Mångfalds- och jämställdhetspolicy

ABB anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång. Som ett globalt företag vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare.

Med mångfald menar vi på ABB den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar synbara skillnader så som ålder, kön, etnisk tillhörighet och fysiska förutsättningar samt underlig-gande skillnader såsom religion, trosuppfattning, sätt att tänka och agera. Inom ABB ska vi behandla alla människor med respekt och värdighet i enlighet med våra affärsprinciper.

På ABB är vi därför fast beslutna att:

 • Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.
   Med det menar vi att ta hänsyn till att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska beredas lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, språkbruk, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter.

 • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap.
   Med det menar vi att underlätta för föräldrar genom att t ex möjliggöra nyttjande av flexibla arbetstider och förlägga möten under ordinarie arbetstid.

 • Förebygga och förhindra trakasserier.
   Med det menar vi att motverka handlingar som avser ovälkommet uppträdande och som kan uppfattas kränkande av medarbetarens integritet.

 • Utreda alla fall av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen och vidta lämpliga åtgärder.

 • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning.
   Med det menar vi att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska beredas lika möjlighet till utveckling inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.

 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter.
   Med det menar vi att åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbeten och positioner samt att alltid verka för att lediga arbeten i så stor ut sträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män.

 • Ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad.
   Med det menar vi att säkerställa att ingen medarbetare lönediskrimineras.


Västerås den 29 september 2011
Johan Söderström
VD, ABB Sverige

Senast uppdaterad 2011-12-13
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 a00674a4d4cf2d92c1257252003a416f