar den 31 mars 2005, jämfört med 2 824 miljoner dollar den 31 december 2004.

  Kassaflöde från rörelsen1 (ej granskat)
  MUSDJan-mar 2005Jan-mar 2004Förändring
  Power Technologies-73-57-16
  Automation Technologies6797-30
  Icke-kärnverksamhet-1247-131
  Koncerngemensamt-105-17570
  Kassaflöde, netto, i rörelsen-235-128-107
  1 Inkluderar kassaflöden från verksamheter klassificerade som avvecklade verksamheter.

  Koncernens nettoutflöde från rörelsen uppgick till 235 miljoner dollar första kvartalet 2005, en ökning med 107 miljoner dollar jämfört med första kvartalet 2004.

  De två divisionerna rapporterade sammanlagt kassautflöde på 6 miljoner dollar under första kvartalet, jämfört med kassainflöde på 40 miljoner dollar samma period 2004. Den främsta orsaken till det ökade utflödet var den snabbare ökningen av netto rörelsekapital första kvartalet till följd av kraftig tillväxt av orderingång och intäkter, jämfört med samma kvartal 2004. I synnerhet ökade lagren, samtidigt som förskottsbetalningar från kunder minskade. Netto rörelsekapital, i procent av intäkterna, minskade dock i divisionerna jämfört med första kvartalet 2004.

  Icke-kärnverksamheter rapporterade ett kassautflöde på 124 miljoner dollar första kvartalet 2005, jämfört med ett kassainflöde på 7 miljoner dollar första kvartalet 2004. Kassaflödet i icke-kärnverksamheter första kvartalet 2005 påverkades av kontanta utbetalningar på 16 miljoner dollar relaterade till avsättningar gjorda fjärde kvartalet 2004, en kontant betalning på 21 miljoner dollar avseende uppgörelsen vid försäljningen av utvinningsverksamheten inom olja och gas samt ett kassautflöde på 45 miljoner dollar i olje-, gas- och petrokemiverksamheten. Föregående år ökade kassaflödet från rörelsen till följd av en särskild utdelning på cirka 60 miljoner dollar från investeringen i kraftanläggningen Jorf Lasfar i Marocko och 40 miljoner dollar i positivt kassaflöde från försäkringsverksamheten, vilken sedan dess har avyttrats.

  Kassautflöde från koncerngemensamt minskade med 70 miljoner dollar jämfört med samma kvartal 2004. Förbättringen är huvudsakligen en följd av 20 miljoner dollar lägre asbestutbetalningar jämfört med första kvartalet 2004 och cirka 30 miljoner dollar i positivt kassaflöde från avslutade derivattransaktioner i koncernens treasury-verksamhet.

  Medarbetare
  Vid slutet av mars 2005 hade ABB cirka 102 000 medarbetare, ungefär lika många som vid slutet av fjärde kvartalet 2004. Jämfört med slutet av första kvartalet 2004 var antalet medarbetare cirka 11 000 färre, främst till följd av avyttringar.

  Asbest
  Den 21 mars 2005 meddelade ABB att en uppgörelse nåtts avseende vissa villkorspunkter för en ändrad rekonstruktionsplan för Combustion Engineering (CE) och ABB Lummus Global Inc., för att lösa asbestkraven för de båda bolagen. Avsikten är att den ändrade rekonstruktionsplanen ska motsvara det beslut som fattades i US Third Circuit Court of Appeals den 2 december 2004.

  Uppgörelsen kräver att ABB bidrar med ytterligare 232 miljoner dollar för betalning av aktuella och framtida asbestkrav mot CE och ABB Lummus Global Inc. Effekten av det tillkommande beloppet, såväl som vissa relaterade justeringar, redovisades i helårsresultatet för 2004 som publicerades i ABB:s årsredovisning 22 april 2005.

  Den 5 april 2005 anmodades ABB av en konkursdomstol i USA att inom cirka 60 dagar inkomma med alla handlingar rörande den ändrade rekonstruktionsplanen för CE och ABB Lummus Global Inc. till domstolen. ABB och övriga berörda parter förbereder för närvarande dessa handlingar till domstolen.

  Koncernens utsikter
  Då ABB den 17 februari i år rapporterade resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2004 justerades målet för koncernens EBIT-marginal 2005 till 7,7 procent från 8,0 procent, mot bakgrund av omklassificeringen av verksamheten inom olja, gas och petrokemi till kvarvarande verksamheter. Koncernen stod fast vid övriga mål för tillväxt och lönsamhet.

  Från 2002 fram till slutet av 2005 väntas ABB uppnå en genomsnittlig årlig intäktsökning på 4 procent i lokala valutor. Divisionen Power Technologies förväntas öka intäkterna med i genomsnitt 5,3 procent per år i lokala valutor. Automation Technologies förväntas öka intäkterna med i genomsnitt 3,3 procent per år i lokala valutor.

  För divisionen Automation Technologies bekräftas målet för EBIT-marginal 2005 på 10,7 procent. Även om divisionen Power Technologies har uppnått väsentliga verksamhetsförbättringar de senaste månaderna gör de nuvarande fluktuationerna i verksamheten att utsikterna att nå målet för EBIT-marginal 2005 på 10,0 procent har minskat. Detta mål kan därför inte bekräftas.

  Koncernen bekräftar målet på en EBIT-marginal 2005 på 7,7 procent.

  Företaget fortsätter minska sina finansiella förpliktelser, däribland sina värdepapperiseringsprogram. Fokus kommer att ligga på åtgärder som skapar störst ekonomiskt värde för företaget, snarare än att uppnå vissa nyckeltal.

  Målen för intäkter och marginaler exkluderar större förvärv, avyttringar och nedläggningar.

  Fastställande av nya mål
  ABB avser att i början av september 2005 offentliggöra nya finansiella mål för perioden 2006 till 2009.

  Divisionsresultat första kvartalet 2005

  Power Technologies (ej granskat)
  MUSD (där ej annat anges)Jan-mar 2005Jan-mar 20041Förändring
  Orderingång2 6982 34915%
  Intäkter2 1481 83117%
  EBIT16314612%
  EBIT-marginal7,6%8,0%
  1Justerat för att avspegla omklassificering av verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004.

  Från och med 1 januari 2005 består divisionen Power Technologies av två affärsområden. Power Technology Products omfattar tillverkningen av produkter inom kraftteknik, såsom ställverk, brytare, transformatorer och kablar. Affärsområdet Power Technology Systems erbjuder system för kraftöverföring och distributionsnät samt för kraftverk.

  Divisionens orderingång steg med 15 procent (upp 10 procent i lokala valutor) under första kvartalet till 2 698 miljoner dollar.

  Orderingången i Power Technology Products steg både i dollar och lokala valutor då efterfrågan i energisektorn fortsatte öka i samtliga regioner. Mellanöstern och Afrika, samt Asien, svarade för störst tillväxt. I Asien var ökningen störst i Indien, där orderingången mer än fördubblades, jämfört med samma period 2004. Ökningen i Indien mer än uppvägde en minskning i Kina. Orderingången ökade i både Nord- och Sydamerika med störst ökning i USA. I Europa ökade orderingången både i dollar och lokala valutor som följd av att efterfrågan fortsätter förbättras i de flesta kundsegment.

  I Power Technology Systems var orderingången oförändrad i dollar och lägre i lokala valutor jämfört med första kvartalet 2004 till följd av att ökade order på stora system uppvägde minskade basorder. Orderingången ökade kraftigt i Mellanöstern och Afrika men minskade i de flesta övriga regioner under första kvartalet. Orderingången i Asien minskade till följd av lägre orderingång i Kina, vilken mer än motvägde högre orderingång i Indien, omfattande bland annat transformatorer till ett värde av 80 miljoner dollar. I Nord- och Sydamerika minskade orderingången. En något ökad orderingång i Sydamerika (oförändrad i lokala valutor) motvägdes av en minskad orderingång i Nordamerika. Orderingången i Europa sjönk till följd av minskade stora order i östra Europa.

  Orderstocken vid slutet av första kvartalet 2005 uppgick till 7 066 miljoner dollar, en ökning med 4 procent (upp 7 procent i lokala valutor) jämfört med slutet av föregående kvartal.

  Intäkterna första kvartalet uppgick till 2 148 miljoner dollar, 17 procent högre än motsvarande kvartal 2004 (upp 12 procent i lokala valutor). Intäktsökningen är främst en följd av fortsatt ökad produktförsäljning och intäkter från ett antal stora order som togs 2004. Intäkterna steg tvåsiffrigt i produktverksamheten i både dollar och lokala valutor. Intäkterna ökade, både i dollar och lokala valutor, även i systemverksamheten.

  Sett över regioner steg intäkterna mest i Asien (främst i Kina) samt Mellanöstern och Afrika. Intäkterna var oförändrade i Nordamerika. Produktförsäljningen ökade, främst inom mellanspänningsområdet, samtidigt som intäkterna från systemverksamheten minskade. I Sydamerika ökade intäkterna tvåsiffrigt i både dollar och lokala valutor från en låg nivå. Intäkterna var högre i Europa i dollar men oförändrade i lokala valutor.

  EBIT för första kvartalet ökade med 12 procent till 163 miljoner dollar, jämfört med samma kvartal 2004. Ökningen var ett resultat av både starkt förbättrade intäkter och lägre omstruktureringskostnader. EBIT var högre i Power Technology Systems medan den var oförändrad i Power Technology Products till följd av lägre EBIT i transformatorverksamheten som motvägde EBIT-förbättringar i mellanspännings- och högspänningsverksamheterna. Trots pågående åtgärder för att höja priser och sänka kostnader i leveranskedjan samt hedgingaktiviteter medförde de alltjämt ökande råvarupriserna, särskilt för olja och elektrostål, ett försämrat EBIT i tranformatorverksamheten med cirka 15 miljoner dollar jämfört med första kvartalet 2004.

  EBIT-marginalen för kvartalet var 7,6 procent jämfört med 8,0 procent första kvartalet 2004. De negativa effekterna av höjda råvarukostnader och andra rörelserelaterade faktorer mer än motvägde divisionens minskade omstruktureringskostnader jämfört med samma kvartal förra året samt den förbättrade EBIT-marginalen i systemverksamheten tack vare bättre kapacitetsutnyttjande och lägre kostnader.

  Divisionen hade ett kassautflöde från rörelsen på 73 miljoner dollar, jämfört med ett kassautflöde på 57 miljoner dollar samma kvartal 2004. Behov av större rörelsekapital till följd av växande intäkter var främsta orsaken till minskningen.

  Automation Technologies (ej granskat)

  MUSD (där ej annat anges)Jan-mar 2005Jan-mar 20041Förändring
  Orderingång3 5242 99518%
  Intäkter2 8172 49813%
  EBIT30721642%
  EBIT-marginal10,9%8,6%
  1 Justerat för att avspegla omklassficering av verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004.

  Automation Technologies rapporterade ökad orderingång med 18 procent under första kvartalet 2005 (upp 11 procent i lokala valutor) till 3 524 miljoner dollar jämfört med första kvartalet 2004. Orderingången ökade i alla affärsområden både i dollar och lokala valutor. Basorder ökade och stora order ökade väsentligt.

  Störst ökning i orderingång uppvisade affärsområdena Process Automation och Manufacturing Automation, främst till följd av fortsatt stark efterfrågan generellt inom sektorerna olja och gas, metall och mineral samt kemisk industri, såväl som inkomna order från ramavtalet från 2004 på leverans av robotprodukter och -system till DaimlerChrysler i USA. Manufacturing Automation ökade också orderingången till tvåsiffrigt från annan industri än fordonsindustrin, till exempel förpackningsindustrin och eletronikindustrin. Efterfrågan för affärsområdet Automation Products fortsatte förbättras, med ordertillväxt från industrikunder som mer än uppvägde minskade order inom bygg- och anläggningsindustrin.

  Investeringarna i massa- och pappersindustrin har nått sin botten och ABB:s orderingång från dessa kunder har stabiliserats på relativt låga nivåer. Orderingången på marina turboladdare var fortsatt stark, med störst efterfrågan inom fartygsbyggnation.

  Regionalt var ordertillväxten under första kvartalet störst i Amerika - både Nord- och Sydamerika - och i Mellanöstern och Afrika. Ordertillväxten i Asien var måttlig jämfört med samma kvartal 2004, under vilket både Indien och Kina uppvisade ökningar på mer än 50 procent. Under första kvartalet i år steg orderingången kraftigt i Indien för affärsområdena Automation Products och Process Automation, särskilt i den kemiska industrin. I Kina var orderingången lägre för Process Automation jämfört med de höga nivåerna, i synnerhet inom mineralindustrin, under samma kvartal 2004. Orderminskningen för affärsområdet Process Automation mer än motvägde en orderökning för Automaton Products i Kina. I Europa var orderingången högre i dollar och lokala valutor med måttlig tillväxt i västra Europa och kraftig tillväxt i östra Europa.

  Orderstocken vid slutet av första kvartalet uppgick till 4 924 miljoner dollar, en ökning med 15 procent (19 procent i lokala valutor) jämfört med slutet av föregående kvartal.

  Intäkterna steg med 13 procent (7 procent i lokala valutor) till 2 817 miljoner dollar jämfört med första kvartalet 2004. Intäkterna steg för alla affärsområden både i dollar och lokala valutor, med starkast tillväxt för Automation Products. Affärsområdet Manufacturing Automation rapporterade en god produktförsäljning för kvartalet, både i dollar och lokala valutor, samt intäkter från ett antal stora order som togs under senare delen av 2004.

  Asien svarade för den största intäktsökningen, med förbättringar både i Kina och Indien för alla affärsområden under kvartalet, både i dollar och lokala valutor. Intäkterna ökade också i Amerika, i synnerhet Nordamerika. I Europa steg intäkterna i dollar och var oförändrade i lokala valutor. Intäkterna ökade kraftigt i östra Europa men minskade i västra Europa i lokala valutor.

  EBIT ökade med 42 procent, till 307 miljoner dollar, jämfört med första kvartalet 2004. Alla affärsområden rapporterade högre EBIT till följd av högre intäkter, fortsatta produktivitetsförbättringar och lägre omstruktureringskostnader. EBIT-marginalen ökade som ett resultat härav till 10,9 procent första kvartalet, från 8,6 procent första kvartalet i fjol. Det var det tionde kvartalet i följd som divisionens EBIT och intäkter ökade.

  Divisionens kassaflöde från rörelsen var 67 miljoner dollar, ned från 97 miljoner dollar första kvartalet 2004, främst till följd av ökade behov av rörelsekapital i samtliga affärsområden i samband med kraftigt ökade intäkter.


  Icke-kärnverksamheter (ej granskat)
  MUSD (där ej annat anges)Jan-mar 2005Jan-mar 20041
  Olja, gas och petrokemi91
  Building Systems-19-17
  Equity Ventures 2322
  Övriga icke-kärnverksamheter2-4-6
  Totalt90
  1 Justerat för att avspegla omklassificering av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter och annan verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004. 2 Omfattar huvudsakligen återstoden av Structured Finance och New Ventures-verksamhet

  EBIT i icke-kärnverksamheter uppgick till 9 miljoner dollar för första kvartalet, jämfört med ett nollresultat för första kvartalet 2004. EBIT för olje-, gas- och petrokemiverksamheten steg under första kvartalet, jämfört med de låga nivåerna samma kvartal 2004, till följd av stark intäktsökning, förbättringsåtgärder i verksamheten de senaste två åren och den strategiska förskjutningen från stora projekt till fasta pris till mindre projekt med lägre risk.

  Förlusten för Building Systems första kvartalet 2005 är en följd av en svag marknad samt ytterligare omstruk-tureringskostnader i Tyskland och kostnader i samband med nedtrappning av verksamheten i andra länder.


  Koncerngemensamt (ej granskat)
  MUSD (där ej annat anges)Jan-mar 2005Jan-mar 20041
  Huvudkontor -79-99
  Forskning och utveckling-23-21
  Övrigt2145
  Totalt-88-115
  1 Justerat för att avspegla omklassificering av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter samt andra verksamheten till avvecklade verksamheter under 2004. 2 Inkluderar konsolideringseffekter, fast egendom och Treasury Services.

  Lägre koncerngemensamma kostnader första kvartalet 2005 avspeglar främst pågående åtgärder för att minska kostnaderna för huvudkontor samt kapitalvinster på 17 miljoner dollar från försäljning av fast egendom, redovisat under posten Övrigt ovan. Därutöver kommer programmet för anpassning av ABB till Sarbanes-Oxley Act att påverka koncerngemensamma kostnader under kommande kvartal.


  Avvecklade verksamheter (ej inkluderad i EBIT)
  (ej granskat)
  MUSDJan-mars 2005Jan-mars 20041
  Asbest-19-27
  Kraftledningar-3-9
  Övrigt26-52
  Nettoförlust-16-88
  1 1 Justerat för att avspegla omklassificering av olje-, gas- och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter och andra verksamheter till avvecklade verksamheter under 2004. 2 Omfattar de avyttrade verksamheterna inom återförsäkring, utvinning av olja och gas, vindkraft samt Metering.

  Nettoförlusten från avvecklade verksamheter uppgick till 16 miljoner dollar för första kvartalet jämfört med en förlust på 88 miljoner dollar samma kvartal förra året. Resultatet för Asbest är i första hand en följd av 18 miljoner dollar i bokförd kostnad från marknadsvärderingen av de runt 30 miljoner ABB-aktier som reserverats för att delvis täcka företagets asbestförpliktelser, jämfört med en kostnad på 24 miljoner dollar första kvartalet 2004. Bidragande till förbättringen var också engångsförlusten 2004 på 30 miljoner dollar i återförsäkringsverksamheten och lägre kostnader relaterade till förädlingsverksamheten inom olja och gas. Dessa verksamheter avyttrades 2004.


  Appendix

  MUSDJan-mar 2005Jan-mar 20041% Förändring
  DollarLokala valutor
  OrderingångKoncernen6 2615 7778%3%
  Power Technologies2 6982 34915%10%
  Automation Technologies3 5242 99518%11%
  Icke-kärnverksamheter267619-57%-60%
  Koncerngemensamt-228-186----
  IntäkterKoncernen5 0884 52812%6%
  Power Technologies2 1481 83117%12%
  Automation Technologies2 8172 49813%7%
  Icke-kärnverksamheter337387-13%-21%
  Koncerngemensamt-214-188----
  EBIT2Koncernen39124758%
  Power Technologies16314612%
  Automation Technologies30721642%
  Icke-kärnverksamheter90--
  Koncerngemensamt-88-115--
  EBIT-marginalKoncernen7,7%5,5%
  Power Technologies7,6%8,0%
  Automation Technologies10,9%8,6%
  Icke-kärnverksamheter----
  Koncerngemensamt----
  Nettovinst1991
  1 1 Justerat för att avspegla omklassificeringen av olje-, gas-, och petrokemiverksamheten till kvarvarande verksamheter och annan verksamhet till avvecklade verksamheter under 2004. 2 Resultat före räntenetto och skatter. För mer information, se Sammanfattning av finansiell information.


  Ytterligare information
  Pressmeddelandet och en OH-presentation på engelska av resultatet för första kvartalet 2005 finns tillgängliga från och med 28 april 2005 på ABB:s News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

  ABB håller en presskonferens i dag via telefon med start kl 10.00 CET. För att delta, ring 08-5069 2105. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41-91 612 4330 (Europa) (för England +44-207 108 6233) eller +1-866 416 2558 (USA). Inträdeskod: 950#.

  ABB håller en telefonkonferens idag för analytiker och investerare med start kl 15.00 CET. För att delta, slå +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa tio minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 533#.

  Kommande redovisningsdatum under 2005 är 28 juli och 28 oktober (ändrat från tidigare meddelat 27 oktober).

  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare runt om i världen.

  Zürich den 28 april 2005
  Fred Kindle, vd och koncernchef  Viktigt att notera angående framåtsyftande information
  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden avseende framtidsutsikter, skuldminskning och intäkts- och marginalmål för vår verksamhet samt uttalanden om den framtida processen och kostnaden för att lösa asbestförpliktelser. Dessa uttalanden bygger på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på vårt framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska villkor i de regioner och industrier, vilka utgör viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s affärsverksamheter. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser utmärks normalt av ord som "förväntar", "bedömer", "uppskattar", "mål" eller liknande uttryck. Emellertid föreligger riskfaktorer och osäkerheter, av vilka många är utanför vår kontroll, som kan medföra att det faktiska resultatet avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är bland andra ABB:s förmåga att avyttra vissa icke-kärnverksamheter på tillfredsställande villkor, ABB:s förmåga att ytterligare reducera företagets skuldsättning, villkoren enligt vilka asbestrelaterade skadeståndsanspråk kan lösas, summan av intäkter vi förmår inbringa från orderstock och orderingång, ekonomiska och marknadsmässiga villkor på geografiska marknader och i industrier viktiga för ABB:s verksamhet, marknadens accept för ABB:s nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar och kostnader förknippade med efterlevnadsaktiviteter, räntesatser, fluktuationer i valutakurser och sådana övriga faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Trots att ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar återgivna i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rationella antaganden kan inte garantier ges för att dessa förväntningar kommer att uppfyllas.


  Om tolkningsfrågor uppstår rörande detta pressmeddelande gäller den engelska språkversionen.

  För mer information kontakta:

  Media Relations
  ABB Corporate Communications, Zurich
  Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
  Tel: +41 43 317 6568
  Fax: +41 43 317 7958
  media.relations@ch.abb.com
  Investor Relations
  Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
  Sweden: Tel.+46 21 325 719
  USA: Tel +1 203 750 7743
  investor.relations@ch.abb.com
  ABB Ltd
  Affolternstrasse 44
  CH-8050 Zurich, Schweiz

  Senast uppdaterad 2005-04-28
  seabb364 4db8a4af7c5a7c39c1256ff10016b144