•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  ABB presenterar finansiella mål för 2009

  Verksamheten fokuserar på genomförande och värdeskapande

  ABB Strategy 2005-2009 (.ppt på eng)

  2005-09-06 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, informerade idag om sina nya finansiella mål för femårsperioden 2005 till 2009. Företaget presenterade också en strategi som poängterar bättre genomförande i affärsverksamheten och en bredare syn på värdeskapande, inklusive fokus på tillväxt, rörelsemarginal, kapitalanvändning och kassaflöde.
  "ABB är idag i en stark position och vi kan se fram emot hållbar och lönsam tillväxt", säger Fred Kindle, ABB:s vd och koncernchef. "De mål och åtgärder som vi presenterar idag är utformade för att bygga på vår styrka och säkra vår konkurrensmässiga framgång de kommande fem åren och vidare framåt".
  De nya koncernmålen avspeglar företagets fortsatta fokus på intäktsökning och lönsamhet i verksamheten, mätt i resultat före räntenetto och skatter (EBIT). Dessutom omfattar målen nettomarginal, avkastning på sysselsatt kapital och generering av kassaflöde.
  För att stödja genomförandet av strategin kommer organisationen att vara anpassad från 1 januari 2006. En ledningsnivå tas bort och de två kärndivisionerna ersätts av sina respektive fem affärsområden. En ny funktion håller på att inrättas på koncernledningsnivå för att stärka samordningen av den regionala organisationen.
  "Det här är en evolution av vår strategi, inte en revolution", säger Fred Kindle. "Vi fortsätter att fokusera på våra kärnverksamheter kraft och automation. Strategin inbegriper en balanserad syn på värdeskapande som innebär att vi, utöver tillväxt, även fokuserar på högre marginaler, högre avkastning på kapital samt kassaflöde. Framför allt handlar det om att bli bättre på genomförande för att leverera resultat på ett mer stabilt och tillförlitligt sätt".


  Koncernmål 20091 - sammanfattning

  Intäktstillväxt 2005-2009
  > 5% (CAGR2)
  EBIT3-marginal
  > 10%
  Nettomarginal
  > 5%
  Avkastning på sysselsatt kapital (efter skatt) (ROCE)
  Mid-teens
  Fritt kassaflöde som andel av nettoresultat
  100%
  1 Mål definieras i Appendix I på sidan 4 i det här pressmeddelandet. 2 Sammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser. 3Resultat före räntenetto och skatter.

  "Våra nya mål för nettoresultat och kassaflöde är avsedda att sätta mer fokus på vårt slutresultat och vår förmåga att omsätta resultat i kassaflöde", säger finanschef Michel Demaré. "Koncernens mål för avkastning på sysselsatt kapital kommer att ge en mer fullständig bild av hur vi använder våra kapitaltillgångar i företaget och vara ett dynamiskt ledningsinstrument för att mäta värdeskapande". ROCE kommer också att användas på divisionsnivå för att fastställa avkastningskrav på nya investeringar, med hänsyn taget till varje verksamhets EBIT-förväntning, riskprofil, volatilitet och kapitalintensitet.

  Ny organisationsstruktur
  De två nuvarande kärndivisionerna, Power Technologies och Automation Technologies, kommer att försvinna och deras respektive affärsområden kommer att bli de nya divisionerna från 1 januari 2006: Power Products (nuvarande affärsområdet Power Technology Products), Power Systems (nuvarande affärsområdet Power Technology Systems), Automation Products (som nuvarande affärsområde), Process Automation (som nuvarande affärsområde) och Robotics (nuvarande affärsområdet Manufacturing Automation). En ny funktion på koncernnivå, Global Markets and Technology, kommer att hjälpa till med att driva genomförandet av strategin över land- och regiongränser.

  Divisionsmål

  * Sammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser.

  Från 1 januari 2006 kommer huvudkontor för divisionerna Power Products, Power Systems och Automation Products att ligga i Zürich, Schweiz. Divisionen Process Automation kommer att ha huvudkontor i Norwalk, Connecticut, USA och divisionen Robotics kommer att ha huvudkontor i Shanghai, Kina.

  Ledning
  Som ett resultat av den nya divisionsstrukturen kommer ABB:s koncernledning att förändras. Från 1 januari 2006 kommer denna att bestå av Fred Kindle (vd och koncernchef), Dinesh Paliwal (vd Global Markets and Technology), Michel Demaré (finanschef), Gary Steel (chef HR) samt de nya ledamöterna Bernhard Jucker (chef Power Products), Samir Brikho (chef Power Systems), Tom Sjökvist (chef Automation Products), Veli-Matti Reinikkala (chef Process Automation) och Anders Jonsson (chef Robotics).
  Bernhard Jucker är för närvarande ABB:s landchef och chef för divisionen Automation Technologies i Tyskland. Samir Brikho är chef för förädlingsverksamheten inom olja, gas och petrokemi, ABB Lummus Global, och kommer att behålla den rollen i tillägg till sitt nya ansvarsområde. Tom Sjökvist är chef för affärsområdet Automation Products och Veli-Matti Reinikkala är chef för affärsområdet Process Automation. Anders Jonsson är för närvarande chef för divisionen Automation Technologies i Kina och operational excellence manager för divisionen globalt. Samir Brikho och Anders Jonsson tar över ledarskapet för sina respektive verksamheter från 1 oktober 2005.
  I sin nya roll som vd för Global Markets and Technology kommer Dinesh Paliwal - för närvarande chef för divisionen Automation Technologies - att fokusera på hur ABB på bästa sätt ska utnyttja möjligheterna för tillväxt och lönsamhet i nyckelregioner och viktiga handelsområden. I hans ansvar ingår att se till att ABB:s expertis och övriga resurser utnyttjas över landgränser och att befintliga resurser för lokal support används så effektivt som möjligt. Han kommer att fortsätta vara landchef i USA och regionchef i Nordamerika.
  Peter Smits, för närvarande chef för divisionen Power Technologies, kommer att tillträda som landchef i Tyskland och regionchef för Centraleuropa.

  Effekter på finansiell rapportering
  Företaget kommer att rapportera sina finansiella resultat enligt den nya divisionsstrukturen från första kvartalet 2006 (historiska divisionsdata för helåren 2003 och 2004 återfinns i Appendix I på sidan 4 i det här pressmeddelandet). För att kunna beräkna avkastning på sysselsatt kapital kommer också tillkommande uppgifter i koncernbalansräkningen att redovisas från och med den finansiella rapporteringen för helåret 2005.
  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare runt om i världen.


  Ytterligare information
  Pressmeddelandet med ABB:s finansiella mål och en OH-presentation finns tillgängliga från 6 september 2005 på ABB News Center på http://www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats http://www.abb.com/investorrelations .
  ABB håller presskonferens och telefonkonferens samt webbsändning för journalister idag kl 10.00. För att delta, ring 08 5069 2105. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 72 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 354#.
  ABB håller möte och telefonkonferens samt webbsändning for analytiker och investerare idag kl 14.00. För att delta, ring +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 642#.


  Viktigt att notera angående framåtsyftande information
  Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden, inklusive uttalanden avseende framtidsutsikter och intäkts- och marginalmål för våra verksamheter. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska villkor i de regioner och industrier vilka utgör viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s affärsverksamheter. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen på uttalanden som innehåller ord som "förväntar", "bedömer", "räknar med", "mål", "planer" eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många riskfaktorer och osäkerheter, av vilka många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är bland andra ABB:s förmåga att avyttra vissa icke-kärnverksamheter på tillfredsställande villkor, villkoren enligt vilka asbestrelaterade skadeståndsanspråk kan lösas, prisutvecklingen på råvaror, marknadens accept för ABB:s nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regleringar och kostnader förknippade med efterlevnadsaktiviteter, räntesatser, fluktuationer i valutakurser och sådana andra faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar återgivna i sådana framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden kan inte företaget ge garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.


  Appendix I

  Intäktstillväxt CAGRSammantagen årlig tillväxttakt för femårsperioden 2005 till 2009, exklusive större förvärv och avyttringar och antaget oförändrade valutakurser
  EBIT-marginalResultat före räntenetto och skatter i procent av intäkter
  NettomarginalNettoresultat i procent av intäkter
  KassaflödeFritt kassaflöde (kassaflöde från rörelsen justerat för förändringar i finansiella fordringar samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar) i procent av nettoresultat
  Avkastning på sysselsatt kapitalEBIT (minus skatt), dividerat med summan av fasta tillgångar plus rörelsekapital netto*
  EBIT (minus skatt) = EBIT x (1 – skattesats)
  Skattesats = Avsättning för skatter / Resultat från kvarvarande verksamheter före skatt
  * Tillkommande uppgifter för att kunna beräkna avkastning på sysselsatt kapital kommer att redovisas i koncernbalansräkningen med början 2006.

  Nyckeldata per division 2003-2004
  Proforma och ej granskat
  (Miljoner dollar)

  (Om tolkningsfrågor uppstår gäller engelsk version av det här pressmeddelandet.)  För mer information:
  Media Relations
  Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
  Tel: +41 43 317 65 68 or 65 12
  Fax: +41 43 317 79 58
  media.relations@ch.abb.com
  Investor Relations:
  Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
  Sweden: Tel. +46 21 325 719
  USA: Tel. +1 203 750 7743
  investor.relations@ch.abb.com

  Senast uppdaterad 2005-09-06
  seabb364 366ec6e94f5ae00bc12570740014552a