ABB:s Särskilda utdelningsförfarande år 2000


2001-02-06 -- ABB Ltds Särskilda utdelningsförfarande för aktieägare med skatterättsligt hemvist i Sverige tillämpas vid utbetalning av utdelningar år 2001.

Det Särskilda utdelningsförfarandet möjliggör för aktieägare med skatterättsligt hemvist i Sverige och som har sina ABB Ltd-aktier registrerade i VPC-systemet att erhålla utdelning utan avdrag för schweizisk källskatt. Utdelningen beskattas istället enligt svenska regler.

Aktieägare som deltar i det Särskilda utdelningsförfarandet låter tillfälligt omregistrera sig som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Aktieägarna erhåller istället utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Participation AB. För varje aktie i ABB Ltd erhåller de aktieägare som deltar i utdelningsförfarandet en aktie i ABB Ltd utan utdelningsrätt (ABB Ltd U), samt en separat utdelningsrätt (SR). Efter betald utdelning registreras de ursprungliga aktierna i ABB Ltd åter på aktieägarnas VP-konton.

ABB Ltd U-aktien kommer att vara föremål för handel vid OM Stockholmsbörsen under perioden 19-26 mars 2001. Utdelningsrätten, SR, kan ej överlåtas.

Utdelningen utbetalas via VPC i svenska kronor och motsvarar den utdelning som utbetalas i schweiziska franc från ABB Ltd, men utan avdrag för 35 procent schweizisk källskatt. Utdelningen beskattas istället enligt svenska regler, d.v.s. med avdrag för 30 procent preliminärskatt för fysiska personer och dödsbon.

Ytterligare information kommer att vara aktieägare vars aktier är registrerade hos VPC tillhanda den 21 februari. Aktieägare som deltog i det Särskilda utdelningsförfarandet år 2001 kommer automatiskt att vara registrerade för det Särskilda utdelningsförfarandet år 2001 och även kommande år.

Tidplan för ABB:s utdelning
Det Särskilda utdelningsförfarandet för VPC registrerade aktieägare
21 februari
Första dag för anmälan i det Särskilda utdelningsförfarandet.
12 mars
Sista dag för anmälan i det Särskilda utdelningsförfarandet samt sista dag för handel i ABB Ltd-aktien med rätt att delta i det Särskilda utdelnings-förfarandet.
13-16 mars
Aktieägare som anmält sig till det Särskilda utdelnings-förfarandet skall ej avyttra sina aktier i ABB Ltd under perioden 13-16 mars 2001 eftersom aktierna då aktierna är föremål för omregistrering till ABB Ltd U och SR1.
19 mars
Utdelningsrätterna, SR, registrerade på aktieägarnas VP-konton.
2 april
(SR kan ej överlåtas.)
19-29 mars
ABB Ltd U-aktierna registrerade på aktieägarnas VP-konton. Överföringar av ABB Ltd U-aktier mellan VPC och SIS är inte tillåtna.
19-26 mars
Handel i ABB Ltd U-aktien vid OM Stockholmsbörsen.
2 april
Utbetalning av utdelning.
2 april
ABB Ltd-aktierna registreras åter på aktieägarnas VP-konton.

Utdelning till VPC registrerade aktieägare som inte deltar i det Särskilda utdelningsförfarandet
För de aktieägare som har VPC-registrerade aktier i ABB Ltd men inte anmäler sig till det Särskilda utdelningsförfarandet, utbetalas utdelningen via VPC i svenska kronor, dock med avdrag för 35 procent schweizisk källskatt.

23 mars
Sista dag för handel i ABB Ltd-aktien inklusive rätt till utdelning.
26 mars
Första dag för handel i ABB Ltd-aktien exklusive rätt till -utdelning.
26-28 mars
Överföringar av ABB Ltd-aktier mellan VPC och SIS ej tillåtna.
28 mars
Avstämningsdag för rätt till utdelning.
2 april
Utbetalning av utdelning.

Utdelning till aktieägare vars aktier är registrerade i Schweiz
23 mars
Sista dag för handel i ABB Ltd-aktien inklusive rätt till utdelning.
26-28 mars
Överföringar av ABB Ltd-aktier mellan VPC och SIS ej tillåtna.
26 mars
Utbetalning av utdelning.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 20787cb04c615959c12569eb00618c84