Arbetsmiljöpolicy

ABB Sveriges arbetsmiljöpolicy grundar sig på koncernens policy för hälsa och säkerhet.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för ABB. Målsättningen med ABB:s arbetsmiljö­arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Genom ABB:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar. ABB utvärderar löpande företagets insatser inom arbets­miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Alla aktiviteter omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i standarden OHSAS 18001. Samtliga enheter formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån ABB:s övergripande arbetsmiljömål och policy.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skydds­organisation och företagshälsovård.

Lagstiftning och partöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i ABB:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom ABB Sverige ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • uttveckla sin kompetens
 • ta sitt hälsoansvar

Västerås den 29 september 2011
Johan Söderström
VD, ABB Sverige

Senast uppdaterad 2011-12-13
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 aca0a7be44b1537bc1257252003a415e