Sustainability Affairs organisation

Intressentpanel (SAP)
Leds av ABB:s koncernchef eller annan representant från ledningen. Rådet är en grupp oberoende experter på toppnivå som sammanträder en till två gånger per år eller vid behov med uppgift att ge objektiva synpunkter på ABB:s hållbarhetsprogram. Panelens medverkanden väljs "ad hoc" för varje möte för att säkerställa specialistkompetens relevant för de frågor som ska diskuteras.

Koncernfunktion för hållbar utveckling (GF-SA)
Sköter den dagliga ledningen av ABB:s hållbarhetsprogram. Rapporterar direkt till koncernledningen.

Nationella samordnare för hållbar utveckling (CSC)
ABB har omkring 45 nationella samordnare för hållbar utveckling, med ansvar för att upprätta och kommunicera ABB:s sociala policy, miljö- och arbetsmiljöpolicy samt program och åtgärder till samtliga anläggningar i respektive land. De anordnar också oberoende hållbarhetsrevisioner och rapporterar prestanda. Bland övriga ansvarsområden kan nämnas att främja miljöeffektiv teknik och att utveckla landsspecifika utbildningsprogram.

Stödgrupp för hållbar utveckling inom koncernforskning (CR-SS)
En grupp inom ABB Corporate Research utvecklar och underhåller verktyg och utbildning inom miljöanpassad produktutveckling. Gruppen driver ett flertal projekt inom området.

Miljöspecialister (ES)
I några länder samverkar miljöspecialister med de nationella samordnarna för hållbar utveckling.

Lokala samordnare för hållbar utveckling (LSO)
Omkring 420 lokala samordnare för hållbar utveckling vid ABB:s anläggningar ansvarar för lokala miljöledningsprogram. Det innefattar bl.a. utveckling av handböcker, planer för förbättring och rapportering av miljöarbetet samt arbetsmiljöprestanda. Vid flera anläggningar har de också rollen som arbetsmiljö- och säkerhetsansvariga med uppgift att ta hand om de lokala systemen för arbtsmiljö.

Hälso- och säkerhetsrådgivare (LSA - Local Safety Advisor)
På enhetsnivå finns samodnare för arbetsmiljöfrågor för att tillsammans med de nationella samordnarna för hållbar utveckling implementera ABB:s strategi för arbetsmiljö.

Senast uppdaterad 2011-03-21
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 ea39dc1b60f2299cc1257252003a5e0c