ABB redovisar förbättrat rörelseresultat


2001-10-24 – ABB:s intäkter ökade 9 procent och resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) – exklusive engångsvinster – ökade 15 procent i lokala valutor de första nio månaderna 2001, vilket återspeglar fortsatt stark rörelsedrivande verksamhet. Eftersom beställningsingången minskar ska ABB öka takten i sitt kostnadsreduktionsprogram.

Ökar takten i kostnadsreduktionsprogrammet

 • Intäkterna ökade 9 procent i lokala valutor
 • Exklusive engångsvinster har EBIT gått upp 15 procent i lokala valutor
 • Kassaflödet från rörelsen har ökat 36 procent

”Jag är nöjd med vårt verksamhetsresultat detta kvartal,” säger Jörgen Centerman, vd och koncernchef. ”Med tanke på svagare marknadsförhållanden är det ett tecken på vår styrka och stabilitet att ha förbättrat vårt rörelseresultat, även efter att ha avsatt 50 MUSD för våra försäkringsrisker efter terroristattacken i USA.”

Centerman säger att ABB ska öka takten i arbetet med att minska personalstyrkan med 12 000 medarbetare. ”Vi behöver bli mer effektiva så snabbt som möjligt med tanke på det ekonomiska klimatet,” säger Centerman. ”Genom att ta mer av de planerade omstruktureringskostnaderna tidigare kommer resultatet att minska nu, men vi ökar konkurrrenskraften och når produktivitetsförbättringar som betalar sig med tiden.”

USD i miljoner (MUSD), förutom aktiedatajan-sept
2001
jan-sept
2000
FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång17 86319 493- 8%- 3%
Intäkter16 87716 217+ 4%+ 9%
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT), exklusive engångsvinster763698+ 9%+ 15%
EBIT7661 038- 26%- 21%
Resultat från kvarvarande verksamhet352676- 48%
Resultat från avvecklad verksamhet och redovisningsförändringar(63)548
Nettovinst2891 224- 76%
Vinst per aktie (USD)
Resultat från kvarvarande verksamhet:
- Grundläggande
- Utspädd
Nettovinst:
- Grundläggande
- Utspädd
0,31
0,31

0,25
0,25
0,57
0,57

1,04
1,03
EBITDA1 3491 613- 16%- 11%

Omkring en tredjedel av personalneddragningen förväntas ske genom naturlig avgång. Programmet beräknas kosta totalt 500 MUSD. Större kostnader kommer nu att tas under 2001. När planen är genomförd fullt ut kommer kostnaderna att minska med omkring 500 MUSD per år.

ABB rapporterade också högre kassaflöde från rörelsen, upp 36 procent jämfört med de första nio månaderna 2000. ”Även om vår likviditet är tillräcklig har vi har lanserat ett speciellt program för att förbättra kassaflödet mot slutet av året,” säger Centerman. ”Detta är ett tydligt steg mot att minska våra skuldnivåer i denna ekonomiska miljö.”

Viktiga finansiella händelser första nio månaderna 2001

Resultaträkning och kassaflöde

Beställningarna minskade 8 procent till 17 863 MUSD eller 3 procent uttryckt i lokala valutor. Basorder, definierat som beställningar på mindre än 15 MUSD, representerar nu 86 procent av de totala ordrarna. Trots den pågående omvandlingen och svårare ekonomiska föutsättningar var basordrarna oförändrade i nominella tal men ökade 5 procent i lokala valutor jämfört med de första nio månaderna förra året. Stora beställningar (över 15 MUSD) minskade 39 procent i nominella tal eller 33 procent i lokala valutor under samma period, huvudsakligen på grund av att färre stora beställningar bokats inom divisionen Olja, gas och petrokemi.

Intäkterna ökade till 16 877 MUSD, upp 4 procent i nominella tal och 9 procent i lokala valutor.

Orderstocken ökade från årsskiftet med 3 procent i nominella tal och 8 procent i lokala valutor till 15 302 MUSD. Orderstocken har sjunkit något sedan 30 juni, vilket avspeglar minskningen i beställningsingången under tredje kvartalet.

Exklusive engångsvinster ökade resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) med 9 procent till 763 MUSD jämfört med de nio första månaderna 2000 och 15 procent uttryckt i lokala valutor. Detta inkluderar licenser tillsammans med intäkter från intressebolag på 136 MUSD och omstruktureringskostnader på 33 MUSD. Reavinsterna var 340 MUSD under de första nio månaderna förra året jämfört med 3 MUSD detta år. Inklusive dessa engångsvinster minskade EBIT 26 procent till 766 MUSD.

Förändringen i nettovinst från 2000 beror i huvudsak på förra årets engångsvinst på 548 MUSD från försäljningen av det tidigare kraftgenereringsverksamheten, medan det detta år togs en engångskostnad på 63 MUSD vilket krävdes för införandet av den nya redovisningsstandarden FAS 133 under US GAAP från början av 2001. Efter lägre engångsvinster i EBIT, ränteutgifter i samband med högre skuldnivåer och en ökad effektiv skattebelastning har nettovinsten för de första nio månaderna minskat med 76 procent till 289 MUSD.

ABB:s kassaflöde från rörelsen var 345 MUSD för de tre första kvartalen, upp 36 procent från 253 MUSD under samma period förra året. Enbart under tredje kvartalet var kassaflödet från rörelsen 266 MUSD, upp från 193 MUSD förra året.

Balansräkning och likviditet

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till totalt 5 385 MUSD den 30 september. Sedan slutet av förra året ökade nettoskulden med 4 515 MUSD, främst beroende på utdelningar, förvärv (Eutech och Entrelec), viktiga investeringar i lönsamma tillgångar inom Finansiella tjänster och återköp av aktier.

Nettoskulden (likvida medel och kortfristiga placeringar förutom kort-, medel- och långfristiga skulder) var 6 271 MUSD den 30 september. Under det tredje kvartalet ökade nettoskulden med 973 MUSD. Ungefär 60 procent av ökningen av nettoskulden kom från ej realiserade förändringar i icke-kontanta medel. Huvuddelen var omräkning av utländsk valuta till USA-dollar, som är riskgarderad. Resten av ökningen av nettoskulden kom från lån som använts för investeringar i anläggningstillgångar, ytterligare investeringar i tillgångsportföljen för Finansiella tjänster och en obligatorisk slutlig omräkningen av existerande optioner till egna aktier (Treasury shares).

Företaget har som mål att betydligt minska nettoskulden före den 31 december 2001. En del av planen är ett rigoröst initiativ för att generera kassaflöde i verksamhetens alla enheter, med målet att säkra och öka den traditionellt höga kassaflödesgenereringen under fjärde kvartalet. Positiva tecken har redan synts i tredje kvartalet, under vilket nettorörelsekapitalet minskades med nästan 100 MUSD. Minskningen av nettoskulden genom intern kassaflödesgenerering och försäljning av tillgångar är ett nyckelmål för företaget.

Det egna kapitalet var 2 912 MUSD den 30 september. Sedan slutet av förra året minskade det egna kapitalet som ett resultat av betalda utdelningar, introduktionen av FAS 133, betydande ej realiserade ogynnsamma valutarörelser gentemot US-dollarn och köp av egna aktier. Företaget har inga planer på att köpa tillbaks fler aktier.

Medarbetare

Den 30 september 2001 hade ABB 162 532 medarbetare jämfört med 160 818 vid årsslutet 2000. Sedan den 30 juni, exklusive förvärv och avvyttringar, har antalet medarbetare minskat med över 2 000 eftersom kostnadsbesparingsprogrammet började visa resultat.

Asbestprocesserna i USA

Kontanta ersättningar i samband med asbestprocesser i USA förväntas bli 9 procent högre än utbetalningarna 2000, på årsbasis och före återbetalning av försäkringsfordringar. På årsbasis har nya ersättningskrav ökat med ungefär 34 procent i jämförelse med år 2000. Antalet krav som lämnats in för helåret 2000 uppgick till totalt 39 000. Det är ännu inte möjligt att avgöra om ökningen av antalet krav är en konsekvens av en accelererande inlämning av framtida krav eller om de representerar en långvarig trend.

Utsikter1 (1Förutsatt inga större valutakurseffekter.)

För 2001 väntas intäkterna öka i jämförelse med 2000.

Eftersom beställningsingången minskar ökar ABB takten i sitt kostnadsreduktionsprogram, vilket kommer att leda till att högre omstruktureringskostnader tas under 2001. ABB förväntar också att basorderingången blir lägre under fjärde kvartalet. Som ett resultat förväntas EBIT att bli lägre än förra året, exklusive reavinster för bägge åren. Tidigare förväntades EBIT, exklusive reavinster, att bli väl över förra årets nivå.

Resultatet från kvarvarande verksamhet förväntas bli lägre än förra året på grund av en hög nivå av engångsvinster under 2000. Kassaflödet från rörelsen förväntas öka.

Målet att öka intäkterna i genomsnitt med 6 procent årligen till och med 2005 (exklusive större förvärv och avyttringar) kvarstår oförändrat. EBIT-marginalen förväntas nå 9-10 procent 2005.


Viktiga händelser tredje kvartalet 2001
 • Dow Jones Sustainability Index (DJSI) rankade ABB som nummer ett när det gällde företag och hållbar utveckling och företaget var främst inom sin marknadssektor för första gången och främst i gruppen elektronikkomponenter och -utrustning för tredje året i rad
 • ABB fick en beställning värd 44 MUSD från Commonwealth Edison på att uppgradera Chicagos kraftnät
 • Koncernen offentliggjorde omräknade historiska siffror för den nya kundcentrerade organisationen, vilket ökar transparansen gentemot företagets intressenter
 • ABB fick en beställning värd 95 MUSD från norska Bergesen för att bygga och driva offshore-oljeproduktionsenheter
 • ABB fick en beställning värd 93 MUSD för att bygga en gaskompressor i Algeriet
 • ABB köpte en minioritetsandel i svenska mjukvarutillverkaren Industrial & Financial Systems AB (IFS)
 • Kort efter kvartalets slut fick ABB en beställning värd 360 MUSD på att bygga strömriktarstationer till en högspänd likströmsöverföring (HVDC) som ska länka samman vattenkraftverk i centrala Kina med Guangdongprovinsen

Utvecklingen inom Industriell IT

ABB tog ett första stort kliv i arbetet med att sammanföra alla sina produkter och tjänster i en gemensam informationsarkitektur. Den 30 september var ungefär 800 produkter klara för certifiering enligt nivå 0 (gemensam informationsarkitektur).

SKYVA International, ett majoritetsägt dotterföretag till ABB, undertecknade ett globalt avtal med International Business Machines (IBM). IBM kommer att införliva delar av SKYVA:s produkter för applikationsutveckling som en del av sin infrastuktursmjukvara WebSphere e-business.

De senaste veckorna har ABB lanserat flera viktiga plattformar för att stödja lanseringen av Industriell IT till alla företagets divisioner. ”Aspect Integrator Platform” (AIP) 1.0, ”Operate IT 1.2” och ”Control IT 2.2” stödjer alla den pågående satsningen på Industriell IT genom att förlänga funktionalitet och erbjuda ytterligare sammankopplingsmöjligheter med gamla system. De fungerar också som en grund för bredare utvecklingsinsatser.

ABB har också fått förhandsbesked om att ett patent har beviljats för ett av grundkoncepten bakom mjukvaruarkitekturen i Industriell IT, ”the Aspect Directory”, som gör det möjligt att sammanföra och hantera informationsflödena mellan alla objekt och aspekter hos produkter enligt Industriell IT.

Divisionen Processindustri (Process Industries) lanserade produktserierna ”Operate IT” och “Control IT” vilka inkluderar mjukvara för informationsutbyte inom företag. Liknande forskning genomförs för att ytterligare stödja ABB:s tioåriga strategiska avtal med Dow Chemical Company.

ABB:s koncernforskningscentra har skiftat betydande resurser, både finansiella och fysiska, mot Industriell IT. Dessutom håller två nya forskningscentra för Industriell IT på att etableras i Asien. Dessa ska, som tidigare meddelats i år, snart öppnas i Indien och Singapore.

ABB:s omvandling

ABB:s nya organisation är på plats på i stort sett alla marknader. Den organisationsstruktur som möjliggör omvandlingen som offentliggjordes i början av januari 2001, är genomförd.

Omvandlingen grundar sig på skapandet av fyra divisioner som betjänar energi (Utilities), processindustri (Process Industries), tillverknings- och konsumentvaruindustri (Manufacturing and Consumer Industries), olja-, gas- och petrokemisektorerna (Oil, Gas and Petrochemicals) – och två divisioner som marknadsför sina produkter via ABB:s fyra industridivisioner samt via externa partners med kraftprodukter (Power Technology Products) och automationsprodukter (Automation Technology Products). ABB:s division Finansiella tjänster (Financial Services) är oförändrad. Omstöpningen av ABB stöttas av gemensamma koncernprocesser och infrastruktur inom viktiga områden som kundkontakt, projektgenomföring, inköp, elektroniska affärer (eBusiness) och informationssystem.

Ett av huvudinslagen i den kundcentrerade organisationen är uppbyggnaden av en struktur med globalt kundansvariga personer för ABB:s strategiska och stora kunder. Den 30 september var 168 kundansvariga personer (account managers) utsedda. De första indikationerna på den kundcentrerade organisationens genomslag är lovande eftersom beställningarna från ABB:s 100 största kunder har ökat med 4 procent sedan årsskiftet.

Divisionsöversikt

ABB-koncernens redovisningsvaluta är USA-dollarn, vilken stärktes mot de flesta av ABB:s lokala valutor sedan förra året. Den stärkta dollarn fortsatte att negativt påverka det rapporterade resultatet under tredje kvartalet. Alla siffror avspeglar aktivitet under de första nio månaderna och alla kommentarer, förutom till EBIT-marginaler, refererar till siffror i lokala valutor.

EBIT exklusive engångsvinster redovisas nedan bara om de agregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10 procent av divisionens EBIT).

Energi (Utilities)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång4 8164 710+ 2%+ 7%
Intäkter3 9743 898+ 2%+ 6%
EBIT*122196- 38%- 37%
EBIT-marginal3,1%5,0%
* EBIT exklusive engångsvinster var för de första nio månaderna 2000 150 MUSD och EBIT-marginalen var 3,8 procent.

Divisionen Energi (ABB Utilities) betjänar el-, gas- och vattenföretag – oavsett om de är statligt ägda eller privata, globala eller lokala, eller om de verkar på reglerade eller avreglerade marknader – med ett brett utbud av lösningar, från produkter till tjänster och system. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare.

Efterfrågan i Asien fortsatte att vara hög för Energi, medan den är stabil i Amerika, Europa, Mellanöstern och Afrika. Energimarknaderna har inte märkbart försvagats efter händelserna 11 september. Beställningsingången ökade 7 procent med ökning av både stora beställningar och basorder. Alla affärsområden rapporterade moderata ensiffriga ökningar i beställningsingång, förutom Automation för kraftföretag (Utility Automation) där den var oförändrad.

Intäkterna ökade 6 procent. Alla affärsområden rapporterade moderat eller stark dubbelsiffrig tillväxt, förutom Tjänster för kraftföretag (Utility Services) som redovisade högre intäkter förra året för projektet ComEd i Chicago.

Exklusive engångsvinster sjönk EBIT 18 procent som ett resultat av förseningar av beställningar och genomförande av stora kraftsystemsprojekt. Som ett resultat sjönk EBIT-marginalen från 3,8 till 3,1 procent.

Processindustri (Process Industries)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång2 6322 818- 7%- 2%
Intäkter2 3912 422- 1%+ 3%
EBIT9475+25%+31%
EBIT-marginal3,9%3,1%
Divisionen Processindustri (ABB Process Industries) betjänar företag inom kemi, läkemedel, petroleum, gas, marina system, metall, mineral, gruvor, cement, papper, massa och tryckning med ett stort utbud av produkter inom kraft, automation och unika produkter för processindustrin. Divisionen har stort branschkunnande och kombinerar det med lösningar inom automation, kraft, inköp och tjänster för att skapa lösningar enligt Industriell IT fokuserade på dessa kundgrupper. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare.

Den ekonomiska nedgången i Amerika och mera nyligen i Europa påverkar märkbart branscherna metall, papper och massa och gruvor. Inverkan på kemi, läkemedel och marina system har varit mindre.

Sammanlagt minskade beställningsingången 2 procent. Tvåsiffriga minskningar i sektorerna metall och papper vägdes delvis upp av ökad beställningsingång från kemi- och läkemedelsindustrin. Beställningsingången från marin minskade också jämfört med en hög beställningsingång förra året, men ligger fortfarande på en god nivå.

Intäkterna ökade 3 procent på genomförande av förra årets orderstock.

EBIT ökade 31 procent som ett resultat av ökad lönsamhet på kontrakten och tidiga åtgärder för att minska kostnaderna. EBIT-marginalen ökade från 3,1 till 3,9 procent.

Tillverknings- och konsumentvaruindustri (Manufacturing and Consumer Industries)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång3 4354 283- 20%- 15%
Intäkter3 4643 665- 5%+/-0%
EBIT*88137- 36%- 34%
EBIT-marginal2,5%3,7%
* EBIT exklusive engångsvinster var för de första nio månaderna 2000 116 MUSD och EBIT-marginalen var 3,2 procent.

Divisionen Tillverknings- och konsumentvaruindustri (ABB Manufacturing and Consumer Industries) säljer produkter, lösningar och tjänster för att förbättra kundens produktivitet och konkurrenskraft inom områden som fordonsindustri, telekom, tillverkningsindustri, elektronik, flygplatser, paket- och varudistribution, officiella och kommersiella byggnader. Den tillhandahåller också luftbehandlingslösningar för industri- och miljöprocesser. Divisionen har ungefär 31 000 medarbetare.

Tillverknings- och konsumentvaruindustri har påverkats mycket negativt av den ekonomiska avmattningen i Amerika. Efterfrågan har varit volatil och investeringar har skjutits på framtiden, speciellt inom fordonsindustrin. Byggmarknaden i Europa har försvagats och inom telekom ligger utbyggnaden av UMTS-nät i vänteläge.

Svag efterfrågan resulterade i en 15-procentig nedgång i beställningsingången. Intäkterna var oförändrade, där tillväxt inom byggnadssystem (Building Systems) uppvägde nedgången inom fordonsindustri (Automotive).

Exklusive engångsvinster sjönk EBIT 22 procent som ett resultat av låg volym inom flygplats- (Airport) och fordonsverksamheterna, liksom inom delar av byggnadssystem. EBIT-marginalen sjönk från 3,2 till 2,5 procent.

Olja, gas och petrokemi (Oil, Gas and Petrochemicals)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång2 6023 197- 19%- 17%
Intäkter2 4501 829+34%+38%
EBIT119101+18%+21%
EBIT-marginal4,9%5,5%
Divisionen Olja, gas och petrokemi (ABB Oil, Gas and Petrochemicals) fokuserar på stystem, tekniker, produkter och service för olje-och gasutvinning, gasprocesseringsanläggningar, raffinaderier och petrokemiska anläggningar världen över. Divisionen har ungefär 13 000 medarbetare.

Oljepriserna har fortsatt att gå ned och ligger nu i nedre delen av OPEC:s prisband. Utvinningsverksamheten (Upstream) uppvisar fortfarande hög aktivitetsnivå, även efter terroristattacken i USA. Lägre gaspriser på USA-marknaden har minskat intresset för gasprojekt i Mexikanska gulfen. Inom förädling (Downstream) har efterfrågan minskat under 2001, särskilt inom petrokemiindustrin. Uppgradering av raffinaderier och gasprocesseringsanläggningar fortsättter och efterfrågan på rena bränslen förväntas växa, men några beställningar skjuts upp till 2002.

Beställningsingången minskade 17 procent, jämfört med en särskilt hög ingång under 2000. Hög offereringsaktivitet inom utvinning driver för närvarande beställningsökningen på detta område, med flera stora bokade projekt som delvis väger upp nedgången inom förädling.

Intäkterna ökade 38 procent, genererade av den stora orderstocken i början av året. Umoe, serviceföretaget inom olja och gas som förvärvades förra året, bidrog också positivt.

EBIT ökade 21 procent på högre volymer. EBIT-marginalen sjönk till 4,9 procent på grund av några förseningar och kostnadsöverdrag.

Kraftprodukter (Power Technology Products)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000FörändringFörändring i lokala valutor
Beställningsingång3 2723 059+ 7%+13%
Intäkter2 8772 626+10%+15%
EBIT190170+12%+17%
EBIT-marginal6,6%6,5%
Divisionen Kraftprodukter (ABB Power Technology Products) tillverkar transformatorer, ställverk, brytare, kondensatorer, kablar liksom andra produkter och teknik för hög- och mellanspänningsapplikationer. Produkterna används i industriella och kommersiella tillämpningar och av kraftbolag och säljs av ABB:s slutkundsdivisioner liksom av externa kanalpartners, till exempel distributörer, systemutvecklare och OEM-kunder (original equipment manufacturers, eller tillverkare av originalutrustning). Divisionen har ungefär 28 000 medarbetare.

Efterfrågan fortsatte att vara stark i Amerika – särskilt för kraftöverföringsprodukter – och i delar av Asien. Europeiska marknader är blandade, medan Mellanöstern och Afrika visar tecken på förbättring.

Beställningsingången ökade 13 procent, ledd av krafttransformatorer (Power Transformers) och högspänningsprodukter (High Voltage Products) som redovisade tvåsiffrig tillväxt. Distributionstransformatorer (Distribution Transformers) och mellanspänningsprodukter (Medium Voltage Products) redovisade små ensiffriga ökningar.

Intäkterna ökade 15 procent, ledd av tvåsiffrig tillväxt för högspänningsprodukter, medan alla andra affärsområden visade ensiffrig tillväxt.
EBIT ökade 17 procent, drivet av högre intäkter och produktivitetsförbättringar. EBIT-marginalen förbättrades från 6,5 till 6,6 procent.

Automationsprodukter (Automation Technology Products)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000Förändring Förändring i lokala valutor
Beställningsingång3 9594 184- 5%+/-0%
Intäkter3 9253 796+ 3%+ 9%
EBIT330337- 2%+ 3%
EBIT-marginal8,4%8,9%
Divisionen Automationsprodukter (ABB Automation Technology Products) tillhandahåller produkter, system, mjukvara och tjänster för automation och optimering av tillverkningsprocesser (vare sig det rör sig om styckegods, partier eller satser) samt relaterad affärsverksamhet. Viktiga tekniker inkluderar mätning, styrning, instrumentering, processanalys, drivutrustning, motorer, kraftelektronik, robotar och lågspänningsprodukter; som alla inriktas mot en gemensam arkitektur enligt Industriell IT för automations- och informationslösningar i realtid genom hela företaget. Dessa tekniker säljs både genom tredjepartskanaler (OEM, systembyggare, distributörer) och genom ABB:s slutkundsdivisioner. Divisionen har ungefär 41 000 medarbetare.

Avmattning på marknaderna i Europa och Asien (med undantag för Kina) följde den tidigare ekonomiska nedgången i USA och terroristattacken förmörkar utsikterna. Byggmarknaden har märkbart försvagats i Tyskland, vilket minskar efterfrågan på lågspänningsprodukter (Low Voltage Products), drivutrustning (Drives) och elektriska maskiner (Electrical Machines).

Beställningsingången var stabil trots allmänt svåra affärsförhållanden, när moderat tillväxt inom delar av drivutrustning och lågspänningsprodukter vägde upp oförändrad eller lägre beställningsingång inom andra affärsområden.

Intäkterna ökade 9 procent och tillväxten var särskilt stark inom drivutrustning, kraftelektronik (Power Electronics), elektriska maskiner och lågspänningsprodukter, vilka alla redovisade tvåsiffriga ökningar. Moderat tillväxt rapporterades inom styrutrustning (Controls). Instrumentering och mätutrustning (Instrumentation & Metering) liksom robotar (Robotics) visade lägre intäkter, särskilt robotar som ett resultat av den fortsatta nedgången inom fordonsindustrin.

EBIT ökade 3 procent på starkare resultat i alla affärsområden förutom instrumentering och mätutrustning och robotar. EBIT-marginalen minskade från 8,9 till 8,4 procent.

Finansiella tjänster (Financial Services)
USD i miljoner, där inte annat angesjan-sept 2001jan-sept 2000Förändring Förändring i lokala valutor
Intäkter1 4281 318+ 8%+14%
EBIT233250- 7%+ 3%

Divisionen Finansiella tjänster (ABB Financial Services) stöder sina kunder med innovativa finansiella lösningar inom strukturerad finansiering, leasing, utveckling och ägarskap av projekt, konsulttjänster, försäkring och internbanksverksamhet. Divisionen har ungefär 1 200 medarbetare.

Intäkterna ökade 14 procent på starkt handelsresultat för internbanksverksamheten (Treasury Centers) och en nylig utökning av leasingportfölj av Structured Finance (strukturerad finansiering). Enligt US GAAP kommer huvuddelen av resultetet från Equity Ventures (ägarskap av projekt) från investeringar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och visar sig därför inte under intäkter, utan i stället i EBIT.

EBIT ökade 3 procent, även efter avsättning av 50 MUSD för uppskattade försäkringskrav efter terroristattacken i USA. Alla affärsområden förutom försäkring rapporterade tvåsiffriga ökningar av resultatet.

Tillgångarna ökade med 39 procent till 17 713 MUSD sedan årsslutet 2000. Det huvudsakliga skälet var utökad utlåning till ABB-företag och utökning av långfristiga placeringar. Fordringar, netto och långfristiga placeringar består i huvudsak av lån och leasingavtal till icke-ABB kunder inom affärsområdet Structured Finance och i stort sett alla är säkrade genom fastigheter och utrustning. Utlånings- och leasingportföljen är balanserad där stater, kommuner och banker står för omkring hälften av alla kreditexponeringar. Historiskt har förluster på lån varit mindre än 0,1 procent per år.

Rapportdatum

Företaget kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera niomånadersresultatet idag kl 15.00 centraleuropeisk tid (CET). Deltagare i telefonkonferensen bör ringa +41 91 610 4111 i Europa och
+1 412 858 4600 för övriga deltagare. Presentationsmaterial inför konferensen är tillgängligt på ABB:s webbsajt: www.abb.com/investorrelations.

Datum för kvartalsrapportering under 2002 är planlagda till 13 februari, 24 april, 24 juli och 24 oktober. Bolagsstämman för ABB Ltd. hålls tisdag 12 mars 2002.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 343801b125104b97c1256aef00166476