•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Social policy

  ABB:s sociala policy antogs i februari 2001. Den bygger på fyra källor: Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer för arbetsrätt, OECDs riktlinjer för multinationella företag och Social Accountability 8000 (SA 8000), en reviderbar standard för skydd av arbetares rättigheter, utvecklad av Council on Economic Priorities Accreditation Agency.

  1. ABB i samhället
  Att så långt vi förmår bidra till att förbättra de ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållandena genom öppen dialog med intressegrupper och deltagande i gemensamma strävanden.

  2. Mänskliga rättigheter
  Att stödja och respektera bevarandet av internationellt påbjudna mänskliga rättigheter.

  3. Barnarbete
  Att se till att minderåriga skyddas på ett tillfredsställande sätt och att som grundprincip inte anställa barn eller stödja barnarbete – utom när det ingår i av regeringar godkända utbildningsprogram för ungdomar, till exempel praktiktjänstgöring.

  4. Avtalsfrihet
  Att kräva att alla medarbetare tar anställning i företaget av fri vilja samt att inte använda tvång vid anställning av medarbetare eller stödja någon form av tvångsarbete.

  5. Hälsa och säkerhet
  Att erbjuda en säker och tjänlig arbetsmiljö vid alla arbetsplatser och att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra olyckor och arbetsskador genom att så långt det är möjligt undanröja riskerna i arbetsmiljön.

  6. Samråd och kommunikation
  Att underlätta regelbundna samråd med alla medarbetare i för dem angelägna frågor. Att respektera alla medarbetares rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar och att kollektivt förhandla fram avtal. Att se till att medarbetarnas fackliga representanter inte blir diskriminerade, och att de bereds möjlighet att träffa sina medlemmar på arbetsplatsen.
  Att vid alla större permitteringar ha en färdig plan för rådgivning om medarbetarnas rättigheter och förmåner och se till att medarbetarna eller deras representanter på förhand känner till planen.

  7. Lika möjligheter
  Att erbjuda alla medarbetare lika möjligheter, och att vid anställning, lönesättning, tillgång till utbildning, befordran, avskedande eller pensionering inte diskriminera eller stödja diskrimineringpå grund av etniskt eller nationellt ursprung, religion, kast, handikapp, kön, ålder, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller medlemskap i politisk organisation.

  8. Mobbning och bestraffning
  Att motverka alla former av psykiskt eller fysiskt tvång, förolämpande tilltal, kroppsstraff och bestraffning genom tilldelning av särskilt ansträngande arbetsuppgifter. Att inte tillåta sexuellt, tvingande, hotande, förolämpande eller otillbörligt utnyttjande beteende i gester, språk eller fysisk kontakt. Att utveckla och upprätthålla rättvisa metoder för hantering av klagomål från och tillrättavisning av medarbetarna.

  9. Arbetstider
  Att följa tillämpliga lagar och branschnormer för arbetstid, inklusive övertid.

  10. Ersättning
  Att säkerställa att lönerna motsvarar eller överstiger i lag fastställda eller i branschen tillämpade miniminivåer, och att de alltid räcker för att tillgodose medarbetarnas grundbehov med utrymme att därutöver använda en summa pengar enligt eget gottfinnande. Att säkerställa att löner och förmåner är tydligt redovisade för medarbetarna samt att ersättningen betalas ut enligt alla gällande lagar och på ett för medarbetarna lämpligt sätt. Att säkerställa att inga avtal om köp av arbete utan anställningsansvar eller skenavtal om lärlingskap utnyttjas för att ABB ska undvika sina förpliktelser enligt gällande arbetsrätts- och försäkringslagar.

  11. Leverantörer
  Att införa och upprätthålla lämpliga metoder för att värdera och välja huvudleverantörer och legotillverkare efter deras förmåga att tillgodose kraven i ABB:s sociala policy och övriga sociala principer samt dokumentera att de även fortsättningsvis fyller kraven.

  12. Samhällsengagemang
  Att, som ett led i ABB:s förpliktelser mot de kommuner inom vilka företaget verkar, främja och delta i aktiviteter som bidrar till ekonomisk, miljömässig, social och utbildningsmässig utveckling.

  13. Affärsetik
  Att tillämpa högt ställda krav på affärsetik och integritet, och att stödja nationella och internationella organisationers arbete att etablera och upprätthålla strikta etiska normer för alla företag.

  Senast uppdaterad 2012-05-25
  seabb361 fe84fda0718911b7c1257252003a40eb