ABB och tidigare koncernchefer överens om förmåner

2002-03-10 -- Styrelsen för ABB meddelade idag att den avslutat omprövningen av pensioner och andra förmåner till de tidigare koncerncheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl, vilka har accepterat att betala tillbaka totalt 137 MCHF.

”Dessa överenskommelser, träffade i samförstånd, visar att ABB idag fullt ut tillämpar god corporate governance,” säger ABB:s styrelseordförande Jürgen Dormann.

Den 13 februari meddelade styrelsen att procedurerna för att godkännande Barneviks pension och Lindahls pension och andra förmåner hade visat sig vara otillfredsställande. Barnevik erhöll omkring 148 MCHF efter sin avgång som koncernchef 1996. Pension och andra förmåner till Lindahl, som lämnade ABB 2000, uppgick till omkring 85 MCHF.

Enligt de överenskommelser som träffats under helgen kommer Barnevik att betala tillbaka 90 MCHF medan Lindahls pension och övriga förmåner minskas med 47 MCHF. Återbetalningarnas storlek har tagits fram genom försäkringstekniska beräkningar, jämförelser med europeiska koncernchefers ersättningsnivåer samt genom förhandlingar. Överenskommelserna om återbetalning innebär inte medgivande av någon legal skyldighet.

Barneviks pension grundades på en överenskommelse från 1992. Den avsåg att motsvara 50 % av hans slutliga ersättning, beräknad på den sista grundlönen – som uppgick till 1,5 MCHF – och ett genomsnitt av prestationsbaserade bonusersättningar utan begränsningar vad avser deras inverkan på pensionen.

Mellan 1988 och hans avgång som koncernchef 1996 uppgick Barneviks genomsnittliga bonus till cirka 8,5 MCHF per år, med en lägsta bonus om 500 000 CHF år 1988 och en högsta bonus om 19,9 MCHF år 1994. Han hade dessutom ett avtal med ASEA från 1980-talet som gav honom 28,2 MCHF i pensionsförmån.

”Under den första hälften av 1990–talet då resultatet för ABB utvecklades mycket positivt, inte minst beroende på Barnevik prestationer, fick han hög prestationsbaserad bonus,” säger Jürgen Dormann.

Avtalet från 1992 innehöll också en indexreglering av pensionen och berättigade Barnevik att gå i pension vid 55 års ålder. Sådana pensionsavtal är ovanliga i Schweiz men under det tidiga 1990-talet användes de för att ge internationella bolag med hemvist i Schweiz möjlighet att erbjuda utländska chefer pensionsgarantier som inkluderade förmåner intjänade utomlands.

Lindahl hade liknande överenskommelser, som inte heller begränsade han ersättningars inverkan på pensionen. Hans sista grundlön var 1,8 MCHF. Den lägsta bonusen efter 1988 var 125 000 CHF. Under åren 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 och 2000 uppgick hans bonus till 1,0 MCHF, 1,6 MCHF, 2,7 MCHF, 7,5 MCHF, 12,4 MCHF och 4,9 MCHF för respektive år. Pensioner intjänade enligt tidigare avtal med ASEA uppgick till totalt 16,5 MCHF. Detta resulterade i en sammanlagd pension om 61,5 MCHF. I tillägg till detta erhöll Lindahl 23,5 MCHF i avgångsvederlag.

Delar av Barneviks och Lindahls pensioner betalades ut enligt gällande regler från ABB Stiftung Gemini, en chefspensionsstiftelse som bildades 1996 i enlighet med schweizisk lag. Andra delar betalades ut direkt från bolaget.

Under förra året började ABB:s styrelse ifrågasätta godkännandeprocedurerna vad avser de tidigare koncernchefernas förmåner. Efter att en genomgång visat att styrelsen inte hade blivit fullt informerad av ansvariga personer om Lindahls ersättningspaket, inledde styrelsen en djupgående intern och extern översyn av Lindahls och Barneviks pensioner och andra förmåner.

”När vi fick resultatet av översynen den 11 februari drog styrelse slutsatsen att proceduren hade varit otillfredsställande,” säger Dormann. ”Det framgick att styrelsen aldrig hade informerats om dessa förmåner och att delegeringen till enskilda styrelseledamöter inte förutsett överenskommelser om eller utbetalningar av sådana stora belopp.”

”Detta föranledde oss att besluta att inleda diskussioner med Barnevik och Lindahl i syfte att omdefiniera deras pensionsförmåner liksom det avgångsvederlag som överenskommits med Lindahl samt att begära återbetalning av delar av de belopp som betalats ut. Jag är glad över att vi kunnat nå fram till överenskommelser i samförstånd,” tillade han.

”Styrelsen har efter bästa förmåga med kraft och öppenhet hanterat denna fråga i enlighet med sina skyldigheter,” säger Dormann. ”Vi beklagar att våra medarbetare och våra aktieägare har behövt besväras ett ärende av detta slag. Jag vill också framhålla att vi är övertygade om att ABB är på rätt kurs inför framtiden, och att bolaget med sina många lojala och duktiga medarbetare, kommer att kunna dra full nytta av sin ledande ställning på världsmarknaden.”

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 155 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2002-03-10
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 1d24279fa81ea16bc1256b78004fba0f